Belastingkantoor verkocht Dorpsraad Bru geboren uit onvrede maar van goede wil Amnesty-brieven naar autoriteiten Pakistan Zeelandbrug mogelijk iets minder versmald Stuurgroep onderwijs stelt vakanties vast Expositie 'sparen bij de koop' in de Blikvanger Presentatie 'Op de haven' op 19 juni Tweede cd van Bruinisser Visserskoor komt eraan Schrijfavonden in drie kernen Exacte maten nog niet hekend Voor het schooljaar 1999-2000 Nieuw kantoor woningbouwvereniging Beter Wonen Wethouder: 'Dorpsraden nu mooie lappendeken' Kindershow in Zomerzon AGENDA VRIJDAG 17 APRIL 1998 NR 26367 3 BRUINISSE - 'Op de haven'. Dat wordt de titel van de tweede cd van het Bruinisser koor. De cd wordt op 15 en 16 mei opgenomen in de kerk van Dreischor. De officiële presentatie van het zilveren schijfje staat gepland voor 19 juni. De eerste cd van het toen nog maar drie jaar bestaande Bruinisser Visserskoor droeg de titel 'Als de zuidwester loeit' en kwam in 1995 uit. In middels zijn alle tweeduizend cd's verkocht. Net als op de eerste cd wordt 'Op de haven' volgezongen met zeemanslie deren en ballades. Op de nieuwe cd gaat het Bruinisser Visserskoor ech ter toch nog een stapje verder door op de cd plaats in te rui men voor een aantal num mers met muzikale begelei ding van Oosterlands Fanfare. ,,Daar hebben we eerder ook al samen avond vullende programma's mee gemaakt en dat is heel goed bevallen," aldus koorlid L, Ottens. Waar de officiële presentatie van de nieuwe cd van het Bru- se koor plaats gaat vinden is nog niet bekend, maar het is in ieder geval de bedoeling dat aan burgemeester J. As- selbergs het eerste exemplaar aangeboden wordt. Het Brui nisser Visserskoor bestaat zes jaar en telt zestig leden. Naast zangers zijn dat accor deonisten T. Gebraad en L. IJ- zelenberg. Het koor werd op 29 februari 1992 opgericht door L. Ottens en J. Huizer. BURGH-HAAMSTEDE -In drie kernen op Schou- wen-Duiveland worden maandag 27 en dinsdag 28 april schrijfavonden van Amnesty International ge houden. Deze maand zijn er drie voor beeldbrieven. Twee ervan zijn gericht aan de autoritei ten van Pakistan. De ene is gericht aan Prime Minister Nawaz Sharif en pleit voor de bescherming van advocate Asma Jahangir en andere ver dedigers van de mensenrech ten. De andere brief gaat naar pre sident Rafiq Tarar en behelst een verzoek om vrijlating van drie leden van de religieuze gemeenschap Ahmadiyya, die gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrijheid van godsdienst. De derde brief be treft de Philippijnse Sarah Jane Dematera die in Saoedi- Arabië veroordeeld is tot de doodstraf. Amnesty vraagt de Saoedische autoriteiten in de brief om wijziging van het vonnis en een nieuw proces. Maandagavond 27 april kun nen briefschrijvers van 19.00 tot 20.30 uur terecht in de ge reformeerde kerk in Burgh- Haamstede en bij de familie Sies, Julianastraat 4 in Ou- werkerk. Dinsdag 28 april wordt een schrijfochtend ge houden ten huize van de fami lie Murphy, Dr. Wortman- straat 23 in Noordgouwe en wel van 10.00 tot 12.00 uur. Voor wie het overschrijven van voorbeeldbrieven een probleem is kan een abonne ment op de maandelijkse voorbedrukte kaarten uit komst bieden. Men hoeft die alleen maar te ondertekenen. Wie meer wil weten kan bel len met Lia de Keijser: 482436. ZIERIKZEE - De versmalling van de rijbaan op de Zeelandbrug kan minder fors uitpakken dan de 38 centimeter waarvan nu sprake is. Dat blijkt uit een rapporta ge van gedeputeerde staten van Zeeland over de voort gang van diverse projecten op de Midden-Zeelandroute. De plannen voor renovatie van de Zeelandbrug hebben de afgelopen