Overleg Korea's gestaakt Ierlandreis Clinton onzeker Hagel en sneeuwval hinderen het verkeer Sociale dienst gemeente Rotterdam loopt achter Kirijenko uit kritiek op aanpak van misdaad Demonstratie bij Dolfinarium Premier Kok praat met werkgevers zorgsector Duitse agent gijzelt man na familiedrama WATERSTANDEN Proces-Botha is geschorst Meidentrio stopt ermee 2 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Boven de lijn Vlissingen-Arnhem DRIEBERGEN (ANP) - Hagel- en sneeuwbuien speelden het verkeer dinsdagochtend danig parten. De verkeerspolitie in Driebergen telde tot half negen in de ochtendspits al meer dan twintig files met leng tes tot twintig kilometer. Op het hoogtepunt va,n de spits steeg het aantal filemel dingen zelfs tot vijftig met een totale lengte van 450 kilo meter. In Utrecht, Noord- en Zuid-Holland deden zich en kele aanrijdingen voor met blikschade. Er vielen geen ge wonden. Het verkeer paste zich volgens een woordvoer der van de verkeerscentrale over het algemeen goed de omstandigheden aan. De langste files stonden op de A7 tussen Avenhorn en knooppunt Zaandam met twintig kilometer, de A12 Utrecht-Den Haag ook twin tig kilometer en op de A6 Le lystad-Muiden vijftien kilo- i meter. Ook de A4 Amster dam-Den Haag stond hele maal vol met langzaam rij dend en stilstaand verkeer. Sneeuwval Op de Al Amersfoort-Am- sterdam stond tien kilometer file, op de A2 tussen Beesd en de Lekbrug Vianen elf kilo meter en op de A28 Zwolle- Utrecht tussen Nijkerk en Soesterberg tien kilometer. Het hele land ten noorden van de lijn Vlissingen-Arnhem kampte met sneeuwval. Landinwaarts kan het ook op lokale wegen glad zijn door bevriezing van natte wegge deelten. Uitkeringen te laat ROTTERDAM (ANP) - De sociale dienst in Rotter dam krijgt een dikke onvoldoende. De leiding van de dienst heeft de touwtjes niet strak genoeg in handen. Uitkeringsgerechtigden krij gen hun geld daardoor niet op tijd. Dat stelt prof. dr. A. van der Zwan die de dienst heeft on derzocht. Hij overhandigde dinsdagochtend zijn rapport aan wethouder H. Simons. In 1997 liep de dienst „onaan vaardbaar achter" bij het verstrekken van voorlopige uitkeringen. De wettelijke termijn van acht weken bleek vaak onhaalbaar. Ondanks een poging om de achterstan den weg te werken, liep de dienst tijdens de eerste acht weken van 1998 weer vertra ging op. De dienst heeft ook in 1997 te weinig gedaan aan fraudebe strijding, schuldsanering en aan onderzoek naar de eigen doelmatigheid. De eigen be heerskosten waren vorig jaar begroot op 136 miljoen gul den, maar de begroting gaf een overschrijding met 27 miljoen te zien. Belangrijkste oorzaak van de problemen is het wegvallen van een adequate leiding op wijkniveau. De centrale lei ding werd in 1995 uit handen gegeven, zonder dat er een goede aansturing op decen traal niveau voor terug kwam. Herstel Van der Zwan voorziet dit jaar wel herstel. Voorwaarde is volgens hem is dat de dienst voorlopig geen nieuw beleid krijgt opgedrongen van het gemeentebestuur. Ook moeten aanvragers van een uitkering snéller hun ge gevens verstrekken. De roep om een optimale sociale dienst heeft volgens de onder zoeker ook gevolgen voor de cliënten van de dienst. Tweede stemming kandidaat-premier MOSKOU (RTR) - De Russische interim-premier Ser- gej Kirijenko heeft dinsdag ongezouten kritiek geuit op het ministerie vail Binnenlandse Zaken. Vrijdag stemt het Russische parlement voor de tweede keer over Kirijenko. De inspanningen om de geor ganiseerde misdaad aan te pakken heeft