■bbebsh Op weg naar de toekomst Borstvoeding in eerste weken MEDIA - OVERZICHT Dorpsraad voor uitbreiding begraafplaats Bazaar van Dorkasgroep Discussie toekomst Zeeland Knutselen op doe-dag kinderboerderij 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE -ZIERIKZEE - De geboorte van de baby en het geven van borstvoeding in de eerste we ken. Dat is het onderwerp van de maandelijkse bijeen komst van borstvoedingsor ganisatie La Leche League op woensdag 15 april. De bijeenkomst is bedoeld voor zwangeren, moeders en anderen die geïnteresseerd zijn in het geven van borst voeding of ermee te maken krijgen. Tijdens de informa tieavond wordt vooral ge sproken over de voorberei ding op het geven van borstvoeding, het op de juiste manier aanleggen van de ba by aan de borst en de frequen tie van het voeden. De bezoekers van de informa tieavond kunnen over hun er varingen vertellen en er wordt een video vertoond met als titel 'de beste start'. De bijeenkomst wordt gehou den ten huize van Lydia de Raad, Mastgatstraat 90, Zie- rikzee en begint om 20.00 uur. Wie meer wil weten kan bel len: 417776. SCHARENDIJKE - De dorps raad van Scharendijke is voorstander van uitbreiding van de algemene begraaf plaats in Scharendijke. Ruimen van graven is vol gens de dorpsraad niet meer dan 'ruimte maken voor een korte periode'. De kwestie komt maandag 20 april aan de orde tijdens de vergadering van de dorpsraad in De Put- meet. Verder op de agenda van de dorpsraadvergadering de structuurvisie Schouwen- Duiveland en de plannen voor de bouw van een woon zorgcomplex in Scharendij ke. De dorpsraad vindt dat dat complex zo snel mogelijk gebouwd dient te worden. De dorpsraadvergadering be gint om 20.00 uur. ZIERIKZEE - De eilandelijke Dorkasgroep houdt zaterdag 25 april een bazaar in Zierik- zee. De bazaar wordt gehouden in het gebouw van het Leger des Heils en begint om 10.00 uur. De opbrengst is bestemd om de nood te verlichten van de mensen in Mozambique die erg geleden hebben onder de burgeroorlog van de afgelo pen twintig jaar. ,,Onze hulp verlening gebeurt niet op ba sis van statistieken, maar vanuit bewogenheid voor de individuele mens in nood. Dorkas Hulp kan de wereld niet veranderen, maar wel de enkeling die op haar weg komt. En voor die persoon is het een wereld van verschil. Vandaar ons motto 'omdat het anders kan'," aldus een Dorkas-medewerker. FNV-SPREEKUUR ZIERIKZEE - De afdeling FNV-bondgenoten Schou- wen-Duiveland houden iede re eerste woensdag van de maand een gratis spreekuur voor alle leden van de bonden en de Horecabond FNV Het spreekuur is van 10.00 tot 12.00 en van 19.00 tot 20.00 uur in het MFC in Zierikzee. NEDERLAND 1 18.06 uur Uitzending politie ke partijen: NCPN. 18.09 uur The nanny. 18.36 uur Get the picture. 19.04 uur Aso show. 19.51 uur Uitzendingpolitieke partijen: Idealisten/Jij. '20.00 uur NOS-Journaal. 20.26 uur Netwerk. Actuali teitenrubriek. 21.00 uur NOS-Weero ver zicht. 21.08 uur Heterdaad. 22.09 UUr WAAROM? DAAR OM! 22.47 uur AVRO Close-up: Wagnerdammerung. 23.42 uur The Untouchables. NEDERLAND2 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Actualiteiten. 18.43 uur NOS-Sportjournaal. 