Liev rd Een hypotheek om in te lijsten, Subsidie van de provincie NIJLAND van den DOEL Zierikzee tel. 420410 Voetgangers/fietsers Vlissingen-Breskens Commissies Provincie Zeeland Gesloten RADIO f: T.V. VIDEO «SOP-INN ingAübank WOENSDAG 15 APRIL 1995 HlT EXTRA NIEUWSBLAD Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, ,4330 LA Middelburg, telefoon (0118) 63 13 92 Abdij Van 1 mei tot 1 oktober wordt opnieuw een voetgangersta rief ingesteld op het veer Vlissingen-Breskens. k De prijs per overtocht is 1,50 gulden; een abonnement kost 15 gulden. Het tarief wordt geheven tussen kwart voor zeven 's morgens en acht uur 's avonds. Het abonnement geldt alleen in het jaar, waarin het wordt afgege- ^Pven. Per uitgiftejaar wordt een andere kleur gebruikt. Van het abonnement wordt geen geld afgeboekt; het is alleen nodig om i het aantal passagiers aan boord van de schepen te kunnen tellen. Kinderen onder de vijf jaar worden L gratis overgezet. Ook zij worden ,-•* alleen geteld in verband met de veiligheid aan boord. Op de Koningin Beatrix en de Prins Johan Friso, die de reguliere dienst onderhouden, kunnen per keer duizend mensen mee, inclu sief de bemanning. Voorschrift is dat de passagiers in de haven van aankomst het schip verlaten, ook als zij met de retour vaart weer mee terug willen. Alleen zodoende kan het aantal opvarenden per overtocht goed worden geteld Het tarief geldt uitsluitend voor wie via de voetgangers- en (brom)fietstermmal aan boord gaat. Passagiers van auto's vallen erbuiten, mits zij als inzittenden aan boord gaan. De voorverkoop voor de abonne menten is bepaald op 23, 24, 27, 28 en 29 april in de voetgangers- terminals op de veerpleinen in Vlissingen en Breskens. De ope ningstijden in Vlissingen zijn van acht tot twaalf uur 's morgens en van een tot vijf uur 's middags. In Breskens zijn de tijden van zeven tot twaalf en van een tot vier uur. De waardekaarten Zeeuws- Vlamingen en de gewone waarde kaarten kunnen ook voor het voet gangers- en fietserstarief worden gebruikt. Zeeuws-Vlamingen hebben de kaart overigens alleen nodig ter identificatie en om geteld te wor den. Alleen als zij voor andere voetgangers of fietsers betalen, wordt er ook geld van hun kaart afgeboekt. Een folder over het voetgangers- en fietserstarief en hoe de beta ling in haar werk gaat, is verkrijg baar op de veerpleinen in Vlissingen en Breskens en bij het provinciaal informatiecentrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 0118- 631400. Vrijdag 24 april, aanvang 09.30 uur, vergadert de Statencommis sie voor Ruimtelijke Ordening. De vergadering vindt plaats in het kantoor van de provincie aan Het Groene Woud 1 in Middelburg. Spreekrecht Zoals gebruikelijk is de vergade ring openbaar en begint ze met spreekrecht voor het publiek. Dat betekent dat belangstellenden het woord kunnen voeren over een van de onderwerpen op de agen da. Agenda De agenda vermeldt onderwerpen ter kennisname' en onderwerpen waar over moet worden doorge praat. Maar ook bij de onderwer pen ter kennisname' kan het natuurlijk zijn dat een Statenlid meer wil weten of een discussie aangaat. Het gaat in deze verga dering onder meer om de volgen de zaken: Voorontwerp begrenzin genplan Schouwen-West; de publi catie Inzicht in natuur; antwoorden van GS op schriftelijke vragen over de intensieve veehouderij. Ter bespreking komen de volgen de zaken aan bod: Vliegveld Midden-Zeeland (met een brief van Delta Anders daarover, het rap port Zuidgeest en antwoorden van GS op