tijd veel stof doen opwaaien. Het college van gs kreeg brief na brief. In reactie op die brieven stellen gs dat het nog hele maal niet zeker is dat de rij baan op de brug versmald wordt, en als hij al ver smald wordt dan in ieder ge val minder centimeters dan waar nu van uitgegaan wordt. In mei \vordt een proef ge daan met de nieuwe rij strookindeling op de brug. Het gedrag van het verkeer wordt met behulp van vi deo-opnamen vastgelegd. Daarnaast wordt in een rij- simulator bekeken wat het effect van de geplande be tonnen barriers is op het ge drag van de weggebruikers. In oktober dit jaar worden, de Zeeuwse staten geïnfor meerd over de resultaten van die onderzoeken. De Zeelandbrug is onder deel van de zogenaamde Midden-Zeeland-route en om die veiliger te maken wordt voorgesteld om op de weg tussen Zierikzee en Goes een maximumsnelheid van tachtig kilometer per uur en een inhaalverbod in te stellen. Tussen het kruis punt Deltaweg en de oost west verbinding op Noord- Beveland (N255) zou een vrijliggende busbaan moe ten komen en op het kruis punt Noordlangeweg zou een verkeersregelinstalla tie moeten komen. Ook zou de capaciteit van de kruis punten Deltaweg en Lange- weg vergroot moeten wor den. ZIERIKZEE - De Stuurgroep Vakantiespreiding Zee land heeft het vakantierooster voor het schooljaar 1999-2000 vastgesteld. De herfstvakantie valt in 1999 in week 42 (maandag 18 tot en met vrijdag 22 okto ber), de kerstvakantie vangt aan op maandag 27 december en duurt twee weken. De ove rige vakanties: voorjaarsva kantie (maandag 6 tot vrijdag 10 maart 2000). Meivakantie (maandag 1 tot en met vrijdag 5 mei), Zomervakantie (maandag 3 juli tot vrijdag 11 augustus). Het voortgezet on derwijs heeft een week langer vakantie. Ook op Goede Vrijdag (21 april 2000) en tweede paasdag (24 april). Hemelvaart (don derdag 1 juni en vrijdag 2 ju ni) en tweede pinksterdag (maandag 12 juni) hebben de scholieren vrij. Vastgesteld De vakanties voor komend schooljaar zijn al eerder vast gesteld. De komende zomer vakantie begint voor de meeste scholen op 20 juli en het nieuwe schooljaar vangt aan op maandag 7 september. De herfstvakantie begint in 1998 op maandag 20 oktober en de kerstvakantie op 22 de cember. Het voormalig belastingkantoor wordt het nieuwe kantoor van woningbouwvereniging Beter Wonen. Het gebouw waar nu de UW gebruik van maakt is bij de koop inbegrepen ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland koopt het belastingkantoor aan het Kerkhof en het UVV-gebouw in Zierikzee om deze meteen weer door te verkopen aan woningbouwvereniging Beter Wo nen. Het belastingkantoor wordt het nieuwe kantoor van Beter Wonen. Met de transactie is een bedrag van tussen de anderhalf en twee miljoen gemoeid. De gemeenteraad kan nog een spaak in het wiel steken, maar de kans daarop is vol gens wethouder G. van de Velde-de Wilde klein. „Daar ga ik niet vanuit. Het houdt imriïers dezelfde bestem ming. Het blijft een kantoor. De aan- en verkoop van voormalig belastingkantoor en UVV-gebouw kost de ge meente niets. ,,We zijn in dit geval niet meer dan een door geefluik," aldus de wethou der. Beter Wonen-directeur Ph. van Doorne beaamt dat. „Het belastingkantoor en het UVV-gebouw zijn eigendom van de staat, de dienst der do meinen. Als zij een gebouw verkopen wordt het aller eerst aan de gemeente aange boden. Die heeft het eerste recht. Wij hebben de gemeen te gevraagd daar gebruik van te maken en dat hebben ze ge daan," aldus Van Doorne. (Foto: Marieke Mandemaker) „Die constructie wordt altijd gebruikt in dit soort geval len." Mits de gemeenteraad ak koord