Ondernemers op vinkentouw Thema-avond D66 over structuurvisie Actie voor ouderen Bosnië levert zesduizend gulden op Vragen bij aanwijzing van Grevelingen als habitatgebied Raad van state wijst bezwaren af Zeeuws waterschap kan toch bestuur installeren Schadeclaims in het vooruitzicht LTO Zeeland niet gelukkig met Groenplan waterschap AGENDA Status rechtspersoon niet meer verplicht bij plattelandsvernieuwing Oorlog is voorbij, maar ellende nog lang niet' Asselbergs slaat Zeecu Kamerlid Van Middelkoop bezoekt tunnel Westerschelde ZWN plaatst camera's in streekbussen VRIJDAG 10 APRIL 1998 NR 26364 3 BINGO BROUWERSHAVEN - In woonzorgcentrum Poor tershof in Brouwersha ven wordt woensdag 15 april een bingo gehouden. Deze activiteit begint om 14.00 uur. ZIER1KZEE - De structuurvisie Schouwen-Duive- land staat centraal tijdens een openbare thema avond van D66 woensdag 15 april in Zierikzee. Bij de slogan 'Aantrekkelijk, welgevormd en kerngezond' die de gemeentelijke voor lichtingsfolder siert, moet je je volgens D66 afvragen of dat zo is of nog moet worden. ,,Wat wel duidelijk is, is dat er nu een discussiestuk ge reed is en dat - heel belangrijk - het bestuur de mening van de inwoners van Schouwen- Duiveland vraagt," aldus D66 in een persbericht over de thema-avond. Rijk en pro vincie geven in grote lijnen de inrichting van het land aan en aan de hand van zo'n overkoe pelend plan kunnen vervol gens de uiteindelijke finesses op gemeentelijke schaal wor den ingevuld. De gemeentelij ke herindeling was voor het bestuur van Schouwen-Dui- veland een goede aanleiding om op eilandelijke schaal een integrale visie op de inrich ting van het eiland te ontwer pen. Mening Tijdens de thema-avond wil D66 graag de mening van de inwoners van Schouwen-Dui- veland over die structuurvi sie Schouwén-Duiveland ho ren. De thema-avond van D66 wordt gehouden in café De Gekroonde Suikerbiet aan de Nieuwe Haven in Zierikzee en begint om 20.00 uur. MIDDELBURG - Aanmelding van de gehele Voor delta en de gehele Grevelingen als habitatgebied kan leiden tot spanningen tussen de natuur- en de recre atie- en visserijfunctie van die wateren. Dat schrijven Stuurgroep Oosterschelde, het Bestuur lijk overleg Krammer-Volke- rak, bestuurlijk overleg Wes- ter'schelde, Stuurgroep Voordelta en Natuur- en Re creatieschap De Grevelingen in een gezamenlijk advies over de plannen van het rijk voor het uitroepen van ge noemde gebieden tot habitat gebied. In een gebied met die habitat- status moeten speciale maat regelen er voor zorgen dat een goed leefgebied daar in stand gehouden wordt. Dat kan in de praktijk inhouden dat be paalde gebieden niet langer voor de mens toegankelijk zijn en dat er speciale zones in het leven worden geroepen om het gebied te beschermen. Ook vrezen genoemde organi saties problemen als de com plete Voordelta aangewezen wordt tot habitatgebied. Een aantal deelgebieden van de Voordelta hebben al een ac cent op de natuur gekregen en staan op de nominatie om uit geroepen te worden tot na tuurmonument, maar nu is er ook nog plaats voor recreatie, visserij en beroepsvaart. „Mocht de hele Voordelta aangemeld worden als habi tatgebied, dan kunnen er van wege het voorzorgbeginsel spanningen ontstaan in afwe ging met andere functies." Anders ligt het voor wat be treft aanmelding van de Oos terschelde als Habitatgebied. Dat vormt volgens genoemde organisaties een bevestiging van het internationale belang van de Oosterschelde als na tuurgebied en sluit aan bij de hoofddoelstelling van het ge bied waarin het primaat bij de natuur ligt. GOES - Waterschap Zeeuwse Eilanden kan bin nenkort toch het nieuwe algemeen bestuur instal leren. De Raad van State heeft donderdag twee bezwaren tegen de gang