Feest met Russische Oranje Beste filmhits in Movietunes - KPLAATI Bevrij dingsf estival op jongeren gericht Cursus gebruik van de (combi)magnetron Onderzoek provincie naar participatie en eduatie Ev n pas op de plaats met hestel Kwaaitaal-vloeren STREEKNIEUWS Deurloo EXPOSITIES VRIJDAG 10 APRIL 1998 NR 26364 5 Solotoneel Ne Kars voorgoed doel Soroptimisten ZIERIKZEE - D' Soroptimisten Schouwen-Duive- land bestaan vecjtig jaar. Dat feit wordt gevierd op woensdag 29 aprl met de solotoneelvoorstelling 'De Russische Orapè' van Ton Vorstenbosch, gespeeld door Nel Kars, De opbrengst van dit optreden in Theater Monddgon in Zierikzee komt grotendeels ten goede aan Jet Jantje Beton verblijf het Zilveren Schor in Arnetfuiden. Soroptimisten ajn de vrou- welijke equivalent van de Ro tary, een ser/iceclub dus. 'Volgens voorzitster T. Braat- Voorhuis onderscheiden de soroptiïiisten/zich door het .feit, da het brfroep van de le den cenraal s/aat. Een elitair gezelsclap? „Helemaal niet," benadrikt A, van Harinxma - thoe Slioten, voorzitster van 'de lustumcommissie: „Van elk beriep is er één vertegen woordigster en daar behoort ook eei huisvrouw toe." Van Harinxna is ook algemeen bestuuslid van Jantje Beton en wam pleitbezorgster voor de besemming van de jubi- leumacie. Het geld is speci- fiek baoeld voor de aanschaf van en klein zwembadje - voor d allerkleinste kinde ren, dienog niet in het Veerse Meer hnnen zwemmen. De lustrurvoorzitster bena drukt et goede werk van 'Jantje 3eton. Het Zilveren Schor i een van de drie ont- moetinpcentra van deze or- ganisatï, waar eenouderge zinnen ;n armlastigen een vakanti kunnen doorbren gen. D aanschaf van het zwembdje wordt op 3.500 gulden bgroot, maar met de bijkomede kosten van aan leg zal dt bedrag wel iets ho- ger woden, veronderstelt Van Hainxma en ze zou graag zie, dat de Soroptimis- ten Schowen-Duiveland het project vlledig kunnen aan bieden. Als echtgenote van de voormalig burgemeester van Bilthoven was zij destijds ook lid van de Soroptimisten afdeling De Bilt/Bilthoven. Daar kwam zij in contact met solo-actrice Nel Kars en het lijntje voor het optreden in Zierikzee binnenkort was op basis van die oude vriend schapsband snel gelegd. Het wordt geen benefietop treden woensdag 29 april. „Nee, ik bereken een vrien denprijsje," erkent Kars. „Ik krijg zoveel uitnodigingen voor optredens in het kader van goede doelen, die zou ik niet allemaal gratis kunnen doen." Kars volgde de Riet- velt Academie afdeling mo de/decor en daarna de Toneel school Amsterdam. Haar keuze voor solotoneel had al les te maken met de hectische periode, die ontstond door de Actie Tomaat binnen het to neelwereldje en die vooral ge richt was op drastische ver nieuwingen. Kars kan bogen op eigen tekstschrijvers als Hugo Hei- nen, Ger Beukenkamp en Ton Vorstenbosch. Laatstgenoem de schreef voor haar zowel een solostuk over koningin Sophie en vervolgens het stuk over Anna Paulowna, of tewel 'De Russische Oranje.' Anna Paulowna was de kleindochter van de bekende Catherina de Grote, vrouw van koning Willem II, moeder Nel Kars in haar creatie van Anna Paulownadie zij gestalte geeft in de solotoneelvoorstelling 'De Russische Oranje. van koning Willem III en zich inspireren door het wel in zes acten speciaal voor Nel grootmoeder van koningin en wee van deze praalzieke en Kars. Wilhelmina. Oranjevorster in elk opzicht 'onhollandse' „Het is geen voordrachts- en schrijver Vorstenbosch liet vorstin. Hij schreef dit stuk kunst, het is absoluut to neel," benadrukt zij. In het deel voor de pauze kruipt zij in de huid van Anna. Direct na de pauze is zij te zien als Madame Koeseljewa, Anna's kamenierster en tot slot keert zij weer terug als Anna, die in de Russisch-orthodoxe kapel op Buitenrust bij Den Haag vertoeft. „Het is een serieus stuk, maar met heel veel hu mor," laat Kars weten. Hoe wel het een historisch verhaal betreft, waar bovendien heel veel onderzoekswerk voor is verricht, zijn de emoties ook anno 1998 zeer herkenbaar. Vormgeving Heel veel aandacht is ook be steed aan de vormgeving. Met name de kostuums