Modelspoor Baanbrekers pronkstuk Rechts-radicalen willen hun beweging intellectualiseren Krachtige uitvoering Together De Schelde moet zelfstandig verder Weinig publiek bij treinenbeurs in Tonnenmagazijn Brouwershaven Verkeerscontroles Lilipaly wordt voorzitter van Scheldecommissie Weduwe Rabin naar Amsterdam Vernieuwingsgezinden verzameld in 'Voorpost' Overleg moet op ambassades VVD en CDA willen eind aan pendelen Suriname Investering van 250 miljoen VVD wil meer geld voor elektronische snelweg Volgens vertrouwelijk rapport 'Hommels"en 'Wilhelmina' in de Burghse Schoole 173.000gulden te veel uitgegeven Ambtenaren van provincie overschrijden reisbegroting oo DINSDAG 14 APRIL 1998 NR 26365 7 BROUWERSHAVEN - Modelclub de Baanbrekers is een bijzondere club want ze bestaat maar uit vijf le den: drie broers en twee vrienden. Met een deel van hun in totaal 31 meter lange modelspoorbaan ston den de clubleden zaterdag' op de treinenbeurs in het Tonnenmagazijn in Brouwershaven. Daar trokken ze ieders aandacht. ,,We zijn ook geen echte club met statuten, bestuur of offi ciële regels. Gewoon een vriendenclub", stelt Jan Dekr ker uit Zierikzee. Hij en zijn broers bezitten sinds hun kin derjaren al een modelspoor baan. ,,Mijn oma verkocht nog treintjes in de winkel." Door de jaren heen nam de hobby steeds grotere vormen aan en dat resulteerde uitein delijk in de ruim dertig meter lange baan, waarvan zater dag zo'n zes meter te zien was. Dekker: ,,De baan is geënt op Zuid-Limburg. We wilden treinen laten rijden in een heuvellandschap, maar toch Nederland als voorbeeld ne men." Enige problemen vielen daar bij wel te overwinnen, want de meeste fabrikanten van modelspoormateriaal komen uit Duitsland en hebben Duit se gebouwen in miniatuur vorm te koop en ook fabri kanten van modelautootjes leverden slechts met hoge uit zondering een Nederlands ge- tinte auto af. Dekker: ,,De laatste jaren is dat veran derd,. Er is nu zoveel keuze dat we alleen nog auto's ko pen die we zelf echt mooi vin den en ook komen er meer ge bouwen beschikbaar." Die stations, huizen of andere on derkomens gaan bij de Dek kers nooit zo de baan op. „Er wordt eerst aan de gebouwen gesleuteld. De plasticglans moet er eerst af. We gebrui ken bijvoorbeeld pastelkrijt om ze er een beetje ouder en vuiler uit te laten zien. Zaterdag kon het publiek on der andere een wegrestaurant bewonderen, compleet met vrachtwagens, miniatuur mensjes en bussen met toeris ten. Ook was er een fabriek sterrein en een boerderij. Bijzonder fraai was een com pleet in miniatuur uitgevoerd fanfarekorps dat in een tun nel onder het spoor door loopt. Thuis in de dozen staan nog een bierbrouwerij en een compleet dorp. Zelf is Dekker heel verguld met het spoor- deel waarop een wielerwed strijd bezig is terwijl de trei nen langsrijden. Handig De volledige baan bestaat uit vaste modules van 80 bij 50 centimeter. De uiteinden van iedere mal kennen maar twee verschillende eindprofielen, dat is nodig om de baan op el kaar aan te kunnen sluiten. Dekker: „Zo kunnen we stuk ken modelbaan vervangen door anderen en dit formaat is het handigste om op te slaan." De treinen van de Baanbre kers rijden ook geen rondje. Dekker: „Onze baan heeft een U-vorm. Dat is voor ons vrij normaal, want een echte trein kiest de kortste weg van A naar B en die rijdt ook geen rondjes." De hele baan is alleen te zien op meerdaagse beurzen. Dat komt omdat de clubleden mi nimaal vier uur nodig hebben om de baan op te zetten. Om het levenswerk van de Dek- Een gedeelte van de baan van modelclub de Baanbrekers was het pronkstuk van de treinenbeurs in Brouwershaven. Jong en oud raakten geboeid door onder andere het wegrestaurant. (Foto: Marijke Folkertsma) kers helemaal te zien kunnen liefhebbers binnenkort naar de Rail'98 in Den