KfZ Japan verlaagt belastingen voor de duur van twee jaar Schouwen-Duiveland in oude ansichten MARKTBERICHTEN KERKDIENSTEN ROND PASEN OVERDENKING KERKBERICHTEN Berichten uit het verleden ONZE PUZZELRUBRIEK VRIJDAG 10 APRIL 1998 NR 26364 9 TOKIO (KRF/RTR/AFP/DPA) - De regering van Ja pan wil de economie van het land nieuw leven inbla zen door de inkomstenbelastingen de komende twee jaar te verlagen. Daarmee is een bedrag van 4 biljoen yen gemoeid (f 62 miljard). Deze lastenverlichting vormt een onderdeel van een groter pakket maatregelen, dat bij elkaar 16 biljoen yen (f 249 miljard) omvat. Daarin zijn voor 10 biljoen yen aan nieu we overheidsuitgaven opge nomen, zo heeft de Japanse premier Hashimoto donder dag verklaard. Hij stelt een hervorming van de belastingen voor bedrijven in het vooruitzicht. Het Ja panse stelsel zal binnen drie jaar vergelijkbaar zijn met wat internationaal gebruike lijk is. Dat zou wijzen op een verlaging van het huidige ta rief van 46 procent. Hoeveel invloed de verlaging van de inkomstenbelasting op de economische bedrijvig heid heeft, is volgens Hashi moto moeilijk aan te geven. Hij zei niet te kunnen voor spellen of de Japanners dat geld gaan besteden of vast houden om te sparen. ,,Maar het zal op de consument ten minste een positief psycholo gische effecten hebben," al dus de premier in een toelichting. Meer bijzonder heden komen over ongeveer twee weken naar buiten. De economie van Japan ver keert in een „ernstige situ atie", zo constateerde Hashi moto. Het geringe vertrouwen van zowel het be drijfsleven als de consument en de lage bestedingen van huishoudens missen hun uit werking niet op de activitei ten in het land. „Maar ik ben niet pessimistisch," aldus de v premier. Hij gelooft niet dat de economie niet meer zal groeien. Volgens de Organisa tie voor Economische Samen werking en Ontwikkeling (OESO) zal de Japanse econo mie dit jaar krimpen. Op de financiële markten werd teleurgesteld gere ageerd op de plannen, omdat die onvoldoende zouden zijn. Vooral dat de verlaging slechts twee jaar geldt, viel slecht. Dat leidde opnieuw tot een zwakkere koers van de yen. Op de wisselmarkt van Amsterdam gleed de Ja panse munteenheid van 132,10 per Amerikaanse dol lar naar 133,25. Japan heeft er een specialiteit van gemaakt om stimule ringsmaatregelen te nemen. Sinds 1992 heeft de regering er zes gepresenteerd voor in totaal 82.400 miljard yen (f 1275 miljard). Beursbericht Markt Goes dinsdag 7 april 1998 Aardappelen 19,00-/ 20,00 per 100 kg. (0 mm opwaarts) Zaaiuien Klasse II85-95 cent. Hooi en stro oogst 1997 Prijzen per 1000 kg en uit de schuur: weidehooi 165,00 tot 200,00, dijkhooi 120,00 tot 145,00, Veldbeemd 100,00 tot 140,00, Roodzwenk 100,00 tot 115,00, Raaigras- sen 90,00 tot 120,00, Ger stestro 100,00 tot 130,00, Tarwestro, kleine pakken 95,00 tot ƒ110,00 (uit schuur), grote pakken 85,00 tot 95,00 (uit schuur). Tarwe, bij hectolitergewicht van 72 23,75, tarwe, bij hec tolitergewicht van 72 of meer tot 25,25, brouwgerst, voor- schotprijs bij 100% brouw 28,00, voergerst, voorschot- prijs 23,75, Blauwmaanzaad 332,50 tot 372,50, Karwij 122,50, bruine bonen oogst 1997 (vrij van grond en halve) ƒ92,50 tot 97,50. Barneveldse Eiermarkt BARNEVELD, 9-4 - Aanvoer 1.700.000. Prijzen per 100 stuks! 