Rustig paasweekeinde GOED KOOP Reptielen als huisdier steeds aantrekkelijker i/sfidlum Bezoekerscentrum heeft expositie over voordelta Vooral veel ensembles op uitvoering muziekschool Kenjiezeaok? e Aanrijding bromfiets en personenauto Glaasje op, rijbewijs inleveren Illegale recreatie Aanrijding Slapende bestuurder AGENDA De Danschutter stapt uit CD A-provinciebestuur DINSDAG 14 APRIL 1998 NR 26365 3 Als toelichting op beleidsplan BROUWERSDAM - In bezoekerscentrum De Greve- lingen, bij de Brouwersdam, is vanaf heden een expo sitie te zien over de veranderingen in de voordelta. Wisselvalllig weer weerhoudt Oosterburen niet van bezoek aan Westhoek ZIERIKZEE - De Zeeuwse Muziekschool op Schou- wen-Duiveland houdt woensdag 22 april de jaarlijk se uitvoering in Theater Mondragon in Zierikzee. Echt strandweer was het niet, maar toch bleek de kust en het strand populair bij de paasvakantiegangers. (Foto: Marijke Folkertsma) RENESSE - Het wisselvallige weer heeft de recreant niet weerhouden van een bezoek aan Schouwen-Dui- veland. In met name de Westhoek was het tijdens het paasweekeiride druk. Hotels en bungalowparken waren nagenoeg vol. De bezetting op de campings was wat minder. Het paasweekeinde verliep rustig. Waddeneilanden voor de Zeeuwse kust zijn in de toe komst best mogelijk. Voor de eilanden onstaan langzaam maar zeker een aantal zand banken die nog steeds groei en. De oorzaak hiervan is de veranderde stroming sinds de afsluiting van de delta-wate ren met dammen als de Ha- ringvlietdam, de Brouwers- dam en de Oosterschelde- kering. Dit gebied noemt men de voordelta. Aan de hand van verklarende tekeningen, luchtfoto's en teksten wordt op de expositie een overzicht gegeven van de situatie op dit ogenblik. Omdat de voordel ta voor veel belangengroepen Van de bijna vijfhonderd leerlingen die in deze regio lessen volgen zullen er zo'n 140 voor het voetlicht treden. In tegenstelling tot de voor speelavonden die in de mu ziekschool worden gehouden en waarop veel solistische op tredens plaatsvinden is deze uitvoering bij uitstek een ge legenheid om ensembles aan het werk te zien. Het programma vermeldt op tredens van accordeonisten, een gitaargroep, klarinetten begeleid door piano, violis ten, een dwarsfluitensemble en een klarinettenkwartet. Ook het elementair ensem ble, dat bestaat uit kinderen die minimaal een jaar les heb ben gehad, zal van zich laten M'n wete aolemaele datte d'r ménsen binne die atte op jon- he leeftied d'r durp verlaete om de één of andere rede. Dae binne d'r bie die binne 'n bla- euwe maendag weg dan kun ne ze, zei mè wille ze, heen dialect meer praete. Zöö asse aoltied hewend wist ao. Aomae kaele drukte, want dat verleer je nie. Ik kenne d'r die ao vee jaeren in buten- land zete. Ze kwaeme wee op durp in spraeke 't dialect nog uut zóó asse dat toen dee. Dae ka je an maerke dat 't dialect deu d'n lóóp van d'n tied verwaeterd. Dae binne aok ménsen op durp die praete Ollans in uus mee t'r kinders. Dat stae be ter zae ze dan. Mè ik weet nie wae 't hoed voor is. Mè 'n ie der z'n smaeke in dezen. Mè je kan aok ao dat zö'n Ol- lanspraeter, die pas weg is, d'r 'n soepzootje van maekt. Je ao toch aok wel is oord van één daar zit 'n vlijg op de spij- hel. Of doet de door dicht. Dae binne Ollanspraeters in d'r normale doen die bie uut- zondering dialect praete. Mè ze doe dat zöö hemaekt dé je d'r van zou spie. Ken jie ze aok? Noe kan 't wè is vökomme, dS je soms nae vee jaeren 'n interessant is, heeft de rege ring een Integraal Beleids plan Voordelta op laten stel len, waarin het veiligstellen van de natuurontwikkelin gen voorop staat. Ook wordt gekeken naar de mogelijk heid om kustbescherming in te passen en de belangen van visserij en recreatie te behar tigen. In het bezoekerscen trum is ook een overzicht van zeevogels te zien en is er in formatie over zeehonden, die steeds vaker