gaat met de aan- en ver koop van de gebouwen is Be ter Wonen van plan om in het vierde kwartaal van dit jaar te beginnen met een verbou wing van het voormalige be lastingkantoor. Van Doorne verwacht, dat Beter Wonen haar nieuwe kantoor in het eerste kwartaal van 1999 kan betrekken. Waterschap Zeeuwse Eilanden huurt mo menteel ruimten in het voor malige belastingkantoor en daar komt voorlopig geen verandering in volgens de Be ter Wonen-directeur. Rijksmonument Een bestemming voor het bij de koop inbegrepen UW-ge- bouwtje heeft de woning bouwvereniging nog niet. De UW hoeft zich vooralsnog volgens Van Doorne geen zor gen te maken. De vrijwilli gersorganisatie kan voorlo pig blijven zitten waar ze zitten. Het gebouw was tot begin vijftiger jaren volgens A. Pattenier van het streekar chief in gebruik als lagere school. Daarna was het een tijd lang dependance van wat toen nog de 'beschutte werk plaats' heette en wat anno 1998 te boek staat als Werk voorzieningsschap De Zuid hoek. Het rijk kocht het gebouw destijds - bij de bouw van het belastingkantoor - aan om eventueel dat kantoor uit te kunnen breiden. Het U W-ge bouw staat volgens J. van Ba len van de gemeente Schou wen-Duiveland op de Rijks monumentenlijst en dat houdt in dat nieuwe eigenaar Beter Wonen weliswaar wel iets aan het gebouw mag ver anderen maar het uiterlijk grotendeels onveranderd moet laten. De oude kantoorruimten van Beter Wonen aan de Caland- weg worden na de verhuizing van de woningbouwvereni ging verhuurd. Volgens Van Doorne bestaat zowel voor de ruimten onder het flatge bouw als het kantoor op de hoek Calandweg-Caustraat belangstelling. De woning bouwvereniging is er voor wat het laatste gebouw be treft nog niet uit of dit ver huurd danwel verkocht moet gaan worden. BRUINISSE - Geboren uit onvrede en vastbesloten om de door de gemeentelijke herindeling gegroeide kloof tussen burger en bestuur weer te dichten. Die omschrijving is van toepassing op de jongste loot aan de stam der dorpsraden: de dorpsraad Bruinisse. De boreling werd gisteren in het Bruse 'Durpsuus' aan den volke getoond. Dat de gemeente Bruinisse en zo'n beetje alle Bruenaren nooit de noodzaak en het nut van de laatste gemeentelijke herindeling op Schouwen- Duiveland heeft ingezien mag bekend worden veron dersteld. Toch onderstreepte kersvers dorpsraadvoorzitter H. Schot - in vroeger Bruse tijden wethouder voor het CDA - het Bruse standpunt over de teloorgang van de zelfstandigheid van Bruinis se nog maar eens. „Het ge meentebestuur van Bruinisse is verdwenen, en straks ook de Zierikzfeesche Nieuwsbo de. Het wordt steeds erger," aldus Schot. Dat de onvrede over de herin deling diep zit, stak Schot niet onder stoelen of banken. „De herindeling is erdoor ge drukt. En nu is er onvrede over de dingen die niet gebeu ren," omschreef hij. „Je had die Bruse bestuurders niet el ke dag nodig, maar het was toch makkelijk dat ze er wa ren." Het misnoegen van de Bru- enaars over de herindeling zal de fonkelnieuwe dorps raad er echter niet van weer houden om de belangen van Bru zo goed mogelijk te be hartigen. „We willen de af stand tussen burger en be stuur overbruggen en beperken. Vertrouwen uits tralen naar beide zijden," al dus Schot. In zijn maiden-speech ont kwam Schot er niet aan om te constateren dat het draag vlak voor de dorpsraad te wensen overlaat. Pogingen van het toenmalige gemeente bestuur om een dorpsraad op poten te zetten strandden vanwege gebrek aan belang stelling uit de bevolking. Schot roemde dan ook de vasthoudendheid waarmee J. Huizer - eveneens oud-CDA- wethouder - en L. Ottens te werk zijn gegaan bij het tegen de stroom in toch van de grond tillen van een dorps raad in Bruinisse. Schot, met een blik in de door ongeveer 20 Bruse belangstellenden be volkte zaal: „Ik hoop dat als de dorpsraad haar eerste jaar vergadering houdt dat er dan meer mensen in de zaal zitten. 