Jazzavond in jubilerend Brogum Hl Nieuw havenkantoor Marina Port Zélande Reddingsboot Zeemanspot helpt mpDé keuken Huldiging vrijwilligers van het Rode Kruis dier in het vizier Verwaarloosde hond Deurloo Biologische producten AH Zonnebloem wil geld voor vakanties zieke mensen ggjaacESinai® WOENSOAG 15 APRIL 1908 Hl1 EXTRA NIEUWSBLAD Zaterdag met de john Muis Connection en de Beets Brothers ZIERIKZEE - Met een dubbel jazzconcert viert het podium voor muziek en theater Brogum zaterdag avond het 25-jarig bestaan. Top of the bill is de John Muis Connection, afkomstig van Schouwen-Duive- land. Daaraan voorafgaand is het podium voor de in ternationaal vermaarde Beets Brothers. De Ouwerkerkse drummer John Muis bracht de Connec tion bij elkaar. Deze ervaren muzikanten zijn afkomstig uit diverse stromingen in de muziek. Dit grotendeels Schouws orkest speelt zowel eigen werk als stukken van Lester Bowie, Abdullah Ibra- •■him (Dollar Brand), Rollins en Michael Moore. Met de luxe van vier blazers is het een uitdaging om tot prachtige klankkleuren te komen. De vier blazers wor den ondersteund door een zeer degelijke ritmesectie, waarin de aanwezigheid van James van de Water zorgt voor veel Portugese en Brazi liaanse invloeden. Connection-drummer John Muis zorgt er met zijn enorme ervaring voor dat alles tot een zeer jazzy en dansbare eenheid wordt gesmeed. De John Muis Connection be staat uit John Muis, Karei Haze (trompet), Harry van der Wekken (tenorsax), Ge rard Oele (trombone). Jaap Verseput (altsax). Frank Fa ta er (bas) en James van de Wa terjas). Beets Brothers Voorafgaand aan de John Muis Connection treedt het internationaal vermaarde or kest de Beets Brothers op. In Zierikzee treedt de band op als kwartet, met als middel punt de broers Marius Beets op de contrabas, Peter Beets op piano en Alexander Beets op de tenorsax. Drummer Joost van Schaik maakt het trio tot een kwartet. De Beets Brothers spelen mainstream. Deze jazz-stijl vindt zijn oorsprong in de na de Tweede Wereldoorlog tot bloei gekomen be-bop en de daaruit ontwikkelde hard- bop. Binnen deze als toegan kelijk bekend staande stro ming hebben de Beets Brothers een zeer eigen sound ontwikkeld. Die wordt ge kenmerkt door een melodieu ze toonvoering, geënt op een sterk swingend ritme. Resul taat hiervan is een goed in het gehoor liggende, dynamische jazz. De drie virtuoze broertjes draaien al een hele tijd mee. Sinds het eerste optreden in 1983 heeft de groep een be hoorlijke palmares opge bouwd. Dat begon met het winnen van de Pall Mall Ex port Swing Award in 1988 en vond in 1996 zijn voorlopige hoogtepunt met de vertegen woordiging van Nederland tijdens 's werelds grootste muziekbeurs, de SXWS in het Texaanse Austin. Verder speelden de Beets Brothers reeds drie maal op het North Sea Jazzfestival. Tenslotte is het orkest bekend van radio- en tv-programma's als Ses- jun, Reiziger in Muziek en Studio Rembrandt. Drie cd's De broers hebben inmiddels drie cd's op hun naam staan. In 1990 debuteerden zij met 'Beets Brothers', gevolgd door 'School is closed now' in 1993 en 'Brotherwise' in 1995. Op de laatste cd presenteren de Beets Brothers zich niet al leen als kwartet, maar zijn zij ook te horen als Beets Brot hers Orchestra, een jazz sep tet met vier blazers en als Beets Brothers Double Quar- Drummer John Muis uit Ouwerkerk. tet samen met een strijk kwartet. 