worden gezien voor de kust. Het'bezoekerscentrum aan de Punt is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. horen. Het programma, dat ongeveer twee uur zal duren, wordt na de pauze vervolgd door de tweedejaarsleerlin gen algemene muzikale vor ming. Zij zullen, bijgestaan door instrumentale leerlin gen, enkele liedjes ten gehore brengen. Tenslotte zal er een speciaal voor deze gelegen heid geformeerd fanfare-or kest op het podium plaatsne men. Hierin zitten leerlingen die via een muziekvereniging hun lessen op de muziek school volgen, terwijl ook en kele oud-leerlingen medewer king verlenen. De fanfare staat onder leiding van do cent/dirigent Anton Kempe. De opvoeringen in Mondra gon vangen aan om 19.30 uur. méns tehenkomt die aje in je jonhetied hoed kend eit. Da je dienkt issen dat noe of nie? Zöö hebeurde 't bie 'n hoeije kennis van m'n, die aok 'n fe- mieljelid (vaereweg te- henkwam. Die t'n te spreken krieg nae vele jaeren. Eest dienk je dan zouën 't weze. Mè ja ie was 't. Noe aode die persoon in z'n jonhentied 'n man wist van twaolf ambachten in dortien onhelokken. Da's jaeren lee da'k je zien ao. Oe haet 't? Wat doe je? In je weet oe at dat haet, wat is aoles veran derd op Bru. Je kent 't nie mee vromme. Je zou ier ver- dwaele. Ja man dae is 'n durp bie komme in nog heen ein de. In m'n nieuwshierigheid zei ik: ei je nog wat kunne be- reike in je leven in Olland. Nou dat was allemaal wel meegevallen. Ik heb geen kla gen gehad. Ik had 'n paar hon derd mensen onder m'n. Noe dat is nog a wat zöö vee ménsen onder je. Toen docht ik, mè ik zeide 't nie, dan zat ter toch meer in je as vroeher want toen hlöófden 't wè. Zöö bleef 't. Mè weet je Wullum wat laeter bleek. Ie weunde nehen ööhe op 'n flet. Vandae datten zöö vee ménsen onder z'n aode. Snap je 't. Vaodertje Staet aode d'r hoed vö wist. WULLUM Wel was er veel drukte op de wegen van Schouwen-Duive- land hetgeen in totaal dertien aanrijdingen tot gevolg had waarbij drie mensen gewond raakten en één vrouw om het leven kwam. In totaal 18 men sen kwamen bij de politie in het paasweekeinde aangifte BRUINISSE - Op de Wilhel- minalaan in Bruinisse zijn vrijdag een personenauto en een bromfiets op elkaar ge botst. De personenauto, bestuurd door een 23-jarige inwoonster van Bruinisse wilde een par keervak inrijden en zag niet dat zij werd ingehaald door Bruenaar op een bromfiets. De passagier van de bromfiet ser, eveneens afkomstig uit Bruinisse raakte hierbij ge wond aan zijn gezicht. Beide voertuigen liepen schade op en er ontstond ook schade aan een langs de weg geparkeerde personenauto. NOORDWELLE - Een 59-jari- ge man uit Zierikzee is zater dagmorgen rond 3.30 uur aan gehouden wegens rijden onder invloed. De man reed over de Stoof- weg in Noordwelle en viel op door zijn gevaarlijke rijge drag. Hij werd gecontroleerd en moest op het bureau in Zie rikzee een blaastest onder gaan. Hij blies hierbij 600 ug/1 en moest onmiddellijk zijn rijbewijs inleveren. De man werd een dagvaarding uitgereikt en zal zich binnen kort voor de rechter moeten verantwoorden. In de nacht van zondag op maandag werd een 56-jarige vrouw uit het Duitse Ober- hausen aangehouden op de Kuijerdamseweg in Scharen- dijke. Ook zij moest op het bureau in Zierikzee een blaas test afleggen en blies 660 ug/1. De vrouw kreeg gelijk een boete van 1250 gulden. Omdat zij niet direct kon betalen, zijn rijbewijs en auto ingeno men. BROUWERSHAVEN In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn op de Brouwersdam en de Rampweg vijf mensen be keurd wegens het illegaal re creëren. Zij kregen allen een boete van 180 gulden opgelegd. Al in de vooravond kreeg de politie verschillende klachten bin nen vanuit de bevolking. De politie heeft toen al mensen weggestuurd die aanstalten maakten om te overnachten op plaatsen waar het niet is toegestaan. doen van diefstal, variërend