48 gram 6,40, per kilo 1,33. 54 gram 7,00, per kilo 1,30, 57 gram 7,70, per kilo 1,35, 59 gram 8,25, per kilo 1,40, 61 gram 8,90, per kilo 1,46, 64 gram 9,10, per kilo 1.42, 67 gram 9,60, per kilo 1.43. Scharreleieren 1,50 tot 2,25 per 100 stuks hoger. De handel was redelijk. Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 9-4 - Paarden per stuk inclusief BTW: Luxe paarden 1200-2200, veulens 300-650. Handel rustig en prij zen gelijk. Pony's 250-800, Shetlander pony's 250-600. Handel rustig en prijzen ge lijk. Slachtpaarden oud 3,50- 4,40, slachtpaarden jong 3,50- 4,50. Handel vlot en prijzen gelijk. De aanvoer bedroeg 65 paarden en pony's. Veemarkt Utrecht UTRECHT, 9-4 - Prijzen slachtrunderen per kg ge slacht gewicht zonder nier en slotvet, inclusief BTW (Vol gens PW): Aanvoer slacht runderen 490, waarvan man nelijk 42. Mannelijk super 7,65-8,45, mann. extra kwal. 7,00-7,65, mann. Ie kwal. 6,55- 7,00. Handel redelijk en prij zen iets lager. Mann. 2e kwal. 6,05-6,55, mann. 3e kwal. 5,60- 6,05. Handel rustig en prijzen iets lager. Vrouwelijk super 7,25-8,45, vrouwelijk extra kwal. 6,10-7,25, vrouwelijk le kwal. 5,05-6,10. Handel rede lijk en prijzen prijshoudend. Vrouwelijk 2e kwal. 4,45- 5,05, vrouwelijk 3e kwal. 4,00-4,45 en worstkwaliteit 3,40-4,00. Handel redelijk en prijzen iets hoger. Gebruiksrunderen per stuk inclusief BTW: Aanvoer ge bruiksrunderen 270, waarvan graskalveren 15. Melk- en kalfkoeien le soort 1575-2075, 2e soort 1275-1575. Handel rustig en prijzen gelijk. Melk- vaarzen le soort 1475-1875 en 2e soort 1175-1475. Handel rustig en prijzen gelijk. Kalf- vaarzen le soort 1675-2025,. 2e soort 1275-1675. Handel rustig en prijzen gelijk. Guste koei en le soort 1275-1575 en 2e soort 925-1275. Handel goed en prijzen iets hoger. Enter- stieren 1075-1750. Handel goed en prijzen prijshoudend. Pinken 725-1150. Handel rus tig en prijzen gelijk. Graskal veren 600-850. Handel rustig en prijzen gelijk. Nuchtere kalveren voor de mesterij, inclusief BTW: Aan voer roodbont 100. Prijzen: Stierkalveren extra kwal. 600-650, le kwal. 500-550, 2e kwal. 100-250. Handel rustig en prijzen prijshoudend. Vaarskalveren extra kwal. 400-450, le kwal. 250-350, 2e kwal. 50-100. Handel rustig en prijzen prijshoudend. Aan voer zwartbont 650. Prijzen: Stierkalveren extra kwal. 400-450, le kwal, 390-425, 2e kwal. 50-125. Handel rustig en prijzen hoger. Vaarskalve ren extra kwal. 275-350, le kwal. 175-240, 2e kwal. 25-50. Handel rustig en prijzen prijshoudend. Aanvoer ylees- rassen 32. Prijzen: Stierkal veren extra kwal. 650-700, le kwal. 400-450, 2e kwal. 50- 200. Handel rustig en prijzen gelijk. Vaarskalveren extra kwal. 400r425, le kwal. 300- 350, 2e kwal. 50-100. Handel rustig en prijzen lager. Slachtschapen en lammeren per kg geslacht gewicht, in clusief BTW: Aanvoer 2090, waarvan lammeren 390. Slachtschapen 3,00-5,50. Han del goed en prijzen prijshou dend. Ooien tot 20 kg 7,00- 9,00. Handel rustig en prijzen prijshoudend.Ooien boven 20 kg 6,75-7,75. Handel rustig en prijzen prijshoudend. Ram men tot 22 kg 8,00-10,00, 22-25 kg 7,00-9,50. Handel goed en prijzen prijshoudend. Ram men boven 25 kg 7,00-9,00. Handel goed en prijzen prijs houdend. Zuiglammeren 10,00-11,50. Handel goed en prijzen hoger. Slachtschapen en lammeren per stuk inclusief BTW: Slachtschapen 75-210. Handel goed en prijzen prijshoudend. Ooien tot 20 kg 145-180. Han del rustig en prijzen prijshou dend. Ooien boven 20 kg 135- 160. Handel rustig en prijzen prijshoudend. Rammen tot 22 kg 180-225, 22-25 kg 185-230. Handel goed en prijzen prijs houdend. Rammen boven 25 kg 190-250. Handel goed en prijzen hoger.Zuiglammeren 160-200. Handel goed en prij zen iets hoger. Gebruiksschapen en lamme ren per stuk inclusief BTW: Aanvoer 145, waarvan lam meren 69. Weidelammeren 90- 170. Handel goed en prijzen prijshoudend. Schaap 2 lammeren 310-390. Handel goed en prijzen prijshoudend. Geiten en bokken: Aanvoer 7. Prijzen 25-55. Handel rustig en prijzen iets lager. Totale aanvoer 3784 stuks. 98/15. In de loop der tijden is de naam van de Nieuwe Bogerdstraat nogal eens gewijzigd en in oude documenten heeft men het soms over Nieuwe Port of Nieupoord, Boomgartstraat, de Brouweriestrate en zelfs het Lange Visch- slop. En dan vergeten we bijna nog de bena ming uit de Franse tijd want toen heette de 'Nieuwstraete' tijdelijk Rue de Mans. Boeiend allemaal! Links op de foto, waar de fiets op de stoep staat was vroeger de winkel in kruidenierswaren en rookartikelen van Hubertus Pieter Jacobi. Later woonde in dit huis Jan Cornelis Linders, die uit Ellemeet af komstig was en getrouwd met Cornelia Klap wijk uit Rotterdam. Hij was stucadoor van beroep en vertrok in 1936 naar Rotterdam. La ter keerde hij echter weer naar Zierikzee terug en vestigde zich toen op de Lammer markt. In het derde huis woonde vroeger Pieter Hendrik de Zeeuw, directeur van de plaatselijke radiocentrale. Dit pand is ook een aantal jaren arbeidsbureau geweest en enige tijd kantoor van de toen zo geheten Fe deratie Maatschappelijke Dienstverlening. Het pand op de hoek van de Krepelstraat her bergde lang geleden bierbrouwerij De Witte Leeuw. Correspondentie over deze rubriek: Cor Pols, Postbus 30, 4300 AA Zierikzee. Zaterdag 11 april Nederlandse Hervormde Kerk Burgh: 21.00 uur oecumeni sche paaswake in Herv. kerk Renesse. Renesse: 21.00 uur paaswake met eucharistieviering. Noordgouwe: 21.30 uur paaswake, dhr. J. Binnen- marsch. Brouwershaven: Zie Noord- gouwe. Zonnemaire: Zie Noordgou we. Lutherse Kerk Zierikzee: 20.00 uur ds. W. Baan, Dordrecht. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 21.30 uur dr. A. Jobsen. Haamstede: 21.00 uqr oecu menische paaswake in Ned. Herv. kerk Renesse. Brouwershaven/Zonnemai- re: 21.30 uur Stille Zaterdag in Herv. kerk Noordgouwe. Remonstrants Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk: 19.00 uur ds. E. L. van Dunné-de Bijll Nachenius. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: 21.00 uur paaswa ke met zang, pastor A.' Verdaasdonk. Haamstede: 21.00 uur paas wake m.m.v. koor Nu met Hope, pastor H. van Beur den. Renesse: 21.00 uur paaswake in Herv. kerk, Renesse. Zondag 12 april Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gewone wijkge- meente: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. G. van de Pol m.m.v. muziekgroep en kerk koor, 18.30 uur ds. G. van de Pol. Vrijzinnige Gemeente: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. Ter Bals, Voorburg. Kinder- nevendienst. Kerkwerve: 10.00 uur H. Schipper. Serooskerke: 10.00 uur ds. L. van Nieuwpoort, Rotterdam. Tien minuten voor de