A Oorlog op de weekmarkt andee HH HOEK- BLOKHUT Kwart Zeeuwse VBO'ers rookt wel eens 'n stickie Je merkt 't... bij Visser Watersport L»tO Junior Kamer zoekt de Beste Ondernemers Visie Kooplui vestigen hoop op leden van gemeenteraad Voorrang aan grote projecten Gemeente onderbedeeld bij uitkering GDU-gelden Duitse jongen aangehouden wegens brandstichtingen Premier Kok bij Omroep Zeeland Juliana breekt haar heup 2.50 x 2.50 m van 2SSÜV. voor 2195^-- Tuincentrum II rs 0113-372738 Nieuwcweg 6 4493 PA Kamperland ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE VRIJDAG 17 APRIL 1998 153e JAARGANG NR 26367 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 HELLY HANSEN Aan de grote jachthaven achter Aquadelta in Bruinisse, telefoon 0111 482132. 7 dagen Gaeutia week °Pen| Nepos 2 LASTENVERLICHTING Werkgevers dringen bij de politiek aan op lastenverlichting bedrijfsleven. 3 BELASTINGKANTOOR Belastingkantoor en U W-gebouw via gemeente naar 5 ONDERZOEK Pleidooi voor onderzoek naar uitstralingseffect Grevelingenmeer. 7 VOLLEYBAL De dames van volleybalvereniging Kwiek moeten op zoek naar een nieuwe trainer. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's RENESSE - De Junior Kamer Schouwen-Duiveland gaat op zoek naar de beste ondernemersvisie (BOV) op Schouwen-Duiveland. Er hebben zich al 22 kandi daten aangemeld. De winnaar mag een jaar lang pronken met de BOV-trofee die het bedrijf in kwestie vol gens de Junior Kamer erken ning, publiciteit, aandacht en omzet oplevert. Bedrijven die zich willen mengen in de strijd om de BOV-trofee die nen zich bij de Junior Kamer aan te melden. Zij krijgen dan vervolgens le den van de serviceclub op be zoek en er wordt een vragen lijst doorgenomen. Een onafhankelijke jury selec teert daarna drie bedrijven die nogmaals worden be zocht. Zakelijk Schouwen-Duive land is op 16 oktober welkom voor de BOV-uitreiking in De Zeeuwse Stromen in Renesse om deze business-to-business meeting bij te wonen. Beken de sprekers - welke dat zijn is nog niet bekend - gaan het dan hebben over het thema 'klantgerichtheid'. Vervol gens worden middels een au- dio-visuele presentatie de ge nomineerden voorgesteld. Advertentie ZIERIKZEE - De marktkooplieden in Zierikzee heb ben de gemeenteraadsleden flink onder druk gezet. Door middel van twee brieven aan alle raads- en col legeleden hebben ze gisteren nog eens hun woede ge uit over de voorgenomen verhoging van de marktgel- den en de in hun ogen laakbare handelswijze van wethouder Veerhoek als voorzitter van de markt- commissie. ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland heeft maar voor één project subsidie gekregen in het kader van de GDU-regeling. Er was op veel meer geld gerekend. Een GDU-uitkering is rijks- geld voor projecten ter be vordering van de verkeers veiligheid. De verdeling van dat geld is in handen van de provincie. In totaal had de gemeente voor negen projecten subsidie aange vraagd. De provincie draagt nu voor 50.000 gulden bij aan de reconstructie van de Haneweg in Ouwerkerk. De route Haneweg - Phoenix- straat en Baalpapenweg kan volgens de provincie aangemerkt worden als een doorgaande route langs de kern. De hoge snelheden op deze route veroorzaken veel overlast. De provincie hoopt met eenvoudige fysie ke voorzieningen de leef baarheid en de verkeersvei ligheid aanzienlijk te verbeteren. De totale kos ten van het project bedra gen 100.000 gulden. De gemeente betaalt het reste rende bedrag. Volgens wethouder C. Veer hoek is de tegenvallende uitkering te wijten aan het beleid van de provincie om aan grote projecten voor rang te geven. ,,Ik heb me daar tegen verzet, want een plattelandsgemeente heeft nu eenmaal veel kleine pro blemen. Gemeenten met grote plaatsen zijn bevoor deeld. Ik heb van het Pro vinciaal Overleg Verkeer en Vervoer wel gelijk gekre gen, maar men wilde de toe wijzing niet meer aanpas sen." Wel kreeg Veerhoek de toe zegging dat het geld dat Schouwen-Duiveland dit jaar moet missen, volgend jaar extra krijgt uitge keerd, dus bovenop de regu liere GDU-uitkering. Veer hoek: ,,Ik heb het geld liever meteen, maar hier kan ik ook mee leven." Het provinciebesluit bete kent overigens niet dat de overige acht projecten blij ven liggen. Veerhoek: „Een deel gaan we nog dit jaar aanpakken, met eigen geld. Volgende week neemt het college een besluit welke dat zijn. Voor het jaar daar op zullen we nieuwe plan nen indienen." RENNESSE - De politie heeft in Renesse een 15-jari- ge Duitse jongen uit de