Bosch, Eu- rospoor in Utrecht of volgen de week naar een tweedaagse beurs in Rijswijk. En de faam van de club wordt steeds gro ter, want na vorig jaar hun werk in Blankenberge en Knokke te hebben tentoonge steld, hebben de Baanbrekers een uitnodiging gehad om binnenkort hun baan in Duitsland te laten zien. Wel licht dat dan ook voor het eerst een prijs in de wacht kan worden gesleept, want ook in de modelbouw is er soms sprake van wedstrijden. Meestal bepaalt het publiek daar overigens de winnaar. Volgend jaar zal ook de nieu we module klaar zijn, met daarop een rivierhaven. Want spelen met de modeltreinen is al lang niet meer het belang rijkste. Dekker: „Over het al gemeen is het bouwen van het landschap nu het leukste." De modelspoorbeurs in het Tonnenmagazijn trok overi gens weinig belangstelling. Zo ondervond ook G. Bos uit Den Haag. Hij was naar de beurs gekomen om huizen en bouwwerken te verkopen, maar had na een paar uur zit ten nog niets kunnen slijten. „Maar ik doe het ook voor de gezelligheid. Ik spaar zelf ou de Marklin-treinen en wat ik dubbel heb verkoop ik weer. Zo als zoveel vaders die de modelbouw als hobby heb ben, kocht hij de trein ooit voor zijn kinderen. Hoewel organisator Heijman van der Handel zei tevreden te zijn met het aantal van zo'n 150 bezoekers, gaf hij toe dat de datum wat ongelukkig geko zen was. „Vlak voor Pasen, het einde van het model bouwseizoen en ook nog on verwacht goed weer. Daar door zijn er minder bezoekers. Ik denk dat ik daarom volgend jaar twee specifieke treinbeurzen houd in plaats van drie." ZIERIKZEE - Tijdens een bij na drie uur durende snel heidscontrole op de Weg naar de Val bij Zierikzee zijn eer ste paasdag 84 overtredingen geconstateerd. Van 13.15 tot 16.00 uur reden 1680 voertuigen langs de meetapparatuur. De hoogst gemeten snelheid was 128 ki lometer per uur, terwijl tach tig is toegestaan. Op de N256 bij Colijnsplaat werd van 10.00 tot 12.00 uur gecontro leerd. Van de gemeten 720 voertui gen waren 65 bestuurders in overtreding. De hoogst geme ten snelheid was daar 111 ki lometer per uur. DEN HAAG (ANP) - Het Tweede-Kamerlid Lilipaly (PvdA) is door minister Jor- ritsma van Verkeer en Water staat benoemd tot voorzitter van de Scheldecommissie. Lilipaly volgt per 1 januari 1999 de Vlaming F. van Ste- vencoten op. Het Kamerlid gaf vorig jaar al aan dat hij niet wil terugkeren in de Tweede Kamer. De Interna tionale Commissie voor de Bescherming van de Schelde is in 1994 opgericht bij een verdrag om de kwaliteit van de rivier te behouden en te- verbeteren. Lilipaly is al twaalf jaar in de Tweede Kamer PvdA-woord- voerder voor havenzaken en het waterkwaliteits- en wa- terkwantiteitsbeleid. Sinds 1996 is hij ook vice-voorzitter van het Beneluxparlement. AMSTERDAM (ANP) - Leah Rabin, de weduwe van de in 1995 vermoorde Israëlische premier Yitzhak Rabin, woont maandag in Amster dam de Nederlandse premiè re bij van een documentaire film over haar overleden echtgenoot. In Willy Lindwers productie .Warrior-Peacemaker: Yitz hak Rabin" neemt Leah een belangrijke plaats in. Ze heeft zelf ook vérgaand mee gewerkt aan het portret dat Lindwer heeft samengesteld. In de film komen behalve Ra bins kinderen en kleinkinde ren ook George Bush, Gerald Ford. Henry Kissinger, Shi mon Peres en zelfs Yasser Ar afat aan het woord. De Nederlandse première heeft plaats in Tuchinsky in Amsterdam. De NCRV zendt de documentaire op 27 april uit via Nederland 1. ROTTERDAM (ANP) - De ondergang van extreem rechts in Nederland lijkt nabij. CP'86 stevent af op een faillissement, de CD keert na de komende verkie zingen waarschijnlijk niet terug in de Tweede Ka mer en splinters als NVU en VNN slagen er niet in voet aan de grond te kijgen. Achter de schermen wordt al gewerkt aan een come back. Niet