schriftelijke vragen over het vliegveld); beschikbaar stellen van een bedrag van 250 duizend gulden voor het opplus-experi- ment; rapport De Delta in de Delta; rapport Revitalisering bedrijfsterreinen; evaluatie van het programma voor plattelands vernieuwing. Voor het onderwerp Vliegveld Midden-Zeeland zijn ook de leden van de Statencommissie voor Milieu uitgenodigd. Ter inzage De agenda van de vergadering en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het informatiecen trum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Nieuws De provincie geeft jaarlijks enkele tientallen miljoenen guldens uit aan subsidies; geid dat beschikbaar is om zaken die de provincie belangrijk vindt, mogelijk te maken. De subsidies zijn incidenteel (eenmalig) of structureel (jaarlijks). Voor het aanvragen van subsi die gelden spelregels. Ook de provincie heeft zich te houden aan spelregels bij het behan delen van een aanvraag voor subsidie. Dat geldt bij het afwijzen ervan en ook bij het verlenen, de uitbetaling, de controle en het gebruik van de subsidie. Deze spelregels staan beschreven in de Alge mene Subsidieverordening Zeeland 1998. Geldstromen Er zijn verschillende geldstromen in subsidieland. Geld van de pro vincie en geld dat de provincie ontvangt van andere overheden voor een bepaald doel. Zo komt er bij de provincie rijksgeld terecht waarbij vaststaat dat het als subsidie moet worden doorbe taald aan een bepaald doel en aan een bepaalde organisatie. Het aanvullende rijksgeld voor de bekostiging van Omroep Zeeland is hiervan een voorbeeld. De invloed van de provincie over de toekenning van dat geld is vrij minimaal. Ook stelt het Rijk geld beschikbaar dat is bestemd voor een bepaald doel; bijvoorbeeld voor jeugdhulpverlening en stads en dorpsvernieuwing. Met instellin gen en organisaties die dat doel uitvoeren, praat de provincie over de uitwerking en de eventueel daaruit voortvloeiende mate van subsidiëring. Formeel gaat het wel om subsidies, maar feitelijk zijn het specifieke geldstromen die de provincie onder haar ver antwoordelijkheid dient "door te sluizen" volgens daarvoor vastge stelde regels. Uit eigen portemonnee De provincie verleent uit eigen portemonnee subsidies om allerlei zaken te realiseren die ze nuttig vindt. Het geld dat de provincie hiervoor beschikbaar stelt, is terug te vin den in de jaarlijkse begroting van de provincie. Voor bijzondere doe len zijn potten gevormd, de zoge heten reserves. Het zijn de vol gende: Reserve sociaal Economische en Toeristische Ontwikkeling Reserve Welzijn Reserve Milieu Reserve Natuurbescherming Reserve Monumenten Reserve Verkeer en Vervoer Reserve Ontwikkeling Zorg. Behalve vanuit deze reserves zijn subsidieverleningen mogelijk via begrotingsposten. Het verschil hiertussen is voor de aanvrager minder belangrijk. Wie en wat Als regel kunnen alleen officiële instellingen in aanmerking komen voor subsidie. Dat zijn stichtingen, verenigingen, gemeentebesturen of andere overheidsorganen. Praktisch probleem is dat niet alle activiteiten of voorzieningen die de provincie van belang vindt, van cfe grond worden getild door offi ciële instellingen. Om daar een mouw aan te passen kan het pro vinciaal bestuur een uitzondering maken voor groeperingen of bedrijven, zogeheten natuurlijke personen. Een andere oplossing is dat bijvoorbeeld een stichting of overheidsinstelling optreedt als tussenpersoon en verklaart ak koord te gaan met de voorwaar den van de subsidieverordening. De keuze voor deze