van zaken bij de verkie zingen op 4 maart afgewezen. Een inwoner van Goes had bezwaar gemaakt, omdat hij op 4 maart in twee van de vier categorieën zijn stem niet heeft kunnen uit brengen. Maar de Raad van State verklaarde zijn klacht ongegrond, omdat hij be zwaar had moeten maken bij het hoofd van het stem bureau, wat de man niet heeft gedaan. De klacht van een inwoner van Krabbendijke ver klaarde de Raad van State niet ontvankelijk. De man was het niet eens met het aanvankelijke besluit van het waterschap om, in af wachting van een uitspraak van de Raad over de klacht van de man uit Goes, het nieuwe bestuur toch te in stalleren, met uitzondering van de gekozenen uit het district waar Goes onder valt. De inwoner van Krab bendijke vond dat bezwaar lijk, omdat de nieuwe be stuurders uit dat district daardoor geen stem konden uitbrengen voor het dage lijks bestuur en zelf weinig kans zouden maken op een zetel. Het waterschap besloot daarop de installatie van het hele algemene bestuur uit te stellen tot na een uit spraak van de Raad van State. Het algemeen be stuur van Zeeuwse Eilan den wordt nu op 20 april geïnstalleerd. GOES - Land- en tuinbouworganisatie (LTO) Zeeland is niet gelukkig met het Groenplan van Waterschap Zeeuvse Eilanden. In het blad GLTO-Nieuws wordt aangegeven, dat het plan te ambitieus is en de econo mische kwaliteit niet aan de orde komt. Het waterschap spreekt in het Groenplan over een forse uitbieiding van de grond- strutturen langs de wegen. Volgens de LTO-raad echter kanhet huidige groen al nau welijks onderhouden wor den Verder vindt LTO-Zee- lani, dat het Groenplan de economische belangen van de aanliggende grondgebruikers uif het oog verliest. Het grondgebruik langs de bij het waterschap in beheer zijnde wegen is grotendeels agra risch en dat dient volgens LTO-Zeeland zwaar te wegen in de keuzes voor de groen- structuur. Het stoort de landbouworga nisatie ook, dat in het Groen plan voornamelijk wordt uit gegaan van 'ecologische en esthetische kwaliteiten' en dat voorbij wordt gegaan aan de economische kwaliteit. LTO-Zeeland constateert ver der, dat er geen rekening wordt gehouden met eventu ele schaduw- en schadewer- king van groenaanplant op de gewassen in aangrenzende agrarische percelen. „Uitvoe ring van de plannen zal zeker leiden tot schadeclaims," zo vermeldt GLTO-Nieuws. Met klem verzoekt de LTO- raad om geen meidoorns aan te planten nabij fruitperce- len. Dit in verband met de be strijding van bacterievuur. Het plan is, volgens deze in spraakreactie, in strijd met de verkeersveiligheid. Bo men met ondergroei in de ber men kunnen grote beperkin gen opleveren voor het landbouwkundig gebruik van wegen. Bermverbreding is volgens de LTO onbetaal- baar.Tenslotte wordt finan ciering van het Groenplan via de ingezetenenomslag bepleit in plaats van dat alleen de ca tegorie ongebouwd meebe taalt aan het plan. Zaterdag 11 april Zierikzee Rommelmarkt werkgroep Dierenasiel Schouwen-Dui- veland.Onder de Beuze. 9.00 - 16.00 uur. Opening seizoen Mr. Breet- veltspeeltuin met paaseieren zoeken. 10.00 uur. Open huis poppenatelier Nel Groothedde. Zuidwellestraat 14.10.00 tot 17.00 uur. Doedag met thema Pasen. Kinderboerderij De Punt. 13.00-15.30 uur. Vakantie-filmdag CJV. Doornroosje (14.00). Men in Black (19.00). De Driehoek. Burgh-Haamstede Kundendag Rabobank. Dorpshuis. De Schutse. 10.00 tot 14.00 uur. Brouwershaven Modeltreinenbeurs. Tonnen- magazijn. 10.00 -15.30 uur. Dreischor Leden muziekvereniging Crescendo halen oud papier op. 9.00 uur. Ouwerkerk Lentedagen. Boerderij De Stelle aan de Stelweg. 10.00 - 17.00 uur. Maandag 13 april Bruinisse Wedstrijd eieren zoeken. Jon gerencentrum De Pul. 8.00 uur. Dinsdag 14 april Zierikzee Voorlichtingsavond rondreis naar Israël en Jordanië; Vrij zinnige gemeente. Kerkcen trum Gasthuiskerk. 