dienst paasliederen zingen, 19.00 uur dr. P. Buitelaar, Rotter dam. Burgh: 10.00 uur ds. A. R. van der Deijl (vanaf 9.45 uur sa menzang) Haamstede: 9.00 en 10.30 uur ds. L. H. Kansen-Brasz, 19.00 uur ds. G. A. Kansen. Noordwelle: 11.00 uur ds. P. Goodijk, m.m.v. zondags school De Goede Herder. Renesse: 9.30 uur ds. P. Goodijk, m.m.v. N.H. Kerk koor en zondagsschool Mir jam. Brouwershaven: 10.00 uur ds. H. J. Buijs, gez. paasdienst Herv. en Geref. Brouwersha ven en Zonnemaire in Geref. kerk aan Bostonplein. Zonnemaire: Zie Brouwers haven. Dreischor: Zie Noordgouwe. Noordgouwe: 10.00 uur dhr. J. Binnenmarsch, paasdienst m.m.v. Hervormd kerkkoor Dreischor en koperkwartet Con Amore. Ouwerkerk: 10.00 uur pastor W. Teusink-Meijer m.m.v. Nieuw Leven. Oosterland: 10.00 uur ds. J. de Haan m.m.v. koor VZOS. Kindernevendienst. 18.00 uur ds. J. de Haan. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur ds. H. J. Boer. Bruinisse: 10.00 uur ds. J. Smit, m.m.v. Herv. Kerk koor, 17.00 uur ds. J. Smit. Samen op Weg-gemeente Scharendijke: Bethlehem- kerk:10.00 uur da. H. B. Graafland, 19.00 uur ds. R. C. E. Lafeber, Wissenkerke. Duiveland (Nieuwerkerk): Jacobuskerk (Ooststraat): 10.00 uur ds. J. Knoop, belij- denisdienst m.m.v. gospel koor Together. Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur dhr. L. Sijp, Naarden. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur dr. A. Jobsen, viering H.A. m.m.v. kerkkoor, 18.30 uur mevr. P. J. van Esveld-Kwakernaat, Burgh-Haamstede. Haamstede: 05.30 uur dage- raadsdienst, 10.00 uur ds. L. J. Lingen, Pasen. Brouwershaven/Zonnemai- re: 10.00 uur ds. H. J. Buijs, gez. dienst in Gereformeerde kerk Bostonplein, 18.30 uur dhr. A. v. d. Schee, Spijkenis- se. Bruinisse: 10.00 uur pastor L. C. Hondius, Bruinisse. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 uur ds. J. A. Roose, 17.00 uur ds. J. J. T. Doedens. (Haven Noordzij de 10). Chr. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. J. Oosterbroek, 18.00 uur ds. H. J. Th. Velema. Maandag 9.30 - uurpaaszangdienst. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur ds. H. Korving. Haamstede: 10.00 en 18.30 uur ds. J. C. Hardeman. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 uur lees- dienst, 18.30 uur ds. R. Kat- tenberg, Openbare belijdenis des geloofs. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur leesdienst. Oosterland: 10.00,14.30 en 18.30 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur leesdienst. Nieuwerkerk: 09.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur leesdienst. Oosterland: 9.30 en 18.30 uur dhr. H. Molendijk, 14.30 uur leesdienst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: Zondag 10.00 uur Hoogfeest van Pasen met zang, pastor A. Verdaasdonk. Maandag 9.30 uur tweede paasdag, pastor R. van Bronswijk. Haamstede: Zondag 10.00 en 11.30 uur Hoogfeest van Pasen, pastor H. van Beur den. Remonstrants Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk: Paasontbijt 8.30-9.30 uur. 10.00 uur mw. ds. E. L. van Dunné-de Bijll Nachenius. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur Heili gingssamenkomst. 10.30 uur Kindernevendienst. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zondagen om 10.00 uur en op de woensdagavonden om 20.00 uur, Meelstraat 1. Apostolische Kerk Zierikzee: 17.00 uur (in Lu therse kerk). Evangelische Christengemeente Zierikzee: 10.00 uur G. van Doorn, Goes. Samen komst in het Multifunctio neel Centrum, De Huybert- straat 35. Corneliastichting 10.15 uur: ds. E. M. Lingen- van Veen m.m.v. gospelkoor Laetare. Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis 10.00 uur: ds. J. B. v. d. Beu kei. 'Kijk die mens nou!' „Jezus dan kwam naar buiten met de door nenkroon en het purperenkleed. En Pilatus zei tot de Joden: Zie, de mens!" Johannes 19 vers 5 'Alles in Christus verbaast mij', zo zei eens de bekende keizer Napoleon. 'Zijn geest boezemt mij ontzag in en zijn wil brengt mij in verwar ring. Tussen hem en wat dan ook in de wereld is geen enkele vergelijking te maken. Hij is werkelijk een wezen op zichzelf In de ge schiedenis speur ik tevergeefs naar iemand als Jezus Christus, of naar iets dat bij benade ring op het evangelie lijkt. Noch de geschiede nis, noch de mensheid, noch de eeuwen, noch de natuur bieden mij iets waarmee ik het zou kunnen vergelijken of verklaren. Hier is alles buitengewoon.' Door de geschiedenis heen zijn velen gefasci neerd door de figuur van Jezus. De stadhou der van Judea, Pontius Pilatus, vond Jezus ook een bijzonder mens. Hij vond geen schuld in hem. 'Kijk die mens nou', zei hij. Zie, de mens - Ecce homo! Jezus bracht Pilatus in ver warring. Maar het leidde bij hem niet tot ge loof. Als je gelooft in die mens, die daar pu bliek geslagen en bespot werd, begin je iets te zien van het mysterie van God en mens. In de zwakke en weerloze man Jezus Christus (her)schiep God de nieuwe mens. Het was op een vrijdag, de zesde dag. God schiep de mens, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen, naar zijn beeld. En God zag dat het zeef goed was wat Hij gemaakt had. Die verschrikkelijke vrijdag - het was Goede Vrijdag. Jezus was de eerste nieuwe man. De man staat symbool voor heerszucht en macht. Zoals Je zus in zijn leven optrad en handelde, was on gekend en aanstootgevend. Hij stelde zich af hankelijk op tegenover vrouwen, kinderen en andere mensen die niet meetelden. Hij offerde zijn eigen leven op om dat van anderen te red den. Het interesseerde hem niet wat mensen van hem vonden. Voor hem was alleen belang rijk dat hij de wil van God deed. En de wil van God is dat mensen God en elkaar liefhebben, in de weg van zelfverloochening. Dat heeft Je zus gedaan, tot de dood er op volgde. Wanneer hij de macht gegrepen had, zou hij wellicht al lang vergeten zijn. Maar hij heeft juist zijn goddelijkheid afgelegd om mens te worden onder en voor de mensen. Daarom heeft hij nog steeds zo'n grote betekenis. Alleen door de dood heen is er eeuwig leven. Jezus heeft dat laten zien. Wanneer alles verloren lijkt, gaat juist alles veranderen. Als Jezus daar staat, als beklaagde, dan lijkt al zijn werk op aarde vruchteloos geweest te zijn. Hij verliest alles en allen. Maar op deze manier wint hij al les en allen. Wie zichzelf vernedert, zal ver hoogd worden. Als de vernederde mens was Jezus de konink lijke mens. Jezus' kroon was een doornen kroon. Na kruis en graf besteeg Jezus de troon. Hij is nu Koning van hemel en aarde. Koning van het rijk van de volmaakte liefde. Hij regeert de wereld, waarin machthebbers en trotsen het voor het zeggen lijken te heb ben. Maar