'Goed voorbereid' Wethouder P. Berrevoets- Ringelberg sloot zich aan bij Schot's complimenten aan het adres van Huizer en Ot tens. „Dit is een dorpsraad die zich bijzonder goed heeft voorbereid," aldus de wet houder. Zij constateerde dat er eigenlijk nog maar een paar kernen op Schouwen- Duiveland zijn - haar eigen woonplaats Kerkwerve in cluis - waar geen dorpsraad is. In Serooskerke, Ellemeet, Sirjansland, Ouwerkerk en Noordwelle waren al voor de gemeentelijke herindeling dorpsraden en later kwamen die in de - toen nog Brouwse - kernen Noordgouwe, Drei schor, Brouwershaven en Zonnemaire erbij. Weer later kwame n er dorpsraden in onder meer Nieuwerkerk en Haamstede bij en momenteel bestaan ook in Oosterland plannen voor de oprichting van een dorps raad. „Het wordt een fraaie lappendeken van dorpsra den," concludeerde Berre- voets. Uitgroeien De dorpsraad Bruinisse be staat nu nog uit zeven leden, maar wil uitgroeien tot negen leden. Gezocht wordt naar nog twee mensen die respec tievelijk de portefeuilles 'ou deren' en 'sport/jongeren' voor hun rekening willen ne men. H. Schot is voorzitter, M. Meeuwsen secretaris en R. Klop penningmeester. De dorpsraad Bruinisse: v.l.n.r. W. van der Erve, M. Meeuwsen (secretaris), H. Schot (voorzit ter), T. Simmelink, T. Kik, D. Ooms en R. Klop (penningmeester). (Foto: Marijke Folkertsma) BRUSE MUSEA BRUINISSE - Het Visserij- museum in Bruinisse is tij dens het komende museum weekend uitsluitend geopend op zaterdag 18 april tussen 10.00 en 12.00 uur. Zondag is het museum geslo ten. De Oudheidkamer in Bruinisse is wegens opknap- werkzaamheden nog geslo ten. Naar verwachting vindt de opening pas in juni plaats. RENESSE - Ton Laros uit Et- ten-Leur treedt woensdag 22 april met zijn Lachen is Okee show op bij strandpaviljoen Zomerzon in Renesse. De voorstelling, die om 14.00 uur begint, is gratis voor alle kinderen die hebben meege daan aan de kleurplatenwed- strijd van de Zomerzon. Tij dens de dolkomische show, die tot 16.00 uur duurt, zullen tevens de prijswinnaars be kend worden gemaakt. Kin deren die graag naar.de voor stelling komen, maar ver geten zijn de kleurplaat op school in te leveren, kunnen deze nog tot dinsdag 21 april inleveren bij Zomerzon bij de duinovergang aan de Ramp- weg in Renesse. Advertentie BOUWEN MET SPECIALISTEN. BURGH-HAAMSTEDE 0 111 6 5 8 8 8 0 FIETS GESTOLEN KRABBENDIJKE- Van een vijftienjarige inwoonster uit Krabbendijke werd donder dag haar fiets gestolen. De fiets stond afgesloten in de fietsenstalling van het NS- station te Krabbendijke. De gestolen fiets is vrij nieuw en was pas dertien maanden in het bezit van de eigenaresse. RENESSE - 'Sparen bij de koop' is de titel van de ex positie van reclamecadeautjes, die van 21 april tot en met 26 juni te bezichtigen is bij blikmuseum de Blik vanger in Renesse. bloemen, vlaggen, figuurtjes of tapijtjes, die te verkrijgen waren bij sigaretten. Met het uitbreken van de Tweede We reldoorlog kwam er een ab rupt einde aan. De reclame ging door, maar 'weggever tjes' waren er niet meer bij. Toen een 'advertentie-aan brenger' in 1902 bij een gros sier binnenstapte en aan hem vroeg of hij een advertentie wilde plaatsen, was het ant woord: 'Mijn klanten zullen denken, dat het de firma niet goed gaat, dus daar begin ik niet aan'. Er waren echter ook vooruitstrevende