skinheads en openlijke neonazi's maar studenten en intellectuelen moeten aan de basis van de wederopstan ding van extreemrechts staan. De „vernieuwingsgezinde" rechts-radicalen hebben zich verzameld in de actiegroep Voorpost. Deze organisatie werd twintig jaar geleden op gericht en heeft afdelingen in Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika. Voorpost streeft naar hereniging van Neder land en Vlaanderen. De Ne derlandse afdeling werd ja renlang geleid door D. van de Bos, die in het extreem-recht se kamp huurlingen ronselde voor het Kroatische leger. In september 1996 nam een groepje CP'86-leden Voorpost Nederland over. Ze verlieten de partij uit onvrede over de interne machtstrijd en de ra dicalisering van CP'86. Onder hen waren het oud-bestuurs lid T. Mudde, de nieuwe actie leider van Voorpost, en M. Rüter, die de voorzittersha mer overnam. Hoewel hij vaak op de achter grond blijft, heeft de 35-jarige Rüter een lange staat van dienst in het extreemrechtse milieu. Rüter is aanhanger van Nieuw Rechts, een stro ming die in de jaren zeventig in Frankrijk is ontstaan. Volgens Nieuw Rechts wordt het gebrek aan succes door ex treemrechtse partijen veroor zaakt door een gebrek aan kennis en ideologie bij de le den. Daardoor kunnen de rechts-extremisten hun ideeën niet goed kunnen over brengen. Pas als ze ideolo gisch zijn geschoold, kunnen de leden deelnemen aan het intellectuele debat en de maatschappij rijp maken voor het extreemrechtse ge- dachtengoed, is de visie van Nieuw Rechts. In Frankrijk werkte deze me thode goed. Nieuw Rechts stond daar aan het wieg van de opkomst van het Front Na tional. Ook in Duitsland pro beert extreemrechts op deze wijze meer voet aan de grond te krijgen. Rechtsradicale partijen trachten aanhang te verwerven onder studenten in plaats van onder skin heads. Rüter wil de methode ook in Nederland toepassen. Vanwege het paasfeest werden dit weekeinde verschillende kerkdiensten opgeluisterd door kerkkoren. In de Christelijk Gereformeerde kerk in Zierikzee werd gisteren een paaszang- dienst gehouden met medewerking van kin derkoor De Sjofar onder leiding van Ellen van de Hoek en het koor de Lofstem onder leiding van Lennard Hoekman. Het gospelkoor Together (foto) was zondag morgen aanwezig bij de dienst in de Sint-Ja- cobskerk in Nieuwerkerk. De zestig leden van het Nieuwerkerkse koor zongen in de bomvol le kerk een aantal nieuwe liederen. Aan twee paasliederen was drie maanden repeteren voorafgegaan. „Het was een spannend mo ment, want vanwege de moeilijkheidsgraad zingt niet iedere koor deze liederen. Er zitten bijvoorbeeld veel overgangen in en je moet goed letten op de hard-zacht verhoudingen. Maar het is zondag erg goed uitgevoerd," al dus een tevreden W. Timmermans, dirigent van het koor. Ook liet Together alvast een lied horen uit de momenteel in te studeren muzi kale geloofsbelijdenis Efese. Dit hele muziek stuk zal zaterdag 29 juni in Nieuwerkerk ten gehore worden gebracht. (Foto: Marijke Folkertsma) DEN HAAG (ANP) - De Kamerleden Weisglas (VVD) en Verhagen (CDA) willen dat Nederland een einde maakt aan het reizend ambtelijk overleg met Surina me, dat afwisselend in Brussel en New York plaats heeft. VVD en CDA vragen zich af wat er mankeert aan overleg op de ambassades. „Laten we hiermee ophouden. Neder land geeft veel te veel toe aan de luimen van Suriname. Als de Surinamers uit prestigeo verwegingen niet met minis ter Pronk willen praten, is dat hun probleem. Het amb telijk overleg is nu twee keer ihislukt omdat Suriname on redelijke eisen stelt", aldus Weisglas. Verhagen onderstreept dat hij hecht aan een voortzetting van de relatie met Paramari bo. „Maar ik vind het te kin derachtig voor woorden als een gesprek in Brussel moet plaatsvinden, terwijl de dele gatie op