nauwelijks vruchten afgeworpen en de nationale veiligheid loopt ge vaar, aldus Kirijenko, vol gens het persbureau Interfax. In een telefonische vergade ring beschuldigde Kirijenko het ministerie ervan niets te hebben gedaan om de mis daad in het land drastisch aan te pakken. Hij zei dat Binnen landse Zaken zelf tracht te verdoezelen hoe het er in wer kelijkheid voor staat. De Doema stemt vrijdag voor de tweede keer over de benoe ming van Sergej Kirijenko als nieuwe Russische pre mier. De voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken, Vladimir Loekin, zei dat de parlementszitting niet meer dan twee uur in beslag zal nemen. De Doema verwierp Kirijen ko's benoeming afgelopen vrijdag in eerste stemming. Hij kreeg slechts 143 stem men, terwijl een meerderheid van 226 vereist is. Het parlement wordt auto matisch ontbonden als het de benoeming van de kandidaat premier nog twee maal af wijst. Dan volgen er volgens de grondwet vervroegde ver kiezingen. VERSTEKELING ROTTERDAM (ANP) - In de haven van Rotterdam is dins dagmorgen op een koelschip een dode verstekeling aange troffen. De politie vermoedt dat hij vijftien dagen geleden in Zuid-Afrika aan boord is gestapt en tijdens de reis van de honger en dorst om het le ven is gekomen. Tijden en standen volgens getijdetabel Hydro-metcoccntrum Zeeland t.o.v. NAP ZIERIKZEE WEMELDINGE Doodtij: 21 april Datum Hoogwater Laagwatcr tijd stand tijd stand 15 april 06.40 161 00.20 -149 18.50 157 12.40 -150 16 april 07.05 155 00.50 -148 19.20 149 13.00 -146 15 april 04.50 172 11.10 -149 17.10 169 23.20 -145 16 april 05.25 167 11.35 -146 17.40 162 23.55 -146 15 april 07.00 167 00.25 -158 18.45 163 12.40 -159 16 april 06.45 162 00.55 -156 19.00 159 13.05 -154 15 april 06.40 185 00.20 -163 r 18.55 (81/ 12.40 -165 16 april 07.10 180 00.50 -162 19.20 174 13.05 -161 Actuele informatlcvpvcr afwijkingen 06-9771 Onenigheid over agenda bederft de sfeer in Peking PEKING (AFP/RTR) - De besprekingen tussen dele gaties van Noord- en Zuid-Korea in Peking zijn weer afgebroken. Aanleiding was de Zuid-Koreaanse eis dinsdag eerst afspraken te maken over gezinshereni ging voordat er sprake kan zijn van de levering van kunstmest aan Noord-Korea. De sfeer was bij het begin van het overleg al niet goed, om dat de partijen het maandag oneens bleven de agenda. De Zuid-Koreaanse woord voerder zei dat de delegaties nog wel enkele dagen in de Chinese hoofdstad blijven. Beide wilien proberen toch nog een basis voor verder overleg te vinden. „Maar er is geen garantie dat we verder praten", aldus de belangrijk ste Zuid-Koreaanse onder handelaar Jeong Sé-huyn. Noord-Korea geeft het zuiden de schuld van de zoveelste mislukking. Volgens de woordvoerder van Pyongy ang zijn de besprekingen stukgelopen omdat het Zui den „politieke voorwaarden heeft verbonden aan de oplos sing van economische en hu manitaire problemen". De delegaties hielden het maandag na een zitting van twee uur voor gezien. Het Noorden wil alleen over de le vering van Zuid-Koreaans kunstmest praten. Het com munistische bewind kampt al drie jaren met hongersnood als gevolg van overstromin gen, droogte en misoogsten. De mest is hard nodig om in het voorjaar te kunnen zaai en. Seoul heeft 200.000 ton kunst mest toegezegd, alsook voed sel, zaadgoed, pesticide en landbouwgereedschap. Maar dan moet Pyongyang wel meer familiebezoeken toela ten. Ook wil Zuid-Korea ge zanten uitwisselen en een per manent verbindingsbureau openen aan de grens in Pan- munjon. Kritiek De toestand in Noord-Korea is