20.00 uur Renesse Vergadering Stichting Renes se. kantoor Jan van Renesse- weg. 9.00 uur. Woensdag 15 april Zierikzee Ledenavond NCVB met dia lezing 'Hofjes in Nederland en Zeeland'. Christelijke Ge reformeerde kerk. 19.45 uur. 'Purper Sixpack'. Theater Mondragon. 20.00 uur. Vrijdag 17 april Zierikzee Bloemenverkoop huis-aan- huis door WEA/MEVO'80 volleybal. Vanaf 18.00 uur. Eenakterfestival Zeeuws Centrum Amateurtheater. Theater Mondragon. 20.00 uur. Zaterdag 18 april Zierikzee Eenakterfestival Zeeuws Centrum Amateurtheater. Theater Mondragon. 14.00 en 20.00 uur. Concert John Muis Connec tion en Beets Brothers. Brogum. 21.00 uur. Burgh-Haamstede Concert Dik de Koning in De Bewaerschole. 20.00 uur. Open wedstrijd klaverjas ver eniging Haamstede. Dorpshuis. 20.00 uur. Miss Behave in Jongerencen trum Big 'S'. 21.45 uur. Renesse Uitwisselingsconcert fanfa reorkest Luctor et Emergo en harmonieorkest Concordia uitTholen. Dorpshuis. 20.00 uur. Nieuwerkerk Klaverjasfestijn ouderen. Ons Dorpshuis. 13.30-18.00 uur. Contactbijeenkomst gehandi capten. Gebouw Salem. 14.15 uur. Oosterland Bonte Avond sportvereni ging Duiveland in dorpshuis De Oosterhof. 19.30 uur. Bruinisse Vogelruilbeurs ODW De Nachtegaal. Clubgebouw Mo lenweg. 10.00 tot 12.00 uur. Zondag 19 april Zierikzee Eenakterfestival Zeeuws Centrum Amateurtheater. Theater Mondragon. 14.30 uur. Advertentie INSTALLATIEBEDRIJF De leden van de werkgroep rampexpositie in de caissons - v.l.n.r. N. Okkerse, R. Geluk en W. Kuyper - kunnen een hernieuwde aanvraag indienen voor provinciale subsidie in het kader van het project plattelandsvernieuwing. (Foto: Marieke Mandemaker) MIDDELBURG - Ondernemers, die in aanmerking willen komen voor een provinciale bijdrage in het kader van de plattelandsvernieuwing behoeven bij de nieuwe tranche voor aanvragen, die vanaf mei wordt opengesteld, geen rechtspersoonlijkheid meer te bezitten. De provincie stelt voor een nieuwe serie aanvragen 330.000 gulden beschikbaar. Geïnteres seerde ondernemers zitten op het vinkentouw. Om in aanmerking te komen voor een landelijke bijdrage plattelandsvernieuwing van het Ministerie voor Land bouw, Natuur en Visserij (LNV) is die status van rechts persoon wel vereist. Tot nu toe zijn dan ook in slechts en kele gevallen rijkssubsidies toegekend aan vernieuwende agrarische ondernemers. In veel gevallen voldoen agrari sche ondernemers niet aan de ze eis en verschillende aan vragen zijn derhalve enkel en alleen om deze formele regel afgewezen. De provincie heeft tevergeefs gepoogd om verandering te krijgen in de ze knellende maatregel van LNV. Bij de zogenaamde landelijke kaderregeling is de rechtsper soonlijkheid niet verplicht, maar daar geldt als probleem weer dat de meetlat bijzonder hoog ligt. De projecten moe ten een landelijk innovatief karakter hebben en boven dien wordt de nadruk gelegd op de samenwerking met an deren. Dat heeft ertoe geleid, dat van de uit Zeeland inge diende 35 projecten er maar drie door de minister zijn ge subsidieerd. Zolang er geen wijziging is ge bracht in de landelijke rege lingen, wil de provincie een stimuleringsmaatregel toe kennen in vernieuwende in vesteringen, die passen in het kwaliteitsbeeld van de groe ne ruimte. Ook initiatieven ter uitbrei ding van de infrastructuur voor plattelandsvernieuwing komen voor een bijdrage in aanmerking. Gedoeld wordt op het uitzetten van wandel-, fiets-, ruiter- en kanoroutes, of aan projecten op het vlak van vernieuwend agrarisch natuurbeheer. In totaal stelt de provincie 330.000 gulden uit de reserve plattelandsver nieuwing beschikbaar. Per project kan men voor 25.000 gulden