Vuilnisbakkenmonster in Oscarkist Airco? GENEESWIJZEN 18-19APRIL* Mountainbikes en racefietsen 'op maat' Programma Radio Schouwen-Duiveland Mysterieuze introductie nieuwe Renault Clio ZEELANDHALLEN COES WOENSDAG 15 APRIL 1998 HET EXTRA NIEUWSBLAD 107.1 FM/88.5 KABEL Maandag 00.00/10.1)0 Non-stop Muziek; 10 00/11.00 Ruis geen Bezwaar (herh.);l 1.00/11.45 Bedrijvig Schouwen-Duiveland; 11.45/12.00 Beursberichten; 12.00/15.00 Non-stop Muzipk; 15.00/1G.00 Zijn Of Niet Zijn (herhaling); 10 00/ 17.00 Mozaïek; 17.00/18.00 Info-Aperitïef; 18.00/19.00 Info 19.00/22.00 Muziek als Medicijn; 22.00/24.00 Non-stop Mu ziek, Dinsdag 00.00/07.00 Non-stop Muziek; 07.00/08.00 Info-Ape- ritief (herh); 08.00/09/00 Info (herh 09,00/10.00 Non-stop Muziek; 10.00/12.00 Muziek als Medicijn (herh 12.00/15.00 Non-stop Muziek; 15.00/10.00 Kunstgolven; 10.00/17.00 De Klapbank (heh 17.00/18.00 Info-Aperitief; 18.00/19 00 Info; 19.00/21.00 De Silo Show; 21.00/22.00 Baggerak; 22.00/24.00 Non-stop Muziek, Woensdag 00.00/07.00 Non-stop Muziek; 07.00/08.00 Info- Aperitief (herh); 08.00/09/00 Info (herh.); 09.00/11.00 De Och tendmix; 11.00/12.00 Kunstgolven (herh.); 12.00/15.00 Non stop Muziek; 15,00/10.00 De Levensbron; 16.00/17.00 De schatkist; 17.00/18.00 Info-Aperitief; 18.00/19.00 Info; 19.00/ 20.00 Kruispunt; 20.00/22.00 Groove Is In The Heart; 22.00/ 24.00 Non-stop Muziek. Donderdag 00.00/07.00 Non-stop Muziek; 07.00/08.00 Info- Aperitief (herh); 08.00/09/00 Info (herh.); 09.00/10.00 Kruis punt (herh.); 10.00/11.00 De Klapbank; 11.00/12.00 Mozaïek (herh.); 12.00/17.00 Non-stop Muziek; 17.00/18,00 Info-Aperi tief; 18.00/19.00 Info; 19.00/21.00 Van single tot cd met André/Politiek; 21.00/22.00 The After Hour/Politiek; 22.00/ 23.00 Non-stop Muziek/Politiek; 23.00/24.00 Non-stop Mu ziek, Vrijdag 00.00/07,00 Non-stop Muziek; 07.00/08.00 Info Aperi tief (herh); 08.00/09.00 Info (herh,); 09.00/11.00 Non-Stop Mu ziek; 11.00/12.00 Carrousel; 12.00/15,00 Non-stop Muziek 15.00/16.00 Klompen-Parade; 16.00/17.00 Nashville; 17.00/ 18.00 Info-Aperitief; 18.00/19.00 Info; 19.00/23.00 HitRadio Sensatie; 22.00/23.00 Midnight Express; 23.00/24.00 Non-stop Muziek. Zaterdag 00.00/07.00 Non-stop Muziek; 07.00/08.00 Info (herh.); 08.00/09.00 Ontbijtkids; 09.00/10.00 Hitgalerij; 10.00/12.00 De Zaterdag Expresse; 12.00/14.00 Non-stop Mu ziek; 14.00/18.00 Radio Schouwen-Duiveland Sport; 18.00/ 19.00 Nashville; 19.00/20.00 Seventh Heaven; 20.00/21.00 The Party; 21.00/24.00 Non-stop Muziek. Zondag 00.00/08.00 Non-stop Muziek; 08.00/09.00 Ontbijt kids (herh); 09.00/11.00 Klassiek/Kerkdienst; 11.00/12.00 Knipoog naar Klassiek; 12.00/13.00 Zijn of niet zijn; 13.00/14.00 Be my guest; 14.00/17.00 Radio Schouwen-Duive land Sport.; 17.00/18.00 Ruis Geen Bezwaar18.00/20.00 Non stop Muziek; 20.00/21.00 Music from paradise; 21.00/ 22.00 Non-stop Muziek. Atvalproject Zeeuwse Milieu Federatie en Scoop RECREACTIEVE KERKDIENST ZIERIKZEE - Op initiatief van de gewone wijk van de Hervormde Gemeente wordt 1 zondag 19 april in de Gast- huiskerk in Zierikzee een re- actieve kerkdienst gehouden. Het thema is: 'Blijdschap'. Er worden liederen gezongen en er is een korte toespraak over dit onderwerp. Niet alleen r na. maar ook tijdens de dienst is gelegenheid om schriftelijk op het thema en de toespraak te reageren. Een combo van gemeenteleden en, organist Mar van der Veer verlenen hun medewerking. Voorgan ger is ds. Gert van de Pol. k Aanvang 18.30 uur. OPEN DEURDIENST ZIERIKZEE - In de Lutherse kerk in Zierikzee wordt zon- t dag 19 april een Open deur- dienst van de Nieuw Apost olische kerk in Zierikzee gehouden. Gesproken wordt over het thema: 'Doen wat de Heer