nog altijd kritiek. Volgens sommige schattingen zijn al bijna drie miljoen Noord-Ko- reanen omgekomen van de honger. China heeft Noord- Korea maandag 100.000 ton graan en 20.000 ton kunst mest toegezegd om zijn „tij delijke problemen" te boven te komen. De hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG) meldt in een rapport dat veel ver zwakte mensen aan cholera, tuberculose of tyfus lijden. Sommigen nemen uit wan hoop hun toevlucht tot kanni balisme en deinzen er niet voor terug hun eigen familie leden te doden. „Onze buren aten hun eigen dochter om niet van de hon ger om te komen", aldus een man uit het dorp Buk Cheng. Een vluchteling vertelde hoe zijn buurman een weeskind doodde, zoutte en op", aldus een 18-jarige vluchteling. Veel ondervraagden hebben nooit iets gemerkt van bin nen- of buitenlandse hulp. Na het vertrek van de buiten landse hulpverleners zamelt het leger de uitgedeelde medi cijnen en voedsel weer in voor de autoriteiten en zichzelf, zo vernam AzG van Noord-Ko- reanen die naar China zijn ge vlucht. Voedselhulp Het VN-Wereldvoedselpro- gramma (WFP) dreigt daarom de voedselhulp te beperken als de VN geen toegang krij gen tot vijftig „verboden" re gio's. „Wij zullen niet leveren aan plaatsen waar we niet kunnen controleren", zei di recteur-generaal Catherine Bertini na een bezoek aan Noord-Korea. Noord-Korea weigert echter toe te geven. „Alle landen hebben verboden zones, om veiligheids- of andere rede nen", aldus de Noord-Kore- aanse delegatieleider Jon Kum-chol in Peking. „Je hoeft niet honderd koeien te eten om de smaak van het vlees te kennen." Circa honderd actievoerders hebben maan dagmiddag bij de ingang van het Dolfinari um in Harderwijk geprotesteerd tegen het opsluiten van dolfijnen en andere zeedieren voor amusement. Volgens een woordvoerder van de politie verliep het protest rustig. Bezoekers kon den gewoon na»rvbinnen. De demonstratie maakte deel uit van een internationale ac tieweek voor dierenrechten. De actiegroep Eurodusnie coördineert de acties in Neder land. Zaterdag richtten leden van de actie groep vernielingen aan bij een filiaal van McDonald's in Leiden. Bezegeling vredesakkoord gepland in mei WASHINGTON (ANP) - President Clinton weet nog niet of hij naar Noord-Ierland afreist. Hij liet dat maandag ex-senator George Mitchell desgevraagd weten tijdens een ontvangst op het Witte Huis. Clinton ontving de man die na 21 maanden bemiddeling in het Noord-Ierse conflict op Goede Vrijdag een akkoord bereikte, als een held. De ex-senator had de presi dent gevraagd vóór de volks stemmingen over het vredes akkoord, in mei, een bezoek te brengen aan Noord-Ier land. Clinton wil het besluit echter laten afhangen van het advies van de Ierse premier Bertie Ahern, zijn Britse ambtgenoot Tony Blair en de partijen in Noord-Ierland. „Als zij menen dat ik moet gaan, zal ik blij zijn dat te doen", zei hij in het Witte Huis. Een woordvoerder in Was hington zei dat een bezoek kan samenvallen met de top van de G7, de meest geïndus trialiseerde landen, half mei in Birmingham. De kiezers in Noord-Ierland en in de Ierse republiek spre ken zich op 22 mei in twee af zonderlijke volksraadplegin gen uit over het vredesak koord. Campagne Blair en diens voorganger Major gaan campagne voeren om met name de protestanten ertoe te bewegen „ja" te zeg gen bij Ket referendum. Ook de leiders van de Sinn Fein, de politieke vleugel van de katholieke terreurbe weging IRA, zullen de ko mende dagen moeite doen om hun achterban te overreden van het voordeel