Roos Saman is het hele jaar door de paashaas meer Geen thuisbevallingen Dode en gewonden bij ongeval Groede Koninklijke Marine past kazerne Vlissingen aan Protesttocht Rode Kruis Ontmoetingsavond van EO in kerk Haamstede SCHIJNHEILIG Deurloo STREEKNIEUWS DINSDAG 14 APRIL 1998 NR 26365 Laat u adviseren door uw vakman. Voor veel raammodellen kunt u een kleurenprint gelijk meenemen. Alleen bij: WOONTEXTIEL ZONWERING ZIERIKZEE OOSTBURG (ANP) - Een frontale botsing tussen twee personenauto's in het Zeeuws-Vlaamse Oostburg heeft zondagmiddag het leven gekost aan de 37-jarige C, Schautteet-Devreese uit Aar denburg. Haar 15-jarige zoon werd met ernstig hersenletsel overgebracht naar het Aca demisch ziekenhuis in Brug ge. De drie inzittenden van een personenauto uit het Duitse Moers en Kapellen liepen diverse botbreuken op. De Aardenburgse bestuur ster raakte rond half zes vlakbij Groede door onbe kende oorzaak met haar au to op de verkeerde rij strook. Ze botste daar frontaal tegen de Duitse au to. De inzittenden van een derde personenauto, die de ravage als gevolg van de frontale botsing niet meer kon ontwijken, bleven on gedeerd. Voor tien tot dertien miljoen VLISSINGEN (ANP) - De Koninklijke Marine gaat haar kazerne in Vlissingen renoveren en uitbreiden met een verblijf met ruim honderdvijftig slaapplaat sen. Daarmee is een bedrag gemoeid van tien tot der tien miljoen gulden. De uitbreiding is nodig om- datl50 militairen uit de Ver enigde Arabische Emiraten in Vlissingen een lbo-opleiding volgen. De verwachting is dat na het vertrek van de huidige lichting opnieuw een even- grote groep naar Vlissingen komt voor scholing. Daarnaast gaat ook de land macht, die nu nog gehuisvest is in een kazerne in Middel burg, gebruik maken van de marinekazerne in Vlissingen. Volgens een woordvoerder van de marine in Vlissingen gaat het om circa tien man vast pérsoneel. Maar ook de twee Zeeuwse compagnieën van de Nationale Reserve gaan van de kazerne gebruik maken. De vaste personeelsbezetting van de marine in Vlissingen omvat ongeveer tachtig men sen. Afhankelijk van onder houd en nieuwbouw van sche pen bij de Koninklijke Schelde Groep kan dat aantal oplopen tot tweehonderd. BROUWERSHAVEN - De af deling Brouwershaven van het Nederlandse Rode Kruis houdt zaterdag 25 april een wandeltocht over acht en vijf tien kilometer. Vertrekpunt is cafetaria 't Seepaerdje aan de markt in Brouwershaven. De vertrek tijd is 13.30 uur en het in schrijfgeld bedraagt vier gul den. Leerlingen van basis scholen kunnen zich op school opgeven, individuele wande laars vlak voor de start. Voor iedere deelnemer is er een herinnering. Het internatio nale Rode Kruis houdt dit jaar een wereldwijde mars te- £en kinderarbeid en tegen het inzetten van kindsoldaten bij conflicten. Aan de basisscho len is gevraagd een spandoek of banier te maken om te pro testeren tegen kinderarbeid en tegen kindsoldaten. De makers van de mooiste ba nier maken kans op een reis naar het hoofdkantoor van het Rode Kruis in Genève. Besluit van deel van huisartsen op Schouw en-Duivelend: GELDWAGEN RENESSE - Op de Hogezoom in Renesse kwam vrijdagmid dag een geldwagen in botsing met een personenauto. De be stuurder van de geldwagen wilde achteruit rijden en reed hierbij tegen de personenauto op van een 26-jarige vrouw uit Duisburg. Beide voertui gen liepen lichte schade op. Omroep in gesprek met achterban HAAMSTEDE - De Evangelische Omroep houdt maandag 27 april voor leden en belangstellenden een bijeenkomst in de Ontmoetingskerk aan de Dopper- weg in Haamstede. Naast samenzang en ontmoe ting met bestuur en directie van de EO wordt actuele in formatie gegeven over de nieuwe mediawet en de ge volgen daarvan voor de EO. Bezoekers zal worden ge vraagd in welke opzichten de omroep hun goedkeuring ver dient en op welke onderdelen zij aanpassingen zouden wil len zien. Aan de avond wordt meegewerkt door ds. A. van der Veer, voorzitter van de EO, één van de twee directeu ren van de omroep en pro grammamaker Henk Binnen dijk. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Breetveltspeeltuin Zierikzee opent zijn deuren weer ZIERIKZEE - Eieren mogen voor kinderen dan een gewone lekkernij zijn, wanneer ze bij elkaar gezocht kunnen worden in een speeltuin worden ze ineens heel bijzonder. Daarom hadden zich zaterdagmorgen zo'n zeventig kinderen verzameld bij de Meester Breetveltspeeltuin aan de Zierikzeese Brauwstraat. Ondanks het ongeduld van de kinderen, was de discipline groot. De zoektocht naar de driehonderd eieren mocht pas beginnen op het moment dat de paashaas, een fraai uitge doste en geschminkte Roos Saman, daar het startsein voor had gegeven. Met het af tellen van de laatste secon den, van tien naar één, werd de speurtocht geopend. De verstoppers hadden het de kinderen overigens niet erg moeilijk gemaakt. De meeste eieren lagen zo in het zicht dat het in de loop van de ko mende weken maar spaar zaam voor zal komen dat er door kinderen of onderhouds- vrijwilligers nog .een ei ge vonden zal worden. De paashaas had zaterdag de taak om te zorgen dat er nie mand met lege handen naar huis zou gaan. Dat deed ze door kwistig uit te delen uit de mand waarin vooral cho colade-paashazen lagen opge stapeld. De paashaas mag zich overi gens verheugen in een toene mende populariteit. De ver gelijking met Kerstman en Sinterklaas kan ze al bijna moeiteloos doorstaan, met dit verschil dat de kinderen don ders goed begrijpen dat het een bekende is die zich in het kostuum van de haas heeft ge hesen. En zo ondervindt Sa man dat het paashaas zijn een baan voor het leven is. „Er zijn kinderen die weten dat ik het ben en die roepen het hele jaar nog, hé paashaas tegen me." Draaimolen De eier^oektocht viel gelijk met de seizoensopening van de speeltuin, die met uitzon dering van de zondag, dage lijks geopend is van 10.00 tot 17.00 uur. Dat duurt tot de za terdag na de herfstvakantie. Nieuwe attracties konden nog niet worden gepresen teerd, maar er is er wel één in de maak. Over twee maanden beschikt de Breetveltspeel tuin namelijk over een draai molen. De speeltuin moet het overi gens dit jaar met aanmerke lijk minder subsidie doen. Een collegevoorstel hiertoe kon ondanks wat protesten hier en daar toch op steun re kenen v^n de meerderheid in de gemeenteraad. Vooral op de post 'personeel' is beknib beld. „De openingstijden blij ven weliswaar ongewijzigd, maar er zal dit jaar minder toezicht zijn. In voorgaande jaren voelde de toezichthoud- ster het door de hogere ver goeding veel meer als een ver plichting om aanwezig te zijn. Dat zal nu minder zijn, maar we zijn al blij dat ze het wil doen. We proberen nog naar een oplossing te zoeken," al dus bestuurslid Paula Schoonen. Wellicht dat de rommelmarkt die over een paar maanden in de speeltuin wordt gehouden voldoende inkomsten gene reert om de personeelspot aan te vullen. Zo'n zeventig kinderen gaan op zoek naar de driehonderd in de speeltuin verstopte paaseieren. (Foto: Marijke Folkertsma) Op zondag ziet het zwart van de mensen. Soms letterlijk. De lange haren van de vrou wen en de meisjes zijn bedekt. In de kerk kun je nog zitplaatsen huren. Het psalmge zang ruist als aanzwellende golven. In het dorp bij de zee duren de diensten lang. De preken waarschuwen tegen opzichtige kle ding, tegen een wereldse levensstijl. Televi sies zijn er soms. Maar altijd onzichtbaar. Het dorp is in rep en roer. Geruchten waaien over van het ene naar het andere huis. Van achter de vensters zien de dorpbewoners de cameraploegen over de kerkring rijden. Het zijn geen mensen van de EO. Want zelfs daar moet je voor uitkijken. Het zijn de ca mera's van de commerciële zenders. Ze komen naar een dorp kijken dat nauwelijks naar hen kijkt. Onder leiding van RTL-apos- tel Willibrord gaan ze recht op hun doel af. Op zondagmorgen dringen ze de kerk bin nen. Daar waar