plaats Eulekowen aangehou den in verband met brandstichting in een oud-pa piercontainer aan de Roelandsweg. De jongen kon op aanwijzing van de brandweer worden aangehouden omdat het hen was opgevallen dat deze jon gen bij enkele brandjes de laatste weken iedere keer als eerste ter plaatse was. Tij dens het verhoor bekende de jongen inderdaad ook twee andere brandjes te hebben ge sticht. Een op 28 maart (nog maals de oud-papiercontai- ner aan de Roelandsweg) en een op 14 april in de oude speelhal van camping Schou wen aan de Hoogenboom- laan. Met name deze laatste brand liep door snel ingrijpen van getuigen goed af omdat an ders de gehele hal waar schijnlijk zou zijn afgebrand. Tegen de jongen is proces-ver baal opgemaakt. Enkele buien HET WEER Half tot zwaar bewolkt en enkele buien. Minimumtemperatuur omstreeks 4, middagtemperatuur ongeveer 10 graden. Noordenwind, matig, kracht 3 tot 4, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, 5. Wanneer de gemeenteraad volgende week donderdag ak koord gaat met de college plannen, die voorzien in een verhoging van 150 procent in twee jaar, sluit de ambulante handel zelfs acties niet uit. ,,We hebben een aantal pan klare ideeën waar de gemeen te niet blij mee zal zijn. Wel ke? Daar ga ik in deze fase nog niet op in. We gaan onze wapens nog niet prijsgeven", aldus Vlissinger Jacques de Hond, woordvoerder van de marktkooplui en zelf met zijn stoffenkraam wekelijks in Zierikzee. Hij zal donderdag in de gemeenteraad zeker van zijn inspreekbeurt gebruik maken. De marktkooplieden begrijpen best dat de gemeen te meer kosten maakt dan dat er nu geïnd worden. Ze willen echter eerst inzicht in de kos ten en meedenken over mo gelijke bezuinigingsposten voordat tot tariefverhoging wordt besloten. De Hond: ,,Wij zijn daarom vastbeslo ten om de zaak terug te bren gen waar hij hoort: in overleg tussen gemeente en markt- commissie." Volgens de kooplui gaat de gemeente bij het kostendek kend maken van de markt bijvoorbeeld voorbij aan de sociale functie en de aantrek kingskracht van de week markt op toeristen. ,,Een markt mag de gemeente daar- Onderzoek naar genotmiddelen en gokken onder scholieren OOST-SOUBURG - Op uitno diging van Omroep Zeeland komt premier Wim Kok maandag 20 april naar Zee land. Tussen 12.00 en 13.00 uur is de minister-president te gast in de nieuwsuitzending van Om roep Zeeland radio. Presenta tor Peter Joosse praat met hem over actuele ontwikke lingen in Zeeland. Vervolgens krijgen luisteraars de gele genheid om telefonisch vra gen te stellen aan de minister president. Het bezoek aan de Zeeuwse regionale omroep vormt onderdeel van de ver- kiezingstoernee van de PvdA- lijsttrekker. DEN HAAG (ANP) - Prinses Juliana heeft donderdag avond haar rechterheup gebroken. Dat heeft de Rijks voorlichtingsdienst beves tigd. De bijna 89-jarige prinses is inmiddels geopereerd en maakt het naar omstandighe den goed. Ze werd overge bracht naar het ziekenhuis Bronovo in Den Haag en is daar geopereerd. WINKELDIEF RENESSE - Een 16-jarige Duitse jongeman uit Keulen heeft gisteren geprobeerd een aantal boekjes te ontvreem den uit een winkel aan de Ho- gezoom in Renesse. In totaal had de jongen voor een bedrag van 67,50 boeken tot zich genomen. Hij kreeg een transactie aangeboden van 240 gulden. Deze werd door de ouders direct betaald. Advertentie BEVEILIG ZEKER met ING. JAAP VISSER RENESSE 0111-468060 Borg installateur Geldig t/m 9 mei ontwerp prepress drukker// afwerking aflevering om best iets kosten," aldus J. van Aelst uit Dreischor (die renbenodigdheden). Boze brief MIDDELBURG - Een kwart van de Zeeuwse VBO'ers rookt stuff. De helft rookt en bijna iedereen drinkt wel eens alcohol. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD en het ZCAD op VBO-scholen in Goes, Mid delburg, Vlissingen en Terneuzen. Het gebruik van harddrugs is de laatste jaren in dit type on derwijs teruggelopen. Drie procent van de ondervraagde leerlingen zegt wel eens pad do's, cocaïne of amfetamine te gebruiken. In het verleden was deze groep twee tot drie maal groter. Iets populairder is het ge bruik van XTC en kalme ringsmiddelen. Respectieve lijk zes en vijf procent van de leerlingen zegt dit wel eens te gebruiken. Heroïne en slaap middelen komen vrijwel niet voor. Vergeleken met andere schooltypes, springt het VBO er negatief uit wat betreft het gebruik van tabak en XTC. Relatief veel VBO'ers gebrui ken deze middelen. XTC is een 'VBO-drug', hasj is een typische 'HAVO-drug'. Deze