van de over eenkomst. Looneonflict in impasse DEN HAAG (ANP) - Premier Kok praat vandaag, dinsdag, met werkgeversvoorzitter Krol om uit de impasse in het looneonflict in de zorgsector te komen. Bij het overleg in het Catshuis zijn ook de ministers Borst (Volksgezondheid) en Zalm (Fi nanciën) aanwezig. De CAö-onderhandelingen in de zorgsector zijn verle den week vastgelopen en de bonden bereiden acties voor. De werkgevers stellen dat zij hoogstens 1 procent Zorgen loonsverhoging kunnen bie den, omdat het kabinet hën te weing middelen biedt. salaris. Een percentage dat ook in de marktsector wordt betaald. Het kabinet heeft voor loonsverhoging in de zorg sector ongeveer 1 miljard gulden'.beschikbaar.- Dat -is volgens dè ministers vol- doende vopr 3 procent meer Kok wil dinsdag duidelijk heid krijgen over het ver schil van inzicht tussen werkgevers en ministers. Het kabinet maakt zich gro te zorgen over het uitblijven van een CAO en de arbeids onrust die daar mogelijk uit voortkomt. Dinsdagochtend opgepakt TRAUNSTEIN (DPA) - De politie in Zuid-Duitsland heeft dinsdagochtend een 32-jarige politiefunctiona ris opgepakt die sinds dinsdagochtend vroeg met een gijzelaar op de vlucht was in het Duits-Oostenrijkse grensgebied. Maandagavond had de ver dachte een 25-jarige inwoner van Bad Klosterlausnitz in de deelstaat Thüringen doodge schoten. De gijzelaar heeft geen verwondingen opgelo pen. De politiefunctionaris was op de vlucht nadat hij de schoon zoon van zijn ex-vriendin bij een ruzie in de rug en het hoofd had geschoten. Daarna vluchtte hij naar Beieren. Bij een wegrestaurant in de buurt van Traunstein stuitte hij kort na middernacht op een verkeerscontrole. De agenten herkenden de BMW waarin de verdachte reed om dat daarvoor al een opspo ringsverzoek was uitgegaan. Paniek De verdachte' schoot in pa niek op een 44-jarige politie man, die nu zwaargewond in een ziekenhuis ligt. Vervol gens gijzelde de verdachte in het toilet van het wegrestau rant een 28-jarige man en vluchtte met hem in de auto van de gewonde agent. GEORGE (AFP/DPA) - Het proces tegen de Zuid-Afri kaanse oud-president Botha is dinsdag aan het begin van de zitting geschorst. Het vroegere staatshoofd staat terecht wegens zijn wei gering om voor de Waarheids commissie te verschijnen. Het proces is nu geschorst in een poging tot een minnelijke schikking te komen over een getuigenis van Botha voor de commissie. Botha liet maan dag weten dat hij alsnog be reid is zijn opwachting te ma ken bij de Waarheidscommis sie. Dat zou woensdag achter gesloten deuren plaats kun nen vinden. Botha, die met zijn presidentschap in de ja ren tussen 1978 en 1989 sym bool werd voor de keiharde repressie door het apartheids regime, heeft vorig jaar ver schillende malen geweigerd voor de Waarheidscommissie te verschijnen. OVERLEDEN LONDEN (RTR/ANP) - De Britse zangeres Dorothy Squires, een van de populair ste Britse artiesten uit de ja ren vijftig en zestig, is dins dag op 82-jarige leeftijd overleden. Suske en Wiske 'DE VOGELS DER GODEN' door Willy Vandersteen ej( hi/siihd w tnno brihot imi/t ot m om ctn mot hou mwtitimn wow non hin ontsnm innam moe HRIHTRÜST STRRTH'jtrischhoh- tih OF. iiwik! OMR 0161mih m fin nnowi om m hu oir- WOUD in Dl BlDR'JtlbHHD 'RH OS H0R0HRI. y-c$-~gfL TV Verwachting t/m zaterdag 18 april WEERSVOORUITZICHTEN Donderdag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 60% Min.temp. 4 graden Mid.temp. 10 graden Windkracht z. west 4 Vrijdag Zonneschijrl 20% Kans op neerslag 50% Min.temp. 4 graden