'The Jazz Night' De Beets Brothers toeren mo menteel ook dcor het land met 'The Jazz Night', een spectaculaire muzikale show. Behalve de Beets Brothers maken zangeres Lils Macin tosh, The Rosenberg Trio en de Stylus Horns II deel uit van de Jazz Night. In Zierik zee treden de Beets Brothers, zoals gezegd, op als kwartet. De jazzavond in Brogum be gint om 21.00 uur. De toe gangsprijs bedraagt vijftien gulden, inclusief een (jubi- leum-)consumptiemunt. NIET MEER VOOR KASSA MIDDELHARNIS - Het ANWB Entreebewijs is te koop bij de VVV/ANWB aan de Kade in Middelharnis. Met dit entreebewijs kunnen bezoekers terecht bij zo'n der tig attractieparken, dieren tuinen en musea in Neder land, België, Frankrijk en Duitsland. Zij hoeven dan niet meer in lange rijen voor de kassa te wachten. Wij maken alle mogelijke vouwgordijnen naar uw eisen wens. Dat kan alleen bij: WOONTEXtlEL ZONWERING ZIERIKZEE O111-41S051 Ft JEUGDSOOS OUWERKERK - Voor jeugd soos 't Keldertje' in Ouwer kerk werd onder de gemeen teleden van de Hervormde k kerk een bedrag van vierhon- derd gulden opgehaald. Dit bedrag zal onder leiding van da. M. Teusink-Meijer be steed worden aan enkele noodzakelijke voorzieningen in de jeugdsoos. 't Keldertje is een ruimte on- I der de kerk, die door jongens en meisjes van twaalf tot ze ventien jaar twee avonden per week mag worden ge bruikt. BONTE AVOND OOSTERLAND - Een geva rieerd programma wordt de bezoekers van de inmiddels traditionele Bonte Avond van Sportvereniging Duive- land zaterdag 18 april voorge schoteld. Op het programma tal van live- en playbackop- tredens van leden van de ver- i eniging. De avond is bedoeld voor zowel leden als niet-le- den van de vereniging en wordt gehouden in dorpshuis Oosterhof. De optredens be ginnen om 19,30 uur. DIENST VOOR ^GEHANDICAPTEN ZIERIKZEE - In de Gerefor meerde kerk aan de St. Do- musstraat in Zierikzee wordt zondag 19 april de jaarlijkse dienst voor en door verstan delijk gehandicapten gehou den. Het betreft een initiatief Burgemeester Goedereede C. Sinke verricht officiële opening OUDDORP - De jachthaven Marina Port Zélande aan de Brouwersdam nabij Ouddorp, groeide de af gelopen acht jaar zo hard, dat aanpassing van het ha venkantoor en de faciliteiten nodig was om te vol doen aan de toegenomen vraag. Afgelopen zaterdag werd het nieuwe havenkantoor feestelijk geopend door de burgemeester van Goedereede, C. Sinke. Vanaf 14.30 uur meerden ge nodigden aan bij brasserie Le Bateau, het op Hollandse leest geschoeide restaurant van Marina Port Zélande. On geveer een half uur later ver richtte burgemeester Sinke de officiële opening van het havenkantoor. De gasten konden daarna de permanen te kunstexpositie van Les Arts Nautique bewonderen, die in het gebouw is onderge bracht. Deze expositie, georgani seerd en samengesteld door de familie Koetje, omvat kunst waarbij de watersport centraal staat. Co Schot, bedrijfsleider van Marina Port Zélande: ,,In ons havenkantoor lopen jaarlijks 70.000 80.000 mensen bin nen, terwijl de familie Koetje een ruimte zocht waar water sporters een heel jaar door de ze nautische kunst zouden kunnen bekijken. Deze loka- tie sloot dus perfect aan op de vraag van Les Arts Nauti que." Behalve het havenkantoor werd ook een aantal facilitei ten in Marina Port Zélande uitgebreid en aangepast aan de eisen van de tijd. Water sporters kunnen gebruik ma- ,ken van uitstekende sanitaire voorzieningen en een wasse rette. „Toen we in 1990 begon nen waren in de haven 24 vas te ligplaatsen. Het aantal passantenovernachtingen dat jaar was 4000. Nu hebben we 400 vaste ligplaatsen en 650 passantenligplaatsen in de jachthaven. Jaarlijks verblij ven hier bijna 14.000 passan ten. Momenteel werken we met twee havenmeesters: Paul de Bruyn en Peter de Regt," aldus Co Schot. Behalve