Werkgroep eist openheid Gouda straft het drinken van alcohol op kermis af PvdA winnaar collegevorming Afscheid Nashville van Tammy Wynette Documenten Bijlmerramp mogen niet vernietigd WEEKEINDEDIENSTEN WATERSTANDEN t Akkoord Noord-Ierland in concept voorgelegd Vijf miljoen voor Michael Jackson Ajax stelt bij winst feest uit ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Van Kamerleden D66 en PvdA DEN HAAG (ANP) - Documenten die belangrijke in formatie kunnen opleveren over de Bijlmerramp, mogen niet worden vernietigd of uit de computer worden gewist. Een verbod op vernietiging van de Bijlmergegevens moet dat voorkomen. Dat zeggen de Kamerleden Van 't Riet (D66) en Van Gij zel (PvdA). Ze willen zo snel mogelijk de ministers Sorg- drager van Justitie en Jorrits- ma van Verkeer over zo'n ver bod benaderen. Ook moeten de betrokken luchtvaartin stanties op hun bezit worden gewezen.Volgens de Kamer leden is de verplichte bewaar termijn van vijf jaar inmid dels verlopen. Het ongeluk met het El Al-vliegtuig in de Amsterdamse Bijlmermeer had plaats op 4 oktober 1992. Luchtvaartbedrijven zijn dus sinds oktober vorig jaar niet meer verplicht hun gegevens op te slaan. Zaterdag 11 april t/m maandag 13 april HUISARTS -JHHH Zierikzee Dokter J. B. Visser, Meelstraat 25, Zierikzee. Tel. (0111) 413965, (zaterdag 11 en zondag 12 april) neemt waar voor dokter De Jonge, dokter Van Geer, dokter Au- dier en dokter Daniels. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondag morgen van 11.00-11.30 uur, Meelstraat 25. Dokter M. W. Audier, Noordgouwe. Tel. (0111) 401480, (zondag 12 en maandag 13 april) neemt waar voor dokter De Jonge, dokter Van Geer, dokter Vis ser en dokter Daniels. Spreekuur voor dringende gevallen maandagmorgen van 11.00-11.30 uur, Heere- we'g 16, Noordgouwe. Westhoek, Brouwershaven en Scharendijke Dokter J. L. Flach/ S. W. H. Simons, Jan van Renesseweg 6, Renesse. Tel. (0111) 461280. Dokter L. A. M. Bruel/J. J. Roth, Markt 32, Brouwersha ven. Tel. (0111) 691280, zater dag 11 april en zondag 12 april tot 12.00 uur in Brou wershaven. Zondag 12 april vanaf 12.00 uur en maandag 13 april in Scharendijke. Dokter Van Beek/P. JE. Keulers, Burghseweg 54, Haamstede. Tel. (0111) 651861. Bruinisse, Oosterland 'en Nieuwerkerk Dokter R. v, d. Valk, Dorpsweg 5, Bruinisse. Tel. (0111) 482120, (zaterdag 11 tot zondag 12 april, 13.00 uur) neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Smits. Dokter M. M. van den Berg, Weth. v. Klinkenstraat 10, Nieuwerkerk. Tel. (0111) 641810 (zondag 12 april 13.00 uur en maandag 13 april), neemt waar voor dokter Dor- restein en dokter Smits. TANDARTS Tandarts G. W. G. den Broe der, Oude Haven 51, Zierikzee. Tel. (0111) 413388, neemt waar voor Schouwen- Duiveland. De weekenddienst bestaat uit drie spreekuren voor spoedge vallen namelijk zaterdag-, zon dag- en maanmiddag van 16.30- 17.00 uur. gVI JKVER|$^^G WSÊKÊÊÊi Oosterschelde Thuiszorg, voor kruiswerk en gezinsverzor ging. Tijdens kantooruren: (0111) 413351. Voor dringende hulp vragen 24 uur per dag via (0113) 251177. DIERENARTS Dierenarts Wondergem, Zonnemaire. Tel. (0111) 401880, heeft dienst voor Schouwen-Duive- land. Spreekuur: Zaterdag 13.00-13.30 uur, Molenstraat 26, Bruinisse. APOTHEEK Apotheek C. C. H. Verschu ren, Zierikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zondag en maandag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. HULPVERLENING BBRBBI