Mid.temp. 11 graden Windkracht n.west 4 Zaterdag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 40% Min.temp. 4 graden Mid.temp. 11 graden Windkracht west 4 ZON- EN MAANSTANDEN 15 april Zon op 06.44, onder 20.35 Maan op -.onder 08.46 16 april Zon op 06.42, onder 20.37 Maan op 00.12, onder 09.22 Laatste kwartier: 19 april (21.54) HETWEEROVERZICHT DE BILT - Het einde van het kille en natte weer is nog niet in zicht. Ze ker tot het weekeinde bepalen wol ken en buien het beeld en klaart het maar af en toe op. Het blijft aan de koude kant. Vannacht en morgen overdag is het erg nat. Een storing die pal over ons land naar het noor den trekt, veroorzaakt langdurige regenval. Vannacht valt de neer slag mogelijk weer enige tijd als sneeuw. De temperatuur ligt daar-* bij iets boven nul, morgenmiddag - wordt het hooguit 9 graden. De wind waait uit uiteenlopende rich tingen en is zwak tot matig, aan zee soms vrij krachtig. Na ons land te zijn gepasseerd, vertraagd de sto ring. Ten zuiden van Noorwegen komt het systeem vrijwel tot stil- - stand en daarmee blijft- het ons', weer bepalen. Met westelijke win den wordt zeker tot het weekeinde nog frisse en onstabiele lucht aan gevoerd. Af en toe komt er wat ruimte voor de zon, maar in het al- gemeen hebben we met wolken te maken en vallen er geregeld buien. Hagel en onweer zijn daarbij nog steeds niet uit te sluiten. In het bin- - nenland kan het 's nachts een graadje vriezen, 's middags wordt het ongeveer 10 graden. HILVERSUM (ANP) - De popgroep Linda, Roos Jessica stopt. Het drietal gaat per 1 augustus uit el kaar. Dat heeft hun manager Wout van Doleweeró dinsdag bevestigd. De drie actrices/zangeressen vinden de druk van de band na 2,5 jaar te groot. Linda, Roos en Jessica komen eind april nog met een single, die 1999 Keer gaat heten. Voordat zij definitief stoppen met op treden, geven zij een of twee afscheidsconcerten in het Aalsmeerse Show- bizzcity. De drie meiden kennen elkaar uit de soap Goede Tijden, Slechte Tij den (GTST). Het trio be gon als een 'geintje'. Van de platina-hit Ademnood gingen er 120.000 singles over de toonbank. ZIERIKZEESCHE R31 NIEUWSBODE M Uitgever LnO drukkerij/uitgeverij bv Zierikzee Directie W. O. Deddens Hoofdredacteur A.H.M. van den Nouweland Kantoor Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Postbus 1 4300 AA Zierikzee Telefoon: Algemeen 453535 Redactie 453545 Advertentieverkoop 453540 Fax 453546 Lezersservice (bezorging) De Zierikzeesche Nieuwsbode na 18.00 uur nog niet ontvangen? Bel dan ma t/m vrij 0111 - 453538 Tijdens kantooruren van 8.30 tot 17.00 uur Tijdens de avonduren ma di do vr van 18.00 tot 20.00 uur (niet op woensdag) Woonhuisaansluitingen Redactie (na 17.30 uur) 0111-412905 Fotograaf (na 17.30 uur) 0111-414556 Abonnementen Abonnementsprijzen, zoals vermeld op de voorpagina, zijn inclusief 6% BTW. Losse nummers 1.25. Opzeggingen dienen een maand voor het einde van de lopende abonne mentsperiode schriftelijk bij de Zierikzeesche Nieuwsbode gemeld te worden. Inlevertijden advertenties - Maandagkrant vrijdag tot 13.00 uur - Dinsdagkrant maandag tot 11.30 uur - Donderdagkrant n woensdag tot 11.30 uur -Vrijdagkrant donderdag tot 11.30 uur Voor fouten ontstaan door telefoni sche of onduidelijk geschreven opdrachten wordf door ons geen verantwoording gedragen. Advertentietarieven Losse mm prijs 78 cent. Kontrakttarieven op aanvraag ..Succesjes" (t/m 4 regels) 7.80 De advertentieprijzen zijn exclusief 17V?% BTW

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 2