Schiphol landt. Als de sfeer zo is dan kun je je af vragen wat het voor zin heeft om te praten. Er is nergens overeenstemming over, noch over de ontwikkelingsrela tie, noch over het raamver- drag, noch over het rechts hulpverdrag. Laten we dan eerst eens afwachten of er via de ambassades helderheid komt of een gesprek zin heeft", zegt de CDA'er. Geen resultaat De Tweede Kamer spreekt dinsdagmiddag met minister Van Mierlo over de ontwikke lingen in Suriname. Ambte lijk overleg in New York heeft vorige week geen con creet resultaat opgeleverd. Wel is afgesproken dit over leg voort te" zetten. Het amb telijk beraad is bedoeld om een topconferentie van pre mier Kok en de Surinaamse president Wij denbosch voor te bereiden. DEN HAAG (ANP) - De VVD wil dat het volgend ka binet 250 miljoen gulden investeert in de elektroni sche snelweg. De liberalen vinden dat de inspannin gen van minister Wijers van Economische Zaken tot nu toe onvoldoende zijn om Nederland op dit gebied naar de top van Europa te brengen. WD-Kamerlid Voüte presen teert dinsdagavond in het Utrechtse Mediaplaza een tien puntenplan om Neder land hoger op de ranglijst te krijgen. „Ik maak mij ernstig zorgen. Nederland is een middenmo ter. Ik had van dit kabinet concrete actie verwacht om daar iets aan te doen. Dat blijft echter uit. Tot nu toe is er slechts 70 miljoen gulden voor uitgetrokken. Dat is substantieel te weinig." Woensdag debateert de Twee de Kamer over herijking van het Nationaal Actieplan Elektronische Snelweg. Het kabinet concludeert in het be geleidend stuk dat de elektro nische consumentenmarkt nog niet goed van de grond komt. De WD vindt dat het kabinetsstuk „onvoldoende" aangeeft hoe de inspanningen omhoog kunnen. Voüte wil bij voorbeeld dat de elektro nische handel een impuls krijgt door fiscale belemme ringen weg te nemen. Alle scholieren zouden een e-mail- adres moeten krijgen. Zij wil het winkeliers mogelijk ma ken elektronisch aangifte te doen van diefstal. „Hoe snel ler de aangifte des te hoger de pakkans." Het scheelt de winkeliers ook kostbare tijd die ze nu kwijt zijn met een gang naar het politiebureau. Van de overheid verwacht zij een actievere rol bij het inves teren in hoogwaardige net werken. Het midden- en kleinbedrijf moet meer ge bruik kunnen maken van re gelingen die onderzoek- en speurwerk stimuleren (WB- SO). Het Kamerlid pleit ook een grote regionale proef met telewerken. Voüte'stelt dat het beschikba re geld al in het verkiezing program van de liberalen is opgenomen. „Het valt onder de investeringen in infra structuur. Daar hebben we nu 250 miljoen gulden van geoor merkt." VLISSINGEN (ANP) - De overheid moét zich terug trekken uit de noodlijdende Koninklijke Schelde Groep (KSG). Dat is de kern van een nog vertrouwe lijk advies van onderzoeker Max de Jong aan minis ter Weijers van economische zaken, waarvan De Te legraaf zaterdag melding maakt. De in Vlissingen gevestigde KSG zou een partner moeten zoeken om zelfstandig mari nefregatten en koopvaardij schepen te kunnen blijven bouwen. Het bedrijf (scheeps bouw, industrieële construc ties en systemen) is voor ne gentig procent in handen van de staat. Nadat bekend werd dat het bedrijf vorig jaar tientallen miljoenen verlies leed, kreeg De Jong van Weijers in febru ari een „ruime opdracht" om de toekomst van de werf te onderzoeken. De Jong was eerder topman van Stork, de Perscombinatie en de NOS. Eerder genoemde opties-voor de toekomst van het bedrijf worden door de Jong verwor pen. Dat zijn onder meer op splitsing, een fusie met Wil- ton-Feijenoord of een samensmelting met de Rot terdamse Droogdok Maat schappij. Een woordvoerder van het ministerie van economische zaken kon nog niets zeggen over de inhoud van het rap port. „Het is bij ons nog niet bekend." De Schelde was niet