18.51 uur NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer. 19.00 uur Studenten gaan voor de centen. 19.30 uur Save sex. 20.00 uur Het rijk vande Rus sische beer. 20.50 uur Als leven pijn doet. 21.20 uur Nazi-dokters: In de schaduw van het Derde Rijk. 21.45 uur Wittewierum. 22.30 uur BV2. 23.00 uur Studio NOS. Met om 23.30 uur NOS-Journaal. 23.35 uur Kwintessens. NEDERLAND3 18.00 uur Villa Achterwerk. Om 18.00 Alice; 18.09 Kip. 18.15 uur Sesamstraat. 18.30 uur NOS-Jeugdjour naal. 18.43 uur Het klokhuis. 19.03 uur Lingo. 19.22 uur Barend Witte- man. 19.55 uur Heartburn. 21.44 uur Uitzending politie ke partijen: PvdA. 22.00 uur NOS-Journaal. 22.16 uur NOS-Sportjournaal. 22.33 uur Nova. 23.03 uur NOS-Den Haag van daag. Parlementaire rubriek. 23.25 uur Laat De Leeuw 00.15-07.00 uur NOS-Tekst tv. VERONICA 18.00 Xena. 18.55 Zwart/Wit. 19.25 Onderweg naar morgen. 20.00 Denktank. 20.30 Goldfinger. 22.35 Police sto ries: Empire City. 00.05 Swift justice. RTL 4 18.00 RLT Nieuws weer. 18.10 Superscore. 18.30 The bold the beautiful. 19.00 Lucky letters. 19.30 RTL Nieuws weer. 20.00 Goede tijden, slechte tijden. 20.30 Wolff. 21.25 Jambers. 22.15 Rescue 911. 22.30 RTL Ac tueel: Peter R. de Vries mis daadverslaggever. 22.45 Shownieuws. 23.00 Nieuws. 23.30 Catharine. 00.15 The Oprah Winfrey show. 01.00 Santa Barbara. RTL 5 18.00 RTL Nieuws. 18.05 Voet bal in het land. 18.30 FBI, de geheime dossiers. 19.00 5 in het land. 19.25 Weer ver keer. 19.35 FBI, de geheime dossiers. 20.00 RTL Nieuws. 20.20 Weer verkeer. 20.30 Fast Getaway II. 22.20 5 in het land. 22.45 De gouden koets. 23.15 Business update. 23.35 RTL Nieuws. 00.05 Nachtpro gramma. SBS6 18.05 Jerry Springer. 19.00 Goudkust. 19.30 Actienieuws. 19.55 Explosief. Aansl. Trek king Lucky 10. 20.30 Millen nium. 21.30 Profiler. 22.30 Hart van Nederland. 22.55 Weer. Aansl. Trekking Lucky 10. 23.00 Sex bytes. 00.05 Jer ry Springer. 00.55 Street jus tice. 01.45 Nachtprogramme ring: Actienieuws. BRT 1 18.00 Journaal. 18.10 Blok ken. 18.35 Mooi en meedogen loos. 19.00 Journaal. 19.35 Man bijt hond. 19.55 Weerbe richt. 20.00 Thuis. 20.25 De drie wijzen. 21.00 The other side of love. 22.30 De wereld is klein. 23.04 KENO-uitsla- gen. 23.05 Journaal. 23.25 Weerbericht. '23.30 Pacific Drive. 23.52-09.00 Doorlopen de herhaling van journaal en* weerbericht. BRT 2 18.00 Doug. 18.25 Studio. KET. 18.40 Via via. 19.05 Mir ror mirror. 19.30 Married with children. 20.00 Canvas: Journaal. 20.30 Histories. 21.15 Leuven centraal. 22.00 TerZake. 22.30 One foot in the grave. 23.00 Overleven. 23.50- 02.00 Doorlopende herhalin gen van TerZake. Woensdag 15 april NEDERLAND 1 07.00 uur NOS-Journaal. 07.05 uur Get the picture. 07.29 uur Ontbijt tv. Actueel ochtendmagazine met om 7.30, 8.00 en 8.30 'uur NOS- Journaal; 7.43, 8.15 en 8.45 uur NOS-Sportjournaal. 09.00 uur NOS-Journaal. 09.08 uur Het beste van De ochtenden. 09.54 uur WAAROM? DAAR OM! 10.29 uur Beeldenstorm. 10.39 uur AVRO Close-up: W agner dammer ung 11.30 uur NOS-Tekst tv. 16.04 uur Inspecteur Hecht. 16.54 uur Alles kits. Kinder programma. Met om 16.56 The One; 17.01 Pippi Lang kous; 17.27 Groot licht. 