behaagt'. Ook is er koor zang. Aanvang 9.30 uur. VOGELRUILBEURS BRUINISSE - Vogelvereni ging De Nachtegaal houdt za terdag 18 april een vogelruil beurs in haar clubgebouw aan de Molenweg in Bruinisse. Er zijn ook vogels te koop. Een handelaar is aanwezig. De beurs is v^n 10.00 tot 12.00 uur. Advertentie Schakel nü de ZVU In voor een airconditioning die bij uw bedrijf past. Deskundigheid in advies, installatie en onderhoud. Bel voor een koele offerte: 01IMI3WI 00)113-221116 Z««uw«e V«rwrannfne* Unie B.V. ZIERIKZEE - Het voorkomen van afval en het vuil nisbakmonster Oscar uit Sesamstraat staan centraal bij een actie, waarmee de Zeeuwse Milieu Federatie (ZMF) kinderen wil stimuleren verantwoord om te gaan met natuur en milieu. De ZMF houdt jaarlijks een actie met dat doel. Dit jaar richt ze zich door mid del van 'de Oscarkist' vooral op de jeugd van zeven tot en met twaalf jaar. De actie wordt gehouden in samenwerking met het Zeeuws Instituut voor Zorg, Welzijn en Cultuur (Scoop). ..Met de 'Oscarkist' hebben we bewust gekozen voor een projektvorm, die buiten de schooluren via het clubwerk kan worden uitgewerkt," legt Wilma Binnendijk uit Zierikzee uit. Zij werkt als projektmedewerkster bij de ZMF en is daardoor in belang rijke mate verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitwerking van het Oscar- kistproject. De milieufedera tie richt zich met haar acties zich steeds op een andere doelgroep van de Zeeuwse be volking, zoals scholieren, vrouwen en de jeugd. Daarnaast speelt de ZMF een actieve rol als adviesorgaan en bij de totstandkoming van beleid op het gebied van na tuur en milieu. Handvaardigheid ..Met de Oscarkist richten we ons op het jeugdwerk, omdat kinderen elkaar daar op een andere wijze ontmoeten, met elkaar spelen en vaak veel le ren. Juist deze combinatie maakt het interessant om de ze doelgroep te interesseren voor het afvalprobleem. Be geleidsters van kinderclubs weten afval vaak een andere bestemming te geven. Bij het Ocarprojekt worden verschil lende soorten afval gebruikt als materiaal bij handvaar digheid." aldus Wilma Bin nendijk. Door middel van de Oscarkist wil de ZMF kinderen laten zien wat je met kosteloos 'af- vaimateriaal' kunt doen, on der meer in combinatie me't nieuw materiaal. Omdat het project zich vooral op het kin- derclubwerk richt, werd om praktische redenen samen werking gezocht met Scoop. Dat gebeurde via Jaap Elen- baas van de Stichting Jeugd. De ontwikkeling en produk- tie van de 'Oscarkist' werd gefinancierd door het Open baar Lichaam Afvalstoffen- verwijdering Midden- en Noord-Zeeland (OLAZ). Vuilnisbakkenmonster De Oscarkist wordt kosteloos verstrekt aan kinderclubs, die daarom vragen. Ze bevat informatie over het afvalpro bleem en materiaal om drie poppen te vervaardigen. De pop Oscar is bij de kinderen reeds bekend als het vuilnis bakkenmonster uit Sesam straat. Hij vormt de directe link met het thema afval. Wil ma Binnendijk kwam op dit idee toen zij samen met haar collega in een speelgoedzaak deze pop tegenkwam. Oscar leeft in Sesamstraat in een vuilnisbak en is gek op vieze rommel. Zijn vriendje Elmo, waarmee hij veel mee op trekt, maakt ook onderdeel uit van het pakket, evenals een spin. Naast het materiaal om deze figuren te maken, bevat de kist instructiekaarten voor iedere pop, een materiaal- lijst. een algemene inleiding en een poppenkast. De pop- Jeugdioerkleiders tijdens een trainingsavond in De Driehoek aan het werk met de Oscarkist. pen worden samengesteld uit (afval)materiaal dat gedeelte lijk in de kist zit. Voor beno- digdhedenals schoenendozen, plastic flessen, verf, hobby- lijm, schaar en nietmachine moeten de deelnemende clubs