van cassettebandjes tot com plete duikuitrustingen. In Re- nesse werd één aanhouding verricht en wel voor het ver oorzaken van geluidsover last. Voor het overige bleef het - op wat parkeeroverlast na - rustig in de badplaats. ,,Ze willen er toch uit na zo'n kwakkel winter," verklaart Tineke Deurloo van het kan toor Haamstede van WV Schouwen-Duiveland het feit dat het weer kennelijk niet van doorslaggevende beteke nis is geweest bij het kiezen van een paasvakantiebestem ming. „Nee, daar laten ze zich niet door afschrikken. Ik sprak met een Duitser en zat me zo'n beetje te Verontschul digen voor het weer. Zegt die man 'Es gibt kein slechtes Wetter, es gibt nur slechte Kleidung.' Vanuit de VW-kantoren in Renesse, Brouwershaven en Zierikzee dezelfde positieve geluiden qyer de paasdrukte. In Zierikzee heeft het VW- kantoor volgens informatrice Carien Verschure duidelijk profijt van de nieuwe locatie. Het kantoor verhuisde van het Havenpark naar het stad huis aan de Meelstraat. „De mensen lopen toch wat makkelijker binnen en we krijgen ook veel meer vragen dan anders over het museum. Het scheelt natuurlijk toch dat we nu in hetzelfde ge bouw zitten als het museum. En ja, zo'n stadhuistorentje pad juist bijzonder. Die is na melijk veel zeldzamer. Maar dat de massa voor de python gaat, heeft veel te maken met dat onbekende enge verhaal dat er omheen hangt. Hetzelf de geldt voor de vogelspin. De kleintjes, zoals de zwarte we duwe, zijn veel gevaarlijker. Maar de vogelspin heeft die naam." Iets nieuws Dat de belangstelling voor reptielen groeiende is, heeft volgens Van Eijk meerdere redenen. „Mensen zijn altijd zoekende naar iets nieuws en het aquarium hebben ze nu wel gezien. Daarnaast is dit veel minder bewerkelijk dan een aquarium. En reptielen zijn heel mooie dieren. Je bootst een stukje natuur na in je huis. De juiste biotoop na maken is al een uitdaging op zich." In eerste instantie hoeft de hobby niet veel te kosten. Je hebt al een reptiel als huisdier voorlö gulden. „Maar een grote python kan duizend gulden kosten en dat is maar goed ook. Dat bete kent dat mensen eerst goed nadenken voor ze zoiets ko pen. Neem bijvoorbeeld een leguaan. Die kan tam wor den, wat mensen erg leuk vin den. Maar een leguaan wordt anderhalve meter groot. Daarom is het goed als men sen zich eerst laten informe ren voor ze tot aanschaf over gaan." gaat natuurlijk honderddui zend keer op de foto. De hoofdmoot van de bezoe kers wordt volgens de Zierik- zeese informatrice gevormd door Duitsers en Belgen. „Daar zitten ook behoorlijk wat Franstalige Belgen bij." De, meest gestelde vragen aan de verschillende informatie balies betreffen de evenemen ten. Reserveren Op de Zeelandcampings in de Westhoek is volgens Herman van Oost van Zeelandcam ping De Wijde Bliek weinig te merken van minder belang stelling voor het kamperen in het paasweekeinde. „De meeste mensen hebben tevo ren gereserveerd en wij zitten goed vol," aldus Van Oost. Volgens hem heeft dat te ma- Jcen met het feit dat de cam pings in de Westhoek de laat ste jaren flink aan de weg hebben getimmerd en de kwaliteit van hun accommo datie omhoog hebben ge schroefd. „En dat weet men te waarderen. Met een lach en een beetje aandacht kun je veel bereiken," aldus Van Oost. Topdrukte was het bij de tuincentra. „Voor ons is het Paasweekend een heel be langrijk weekend," vertelt Perry Besling van Europa- tuin Braber uit Renesse. „Eén van de drukste weekeinden van het jaar. De mensen ko men voor het eerst weer bij hun caravan of bungalowtje en dan willen ze in de tuin aan de slag. Voor het strand is het toch nog te koud," aldus Be sling. Onder de tuincentrabezoe- kers was tijdens het Paas weekeinde vooral veel be langstelling voor bomen, struiken en heesters. „Maar we verkopen ook best veel ge reedschap en er zijn zelfs al wat sets tuinmeubelen ver kocht." Advertentie AP