17.58 uur Uitzending politie ke partijen: AOV/Unie 55 18.01 uur The nanny. Ameri kaanse comedyserie. Afl.: Pup in Paris. 18.30 uur Get the picture. Kennisquiz. Presentatie: Ju- dit de Bruijn. 18.57 uur Zo ken ik iemand. 19.27 uur Weg van de snelweg: Nederland. 20.00 uur NOS-Journaal. 20.25 uur Netwerk. Actuali teitenrubriek. 20.59 uur NOS-Weerover- zicht. 21.07 uur Praktijkperikelen. Engelse serie. Afl.: Herinne ringen. 22.03 uur Yoy: Joost is weg. Documentaire. 22.31 uur Frans Zwartjes, filmmaker. Documentaire over één van Nederlands meest opmerkelijke cineas- ten. 23.25 uur TeeVee Studio. Te rugblik op de afgelopen tele- visieweek. Gaste: Anja Meu- lenbelt. NEDERLAND 2 09.00 uur Koekeloere. 09.30 uur Ik Mik Loreland. 10.00 uur Wereldgodsdien sten. 13.00 uur NOS-Journaal. 13.05 uur Plein 1 13.30 uur Prinsen en prinses- sen. 14.00 uur Wielrennen: De Waalse Pijl. 16.22 uur De avonturen van Toekie en Tek. 16.33 uur Mr. Bogus. 16.59 uur BV2. 17.29 uur 2 Vandaag. Met om: 17.30 uur NOS-Journaal. 17.35 uur Actualiteiten. 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Actualiteiten. 18.43 uur NOS-Sportjournaal. 18.51 uur NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer. 18.59 uur Waterproef. 19.31 uur Meer tuinplezier. 20.01 uur De leukste thuis 20.35 uur Champions League. 22.40 uur Uitzending van poli tieke partijen: CDA. 22.43 uur Champions League. Uitgebreide samenvatting van de andere halve finale in de Campions League. 23.30 uur NOS-Journaal. 23.35 uur Science in a cold cli mate. Documentaire uit 1997. Afl. 1: Het ijs heeft. NEDERLAND3 07.00 uur NOS-Tekst tv. 12.00 uur NOS-Journaal. 12.07 uur MiddagEditie. Ac tueel magazine met om 12.30 uur NOS-Sportjournaal. Pre sentatie: Hanneke Groente man. 13.00 uur NOS -journaal. 13.08 uur Van gewest tot ge west. 13.33 uur Barend Witte- man. 13.48 uur Villa Achterwerk. 16.00 uur NOS -journaal. 16.07 uur Laat De Leeuw. 17.05 uur Heartbreak High. Australische serie. 18.00 Villa Achterwerk. Kin dermagazine met om 18.00 't Is feest; 18.07 Kruispunt, 18.15 uur Sesamstraat. Kleu terprogramma. Afl.: Geld. 18.30 uur NOS-Jeugdjour- naal. 18.43 uur Het klokhuis. Infor matief kindermagazine. Afl.: Platbodem. 18.58 uur Lingo. Woordspel. Presentatie: Frangois Bou- langé. 19.21 uur Barend Witte- man. 19.53 uur Het blauwe licht. Mediaprogramma. 20.33 uur De wereld van Bou- dewijn Büch. Serie literaire reisreportages. Afl.: Zuid- Afrika, Spice Girls of Paul Krüger. 21.02 uur Zapping Europe. 21.27 uur Kaap de Goede Hoop. Portretten van inspire rende mensen en nieuwe ini tiatieven. 21.52 uur Uitzending politie ke partijen: GroenLinks. 22.00 uur NOS-Journaal. 22.16 uur NOS-Sportjournaal. Sportprogramma met onder meer beelden van de wed strijd Nederland - Estland tij dens de WK ijshockey voor B- landen. 22.33 uur Nova. Actualitei tenprogramma. Presentatie: Maartje van Weegen. 23.04 uur NOS-Den Haag van daag. Parlementaire rubriek. Presentatie: Ferry Mingelen. 23.25 uur VPRO-Laat: Laat op de avond na een korte wandeling. Programma over qntwikkelingen in de kunst, cultuur en media in binnen- en buitenland. 00.16-07.00 uur NOS-Tekst tv. VERONICA 07.00 Veronica FM. 09.00 Ve ronica live: Winkel van Sin- kei. 11.00 Onderweg naar morgen. 