oplossing is aan Gedeputeerde Staten (GS). Provinciale Staten (PS) beslissen over een subsidie. Maar veel van dit soort beslissingen laten ze over aan het dagelijks provincie bestuur, GS. Vanzelfsprekend moet de activiteit of voorziening waarvoor subsidie wordt aange vraagd, passen binnen het beleid van de provincie. Bij het verlenen van subsidie geldt als voorwaarde dat er voldoende geld beschikbaar is op de begro ting van de provincie. Ook kan het zijn dat de provincie rijksgeld mag verwachten voor een. bepaalde subsidieverlening. Komt dat geld niet beschikbaar, dan gaat de subsidieverlening niet do6r. Algemene eisen Instellingen die in aanmerking wil len komen voor een subsidie van de provincie, moeten voldoen aan een aantal kenmerken: personeel en vrijwilligers moeten invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de instelling; in het personeelsbeleid moet er aandacht zijn voor de kansen van vrouwen, van leden van etnische groeperingen en van gehandicap ten; er mag op geen enkele manier sprake zijn van discrimina- tie;er moet aandacht zijn voor de toegankelijkheid voor gehandicap ten. Bij de beoordeling van investe ringssubsidies zal het gebruik van milieuvriendelijke materialen en productiemethoden bij bouw en verdere exploitatie een rol spelen. Minimumbedrag Als een subsidiebedrag fager uit valt dan 1000 gulden, wijzen GS de aanvraag af. Deze regel geldt niet voor subsidies die vallen onder het monumentenbeleid. Voor de draaipremieregeling Zeeuwse molens geldt een mini mumbedrag van tweehonderd gul den; 500 gulden is het minimum voor andere subsidies in de onderhoudskosten van monumen ten. Incidenteel Een eenmalige subsidie is een subsidie die eenmalig wordt ver leend. Vanzelfsprekend is dat het geval bij eenmalige activiteiten of investeringen. Maar een dergelij ke subsidie kan ook worden ver strekt om de start van een reeks activiteiten of een voorziening mogelijk te maken. Een incidente le subsidie kan ook een aantal jaren worden verleend; zeg maar voor een doorstart. Structureel Zoals eerder aangegeven zijn structurele subsidies bedragen die voor meerdere jaren worden gegeven. Het zijn vooral 'instand houdingssubsidies': geld wat nodig is om instellingen draaiende te houden. De betrokken instellin gen verrichten taken die het pro vinciaal bestuur van provinciaal belang vindt. Bijvoorbeeld: het Zeeuws Bureau voor Toerisme, de Zeeuwse Milieufederatie, Stichting Scoop en het Zeeuws Museum. In principe krijgen deze instellin gen de subsidie steeds voor een periode van vier jaar. Informatie Wie meer wil weten over het aan vragen van subsidies bij de provin cie, kan het informatieblad Subsidies van de provincie (gratis) aanvragen bij het informatiecen trum van de provincie. Het kan uiteraard geen kwaad ook te infor meren naar subsidiemogelijkhe den en hoe men zo'n procedure ingaat. Vandaar dat in het informa tieblad een overzicht is opgeno men van mensen die van de hoed en de rand weten. Informatiecentrum: Abdij 9 in Middelburg, tel. 0118 631400. Donderdag 30 april, Koninginne dag, zijn de kantoren van de pro vincie gesloten. De dag daarop volgend, vrijdag 1 mei, hebben de ambtenaren en bestuurders een zogeheten collectieve verlofdag. Ook maandag 4 en dinsdag 5 mei, Bevrijdingsdag, blijven de deuren van het provinciehuis dicht. Vanaf woensdag 6 mei gaan de bestuurders en ambtenaren weer aan de slag en zijn ze bereikbaar voor het publiek. ■Officiële Mededelingen Diversen Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben 7 april 1998 het Concept Provinciaal Restauratie Uitvoe ringsprogramma 1998-2003 voorlopig vastgesteld. Het programma dient jaarlijks te worden opgesteld ingevolge het Besluit Rijkssubsidieregeling Monumenten 1997 (BRRM-1997): In het BRRM-1997 is een onder scheid gemaakt in budgethouderv de en niet-budgethoudende ge meenten. Voor de niet-budgethoudende gemeenten (met minder dan 100 rijksmonumenten) is nu het Concept Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma 1998- 2003 voorlopig vastgesteld. Hierin staat, in volgorde van prioriteit, aangegeven welke n|ksmonumenten voor subsidie in aanmerking komen voor de ge meenten Axel, Borsele, Hontenis- se, Hulst, Kapelle, Noord-Beve land, Oostburg, Reimerswaal, Sas van Gent en Terneuzen. De budgethoudende gemeenten (met meer dan 100 rijksmonu menten) stellen jaarlijks een eigen Gemeentelijk Restauratie Uitvoe ringsprogramma op. Dit zijn Schouwen-Duiveland, Middelburg, Vlissingen, Veere, Goes, Sluis/ Aardenburg en Tholen. Het Concept Provinciaal Restau ratie Uitvoeringsprogramma ligt van 16 april tot 13 mei 1998 ter inzage bij de Directie welzijn, economie en bestuur, Abdij 6, kamer G 105, Middelburg, op werkdagen van 8-17 uur en des gevraagd buiten kantooruren, in het Provinciaal Informatie centrum', Abdij 9, Middelburg, op werkdagen van 9.30-12.30 en 13.30-16.30 uur, bij alle Zeeuwse gemeenten op de voor hen gebruikelijke tijden en ih de Zeeuwse Bibliotheek gedu rende de openingstijden. Voor het inzien buiten de kan tooruren, mondelinge toelich ting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich te wenden tot de Afdeling welzijn (tel.0118-631479). Belanghebbenden kunnen hun zienswijze tot 13 mei 1998 ken baar maken bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, postbus 153, 4330 AD Middelburg. Met epilepsie vallen er gaten in ic leven, Bel 06 - 821 24 11 (3ct/min). Luistert er nog wel eens iemand naar je? VAN MOS TOT MENS bv SOS Telefonische Hulpéientl Telefoonnummer echterop uw telefoongids Adverteren doet verkopen! Voor al uw reparaties van: SNEL, VAKKUNDIG, VOORDELIG 3 mnd. garantie op reparatie eventueel vrijblijvend prijsopgaaf vooraf. UW SPECIAALZAAK DELTA DISCS Voor muziek, beeld en geluid Mol 15 - Zierikzee - Tel. 0111-414699 |^rvanaf 23 april in Zierikzee i KADOARTIKELEN&ZOETW, Dam 10 V Tel. 0111-412038 Auto- en demontagebedrijf FIRMA HOOGERWERF Ruime sortering onderdelen gebruikt en nieuw In- en verkoop schade-auto's LidSTlBA Aangesloten bi| Autorecycllng Nederland Met RWD vrijwarlngsbewijs. Molenweg 2 - Bruinisse - Tel. 0111-481400 Nu bij elke hypotheekofferte een fraaie reproductie cadeau. Kunstig aanbod Dc tNG Bank geeft u nicf alfcen een hypotheekadvies dal bij u past. ^^A maar helpt u bovendien bij het ^^A inrichten van uw nieuwe huis Als u nu een hypotheekofferte aanvraagt, ontvangt u een praehtige rcproduktic van een kunstwerk uit de ING collectie. Een poed begin De ING Bank heeft altijd dc juislc hypotheek Dh u bovendien later eenvoudig kunt aanpassen V ui' verenderen i INO Bank adviseut hifontwen u greep owh dc tnogdjjk* I heden, cn rekcni u vrijblijvend dc meest gunstige oplossing voor. F.n wanneet u onze olTcrtc accepteert, rorgen wij bovendien voor een bijpassende lijst om uw reproductie Uw eerste cadeau voor uw nieuwe huis, /uilen wc maar /eggen Mank snel een afspraak Uw ING Bank 1 nngc Nobclstrnal 6-12. Zierik/ec. telefoon 0111-418100 Hoge/oom 149, Rcncssc, telefoon 0111-460460

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 5