en bijbe horende accessoires zijn tot in de details uitgewerkt'. Ook daar draagt Kars zelf zorg voor. Met historische prenten en schilderijen als voorbeeld weet zij die au thentieke outfit minutieus na te maken. Kars gaf in 1995 ook een serie voorstellingen van 'De Russi sche Oranje' in het Majakovs- kitheater in Moskou. Verder treedt zij op voor de meest uiteenlopende gezelschappen en op de meest exclusieve lo caties, zoals Paleis Het Loo en het Haagse Paleis Kneuter dijk. Kaarten voor de voor stelling van 'De Russische Oranje' op woensdag 29 april zijn verkrijgbaar aan de zaal en via de Nutsspaarbank in Zierikzee, de kantoren van de Rabobank en bij de VVV-kan- toren op Schouwen-Duive- land. Telefonisch reserveren kan bij M. Jonker-van Zan ten, nummer: 416038, van maandag tot en met zaterdag tussen 15.00 en 18.00 uur. In hder nieuw cultuurbeleid MIDDEjBUR/5 - De provincie gaat een uitge breid onlerzock doen naar de cultuurparticipatie in Zeelaid. Tevens Wordt bekeken wat door de provincit gesubsidieerde organisaties doen ter bevorderngvan publieksparticipatie en cultuur educatie Deze ondrz)eken worden verricht i iet kader van het niewe cultuurbeleid van de prv/ncie, zoals ver woord in epota 'Boven het maaiveld GS willen het niet alle* bij woorden la ten, maaaok nadrukkelijk in kaart rengen of de doel- steilingeworden gehaald. Die algnene doelstelling van heteeuwse cultuurbe leid luie „Het zorgdragen voor deastandhouding, de vernieuing en de ontwik keling an een zo geva rieerd .logelijk, kwalita tief gol cultureel aanbod in Zeend, alsmede voor een zoroot mogelijke pu- blieksirticipatie. De pro vincial toename van de cultuuarticipatie onder meer awerkstelligen door het viren van een geïnten- sivee beleid op het terrein van dcultuureducatie. Een ider belangrijk item in de provinciale cultuurno ta is het door de Stichting Scoop op te zetten en uit te voeren project 'Digicult'; de digitale culturele agenda en vraagbaak van Zeeland. GS verwachten dat dit project een belangrijke rol kan spe len bij het vergroten van de cultuurparticipatie in Zee land. Dit project kan, vol gens de provincie, echter al leen functioneren en succesvol worden indien al le betrokkenen tijdig de be- nodigde**informatie (inclu sief wijzigingen en annuleringen) aanleveren. Organisaties, festivals, acti viteiten en initiatieven die in de nota 'Boven het maai veld' specifiek genoemd zijn, zullen op korte termijn separaat de subsidiebe schikking voor 1998 ontvan gen. Hetzelfde geldt voorde voor 1998 ingediende inci dentele verzoeken. Adves van Beter Wonen: ZIEIKZEE - Woningbouwvereniging Beter Wonen advi.-ert de betrokken bewoners even pas op de plaa1 te maken met het herstel van de zogenaamde Kwaitaal-vloeren in verband met de kans op een rijk.'ijdrage in de herstelkosten. Uit iderzoek is inmiddels geblen, dat de vloeren doojians niet op instorten staa Waar ernstige schade is, 7 echter wel de komende tweè vijf jaren tot herstel moen worden overgegaan. Deins dat de rijksoverheid bijaagt in de herstelkosten wot weliswaar klein ge- acl maar desalniettemin lij het Beter Wonen aan- trtkelijk toch nog even met deitvoering van het herstel te/achten. Wel is het, vol- ge de woningbouwvereni- gijaan te raden de voorbe- rdingen reeds te starten, zds onderzoek en het aan- vgen van offertes. fcrstelprogramma het najaar van 1997 kwam in het licht dat er schade aan begane grond vloeren van nkele woningen in de wijk 'oortambacht was vastge steld. Het gaat om vloeren van de firma Kwaaitaal, waarin een te grote concen tratie chloride was verwerkt. De problemen bleken zich bo vendien bij veel meer wonin gen dan alleen in Poortam bacht voor te doen. De schade is niet meer te verhalen op het bedrijf Kwaaitaal Medewerking Beter Wonen zegde medewer king toe in de vorm van ex pertise, waar de bewoners ge bruik van kunnen maken. Tevens wordt gestreefd naar een collectieve aanpak. Onderzoek door een onafhan kelijk deskundige geeft, vol gens Beter Wonen, een objec tief beeld van de schade Er zijn echter wel extra kosten aan verbonden. Hierbij geldt