11.25 Veronica live. 11.30 Way of life. 12.00 Game time. 14.00 Live line. 16.15 The secret world of Alex Mack. 16.45 Break out! Now. 17.15 Paradise Beach. 17.40 Weird science. 18.05 Robin Hood. 18.55 MaXimaal. 19.25 Onderweg naar morgen. 20.00 Denktank. 20.30 Uhhh vergeet je tandenborstel niet! 21.35 Noodkanaal 16. 22.05 The making of Sphere. 22.40 The sentinel. 23.30 Seinfeld. 00.05 Riptide. RTL 4 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Car toon express: The Flint- stones. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Cartoon express: The Flintstones. 08.00 RTL Nieuws. 08.08 The bold the beautiful. 08.30 RTL Nieuws. 08.35 As the world turns. 09.00 RTL Nieuws. 09.10 As the world turns. 09.30 Goede tijden, slechte tijden. 10.00 Koffietijd! 11.00 The Oprah Winfrey show. 11.45 Santa Barbara. 12.30 Lunchkids: Calimero Valeriano. 13.00 Lunchkids: Space Cats. 13.30 Eigen huis tuin. 14.30 Het staatslot op lokatie. 15.05 As the world turns. 16.00 RTL Nieuws. 16.10 Catherine. 17.00 RTL Nieuws. 17.05 5 uur show. 18.00 RTL Nieuws weer. 18.10 Superscore. 18.30 The bold the beautiful. 19.00 Lucky letters. 19.30 RTL Nieuws weer. 20.00 Goede tijden, slechte tijden. 20.30 Waargebeurde verhalen: A town torn apart. 22.10 Mag ik even binnenkijken? 22.30 RTL Actueel: Peter R. de Vries misdaadverslaggever. 22.45 Shownieuws. 23.00 Nieuws. 23.30 Catherine. 00.15 The Oprah Winfrey show. 01.00 Santa Barbara. RTL 5 06.40 Business update. 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Business update. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Business update. 08.00 RTL Nieuws. 08.10 Business update. 08.30 Ochtendpro gramma. 18.00 RTL Nieuws. 18.05 Nieuws nonsens. 18.35 Real stories of the Highway Patrol. 19.00 5 in het land. 19.25 Weer verkeer. 19.35 Fighters Magazine. 20.00 RTL nieuws. 20.20 Weer verkeer. 20.30 Stealing home. 22.20 5 in het land. 22.45 De kwestie van kiezen. 23.15 Business up date. 23.35 RTL Nieuws. 00.05 Nachtprogramma. SBS6 09.00 Days of our lives. 09.40 Cybill. 10.05 The Jeff Fox- worthy show. 10.25 Pacific Drive. 10.50 Hart van Neder land. 11.15 The Susan Powter show. 11.40 Days of our lives. 12.20 Breekijzer. 12.50 Pacific Drive. 13.15 Hart van Neder land. 13.45 Vakantie-tv. 14.15 Goudkust. 14.45 Almost per fect. 15.10 High tide. 15.55 Days of our lives. 16.45 Party of five. 17.35 Hangin' with Mr. Cooper. 18.05 Jerry Springer. 19.00 Goudkust. 19.30 Actienieuws. 19.55 Ex plosief. Aansl. Trekking Luc ky 10. 20.30 De bevalling. 21.25 You're my hero. 22.30 Hart van Nederland. 23.00 Weer. Aansl. Trekking Lucky 10. 23.05 Prime time magazi ne. 00.00 Jerry Springer. 00.45 Street justice. 01.40 Nacht- programmering: Actie nieuws. BRT1 12.35 Blokken. 13.00 Jour naal. 13.25 Weerbericht. 13.30 Falcon Crest. 14.16 Weerbe richt. 16.35 De muziekdoos. 17.10 Pacific Drive. 17.35 Bu- ren. 18.00 Journaal. 18.10 Blokken. 18.35 Mooi en mee dogenloos. 19.00 Journaal. 19.35 Joker- en Lottotrek king. 19.40 Man bijt hond. 20.00 Weerbericht. 20.05 Thuis. 20.30 Zeg 'n euh. 21.05 Derrick. 22.05 Per slot van re kening. 22.35 De kip of het ei. 23.08 Winstverdeling Joker en Lotto. 