dat is slechts een kwestie van tijd. Jezus heeft God en mensen met elkaar ver zoend. En het kan niet anders of mensen zul len zich nu ook met elkaar verzoenen. Als je kijkt naar dat zielige hoopje mens, voor het gerechtsgebouw van Pilatus, dan kun je je af vragen: Is dat, is dat mijn Koning? Je kunt ook uitroepen: Deze mens - hij is mijn Koning! En als-je dit werkelijk meent, dan blijkt dat uit de manier waarop je met je naaste omgaat. Verzoening is verandering. Met Jezus zijn on verzoenlijke tegenstellingen te overbruggen. Als je kiest voor Jezus blijft dat niet zonder gevolgen. Waar Jezus' woorden en daden ge stalte krijgen in mensen, daar breekt God's rijk aan. Eeuwen voordat Jezus op aarde kwam zag de profeet Daniël Jezus in een nach telijk visioen. Hij zag 'iemand verschijnen die omringd was door wolken en het uiterlijk van een mens had. Hij werd bij de oude man ge bracht. Toen kreeg hij koninklijke macht en aanzien. Alle mensen, tot welk volk zij ook behoorden en welke taal zij ook spraken, dienden hem. Aan zijn macht zal geen einde komen, zijn rijk zal nooit vernietigd worden (Daniël 7, 13-14).' Ieder die ervaren heeft wat Goede Vrijdag bewerkt in zijn of haar eigen leven, heeft deel aan dat koninkrijk van lief de en vrede. Het rijk van de nieuwe mens. Brouwershaven Jaap Roose Advertentie KRAANVERHUUR TEL. 0111-415909 J Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Hoek van Hol land: G. H. Labooy te Rinsu- mageest-Sybrandahuis en Foudgumc.a. I Aangenomen naar Wilnis: W. i C. Meeuse te Sint Annaland. I Bedankt voor Nunspeet: G. C. I Klok te Putten. Gereformeerde Gemeenten i Beroepen te Haarlem: P. Mul der te Capelle aan den IJs-- sel/Middelwatering. Bedankt voor Terwolde-De Vecht: P. Mulder te Capelle aan den IJssel/Middelwate- ring. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Aangenomen naar Hengelo: K. van den Geest te Amster dam-Centrum. Uil de krant van 25 jaar geleden Jubileum Foto Berge HAAMSTEDE, 30-3. Op nummer 10 aan de Ring te Haamstede is sinds 1948 een foto- en galanterie- souvenirszaak gevestigd. Eigenaar is de heer J. F. J. van den Berge, bij de inwoners van Haamstede en omstreken beter bekend als „Foto Ber ge". Dinsdag 3 april a.s. hoopt de heer Van den Berge met zijn echtgenote, mevr. M. van den Berge-Verboom, dit heugelijk feit te vieren. Niet alleen trouwens het 25-jarig bestaan van de zaak, maar ook beider 25-jarig huwelijks feest. De heer Van den Berge, een rasechte Haamstede- naar, werkte vóór die tijd bij het pompstation van het wa terleidingbedrijf en maakte daar tijdens zijn werk de oor logstijd mee. De fotografie zat hem op 15-jarige leeftijd al in het bloed. Hij trok toen al voor dag en dauw de duinen in om allerhande bezienswaardigheden op de plaat vast te leggen. Het pand was vroeger eigendom van de heer Blom uit Noordwelle, die het huis verhuurde aan twee gezin nen, het winkelgedeelte was toen nog woonvertrek. Intussen is de ontwikkeling van de fototechniek met sprongen vooruit gegaan. Zag men aanvankelijk uitslui tend zwart-wit-foto's, nu is het allemaal veranderd en is het bijna uitsluitend kleur. Het assortiment van prent: briefkaarten breidde en breidt zich nog steeds uit. Zierikzee krijgt trimbaan ZIERIKZEE, 29-3. De achtergrond werd ge schetst als van bijzonder grimmig karakter", maar niettemin kon het „feitelijk gebeuren" zon der meer prettig en sportief worden genoemd Hierop duidde gisteren (woensdag)middag de heer A. M. de Rijke, voorzitter van de afdeling Zierikzee van de Ver eniging van Vrienden van de Ned. Hartstichting in een bijeenkomst met b. en w. van Zierikzee, in het gemeente; huis. De heer De Rijke was namelijk met nog enige be.