SINAASAPPELSAP literpak van AA& m SCHNITZELS [EÜ3Ï 99 GEPANEERD A S OF ZIGEUNER NU KOELEMAN O P APPELMOES pot 720 ml. van &5 Aanbiedingen geldig van dl 14 april t/m 2a. 18 april 1998. MP Services B V. tel. 035-5483333 ELKE DAG GOED NIEUWS SCHARENDIJKE - Op de Brouwersdam bij Scharendij- ke is een 24-jarige inwoner van Zierikzee zondagmorgen in botsing gekomen met een camper. De man uit Zierikzee reed met zijn auto richting Oud dorp en merkte te laat dat er een camper stilstond op de rij baan. Bij zijn poging de cam per te ontwijken raakte hij in de slip en kwam tot stilstand tegen camper en een caravan die langs de weg stonden. De auto raakte zodanig bescha digd dat deze moest worden weggesleept. De camper en de caravan, beiden van Duitsers, liepen eveneens schade op. Tegen de inwoner uit Zierik zee wordt proces-verbaal op gemaakt. MORIAANSHOOFD - In de nacht van zondag op maan dag is een 29-jarige inwoner van Helmond achter het stuur van zijn bestelauto in slaap gevallen. Hij reed rond 23.00 uur op de N59 ter hoogte van Moriaans- hoofd de sloot in en schrok weer wakker toen zijn auto tot stilstand was gekomen. De auto kon vrijwel onbe schadigd door een takelwa gen uit de sloot worden ge haald. Dinsdag 14 april Zierikzee Voorlichtingsavond rondreis naar Israël en Jordanië. Vrij zinnige gemeente. Kerkcen trum Gasthuiskerk. 20.00 uur. Woensdag 15 april Zierikzee Ledenavond NCVB met dia lezing 'Hofjes in Nederland en Zeeland'. Christelijke Ge reformeerde kerk. 19.45 uur. 'Purper Sixpack'. Theater Mondragon. 20.00 uur. Brouwershaven Bingo. Poortershof. 14.00 uur. Vrijdag 17 april Zierikzee Bloemenverkoop huis-aan- huis door WEA/MEVO'80 volleybal. Vanaf 18.00 uur. Eenakterfestival Zeeuws Centrum Amateurtheater. Theater Mondragon. 20.00 uur. Zaterdag 18 april Schouwen-Duiveland Nationaal Museumweekend Zierikzee Eenakterfestival Zeeuws Centrum Amateurtheater. Theater Mondragon. 14.00 en 20.00 uur. Concert John Muis Connec tion en Beets Brothers. Brogum. 21.00 uur. Burgh-Haamstede Concert Dik de Koning in De Bewaerschole. 20.00 uur. Open wedstrijd klaver jas ver eniging Haamstede. Dorpshuis. 20.00 uur. Miss Behave in Jongerencen trum Big 'S'. 21.45 uur. Renesse Uitwisselingsconcert fanfa reorkest Luctor et Emergo en harmonieorkest Concordia uit Tholen. Dorpshuis. 20.00 uur. Nieuwerkerk Klaverjasfestijn ouderen. Ons Dorpshuis. 13.30-18.00 uur. Contactbijeenkomst gehandi capten. Gebouw Salem. 14.15 uur. Oosterland Bonte avond sportvereniging Duiveland. Dorpshuis Oos terhof. 19.30 uur. Bruinisse Vogelruilbeurs ODW De Nachtegaal. Clubgebouw Mo lenweg. 10.00 tot 12.00 uur. Zondag 19 april Schouwen-Duiveland Nationaal Museumweekend Zierikzee Open-deur dienst met koor zang. Lutherse kerk. 9.30 uur.' Eenakterfestival Zeeuws Centrum Amateurtheater. Theater Mondragon. 14.30 uur. Dienst voor en door verstan delijk gehandicapten. Gere^ formeerde kerk. 17.00 uur. Recreatieve kerkdienst met combo. Gasthuiskerk. 18.30 uur. Burgh 'Happy hour' Hervormde ge meente Burgh. Café De West hoek, Weeldeweg. 15.30-16.30 uur. Maandag 20 april Zierikzee Politiek theater De Rode Kaart in Theater Mondragon. 20.00 uur. Renesse Discussie-avond structuurvi sie. Dorpshuis. 19.30 uur. Dinsdag 21 april Zierikzee Voorjaarsvergadering ANBO. Seniorenwooncom plex De Veste aan de Man huisstraat. 14.00 uur. Discussie-avond structuurvi sie. Theater Mondragon. 19.30 uur. Openbare fractievergadering PvdA. Vergaderkamer 78, ge meentehuis. 19.30 uur. Huiskamer-ontmoetings avond werkgroep In Perspec tief ten huize van M. van Mourik, Lange Nobelstraat 9. Aanvang 19.45 uur. Burgh-Haamstede 'Ik heb u lief mijn Neder land?!' Lezing door mevr. I. de Gelder-Leenheer. NVvH. De Schutse. 14.00 uur. Nieuwerkerk Lezing NBvP Duiveland in dorpshuis. 19.30 uur. Woensdag 22 april Bruinisse Discussie-avond structuurvi sie. Dorpshuis. 