23.09 KENO-uitsla- gen. 23.10 Journaal. 23.30 Weerbericht. 23.35 Pacific Drive. 23.57-09.00 Doorlopen de herhaling van journaal en weerbericht. BRT 2 09.00 KETNET: Seabert. 09.25 De magische steen. 15,00 Can vas: Wielrennen. 17.00 KET NET: Cococinel. 17.05 De boomhut. 17.20 Tik Tak. 17.25 Samson Gert. 18.25 Stu dio.KET. 18.40 Disney Festi val. 19.10 Via via. 19.30 Mar ried with children. 20.00 Canvas: Journaal. 20.30 Champions' League. 22.30 TerZake. 23.00 Champions' League. 00.00-02.00 Doorlo pende herhalingen van Ter- Zake. Donderdag 16 april NEDERLAND 1 07.00 uur NOS-Journaal. 07.05 uur Get the picture. 07.29 uur Ontbijt tv. Met om 7.30, 8.00 en 8.30 uur NOS- Journaal; 7.43, 8.15 en 8.45 uur NOS-Sportjournaal. 09.00 uur NOS-Journaal. 09.07 uur Het beste van De ochtenden. 09.57 uur TeeVee Studio. 10.32 uur Kruispunt. 11.01 uub Uitzending politie ke partijen: Senioren 2000. 11.11 uur NOS-Tekst tv. 16.06 uur Inspecteur Hecht. Duitse misdaadserie. 16.58 uur Alles kits. Kinder programma. Met om 16.57 The One; 17.03 Pippi Lang kous; 17.28 My lofe as a dog. 17.58 uur Uitzending politie ke partijen: SP. NEDERLAND2 09.00 uur Kramerije. 09.30 uur Kernpunt (V). 11.15 uur Liedmachien. 13.00 uur NOS-Journaal. 13.07 uur NOS-Studio Sport. 14.42 uur Meer tuinplezier. 15.07 uur Spreèkuur. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.05 uur Jody en het herten- jong. 16.31 uur Koppen dicht 16.58 uur America's funniest home video's- Amusements programma met home video bloopers. 17.21 uur Uitzending politie ke partijen: GPV. 17.29.uur 2 Vandaag. Met om: 17.30 uur NOS- Journaal. 17.35 uur Actualiteiten. Pre sentator: Victor Deconinck. NEDERLAND3 07.00 uur NOS-Tekst tv. 12-00 uur NOS-Journaal. 12.07 uur MiddagEditie. Ac tueel magazine met om 12.30 uur NOS-Sportjournaal. Pre sentatie: Inge Diepman. 13.00 uur NOS-Journaal. 13.09 uur Uitzending politier ke partijen: NMP. 13.12 uur Simek ontmoet! 13.40 uur Barend Witte- man. 14.05 uur Lingo. 14.26 uur Zapping Europe. 14.51 uur Kaap de Goede Hoop. 15.17 uur Het blauwe licht. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.07 uur Jansen, Jansen. 16.32 uur De wereld van Bou- dewijn Büch. 17.05 uur Heartbreak High. Australische serie. Ryan en Anita zijn ontzet als men het oude park wil gebruiken voor nieuwbouw en ze besluiten ie der op hun eigen manier in ac tie te komen. VERONICA 07.00 Veronica FM. 09.00 Ve ronica live: Winkel van Sin- kei. 11.00 Onderweg naar morgen. 11.25 Veronica live. 11.30 Way of life. 12.00 Game time. 14.00 Live line. 16.10 California Dreams II. 16.35 Are you afraid of the dark. 17.05 Paradise Beach. 17.30 Boy meets world. RTL 4 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Car toon express: Animaniacs. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Car toon express: Animaniacs. 08.00 RTL Nieuws. 08.08 The bold the bea'wtiful. 08.30 RTL Nieuws. 08.35 As the world turns. 09.00 RTL Nieuws. 09.10 As the world turns. 09.30 Goede tijden slechte tijden. 10.00 Koffie tijd! 11.00 The Oprah Winfrey show. 11.45 Santa Barbara. 12.30 Lunchkids: Calimero Valeriano. 13.00 Lunchkids: Jin Jan and the Panda patrol. 13.30 Ga toch fietsen! 