bedrijven, die wel advertenties in kran ten en tijdschriften plaatste. Nieuw was dat men speciale 'weggevertjes' bij de produc ten in de verpakking begon te doen. Te denken valt aan de plaatjes, die in de talloze siga retten-, koek- en beschuitver pakkingen waren te vinden. Verkade begon in 1903 met de verspreiding van gratis plaat jes. Tot 1939 zouden meer dan 360 miljoen van deze plaatjes verspreid worden. In die tijd waren de 'bons' heel erg in trek. Die konden ingewisseld worden voor geschenken en later soms ook wel voor geld. Een geliefd spaarobject wa ren de 'zijdjes', geborduurde Spaardrift Na de bevrijding bereikten de 'cadeautjeshonger' en de spaardrift van de consument weer een ongekende hoogte. Bekende voorbeelden zijn het snoepje van de week van de Gruyter, Arretje Nof van Calvé, de Piggelmeeboeken bij Van Nelle, Flipje Tiel van de Betuwe-jam en de vlagge tjes van de California-soep. Later werden de speldjes en sleutelhangers een rage. De Blikvanger aan de Capelweg is dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 geopend en ex tra op 3 mei, 17 mei en 21 juni van 12.00 tot 16.00 uur. Vrijdag 17 april Zierikzee Bloemenverkoop huis-aan- huis door WEA/MEVO'80 volleybal. Vanaf 18.00 uur. Eenakterfestival Zeeuws Centrum Amateurtheater. Theater Mondragon. 20.00 uur. Nieuwerkerk Uitvoering De Weermachine door groep 8 van OBS Duive- land in het dorpshuis. 19.30 uur. Zaterdag 18 april Schouwen-Duiveland Nationaal Museumweekend Zierikzee Eenakterfestival Zeeuws Centrum Amateurtheater. Theater Mondragon. 14.00 en 20.00 uur. Concert John Muis Connec tion en Beets Brothers. Brogum. 21.00 uur. Kerkwerve Wandeling Jeugd Natuur- en Vogelwacht langs de inlagen vanaf vertrekpunt de Hee renkeet. 10.00-12.00 uur. Burgh-Haamstede Concert Dik de Koning in De Bewaerschole. 20.00 uur. Open wedstrijd klaverjasver- eniging Haamstede. Dorpshuis. 20.0Q uur. Miss Behave in Jongerencen trum Big 'S'. 21.45 uur. Renesse Uitwisselingsconcert fanfa reorkest Luctor et Emergo en harmonieorkest Concordia uit Tholen. Dorpshuis. 20.00 uur. Dreischor Jaarlijkse uitvoering fanfare Crescendo. Dorpshuis. 20.00 uur. Nieuwerkerk Klaverjasfestijn ouderen. Ons Dorpshuis. 13.30-18.00 uur. Contactbijeenkomst gehandi capten. Gebouw Salem. 14.15 uur. Oosterland Bonte avond sportvereniging Duiveland. Dorpshuis Oos- terhof. 19.30 uur. Bruinisse Vogelruilbeurs ODW De Nachtegaal. Clubgebouw Mo lenweg. 10.00 tot 12.00 uur. Zondag 19 april Schouwen-Duiveland Nationaal Museumweekend Zierikzee Open-deur dienst met koor zang. Lutherse kerk. 9.30 uur. Dienst Vrijzinnige Gemeente Zierikzee rondom Hildegard von Bingen in de Gasthuis- kerk. 9.30 uur. Eenakterfestival Zeeuws Centrum Amateurtheater. Theater Mondragon. 14.30 uur. Dienst voor en door verstan delijk gehandicapten. Gere formeerde kerk. 17.00 uur. Reactieve kerkdienst met combo. Gasthuiskerk. 18.30 uur. Burgh 'Happy hour' Hervormde ge meente Burgh. Café De West hoek, Weeldeweg. 15.30-16.30 uur. Maandag 20 april Zierikzee Politiek theater De Rode Kaart in Theater Mondragon. 20.00 uur. Renesse Discussie-avond structuurvi sie. Dorpshuis. 19.30 uur. Dinsdag 21 april Zierikzee Voor j aars vergadering ANBO. Seniorenwooncom plex De Veste aan de Man huisstraat. 14.00 uur. Discussie-avond structuurvi sie. Theater Mondragon. 19.30 uur. Openbare fractievergadering PvdA. Vergaderkamer 78, ge meentehuis. 19.30 uur. Huiskamer-ontmoetings avond werkgroep In Perspec tief ten huize van M. van Mourik, Lange Nobelstraat 9. Aanvang 19.45 uur. Advertentie INSTALLATIEBEDRIJF

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 3