19.30 uur. Veel belangstelling voor show bij Dierenshop Verkade ZIERIKZEE - „Met een aquarium is iedereen inmid dels wel bekend, maar over reptielen bestaan nog steeds veel misverstanden," zegt reptielenadviseur Peter van Eijk. Hij kwam zaterdag naar Zierikzee af gereisd om bij Dierenshop Verkade een reptielen- show te verzorgen. De show trok vele belangstellen den. „Het is een hobby die sterk in opkomst is, maar zoals met alle handel zijn er ook veel verkeerde men sen bij betrokken," aldus Van Eijk. Daarmee doelt hij op mensen die snel geld proberen te ver dienen aan de steeds grotere belangstelling voor reptiel- soorten en daarbij voor het gemak de noodzakelijke be geleiding maar over het hoofd zien. „Het is wat ons betreft ook niet de bedoeling nu meteen allerlei dieren te verkopen. Mensen kunnen vandaag informatie krijgen over wat deze hobby precies inhoudt en hoe het met de verzorging zit. Op een later tijdstip kunnen ze dan beslis sen." Niet dat de verzorging van reptielen nu zo ingewikkeld is. „Maar er bestaan veel mis verstanden over, puur van wege dat stukje onbekend heid. Je moet bijvoorbeeld weten hoe temperatuur en luchtvochtigheid geregeld moeten zijn en w;elke vitami nen ze nodig hebben enzo voorts. Als je een tropische vogel in huis haalt, heb je ook met dergelijke eisen te ma ken." Ook tussen de dieren onderling bestaan nogal wat verschillen. „Ik raad mensen die hiermee beginnen af om een kameleon te nemen. Die zijn moeilijk te houden om dat de luchtvochtigheid bij hen heel goed geregeld moet zijn. Bij langstaarthagedis sen en anolussen ligt dat weer heel anders," aldus Van Eijk. Vogelspinnen Bij Verkade waren veel ver schillende reptielsoorten te zien. Meer dan doorgaans in een dierenshop direct ver krijgbaar is. „Kleine hagedis jes, gekko's en kouseband- slangetjes zijn normaal wel aanwezig. Maar nu is er ook een tijgerpython, grote land schildpadden, i^telslangen en vogelspinnen te zien," somt Van Eijk de door hem mee gebrachte huisdiertjes op. Genoeg materiaal om eens lekker te kunnen rillen en huiveren, maar volgens de reptielenspecialist is daar in werkelijkheid geen sprake van. „Voor de massa is de py thon aantrekkelijk, de lief hebber vindt de landschild- Een jonge bezoekster van de reptielenshow kijkt wat angstig maar ook met nieuwsgierigheid naar een leguaan. (Foto: Marijke Folkertsma) Opvolger Hack-Engel in gemeenteraad BRUINISSE - Nico de Danschutter uit Bruinisse heeft na acht jaar zijn functie in het provinciebe stuur van zijn partij, het CDA, moeten neerleg gen. Het betreft hier een verplichte bestuurswis seling omdat De Danschutter zijn twee termijnen van vier jaar er op heeft zitten. De Danschutter (46) zal het de komende tijd echter nog druk genoeg krijgen. De Bruenaar vervangt M. Hack-Engel als gemeente raadslid. Partijgenoot Hack-Engel haakte vorige maand af om gezondheids redenen. Ondanks de komst van De Danschutter worden de bezettingen binnen de commissies niet veranderd. De Danschutter neemt net als Hack-Engel plaats in de commissies Maatschappelij ke Aangelegenheden en Ex terne Zaken. De keuze voor De Danschutter lag voor de hand. Hij was tijdens de verkiezingen voor de nieu we gemeente Schouwen- Duiveland vijfde op de kies lijst van het CDA. „Het is een logische stap. Er zijn tussen de afloop van de ver kiezingen en nu voor mij geen redenen opgetreden, waardoor het voor mij een belemmering zou zijn om in de raad te gaan zitten." De Danschutter zat van 1994 tot aan de herindeling al in de gemeenteraad van de voormalige gemeente Brui nisse. Dertien jaar geleden werd hij partijlid. Toen woonde de in Axel geboren De Danschutter nog in Rot terdam. Eind jaren tachtig verhuisde hij naar Bruinis se waar hij al snel secretaris werd van de plaatselijke af deling van het CDA en zit ting nam in het provinciebe stuur van zijn partij.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 3