14.05 Vis tv. 14.30 Computer vision. 15.05 As the world turns. 16.00 RTL Nieuws. 16.10 Ca therine. 17.00 RTL Nieuws. 17.05 5 uur show. RTL 5 06.40 Business update. 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Business update. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Business update. 08.00 RTL Nieuws. 08.10 Business update. 08.30 Ochtendpro gramma. SBS6 09.00 Days of our lives. 09.40 Cybill. 10.05 The Jeff Fox- worthy show. 10.25 Pacific Drive. 10.50 Hart van Neder land. 11.20 The Susan Powter show. 11.40 Days of our lives. 12.25 Hudson street. 12.50 Pa cific Drive. 13.10 Hart van Ne derland. 13.40 Vakantie-tv. 14.15 Goudkust. 14.45 Almost perfect. 15.10 Courthouse. 16.00 Days of our lives. 16.45 F/X. 17.35 Hangin' with Mr. Cooper. BRT 1 12.35 Blokken. 13.00 Jour naal. 13.25 Weerbericht. 13.30 Falcon Crest. 14.16 Weerbe richt. 17.00 Open op zondag. 17.10 Pacific Drive. 17.35 Bu ren. BRT 2 09.00 KETNET: Seabert. 09.25 Sarahsara. 16.00 Sam son Gert. 17.00 Musti. 17.05 De boomhut. 17.20 Cococinel. 17.25 Disney Festival. 17.55 Tik Tak. OMROEP ZEELAND RADIO Dinsdag 14 april 18.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 18.05-18.30 uur Radio Nieuws Centrale met landelijke en in ternationale actualiteiten. Woensdag 15 april 07.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 07.31 uur: het weer in de provincie; 07.45 uur: overzicht ochtendbla den; 7.55 uur: de agenda en agendatip. 08.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 08.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en internationale actualiteiten. 08.31 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 08.55 uur: de agenda. 09.02 uur Muziek door de week, non-stop muziek. 10.02 uur Bomen met de bos wachter, natuurprogramma. Productie en presentatie: Ti- tia Dijkstra. Vandaag: In- guano Zoo in Vlissingen. 11.02 uur 'n Uurtje Bert. Ge varieerd programma met Bert van Leerdam. 12.05 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 12.31 uur: het weer in de provincie; 12.37 uur: reportage, vraag gesprek; 12.55 uur: de agen da. 13.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 13.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 13.31 uur De Passage. De cul turele agenda voor Zeeland. 14.03-16.00 uur Muziek in be drijf, Verzoekplaten van Zeeuwse bedrijven en instel lingen. 16.03 uur Muis Leeuw, kin derprogramma van Peter Adriaanse en Erik Holm. 17.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 17.31 uur: het weer in de provincie. 17.38 uur Zegt u 't maar, met om 17.55 uur: de agenda. 18.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 18.05-18.30 uur Radio Nieuws Centrale met landelijke en in ternationale actualiteiten. Op de hele uren en om 07.30, 08.30, 12.30, 13.30, 17.30 en 18.30 uur NOS-nieuwsbulIe- tin. Donderdag 16 april 07.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 07.31 uur: het weer in de provincie; 07.45 uur: overzicht ochtendbla den; 07.55 uur: de agenda en agendatip. 08.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 08.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 08.31 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 08.55 uur: de agenda. 