de televisie zo vaak als het kwaad werd aangeduid, worden vanaf de galerij opnames gemaakt van het voorlezen van de Tien Geboden. En vooral dat ene woord: Gij zult niet echtbreken. Er is iets aan de hand in het dorp aan de zee. De dominee is ziek. Erg ziek zelfs. Hij was het door eigen schuld. Aanvankelijk fluisterend maar steeds luider werden de verhalen hoofdschuddend verteld. Dat zoiets mogelijk is. Maar com merciële zenders zijn nooit begaan met het lot van zieke dominees. Daar trek je geen kij kers mee. En dus ook geen reclamegelden. De dominee is ook niet lichamelijk ziek. Hij loopt gewoon op straat. Zijn geest is aange tast. Hij is verslaafd geraakt. Niet aan beurs koersen, geld of zichzelf waaraan zoveel oh!- zeggers lijden. Want die verslaving hebben we geaccepteerd. Maar de dominee draaide O-seks-nummers. Stap voor stap was hij in twee werelden gaan leven. Die van de zwaarmoedigheid en die van de lichtekooi en. Hij was geen huichelaar die vanaf de preekstoel bewust iedereen voor de gek hield. Maar op momenten kon hij geen weer stand bieden aan de lok van de telefoon die hem als anonieme verbond met een even anonieme verleidster. Vele duizenden lopen dagelijks in dezelfde val. Via een paar tip- toetsen is het contact razendsnel gelegd. Een goede preek eindigt met een toepas sing. Vreemd genoeg staat hetzelfde woord in de telefoongids <als opschrift boven de sekslijnen: Overige toepassingen. Hij, die wars was van toneel, werd door het goed koopste toneelspel geboeid en raakte maar niet los. Het kwam in de krant. Niet in het. Reformatorisch Dagblad dat in het dorp huis aan huis gelezen wordt. Het stond levens groot in De Telegraaf. Een krant waar geen kerkbericht in staat. Tenzij het leuk is. Weet je wat zo gek is? De enigen die het recht hebben om in opschudding te komen zijn de mensen aan dat dorp aan de zee. Het is hun dominee. Tegen hem hadden ze altijd eerbiedig opgekeken. Wie een heiligenbeeld had opgebouwd zag het in scherven vallen. Maar deze scherven brachten geen geluk. Ze doen pijn. In het dorp. In de kerk. In het gezin. Wat je vader deed komt zelfs op de televisie. Maar het blijft toch altijd jouw vader. De commerciëlen roken de prooi. Ze hadden de vrijheid. Maar niet het recht. Zeggen juist zij niet: Wij geven wat de mensen vragen. Weg met de preutsheid! Moet vandaag toch allemaal kunnen! Mensen mogen toch zelf beslissen wat ze willen zien Hebben zij niet het patent op erotische pulp? Levert seks bij hen niet hogere kijkcijfers en inkomsten op? Gokken zij niet op duizenden anoniemelin- gen die in de late uren zich zitten te verga pen aan zichtbaar gemaakte 06-lijnen. Maken zij niet pagina's lang ruimte voor ad vertenties die je je kinderen maar liever niet onder ogen brengt? 'We leven toch in een andere tijd' zeggen ze. 'Kijk eens naar de te lefoongids. De keurige PTT zorgt er toch ook voor dat in ieder gezin de nummers van dui zend 06-sekslijnen zo voor het grijpen lig gen. Ook voor kinderen, domoren en zelfs voor dominees.' Een krant, een televisiezender biedt ruimte aan het platvoerse. Men ziet er geen enkel kwaad in. Het is zelfs een bron van inkom sten. Hun mott luidt: de mensen mogen toch zelf wel beslissen wat ze doen? Juist zij voe ren een anonieme verslaafde onbarmhartig ten tonele. Juist zij blokkeren zo de weg naar een herstel. Een nieuw begin. Wie is er eigenlijk schijnheilig. De dominee of de RTL apostel? „De directie van de Ooster- scheldeziekenhuizen heeft een deel van de goodwill ver speeld bij de Huisartsenver- "eniging Schouwen-Duive land," zegt woordvoerder P. den Doelder van de huisart senvereniging. Eenzijdige be slissingen zonder enig voor overleg met de huisartsen hebben het vertrouwen ge schaad, zo legt hij uit. De huisartsen ten westen van Zierikzee hebben besloten het thuisbevallen stop te zetten. „Het is hun verantwoorde lijkheid dit zo te beoordelen. Het is niet voor niets dat wij een commissie in het leven 'hebben geroepen om een oor- deel over de situatie te vellen. 