eveneens een kwantumkor ting. Orkest Koninklijke Luchtmacht in Prins van Oranje GOES - Het orkest van de Koninklijke Luchtmacht treedt zaterdagavond 18 april op in de Prins van Oranje in Goes met het programma Movietunes, waarin de beste filmhits aller tijden in een werve lend programma worden vertolkt. Het blazersensemble van de Koninklijke Luchtmacht be staat uit 57 musici. Zij vor men het middelpunt van de avond. Langs, voor en achter hen wordt een show van zang, dans en mime opgevoerd door een cast bestaande uit Sandra Reemer, Tony Sherman en de zang- en dansgroep Touch down. Er zullen verschillende film genres, sferen en onderwer pen in elkaar overgaan: Van Star-Wars, The Wild West tot Love Stories en Comedies. Was in de beginperiode van de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht de hoofdmoot het uitvoeren van militaire ceremoniële diensten, nu be staat ruim driekwart van de werkzaamheden uit het ge ven van concerten in binnen- en buitenland. Ook de aanna me van orkestleden is anders kpmen te liggen. Vroeger werd men allereerst militair en kon men zich van daaruit bekwamen op het instrument en via een examensysteem uitgroeien tot een professio neel musicus. Nu komen al leen nog gekwalificeerde mu sici in aanmerking voor een plaats in het orkest dat orga niek 56 musici telt. Een con servatorium-diploma is ver eist. "Öat het Orkest van de Ko ninklijke Luchtmachtin de loop der jaren met zijn eigen sound een enorme reputatie heeft opgebouwd is onmis kenbaar. De relatieconcerten zijn zeer populair geworden bij het grote publiek. Ook de lunchconcerten vormen een vast gegeven voor het eigen luchtmachtpersoneel. Het zeer gevarieerde repertoire benadrukt het all-round pro fessionalisme van de orkest leden. De concerten bestaan tegen woordig uit concertprogram ma's met een thema als kap stok, waar omheen de muziek wordt geweven, met licht en show. Een militair orkest speelt, in tegenstelling tot het nog steeds traditionele beeld wat men hiervan heeft, eigen tijdse muziek in z^lf geschre ven, swingende arrangemen ten. Bijzonder en waardevol is de groep arrangeurs uit ei gen geledingen, die sinds en kele jaren, in goed samenspel met de leiding, bijna alle mu ziek schrijven voor de zo suc cesvolle showprogramma's die het orkest bij zijn concer ten brengt. Omdat veel musi ci meerdere instrumenten be heersen, is een grote variëteit mogelijk en aan te vullen met onder meer piano, bas- en slaggitaar, banjo, flügelhorn, sopraansaxofoon, accordeon en synthesizer. Het orkest staat onder lei ding van dirigent Jos Pom- mer.De voorstelling 'Moviet unes' in de Prins van Oranje begint om 20.00 uur. FOTO JOOP VAN HOUDT 1 Het Zoekplaatje van vorige week vrijdag bleek voor velen een makkie te zijn. Maar liefst vijftig inzendingen vielen op de deurmat, die ook nog eens allemaal goed bleken te zijn. Zon der moeite herkenden de schrijvers en schrijfsters op de foto Verzorgingscentrum 't Opper in Bruinisse, ofwel 'mijn Opper- tje, zou mijn vader zeggen' zoals één van de inzenders schreef. Ook bewoners van 't Opper zelf lieten van zich horen. Het aan tal inzendingen uit Bruinisse was sowieso opmerkelijk groot Uit de stapel goede oplossingen werd die van W. Mulder, Dr de Kockstraat 41 uit Bruinisse getrokken. Hij of zij krijgt een cadeaubon van vijfentwintig gulden toegestuurd. Wie denkt te weten waar fotograaf Joop van Houdt bovenstaand Zoek plaatje heeft gefotografeerd kan zijn of haar oplossing per brief of briefkaart sturen naar: redactie Zierikzeesehe Nieuwsbode, Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. Inzendingen kun nen ook in de brievenbus van de Nieuwsbode aan het Janne- wekken 11 in Zierikzee worden gedeponeerd. Deze moeten voor woensdag 15 april binnen zijn. SCHARENDIJKE Midweken tekenen om vanaf heden kleding hier voor te bewaren. RA International uit Scha- rendijke start binnenkort met een aantal midweken te kenen en schilderen. De mid weken zijn van maandag tot en met vrijdag en de bedoe ling is om zoveel mogelijk buiten te werken in de na tuur. Cursisten kunnen ook meedoen aan