09.02 uur Muziek door de week, non-stop muziek. 10.02 uur Zeeuwse Streken. Een programma over typis.ch Zeeuwse zaken met Bert van Leerdam. 11.02 uur 'n Uurtje Bert. Ge varieerd programma met Bert van Leerdam. 12.05 uur Omroep $£eeland Nieuws, met om 12.31 uur: het weer in de provincie; 12.37 uur: reportage, vraagge sprek; 1'2.55 uur: de agenda. 13.02 uur Omroep Zeelapd Nieuws in het kort. 13.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 13.31 uur De Passage. 14.03-16.00 uur Muziek in be drijf. Verzoekplaten van Zeeuwse bedrijven en instel lingen. 16.03 uur Rondje Zeeland. Programma over Zeeuwse muziek met Piet Brakman. Vandaag: Rein Coolen üit Middelburg. 17.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 17.31 uur: het weer in de provincie. 17.38 uur Zegt u 't maar, met om: 17.55 uur: de agenda. Op de hele uren en om 7.30, 8.30, 12.30, 13.30 en 17.30 uur NOS-Nieuwsbulletin. OMROEP ZEELAND TV Dinsdag 14 april 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Omroep Zeeland Nieuws. 18.30 uur Havenzicht, een portret van een stad of dorp aan het water. 18.37 uur Special. 18.45-18.50 uur Toeren, een rit ergens door de provincie met een daaraan verbonden prijs vraag. Het programma wordt op elk heel uur tot 09.00 uur her haald in combinatie met Tekst-TV. Woensdag 15 april 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Omroep Zeeland Nieuws. 18.30 uur Cultuurportret. 18.40 uur Cultuuragenda. 18.45-18.50 uur Toeren, een rit ergens door de provincie met een daaraan verbonden prijs vraag. Het programma wordt op elk heel uur tot 09.00 uur her haald in combinatie met Tekst-TV. MIDDELBURG - 'Zeeland, waarheen?' Die vraag staat centraal tijdens een door PvdA, CDA en VVD gezamen lijk op poten gezet politiek café in café Schuttershof in Middelburg. Onder leiding van Koos Scherphuis en Nellie Oost hoek wordt over het onder werp gediscussieerd door D. Bruinooge (Gedeputeerde Staten), D. van der Zaag (bur gemeester Goes), J. van der Doef (burgemeester Vlissin gen), L. Spahr van der Hoek (burgemeester Middelburg) en drie Zeeuwse kandidaten voor de Tweede Kamer: A. Koppejan (CDA), J. te Veld huis (VVD) en G. Schoenma kers (PvdA). Op de discussie-agenda staan de economische staat van de provincie Zeeland, de te ver wachten economische ont wikkelingen en de invloed van de Westerschelde Oever Verbinding daarop. Voorts wordt de prangende vraag ge steld wat de Zeeuwse kandi daten voor de Tweede Kamer voor Zeeland kunnen beteke nen. Het politiek café begint om 20.00 uur. „Wat heeft de politie hiermee te ma ken?" voegde ze er opeens wanhopig aan toe; zo wanhopig, dat Haaitze Holwerda diep medelijden met zijn vrouw kreeg. Even dacht hij, dat het misschien beter zou zijn geweest, als hij er niet over begonnen was, het maar voor zichzelf gehouden had. „Ik weet niet, JelDe baas vertelde het me. De politie zal wel een onder zoek moeten instellen en het is altijd mogelijk mogelijk, zeg ik, dat Watse verdacht wordt van van veroorzaken van dood door schuld." Het was alsof hij woorden die te moeilijk waren, langzaam spelde. Moeke lachte, een kille lach. „En geloof jij dat?" vroeg ze, vertwij feld. „Ik? Nee