in aanmerking ko men. Uit de evaluatie van het pro vinciale programma platte landsvernieuwing blijkt, dat er vanuit Schouwen-Duive- land een aanzienlijk aantal projecten zijn ingediend, ver deeld over de drie tijdsperio den (tranches) waarin dat mogelijk was. Het platform Schouwen-Dui- veland is pas eind 1997 opge richt en is ook betrokken bij de voorbereidingen van de totstandkoming van het pro ject expositie 1953 Ouwer kerk. Dit project omvat meerdere fasen, waarvan ge tracht wordt nog in 1998 'de eerste fase te realiseren, af hankelijk van de ter beschik king komende financiële mid delen. De aanvraag van de werk groep rampexpositie in de caissons in Ouwerkerk staat als eerste op de lijst van reser veprojecten. De plannen voor deze expositie hebben inmid dels een wat andere opzet ge kregen. De openstelling van de vierde tranche aanvragen biedt derhalve voor de werk groep rampexpositie in de caissons een herkansing om een aangepast verzoek in te dienen. Tot de aanvragen, die in de eerste tranche reeds werden gehonoreerd met een provin ciale bijdrage, behoort de zo genaamde herverkavelaar Schouwen-West (84.000 gul den). Het gaat hier om perso nele inzet tot het aanjagen en totstandbrengen van de ver- blijfsrecreatie in de Kop van Schouwen met als doel te ko men tot daadwerkelijke sane ring en/of verplaatsing van bedrijven. Voor een haalbaarheidsstu die voor het inrichten van mo- deltuinen bij het recreatief milieucentrum in Renesse werd 50.000 gulden toege kend. Verder ging er 83.000 gulden naar scholing voor kwaliteitsverbetering en dienstverlening voor onder nemers in de Kop van Schou wen. Zonnestraal Op de projectenlijst tweede tranche prijkt het project Zonnestraal voor 83.000 gul den. Het project voorziet in bloemen en planten langs de akkerranden in de polders van Zonnemaire en Kerkwer- ve. Twee ton werd toegekend voor de aanleg van de 2 km lange natuur/fietsboulevard aan de buitenzijde van de dui nen langs de oude duinen, het vroongebied en de jonge dui nen tussen Renesse en Haam stede. De expositie Verrassende Ge wassen werd in de derde tran che gehonoreerd met 9.495 gulden. De Stichting Schouw- se Camping Lodge i.o. kreeg 22.500 gulden toegekend en de Stichting Schouwse Country Hostl kreeg 28.500 gulden. In beide gevallen betreft het geld voor ontwikkeling en vermarkting van nieuwe vor men van accommodatie voor verblijfstoerisme. Een lodge is een grote, luxe en speelse trekkershut, met een typisch Schouws/Zeeuwse vormge ving. Een hostl is een Schouwse groepsaccommoda- tie rondom het thema country en western, geïnspireerd op de vormgeving van de Schouwse stolp. UTRECHT - Burgemeester J. Asselbergs slaat maandag 27 april de eerste Zeecu bij De Nederlandse Munt in Utrecht. Het betreft een munt die wordt uitgegeven in verband met herdenking van 750 jaar stadsrechten van de voorma lige gemeente Zierikzee. De actie, een initiatief van Lionsclub Schouwen-Duive- land, is behalve de herden king met name gestart om geld bijeen te krijgen voor re novatie en onderhoud van een vakantiewoning voor onder meer gehandicapten op Aqua- delta in Bruinisse. Deze gel den kunnen worden verkre gen door middel van het zogenaamde 'versterven' van de munt. die vanaf 1 mei tot en met 31 december 1998 op heel Schouwen-Duiveland als wettig betaalmiddel geldt. TERNEUZEN - GPV Tweede Kamerlid E. van Middelkoop brengt maandag 20 april in het kader van de Tweede Ka merverkiezingen een werkbe zoek aan Terneuzen. Op het programma staan be zoeken aan Dow Benelux en aan de in aanbouw zijnde Westerscheldetunnel. In De Halle aan de Rooseveltlaan la in Axel wordt *s avonds een verkiezingsbijeenkomst gehouden. Van Middelkoop houdt vanaf 20.00 uur inlei ding over het onderwerp 'Economie