uitbreiding van res taurant 'brasserie Le Ba teau', dat wordt gerund door de familie Van Munster, werd op de bovenverdieping van het gebouw een tweede res taurant gerealiseerd: „Het betreft een Thaïs restaurant." Schot toonde zich zeer ingeno men met realisatie van deze vernieuwingen, die hard no dig waren gezien de explosie ve groei van Port Marina Zé lande. W atersport winkel Tot de faciliteiten van de ha ven behoort ook een water sportwinkel. „Ook die heb ben we moeten uitbreiden. Behalve alle gebruikelijke artikelen en onderdelen voor de watersport omvat het as sortiment nu allerlei soorten watersportkleding. We ver kopen topmerken, als Red Green en Helly Hanse," aldus Schot. Technische dienst Port Marina Zélande begon indertijd met twee perso neelsleden. „Nu werken we met zeventien mensen, waar van tien in de Technische Dienst, namelijk twee schil ders en acht monteurs. We kunnen hier alle voorkomen de werkzaamheden aan jach ten verrichten, van het schil derwerk tot het plaatsen van een nieuwe motor. We be schikken daarbij over de grootste kraan van Zeeland. Die kan veertig ton tillen. Maar ook de doe-het-zelvers kunnen terecht in Marina Port Zélande. „Mensen die zelf hun boot onderhouden kunnen voor alle onderdelen bij ons terecht." Marina Port Zélande werd indertijd aan gelegd naast recreatiepark Port Zélande. De naam Zélan de hebben park en haven ge meen, maar daarmee stopt de overeenkomst. Schot bena drukt dat nog eens „We zijn buren, dat is alles. Daarnaast vullen we elkaar perfect aan." van de Interkerkelijke Werk groep Zierikzee. Het thema is: 'Geroeperi om te zingen'. De dienst staat geheel in het teken van zingen. Ronald van Bronswijk is de voorganger. Mar van der Veer bespeelt het orgel. De aanvang is om 17.00 uur. POSTKANTOOR DICHT BURGH-HAAMSTEDE - Het postkantoor In Burgh-Haam- stede is donderdag 16 april ge sloten. Dit in verband met de installatie van nieuwe balie computers. Vrijdag 17 april is het kantoor in Burgh-Haam- stede weer geopend Het nieuwe havenkantoor werd geopend door burgemeester Sinke (Foto: Marijke Folkertsma) STELLENDAM - Dereddingsboot Zeemanspot bracht een opvarende van de Stellendamse kotter SL 7 naar huis in verband met het overlijden van een dierbare. Eer de man aan de wal was zou de SL7 lang moeten wach ten bij Brammetje, de uiter ton in het Goereescho Gat. Vandaar dat dc bemanning van de Zeemanspot. uitrukte en daarbij tegelijk enkele personen mee nam die de laats van de man innamen. Iet bemanningslid werd overgenomen en naar de ha ven van Stellendam gebracht. ZIERIKZEE/MIDDELHARNIS - Albert Heijn intro duceert als eerste supermarktketen in Nederland een breed assortiment biologische producten onder een eigen merk: AH Biologisch. Het groen-blauwe beeld merk prijkt op dit moment op enkele tientallen bio logische producten zoals brood, vruchtensappen, ei eren, koffie, thee, kip, azijn, wijn en verschillende groenten. Dit assortiment wordt in de ringsmiddelen komen er niet loop van het jaar verder uit- aan te pas. Er wordt alleen gebreid. AH Biologisch-pro- natuurlijke mest gebruikt ducten worden milieu- en van dieren die in een dier- dieiwriendelijk geproduceerd vriendelijke omgeving leven en in goed samenspel met de en die biologische voeding natuur. Chemische bestrij- hebben gekregen. Pas als de dingsmiddelen, kunstmest en gehele productieketen biolo- synthetische geur-, kleur- en gisch is, krijgt een product smaakstoffen of conserve- het predikaat'biologisch'. Mei actiemaand ZIERIKZEE - De Zonnebloem houdt in de maand mei de 'actie Zonnebloemvakanties'. Doel ervan is om de