nee," haastte hij zich haar te verzekeren. Maar meteen voegde hij er aan toe, omdat hij Watse wel kende: „Je kunt niet weten. Met Watse weet je immers nooit of alles wei waar is, wat hij vertelt." God wist, dat haar man gelijk had, maar zelfs tegenover Hem zou moeke haar jongen nog verdedigen, ook te gen beter weten in. En schamper vroeg ze: „Weet je eigenlijk zelf wel, wat je zegt?" Dat prikkelde hem, maar toch zei hij nog, goedig overredend: „Ik zèg het niet, Jel.Ik zèg niet, dat hij schuldig is, maar Verder ble ven de woorden hem in de keel ste ken. Moeke bleef midden op de stoffige, steenachtige weg staan en verweet hem, dat hij een vreemde was en er ger dan een vreemde tegenover zijn eigen kinderen. Hij bleef ook staan, aan de voet van de zacht glooiende heuvelhelling, waar alleen hier en daar een polletje dor gras groeide. Hoewel de zon nog stralend aan de hemel stond, zette hij zijn strohoed af. Met een grote, rode zakdoek veegde hij zich het zweet van zijn voorhoofd. Zijn verweerd gezicht was vol groeven en rimpels. Hij veeg de ook met de zakdoek in zijn nek. Hij deed het met beverige, schokken de bewegingen, alsof hij zichzelf niet goed in de macht had. Moeke voelde zich hulpeloos en in haar hulpeloosheid bedacht ze:'„Als Pete maar thuis was „Ja," zei haar man. „Ja als Pete thuis was Misschien kunnen we hem een telegram sturen, dat hij ko men moet." En dat telegram verzond hijzelf, die avond nog. „Mr. Pete Holwerda c.o. Suemas mac- manus Esq. Bubbling Wells Station Victoria River distr. N.T." Er .kon een dag verlopen, eer Pete het kreeg, maar het zou ook wel veel lan ger kunnen duren, zei de postmeester, een lange, magere Engelsman, die ge woon was om iedereen voor het loket argwanend op te nemen, altijd mop perde, alsof de mensen het onmogelij ke van hem vergden, maar toch ook steeds klaarstond om iedereen van dienst te zijn. „Ja, het kan een dag duren maar ook veel langer Het is niet te zeg gen." Dat vertelde Haaitze Holwerda toen maar niet aan moeke. Suemas Macmanus had die morgen in het Victoria-dal tegen zijn mannen gezegd: „Vandaag moeten we water vinden of..." En hij maakte een gebaar, dat door geen van de drijvers misver staan werd. Niemand zei er iets op. (wordt vervolgd) Knuffelen met jonge geitjes en konijntjes en zelf kaarsen en bloemen maken. De 35 kinde ren die zaterdag aanwezig waren bij de doe- dag van kinderboerderij de Punt in Zierikzee vermaakten zich opperbest. De dag had als thema's 'Pasen' en 'geboorte' mee gekregen. De activiteiten voor de kinde ren in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar waren daar ook aan aangepast. Boven dien werden de kinderen getrakteerd op be schuit met muisjes, het voedsel bij uitstek om een geboorte te vieren. Op de foto zijn de kin deren bezig met het maken van paaskaarsen. De belangstelling voor de doe-dag was vooraf al zo groot dat de organisatie zeker zo'n vijf tien kinderen teleur moest stellen. „Wij wil len de kinderen zo'n dag echt goed kunnen be geleiden en daarom de groepen niet te groot maken," aldus Greet Timmerman van de kin derboerderij. (Foto: Marijke Folkerlsma)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 4