en milieu; span ningsvolle relatie of vrienden voor het leven'. „Alles woont daar door el kaar," meldt Boukje Bijlsma van de Stovo. „Moslims, Kro- aten, kerkelijken en niet-ker- kelijken." Eén ding hebben ze gemeen en dat is dat ze des tijds gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld en nu geen thuis meer hebben om naar terug te keren. „De oorlog is voorbij, maar de ellende nog lang niet," vat Bijlsma de si tuatie van de vluchtelingen samen. De Bosnische ouderen moeten rondkomen van een karig pensioentje. Eten is voorhanden, maar wel duur en nog duurder zijn zaken als medicijnen. Ouderenbonden De Stovo schreef de gezamen lijke ouderenbonden en alle kerken op Schouwen-Duive land aan met de vraag of zij hun steentje aan de inzame lingsactie bij wilden dragen. Daar werd met veel enthou siasme op gereageerd. Er werd een speciale bankreke ning geopend en zowel de 25 vrijwilligers van de Stovo als de ouderenbonden en de ker ken gingen aan de slag. Advertentie BOUWEN MET SPECIALISTEN. BURGH-HAAMSTEDE 0 111 6 5 8 8 8 0 ZIERIKZEE - Ouderen voor ouderen. Onder dat mot to werd op initiatief van de Stichting Opvang voor Ontheemden (Stovo) een inzamelingsactie voor de bewoners van een 'bejaardenhuis' in Bosnië gehou den. De actie heeft zesduizend gulden opgeleverd. Het geld werd onlangs ter plaatse afgeleverd. De Stovo vierde vorig jaar haar tienjarig bestaan en koos er daarbij voor om geen cadeaus in ontvangst te ne men maar zelf een geschenk uit te delen. De keuze - inge geven door een in Zierikzee woonachtige Bosnische fami lie - viel op de bewoners van een 'bejaardenhuis' - een voormalig hotel - in de Bosni sche stad Tuzla. Voor hen werd een inzamelingsactie opgestart. gulden in de collectezak en al les bij elkaar leverde dat in twee maanden tijd zesdui zend gulden op. „En dat is bo ven verwachting," vertelt Bijlsma. Een familielid van de in Zie rikzee wonende Bosnische fa milie werd bereid gevonden het resultaat van de inzame lingsactie persoonlijk in het bejaardenhuis in Tuzla af te leveren. „Want wre wilden er absoluut 100 procent zeker van zijn dat er niets aan de strijkstok zou blijven han gen," legt Bijlsma uit. In één van de zaaltjes van het bejaardenhuis in Tuzla kwa men alle bewoners van het be jaardenhuis bij elkaar, in af wachting van wat komen ging. „De mensen waren vre selijk ontroerd door de ge dachte dat er in het verre Hol land mensen solidair met hen waren," weet Bijlsma. „Ze hebben met z'n allen daar ook gebeden voor alle mensen die iets gegeven hebben." De giften varieerden van een bedrag van 1000 gulden op de speciale bankrekening tot de Alle 177 bewoners van het 'bejaardenhuis'-een voormalig ho tel - kregen een bedrag van 50 gulden. BOSKOOP (ANP) - Busmaat schappij ZWN, onderdeel van staatsbedrijf VSN, gaat 440 van zijn 950 bussen voorzien van videocamera's. Uit een vorig jaar gehouden proef bleek dat dat leidt tot minder vandalisme en een groter ge voel van veiligheid bij de rei zigers. Het aanbrengen van de came ra's kost zo'n 250.000 gulden. Gewone bussen krijgen twee de harmonicabus sen hebben er drie nodig. De camera's zijn geen hulpmid del voor de chauffeur, maar maken opnamen op video band. Als later blijkt dat zich een incident op de bus heeft voorgedaan, bekijken ZWN- medewerkers die zijn beëdigd tot Bijzondere Opsporings Ambtenaar de band. Als er niets is gebeurd, wist de ZWN de bandDe met camera's be waakte bussen zullen vanaf mei rijden in Zeeland en Rot terdam en wijde omgeving. Wellicht krijgen in een later stadium nog meer bussen ca mera's. ZWN gaat binnenkort fuseren met collega-bedrij ven van VSN tot één bedrijf voor de Randstad, Zeeland en Gelderland.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 3