voor commentaar bereik baar. Dit weekeinde seizoensopening BURGH-HAAMSTEDE - In museum de Burghse Schoole zijn dit seizoen drie exposities te zien: 'oude schoolplaten', 'hommels' en 'Wilhelmina'. Het museumseizoen zal zater dag 18 april om 10.00 uur wor den geopend door gemeente archivaris Huib Uil. Speciaal ter gelegenheid van het muse umweekend is de Burghse Schoole ook zondag 19 april geopend en dan van 12.00 tot 17.00 uur. De expositie van oude school platen toont veel van de pla ten uit de eigen collectie. In het klaslokaaltje anno 1920 worden vaderlandse geschie denisplaten getoond, aange vuld met oude geschiedenis- en aardrijkskunde-methodes. Wandplaten over de Romein se tijd en de Middeleeuwen zijn te zien in het historielo kaal bij de maquette van de Karolingische burcht. Aan de hand van foto's en tekst wordt in het natuurlokaal een beeld gegeven van het le ven van hommels: wat is een hommel, wat eet een hommel, hommeibloemen, hommel soorten, het broeden van de hommelkoningin en de ko- ninginne-moord. Honderd jaar geleden werd Wilhelmina tot koning der Nederlanden gekroond. In het kader van het Wilhelmi- najaar is er een kleine exposi tie ingericht met Wilhelmina- objecten uit de eigen collectie van het museum. MIDDELBURG - De ambtenaren van de provincie Zeeland geven te veel uit aan reis- en verblijfkosten. In 1997173.000 gulden meer dan begroot. In 1996 gaven de ambtenaren 90.000 gulden meer uit dan de bedoeling was en in 1995 47.000 gulden. Het totaal be drag aan uitgaven voor reis- en verblijfskosten bedroeg vorig jaarl. 108.500 gulden. Het grootste gedeelte hiervan gaat op aan kilometervergoe ding: 607.000 gulden. Als oorzaken voor de begro tingsoverschrijding worden gegeven: de gestegen prijzen van treinkaartjes en ver blijfskosten, en de verhoogde kilometervergoeding. Maar ook het aantal gedeclareerde kilometers is gewoon hoger dan in de voorgaande jaren. Een onderzoekscommissie van de provincie vindt dat er bij buitenlandse reizen in 1998 meer rekening moet wor den gehouden met de kosten. Voor deze bijzondere projec ten zal extra krediet aange vraagd moeten worden, zodat deze niet op de 'gewone' be groting drukken. Daarnaast moet er een compensatie voor de ambtenaren komen in ver band met de prijsstijgingen in het openvaar vervoer. De begroting zou hiervoor met 31.000 gulden moeten stijgen. LU LU CU I— De angst van een bejaarde Veel bejaarden zijn zeer tevreden, Dagelijks komt een vrijwilliger met een warme maaltijd voorgereden. De deur zetten ze meestal open, Zodat de bezorger gelijk binnen kan lopen. Ze hebben dikwijls al een hele morgen gewacht, De maatschappij heeft het druk en aan hen wordt niet veel gedacht. Daarom is de maaltijdbezorger iedere dag een welkome gast Dikwijls is er een privé gesprekje, dat bij de bejaarde past. Laatst begon een bejaarde spontaan te huilen, Hij had gehoord dat ze de dagelijkse warme hap wilden ruilen. Gedacht zou worden, zo dat kon, Voor eens in de week een pakket vriesmaaltijden voor de magnetron. Ik was van deze reactie heel ontdaan, En hoop eigenlijk, dat het niet door zal gaan. Laten we beste mensen, Onze ouderen een levensavond geven die ze zich mogen wensen. J. S. M. Hanse, Kerkwerve Deze rubriek verschijnt wekelijks in de dinsdag-uitgaven van de Zierikzeesche Nieuwsbode en biedt thuis-dlchters uit de streek de gelegenheid hun gedichten aan een groter publiek te presenteren. Wie denkt een of meer geschikte gedichten te hebben kan deze op sturen naar de Zierikzeesche Nieuwsbode. Postbus 1 4300 AA Zierikzee De redactie behoudt zich het recht voor de gedichten wel of niet te plaatsen. Wijzigingen worden vanzelfspre kend niet doorgevoerd. De naam van de schrijver of schrijfster staat onder het gedicht.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 7