aangepaste vakanties voor zieken en gehandicapten financieel mogelijk te maken. De Zonnebloem doet een be roep op de Nederlandse be volking om een deel van het vakantiegeld over te maken op giro 145, ten name van Zonnebloem, Breda. Dit jaar gaan zesduizend veelal zwaar hulpbehoevende zieken en ge handicapten een weekje met de Zonnebloem op vakantie. Ruim 6200 vrijwilligers, on der wie algemene medewer kers, artsen, diëtisten, fysio therapeuten en 1300 verplegenden staan garant voor de verzorging en begelei ding van de vakantiegangers. In totaal gaat het om bijna 75.000 overnachtingen in door de Zonnebloem gecontrac teerde hotels en het eigen ho telschip mps de Zonnebloem. De Zonnebloemvakanties zijn duurder dan 'gewone' va kanties. Dit komt vooral door de noodzakelijke aanpassin gen en extra voorzieningen. Veel zieken en gehandicapten zijn aangewezen op een uitke ring. Voor velen van hen is zo'n vakantie dan ook onbe taalbaar, ware het niet dat de Zonnebloem meer dan de helft van de vakantiekosten voor haar rekening neemt. Dat kan alleen dankzij het geld dat de 'actie Zonne bloemvakanties' oplevert. Enorme vraag Inmiddels loopt het volgens de Zonnebloem weer storm wat de aanmeldingen voor de vakanties van dit jaar be treft. Z'n 7000 zieken en gehandicapten hebben een aangepaste vakantie aange vraagd en dat aantal loopt nog dagelijks op. Dat bete kent dat de Zonnebloem ook dit jaar niet aan de enorme vraag kan voldoen. HAPPY HOUR BURGH - In café De West hoek aan de Weeldeweg in Burgh wordt zondag 19 april een 'happy hour' gehouden. Het betreft een initiatief van de Hervormde gemeente Burgh. Het 'happy hour' is een bij eenkomst voor volwassenen, die willen praten over onder werpen die met het geloof te maken hebben. Het thema de ze keer is: 'Hebben je politie ke keuzes iets met je geloof te maken?' De politici Wim Ju- melet (VVD), Lenny Geluk- Poortvliet (CDA), Ben Ho- exum (GroenLinks) en Gert Jan van der Salm (PvdA) zul len hierop hun visie geven, waarna publiek en politici met elkaar in gesprek kunnen gaan. Willem en Gijs Bitter zorgen voor de muziek, De bijeenkomst is van 15.30 tot 16.30 uur. hVa a m s t e d e ROTËRIJ IS 4318 BB BURGH-HAAMSTEDE dinsdag, woensdag en vrijdag 09.00 tot 17.30 uur donderdag 09.00 tot 21.00 uur saterdag 09.00 tot 17.00 uur Maandag gesloten TELEFOON 0lll-tS54SS§ Onder de naam Politiepreventje brengt de politie Oosterscheldebekken in' deze rubriek een praktische tip of wenk onder uw aandacht. Het onderwerp kan gaan over, of heeft raakvlakken met, het verkeer, crimina liteit, openbare orde, milieu, algemene plaatselijke verordening en andere zaken waar u als burger en wij als politie bij betrokken kunnen raken. VERKEERSONGEVAL WIE HEEFT RECHT OP SCHADEVERGOEDING? In beginsel heeft alleen degene die gewond is geraakt recht, op vergoeding van kosten. Voor anderen, die extra kosten maken en die een nauwe band met het siachtoffer'hebben, bestaan beperkte mogelijkheden om de door hen gemaak te kosten op de tegenpartij te verhalen. Bijvoorbeeld inkomstenverlies als gevolg van het opne men van vérlof voor verpleging of bezoekkosten (onder meer reiskosten). Voor inmateriele schade (pijn en ver driet) die door de directe omgeving van het slachtoffer wordt geleden, bestaat geen vergoedingsmogelijkheid. Via de sociale verzekeringen kunt u vaak een deel van de kosten of het verlies aan inkomsten ten gevolge van het, verkeersongeval ondervangen. Voor deze vergoedingen is het meestal niet van belang of u al dan niet schuldig bent' aan het ongeval. Zo zullen de meeste mensen de kosten voor geneeskundige