Alarmcentrum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (0118) 414444. SOS Telefonische Hulp dienst Zeeland, tel. (0U8) 615551 (24 uur per dag). Kindertelefoon Zeeland, tel (0800) 0432 (gratis, 14.00-20.00 uur). DOI (TIC BB Alarmnummer: 112 Politie regio Oosterscheldebekken Bureau Zierikzee: (0111)414055 Bureau Goes: 0113-245000 Het bureau Zierikzee is zeven dagen per week van 09.00 tot 17.00 uur bezet. Buiten deze uren automatische doorscha keling naar de meldkamer Middelburg. Het bureau Goes is alle dagen 24 uur geopend. Politie te water, LPD afdeling Delta Marifoon Oosterschelde- gebied: kanaal 68 Bureau Goes: (0113) 229200 Buiten kantooruren en in het weekeinde automatische doorschakeling naar de meld kamer Driebergen. Tijden en standen volgens getijdetabel Hydro-meteocentrum Zeeland t.o.v. NAP Datum Hoogwater Laagwater tijd stand tijd stand ZIERIKZEE II april 04.30 152 10.25 -153 16.45 162 22.35 -138 12 april 05.05 157 10.55 -154 17.15 165 23.10 -144 13 april 05.35 162 11.30 -156 17.45 166 23.45 -148 14 april 06.05 164 12.05 -154 18.20 164 ROOMPOT BUITEN 11 april 02.55 154 09.05 -156 15.05 172 21.15 -141 12 april 03.25 163 09.40 -158 15.40 177 21.50 -146 13 april 03.55 171 10.10 -158 16.05 178 22.25 -148 14 april 04.20 174 10.40 -154 16.40 175 22.55 -146 BRUINISSE II april 04.55 162 10.25 -162 17.05 172 22.35 -148 12 april 05.25 166 10.55 -165 17.30 174 23.10 -155 13 april 05.50 170 11.35 -166 18.05 175 23.50 -158 14 april 06.30 172 12.05 -164 18.40 172 weMeldinge 11 april 04.35 174 10.30 -169 16.50 187 22.45 -154 12 april 05.05 181 11.00 -171 17.20 191 23.15 -160 f 13 april 05.35 187 11.35 -171 17.50 192 23.50 -163 14 april 06.10 189 12.10 -169 18.25 188 Sprintij: 13 april Actuele informatie over afwijkingen 06-9771 In Zeeland weinig bekend over gifgasgranaten voor kust Knokke en Zeebrugge UTRECHT (ANP) - De Werkgroep Noordzee wil dat de Nederlandse overheid bij de Belgische autoritei ten erop aandringt openheid te verschaffen over een recent onderzoek naar een partij gifgasgranaten, die kort na de Eerste Wereldoorlog is gedumpt voor de kust van Knokke en Zeebrugge. Een woordvoerder van de werkgroep zei vrijdag dat de partij van enkele tonnen mos terdgas geen acuut gevaar voor het milieu vormt. „Maar België zou de informatie uit het onderzoek dat zij instelt wel moeten delen. Het is dui delijk dat het gifgas op ter mijn geen probleem voor Bel gië alleen vormt, maar veel méér een Europese aangele genheid is. Ook in de provin cie Zeeland is tamelijk wei nig bekend over de stortplaats." Ook de Zeeuwse CDA-senator Eversdijk wil dat de Neder landse regering helderheid verschaft over wat zich voor de Belgische kust afspeelt, zei hij in het Radio 1 Journaal. Volgens de zegsman liggen de gifgasgranaten op zandplaat De Paardenmarkt. ,,De dumpplaats bevindt zich on geveer 300 meter uit de kust op een diepte van hooguit vijf meter. Voor de scheepvaart en de visserij geldt ter plaatse een anker- en visverbod. De stortplaats is aangegeven met drijvende boeien." De direc tie Noordzee van Rijskwater- staat meent ook dat er geen sprake is van een acuut pro bleem. De ongebruikte gifgasgrana ten kunnen doorroesten en gezondheidsrisico's opleve ren. Ze zijn in 1920 door de Belgische overheid gedumpt op de Paardenmarkt, die on geveer zes vierkante kilome ter groot is. Mogelijk ligt bui ten dit gebied ook een flinke hoeveelheid granaten. Brandblaren Volgens de Werkgroep Noord zee bindt het vloeibare mos- tergas zich