zelf zorgen. Bij de poppen kast zit een leidraad voor de uitvoering van een poppen spel, waarbij afval centraal staat. Snel resultaat ,,Bij de samenstelling van het pakket is rekening gehouden met het snel bereiken van re sultaat. In principe zijn de verschillende poppen in één avond of middag te vervaar digen. Dit is vooral van be lang omdat zowel de bege leidsters als kinderen dat prettig vinden. Wij zijn daar om blij met het vele voor werk dat gedaan is door de vrijwilligers van het aktivi- teitencentrum in Goes. Zij zetten bijvoorbeeld verschil lende stukjes stof aan elkaar, die bij de vervaardiging van de poppen gebruikt worden," aldus Wilma Binnendijk. Behalve voor de verspreiding van de Oscarkist zorgen de ZMF en Scoop ook voor koste loze praktische begeleiding in de vorm van trainingsavon den voor de begeleiders van kinderclubs in de maanden april en mei. „Tijdens deze trainingsavonden wordt de opzet van het project toege licht en wordt uitgelegd hoe de materialen uit de Oscar- kist kunnen worden ver werkt. De eerste trainings avond voor Schouwen-Duiveland was op 8 april, maar belangstellen den kunnen ook deelnemen aan een trainingsavond voor regio De Bevelanden op 23 april in Goes. Voor de regio's Walcheren en Tholen worden, respectievelijk op 22 april in Middelburg en op 14 mei in (Foto: Marijke Folkertsma) Tholen, eveneens trainings avonden gehouden." Volgens Wilma Binnendijk zijn voor heel Zeeland slechts 450 Oscarkisten beschikbaar. „Dit betekent dat kinder clubs aan het project kunnen meedoen zolang de voorraad strekt. Voor belangstellen den is het daarom zaak snel te reageren, ook al zijn de kisten pas beschikbaar in het na jaar." Mensen die belangstelling hebben voor het p'rojekt kun nen telefonisch contact opne men met Wilma Binnendijk via telefoonnummer 0113- 230075 Uitbreiding Evertse Sport met gespecialiseerde werkplaats elkaar passend in bepaalde kleuren is de trend. Je rijdt er geen meter harder door, maar je voelt je lekkerder. De mo raal zit tussen de oren." Kleding In de winkel naast de werk plaats wordt kleding ver kocht in bijpassende kleuren, terwijl in de werkplaats bril len, handvaten, bidons en zelfs rekjes daarvoor in aller lei kleuren liggen. Volgens Evertse is de nieuwe dienstverlening van Evertse Sport de eerste, gespeciali seerde werkplaats op het ge bied van mountainbikes in Zeeland. „Wat racefietsen be treft zijn we de derde.' Caravancentrum Bruinisse en volleybalvereniging Kwiek uit Bruinisse gingen een sponsorovereenkomst aan met een loop tijd van drie jaar. Het caravancentrum, dat voor Zuid-west Nederland dealer is van Fendt c&ravans, stak het meisjesteam BI in een nieuwe out-fit. Het bedrijf ondersteunt Kwiek ook financieel. Op bovenstaande foto staat het Bl-team in gezel schap van coach Rene Giljam en trainer Dirk Verbeek (op de achterste rij). Rechtsvoor de eigenaar van caravancentrum Bruinisse Meeuwsen en Kwiekvoorzitter Kees Arensman, die elkaar de hand schudden na ondertekening van het contract. Wim Evertse (rechts) met zijn zoon Rick (links) met wie hij de winkel runt en zijn schoonzoon Raymond Tolhoek die hem adviseert in de werkplaats. (Foto: Marieke Mandemaker) ZIERIKZEE - „Wanneer iemand een paarse fiets met gele stippen wil, dan staat die er." Vol enthousiasme vertelt Wim Evertse uit Zierikzee over de mogelijk heden van de werkplaats, waarmee zijn zaak, Evert se Sport in Zierikzee, werd uitgebreid. Samen met zijn schoonzoon Raymond Tolhoek creëert Evertse daar racefietsen en mountainbikes 'op maat'. Spe cialistenwerk, waarmee een fiets wordt aangepast aan iemands lichaamsbouw en kleuren krijgt waar naar de voorkeur van de klant uitgaat." De