thematische workshops rond de drie hoofdstromingen in de kunst van deze eeuw: impressionis me, expressionisme en abs tract. De midweken gaan door bij deelname van mini maal zes en maximaal tien deelnemers. De cursisten worden begeleid door erva ren docenten. De midweken zijn toegankelijk voor zowel beginners als gevorderden. Wie meer wil weten kan bel len: 676012. ZONNEMAIRE Mensen in Nood De kledingactie voor Mensen in Nood in Zonnemaire heeft 425 kilo kleding opgeleverd. De vrijwilligers zijn van plan om ook volgend jaar een inza meling te organiseren voor Mensen in Nood. Zij vragen Advertentie Dan heeft u zeker geen Pullman matras van Deurloo. Laat u adviseren door:- WOONTEXTIEL ZONWERING ZIERIKZEE 0111-416951 Met muziek, vrijmarkt en presentaties VLISSINGEN - Het bevrijdingsfestival Zeeland stelt zich ten doel jongeren op een aansprekende en eigen tijdse wijze te betrekken bij de viering van de bete kenis van 5 mei. Het festival wordt op verschillende locaties in Vlissingen gehouden vanaf 13.30 tot 22.00 uur. Het programma biedt een combinatie van pop- en (we reldmuziek en informatie overdracht door middel van thema-activiteiten, informa tiemarkten, decors en kunst projecten. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Het Bevrijdingsfestival 1998 heeft als invalshoek: 'Vrij heid vraagt ieders stem.' Er wordt in het bijzonder aan dacht gevraagd voor: 150 jaar grondwet, vijftig jaar Uni versele Verklaring van de Rechten van de mens en voor de Tweede Kamerverkiezin gen op 6 mei. Het Bevrijdingsfestival Zee land werkt ook nauw samen met de organisatie van het festival Cultureel Gekleurd. Dit festival wil zoveel moge lijk mensen op verschillende manieren laten kennismaken met de cultuur van anderen. Dit jaar heeft Cultureel Ge kleurd ook een eigen podium op het Bevrijdingsfestival met een doorlopend multi cultureel muziekprogramma, 's Avonds vindt in het kader van dit festival in het Arse naaltheater een optreden plaats van The Fourty Hung arian Gypsies. De program mering van het multi-culture- le podium wordt mede mogelijk gemaakt door het COS-Zeeland en Stichting Scoop.Stichting Arduin, in stelling voor verstandelijk en geestelijk gehandicapten, draagt zorg voor een groot schalige presentatie van 'Ar- duinse' bedrijven. Dat zijn kleinschalige projecten van verstandelijk gehandicapten. Zij presenteren zich op de Kleine Markt. Het Bevrijdingsfestival biedt verder onder meer optredens van: Marlies Helder, Blof, 2 Unlimited, liederen van het Zeeuwse land door het Schel- deloodsenkoor, Piet Brak man, Peter Dieleman en Anja Kopmels. OOSTKAPELLE - De Stich ting Educatief Toerisme Zee land Oranjezon geeft vanaf maandag 18 mei de cursus 'Gebruik van de (combi)-mag- netron'. De cursus omvat twee lessen van drie uur. Na een korte theoretische inleiding over de basisprincipes is er gelegen heid voor praktische oefe ning. De deelnemers maken tussen 17.30 en 20.30 uur een volledig menu klaar. Er wordt gekookt, gebakken en gegrild. Voor nadere inlichtingen of aanmelding: telefoon 0118- 581507. Tot en met 17 april Renesse Paastentoonstelling sprookjeseieren a la Faberge. Blikmuseum de Blikvanger. Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en tweede paasdag, 13 april van 12.00 tot 16.00 uur. Tot en met 28 april Zierikzee Expositie schilderijen schildersclub 't Bru's Palet. Verpleeghuis Corneliastich- ting. Dagelijks van 8.00 tot 20.00 uur. Tot en met zondag 3 mei Renesse Crust beelden van Atsuo Okamoto. Plus Min. Zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00 uur. Tot en met donderdag 14 mei Zierikzee Galerie Galerij: Mail-Art in the Galery. RSG Prof. Zeeman. Geopend tijdens schooluren. Tot en met zaterdag 30 mei Zierikzee Acryl en aquarel schilderijen Nelly van Nieuwenhuijzen. 't Lange Uus. Tijdens winkelopeningstijden. 28 april tot en met 26 juni Renesse Tentoonstelling sparen bij de koop: recla mecadeautjes. Blikmuseum dc Blikvan ger. Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 en 3 mei, 17 mei en 2 juni van 12.00 tot 16.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 5