- stuursleden van de vereniging naar het stadhuis gekome'p om de gemeente namens het Trimcomité van de Ned'. Sportfederatie, in samenwerking met de Hartstichting, geheel gratis een trimbaan aan te bieden. Nieuwe jeugdsoos De Pul BRUINISSE, 4-4. Bij de stichting van het „Durps'uus" te Bruinisse werd niet alleen ge dacht aan de muziekvereniging „Nu met Hope", maar ook aan de jeugd, die door het afbranden van enkele krotwoningen aan het Mosselslop, zonder jeugdlokaliteit voor de „niet-gebonden" jeugd was komen te zitten. In de kelder van 't „Durps'uus" is nu een gezelligheids club, ingericht waar het verschil tussen de georganiseerde en niet bij verenigingen aangesloten jeugd volkomen weg valt. Nadat de Jeugdraad overeenstemming had bereikt met het bestuur van het „Durps'uus" ontstond op deze wijzede Jeugdsociëteit „DePul". Opening Neffen d'Eule OOSTERLAND, 4-4. Woensdagavond had de ope ning plaats van de nieuwe cafetaria van de fam. Adr. Dorst, die onder de naam: „Neffen d'Eule" op de Sint Joostdijk-hoek Marktplein is inge richt. Er bestond buitengewoon veel belangstelling hiervoor. Nadat burgemeester J. D. de Kam van Duiveland de voor deur geopend had, traden de talrijke genodigden binnen. De twee boekenbonnen van 10,- als prijs van de vorige week- puzzel worden gestuurd naar: C. L. van der Wekken, Boogaardstraat 26, Zierikzee John. Leijdekker, Burgh vd. Berghstraat 124, Nijmegen De oplossing van vorige week, vrijdag 3 april, luidt als volgt: zweefvliegtuig De oplossing van de nieuwe puzzel kan worden gestuurd naar de Redactie Zierikzeesche Nieuwsbode, Postbus 1. 4300 AA Zierikzee. De enveloppe kan natuurlijk ook in de brievenbus van het kantoor aan het Jannewekken worden gedeponeerd. Een vriendelijk verzoek is om op de enveloppe duidelijk het woord weekpuzzel te vermelden. Enveloppen waarop niet staat vermeld om welke puzzel het gaat kunnen niet meedin gen naar een prijs. De inzendingen voor de nieuwe puzzel moe ten uiterlijk dinsdag 14 april in ons bezit zijn. Onvoldoende ge frankeerde enveloppen dingen niet mee naar een prijs. Horizontaal: 1hoger bod; 6. opening in een muur; 9. damp; 10 keer; 11. damesjapon; 12.dadelijk daarop; 15. wetering; 16. cellulaire opsluiting; 17. mann. dier; 21. zelfbewustzijn; 22. als getuige een verklaring afleggen; 23.vroeger; 25. het binnenko men; 28. ambtskleed; 29. sporendragende plant; 30. naarstig; 31. zich in de lengte uitstrekkend; 32. zeevis. Verticaal: 1. regelmatige opstelling; 2. koppel; 3. streling; 4. niet vlot; 5. samenwerking; 7. afvoerkanaal; 8. lenig; 12. ie mands persoon betreffende; 13. ijzerhoudende grond; 14. lek kernij; 18. vereniging; 19. opschudding; 20. rijgsnoer; 22. riem; 24. neerslag; 26. kledingstuk; 27. waarvan geen tweede is; 29. nagerecht. Het sleutelwoord wordt gevormd door de letters in de vakjes: 2,12, 24, 25, 20, 22,16, 1, 30, 5, 13. 18.11, 8

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 9