nieuwe werkplaats, die werd gerealiseerd naast de winkel voor sportprijzen, be lettering, en textiel bedruk ken, in de Korte Nobelstraat, ziet er overzichtelijk en opge ruimd uit. Aan het gereed schapsbord aan de wand hangt het speciale gereed schap waarmee binnen enke le uren een rijwiel op maat wordt gemaakt Voorafgaand aan dat proces neemt Evert se, als een kleermaker, de ma ten op van zijn klant. Het pre cies 'afstellen' gebeurt later, wanneer het rijwiel reeds in elkaar zit en de klant erop om te passen. Het idee om de winkel uit te breiden met een werkplaats ontstond volgen.s de oud- wielrenner 'als vanzelf'. „Ik ben altijd een materiaalfreak geweest. Dat hield in dat ik zelf mijn fietsen onderhield. In de periode dat ik meedraai de in de subtop van Neder land heb ik veel geleerd van Geert Polak, de mecanicien van de ploeg van Kees Pelle- naars. In de pauzes van etap pewedstrijden zat ik altijd bij hem om te kijken hoe hij werkte en hem vragen te stel len." Nadat Evertse vele jaren zijn eigen fietsen in elkaar zette en onderhield, begon hij dat ongeveer vijf jaar geleden als hobby ook te doen voor be kenden. „Ik ken veel mensen uit de wielrennerij en mijn dochter is getrouwd met een wielrenner, Raymond Tol hoek, met wie ik graag aan fietsen knutsel." Naar aanlei ding van die activiteiten kreeg Evertse steeds meer verzoeken voor 'fietsen op maat' Dat bracht de Zierikzeeënaar op het idee om de garage naast de winkel te verbou wen tot werkplaats en van zijn hobby zijn (bij)baan te maken. „Ik doe dit op mijn vrije dagen en in de avond uren. Ik ben ook werkmees terbij De Zuidhoek." Kwaliteitspul Het materiaal waarmee Ever tse werkt is afkomstig van Italiaanse en Japanse fabrie ken. ,We gebruiken uitsluitend kwaliteitspul van merken als Pinarello, Colmago, Fausto Coppi en Azzuri." Voor mountainbikes 'op maat' wordt ook materiaal' ge bruik». van Azzuri en verder van Ritchey, Fischer, Ameri can Eagle en Sintesi. Behalve in verschillende maten is een aantal onderdelen in de werk plaats ook aanwezig in ver schillende kleuren. „Alles bij Bij autobedrijf Braai BV ZIERIKZEE - Een aantal automobilisten op Schou wen-Duiveland krijgt binnenkort een vertrouwelijk dossier thuisbezorgd. Het gaat daarbij om 'uitgelek te' informatie over de nieuwe Renault Clio. Uit het dossier blijkt dat de Zierikzeese Renaultdealer Auto bedrijf Braai BV in de periode tot 25 april ingewij den de kans biedt op een 'scoop' van de nieuwe Clio. De vertrouwelijke gegevens omvatten ook een gecodeerd pasje, dat toegang geeft tot een gesloten deel van de showroom. Daar krijgt men een voorproefje van de nieu we Renault Clio, die officieel pas wordt gepresenteerd op 23 april, als afsluiting van de voorjaarsactie van Autobe drijf Braai. Het autpbedrijf lanceert de nieuwe Clio onder het thema 'Only for your eyes'. Op de pasjes, die worden verspreid, zit ook een onzichtbare code, die in de autogarage leesbaar wordt gemaakt. De bezoeker kan de code daarna intoetsen in de specia le start onderbreker. Wie ver volgens de Clio kan starten, mag hem houden. De nieuwe Renault Clio. de Van offerte tot grafisch, produkt. opdrachtgever zoeken V adviseren en voorleggen, vertalen en samen werken goed eindproduct. het aanspreekpunt en de spil lussen klant en technisch bedrijf. 2odlt u zich thuis voelt bl| LiO drukkerij uitgeverij ALTERNATIEVE PARANORMALE CA. 75 DEELNEMERS MET CONSULTEN. ADVIEZEN, DEMO S EN INFORMATIE BEZ0EKERSBR0CHURF MET LEZINGPROGRAMMA EN AANVANGSTIJDEN OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR INFO 0113 221020 OPEN 1000 1800 UUR TOEGANG 12,50 INCL LEZINGEN l

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 3