'Jammer dat dat nu versneld 'is door de ziekte van één van de gynaecologen," zegt inte- 'rimmanager C. Breederveld van de Raad van Bestuur van de Stichting Oosterschelde- ziekenhuizen op de beslis sing. Hoewel hij de stap van de huisartsen betreurt, kan hij wel begrip opbrengen voor het besluit. Breederveld bevestigt dat nog steeds ge zocht wordt naar personele vervanging. Dat zou voor voorlopig de oplossing kun- 'hen zijn. 'Ten oosten van Zierikzee wil len de huisartsen het thuisbe vallen nog wel voortzetten. 'Bij problemen wordt echter teruggevallen op de gynaeco logen van het Van Weel-Bet- hesdaziekenhuis in Dirks- land. De afstand vanuit het 'oostelijk deel van Schouwen -Duiveland naar Dirksland is 'gelijk aan die naar Goes. „Als de maatschap van gynaecolo gen in Goes toch al weinig en thousiasme toont om in Zie rikzee bevallingen te verrichten, lijkt de keus voor Dirksland voor de hand lig gend," aldus Den Doelder. Dit laatste is ook reden voor huisartsen in Zierikzee en in het westelijk deel van de re gio om zich de keus te behou den voor verwijzing naar de kraamafdeling in Goes of Dirksland. Nader overleg met de betrokken gynaecolo gen moet daarover nog plaatsvinden. Respect Zorgverzekeraar de CZ-groep is van de beslissing op de hoogte gebracht. Volgens de woordvoerder van de Huis artsenvereniging toonde de CZ-groep respect voor het be sluit. Stichting Het Klaver blad Zeeland, overkoepelend patiënten- en consumenten platform, maakt zich ernstig zorgen over de sluiting van de Zierikzeese kraamafdeling en de daaruit voortvloeiende beslissing van de huisartsen. Patiënten worden, zo meent het Klaverblad, de dupe van een patstelling die tussen het ziekenhuis en huisartsen dreigt te ontstaan. „Het ziekenhuis vindt het te duur om de afdeling open te houden en huisartsen vinden het onverantwoordelijk om zonder goede achterwacht thuisbevallingen toe te staan. Patiënten zitten daar tusse nin," constateert consulent Yolande van Nieuwburg van het platform. Rijke tijd De organisatie dringt aan op een gesprek met de zieken huisdirectie. Het standpunt van het Klaverblad is helder. Een wolk van een baby, die tijdens een poliklinische bevalling in het ziekenhuis in Dirksland werd geboren. Ook een deel van de zwangere vrouwen op Schouwen-Duiveland is straks aangewezen op dit ziekenhuis. (Foto: Marijke Folkertsma) „Het is een grote verarming voor vrouwen op Schouwen- Duiveland en ik vind dit ook heel vreemd in deze tijd. Dat juist in deze rijke tijd kli nisch bevallen niet meer mo gelijk zou zijn, dat klopt niet. Iedereen snapt dat het duur is om zo'n ziekenhuis open te houden, maar dat is ook een keuze die je maakt. Het is be langrijk dat vrouwen die be vallen op korte afstand in een ziekenhuis terecht kunnen." Ook vreest Van Nieuwburg dat dit de eerste stap is in een proces van verdere afbrokke ling van de zorgvoorzienin gen in de Schouwen-Duive- landse regio. BURGH-HAAMSTEDE Postkantoor dicht Het postkantoor in Burgh- Haamstede is donderdag 16 april gesloten. Dit in verband met de installatie van nieuwe balie-computers. Klanten wordt geadviseerd gebruik te maken van de de postkanto ren in Zierikzee en Renesse. Vrijdag 17 april is het kan toor in Burgh-Haamstede weer geopend. ZONNEMAIRE Mensen in Nood De kledingactie voor Mensen in Nood in Zonnemaire heeft 425 kilo kleding opgeleverd. De vrijwilligers zijn van plan om ook volgend jaar een inza meling te organiseren voor ZIERIKZEE - De huisartsen op Schouwen verrichten geen thuisbevallingen meer. Door de recente sluiting van de kraamafdeling in het Rode Kruis ziekenhuis in Zierikzee achten zij het risico te groot dat zij bij ca lamiteiten geen gynaecologische deskundigheid ach ter de hand hebben. Mensen in Nood. Zij vragen om vanaf heden kleding hier voor te bewaren. Advertentie

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 5