behandeling laten vergoeden via hun ziekenfonds of particuliere ziektekostenverzekeraar. Dit terwijl de mogelijkheid bestaat om deze kosten door de te genpartij of haar verzekeraar te laten vergoeden als blijkt dat zij aansprakelijk is. Dus ook als u zelf aansprakelijk bent voor het verkeerson geval of als de tegenpartij - bijvoorbeeld wegens gebrek aan bewijs - niet aansprakelijk kan worden gesteld,kunt u terecht bij de verzekeringen die u zelf hebt afgesloten of bij een uitkeringsinstantie op grond van de (verplichte) so ciale verzekeringen. Via uw verzekeringsagent of via de bank hebt u misschien in het verleden verzekeringen afgesloten waarvoor u jaar lijks premie betaalt. Bij de verzekeringspolissen zit moge lijk een van de volgende soorten verzekeringen die onder bepaalde omstandigheden recht geven op vergoeding. Een deel van de kosten - met name die voor geneeskundige behandeling - kunt u meestal laten vergoeden door de ei gen ziektekostenverzekering omdat vrijwel iedereen via het ziekenfonds of particulier is verzekerd. Welke kosten precies worden gedekt verschilt sterk per verzekering. Zo zijn bepaalde alternatieve geneeskundige behandelingen bij de ene verzekering wel inbegrepen en bij de andere niet. Overgenomen met toestemming van ANWB rechtshulp uit: "Wegwijzer voor verkeersslachtoffers". Een uitgave van ANWB Rechtshulp. In Ouddorp OUDDORP - Dertig jaar staat Klaasje Hoek-Hamee- teman uit Ouddorp al klaar als Rode Kruisvrjjwil- ligster. Zij wordt de 'moeder' van het Rode Kruis in Ouddorp genoemd. Tijdens de algemene ledenverga dering van de Nederlandse Rode Kruisafdeling Oud dorp overhandigde voorzitter Hans Klepper haar de gesp met bijbehorende oorkonde voor deze dertig jaar toewijding. Met plezier en inzet verzorg de Klaasje Hoek al die jaren de EHBO- en GOR-opleidin- gen. Vele keren was zij be trokken bij de begeleiding van zieken en gehandicapten tijdens aangepaste Rode Kruisvakantieweken. Ook verzorgde zij lange tijd de training van de wedstrijd- groepen, met niet onverdien stelijke resultaten. Tijdens de afdelingsavond kregen Mientje Moerkerk- Breen, Rien Koese en Niek Grinwis een onderscheiding voor twintig jaar inzet als vrijwilliger. Verder werden negentien vrijwilligers met een medaille gehuldigd voor tien jaar trouwe dienst. On der hen drie zusjes: Corrie Klepper-Meijer, Bea Groe- nendijk-Meijer en Ellie Groe- nendijk-Meijer. Grote inzet Voorzitter Klepper spelde al le onderscheidingen op. Hij prees de grote inzet en het en thousiasme, waarmee al deze vrijwilligers zich steeds weer presenteren bij Rode Kruis evenementen. Klepper sprak de hoop uit ook in de toe komst op hen te mogen blij ven rekenen. (Foto: Marijke Folkertsma) De bouvier Connn uil het dierenasiel in Zierikzee wordt vrij dag 1 mei zes jaar. Hij kan zich geen beter cadeau wensen dan een nieuwe baas die hem goed verzorgt, want hij is volgens asielbeheerster Jolanda Meerman erg verwaarloosd. Hef dier moet. daarom met veel aandacht, geduld en liefde door de nieu we eigenaar opgeknapt te worden Die krijgt daar veel gene gcnheid voor terug. De aanhankelijke hond kan goed opsehie- ten met soortgenoten, met katten niet Met oudere kinderen is hij beste maatjes. Omgang met jonge kinderen levert w,aar- ■UMÉÉHriM >P- Bel opn lefoon 0111-417013, In het onderkomen aan dc Zandweg zitten schijnlijk ook geen problemen op. Belangstellenden Bie-i'wh over Conan willen ontfermen, kunnen contact opnemen via te vier honden en negen katten. Poes Lola. die vorige v krant stond, is nog niet geplaatst.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 9