laatste conclusies ko men uit landelijk onderzoek uit 1996. Het Zeeuwse onder zoek is hiervan een voortzet ting. Een ander conclusie uit het ZCAD-onderzoek is dat voor al oudere leerlingen, spijbe laars, niet-gelovige leerlin gen en leerlingen met twee werkende ouders deel uitma ken van de risicogroep. Leer lingen met een allochtone achtergrond komen relatief vaak in contact met hard drugs. In Zeeland werd de vragenlijst afgenomen onder 725 VBO- 4 leerlingen, die in Goes, Middelburg, Terneuzen of Vlissingen op school zaten. Er werd verwacht dat deze leerlingen een risicogroep voor middelengebruik vorm den. Anderzijds maakte deze steekproef een vergelijking mogelijk tussen zeven scho len voor voortgezet (be roepsonderwijs en tussen de vier grootste Zeeuwse ge meenten. De aanbevelingen van het on derzoek splitsen zich vooral toe op aandacht voor alcohol en tabaksgebruik. Dit is zo omdat er grote volksgezond- heidbelangen mee gemoeid zijn. Bij drugsgebruik is het vooral omdat het hoog op de politieke agenda staat. Meer aandacht voor de rol van de ouders lijkt goed te zijn voor de voorlichting omtrent het middelengebruik. Tevens moet het spijbelen onder de jongeren de nodige aandacht krijgen. Met name op 'gebrui- kersplekken' zal voorlichting gegeven moeten worden. Voorlichting Ook zal aansluiting gevonden moeten worden bij landelijke ontwikkelingen op het gebied van voorlichting en preven tie. Op het gebied van drugs gebruik kan en moet op regio naal niveau nog heel veel ontwikkeld worden. De over heid kan door aanpassing van de wet- en regelgeving de pre ventie ondersteunen. Ongeveer de helft van de VBO-leerlingen in Zeeland rookt, bijvoorbeeld in de lunchpauze. (Foto: Marijke Folkertsma) 4> In een van de brieven aan de raadsleden spreekt de bran cheorganisatie ZMB van 'ern stige problemen die gerezen zijn bij de vaststelling van de tarieven.' De ZMB is vooral verontwaardigd over de ma nier waarop de verhogingen de marktkooplui door de strot zijn geduwd. „Het heeft ons verbijsterd dat het aspect 'advies en bijstand' in dit ge val met voeten getreden wordt. Na zorgvuldig be- stuursoverleg adviseren wij de raad, het voorstel op te schorten en eerst met een ver tegenwoordiging van de weekmarkt in Zierikzee deze gevoelige kwestie op te los sen," aldus de brief. Volgens De Hond zijn de le den van de marktcommissie misleid door de voorzitter van die commissie C. Veer- hoék. „We hebben bij de laat ste vergadering niet begrepen dat de verhoging direct in zou gaan. We waren de mening toegedaan dat er nog een ver gadering zou volgen waar we' over de voorstellen konden stemmen. Nu bleek er de vol gende dag ineens een raads voorstel te liggen. We hebben Vlissinger Jacques de Hond bij zijn stoffenkraam op de Zierikzeese markt: „We gaan onze wapens nog niet prijsgeven. (Foto: Marijke Folkertsma) aangedrongen om op korte tërmijn nog eens te praten, maar dat bleek onmogelijk." In een eigen brief aan de raad noemt de marktcommissie de handelswijze die leidde tot het raadsvoorstel 'onaccepta bel' en spreken ze van 'totaal onbegrip' bij de leden. De Hond zegt niet uit te slui ten dat de toegenomen verho ging leidt tot leegloop van de weekmarkt. Voor zijn stoffenkraam van 52 vierkan te meter betaqJJ, De Hond nu 1700 gulden per kwartaal Na de gefaseerd in te voeren prijsverhogingen zou dezelf de oppervlakte hem 5000 gul den per kwartaal gaan kos ten. „Voor mij zelf een reden om af te haken. Het leidt bo vendien tot een vicieuze cir kel, want als er minder koop lui komen, worden de kosten 'per kraam hoger en haken er meer mensen af. Een kleinere markt is ook niet in het be lang van de reguliere midden stand en horeca." De Hond hoopt dat nieuw overleg mogelijk is: „We ho pen dat de raad zo capabel zal zijn in te zien dat op deze ma nier met de weekmarkt geen zaken gedaan kan en mag worden. We hechten aan een gezamenlijke oplossing, maar laten dit soort zaken niet over onze kant gaan." Richard Zandijk werkt nu bij InO drukkerii/uitgeverij als gediplomeerd drukker. Na de HAVO heeft hij op het Grafisch Lyceum in Rotterdam zijn diploma offsetdrukker gehaald. Bij LnO werkt hij op een 4-kleurenpets. "Het mooie is dat je resultaten ziet van je werk. Van een blanco vel tot een fraai stukje drukwerk. Dat geeft voldoening. En het is ook afwisselend werk: mappen, brochures, briefpapier, kaartjes, enz, het heeft iets extra's", aldus Richard. DRUKKERIJ UITGEVERIJ 0111-453535

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1