zodra het zou vrij komen aan het zoute zeewater, waardoor het ver andert in een amberkleurige zeepachtige klomp. ,,Die blijft in en op het water drij ven. Zodra mensen ermee in aanraking komen kunnen brandblaren ontstaan, of pro blemen aan de ogen of lucht wegen. Tot dusverre is een dergelijke substantie nog nooit in België of Nederland aangetroffen", zegt hij. Gedumpt In 1990 waarschuwde de Bel gische parlementariër Hugo van Dienderen, lid van de mi lieupartij Agalev de Belgi sche regering al dat de 35.000 ton munitie die bij Knokke- Duinbergen in zee is gedumpt moest worden verwijderd. Geschat wordt dat 10 tot 20 procent bestaat uit met che mische stoffen gevulde grana ten. Gemeentebestuur scherpt APV aan na relletjes Rondlopen met een glas of geopend blikje bier is dit jaar op de Goudse kermis strafbaar. (Foto: Joop van Houdt) GOUDA (ANP) - Wie dit jaar met een geopend blik- kermis in Bloemendaal start je of glas bier op de Goudse kermissen loopt, kan in eind deze maand- het ernstigste geval een boete van vijfduizend gul den tegemoet zien. Volle sterkte Aanleiding tot die verstrek kende maatregel zijn de on geregeldheden die zich tij dens eerdere kermissen hebben voorgedaan. Om de rust op de Goudse kermissen te bewaren, heb ben B en W van Gouda nu zelfs de Algemene Plaatselij ke Verordening gewijzigd. Daarin is nu het alcoholver bod op de Goudse kermissen opgenomen. De kermis op de Markt liep twee jaar geleden behoorlijk uit de hand. De kermis in de wijk Bloemen daal kon vorig jaar zelfs geen doorgang vinden door problemen 'in het jaar daar voor. In de meeste gevallen bleek alcohol daarvan de oorzaak. De kermis op de Markt is in het najaar, de Om de veiligheid bij de ker mis op de Markt te garande ren trad de Goudse politie vorig jaar op volle sterkte aan. Om de orde en rust te bewaren overwoog burge meester Boone zelfs een straatverbod voor relschop pers in te voeren. Hij zag daar na overleg met politie en justitie op het laatste mo ment van af. RIJSWIJK (ANP) - De PvdA lijkt de grote winnaar te zijn bij de vorming van de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders. De partij kreeg bij de ge meenteraadsverkiezingen in maart 2,5 procent meer raads- zetels, maar levert nu 5 pro cent meer wethouders. De so ciaal-democraten zitten ook in meer colleges dan vier jaar geleden. De partij is nu in 69 procent van de gemeenten in het da gelijks bestuur vertegen woordigd. In de vorige periode was dat nog 49 procent. Dit blijkt uit een representatieve steek proef in 147 gemeenten. Het onderzoek is uitgevoerd door bestuurskundigen van de Ka tholieke Universiteit Bra bant. De resultaten staan in het jongste nummer van het weekblacd Binnenlands Be stuur. Vanmiddag goedkeuring verwacht BELFAST (AFP) - In Stormont vlakbij Belfast is vrijdagochtend een nieuw conceptakkkoord voorgelegd aan de protestantse en katholieke on derhandelaars over vrede in Noord-lerland. Dit heeft de woordvoerder van de Britse premier Blair bekendgemaakt. Volgens hem is het document van 69 bladzijden een gewijzigde versie van het conceptak koord dat de Amerikaanse bemiddelaar Mitchell maandag had voorgelegd. Dat was door de protestant se unionisten afgewezen. De zegsman verklaarde ver der dat in de loop van de dag een akkoord over de con cepttekst zou kunnen wor den bereikt. De verwachte historische overeenkomst maakt een eind het dertig jaar oude sectarische con flict in de Britse provincie, waarbij 3200 doden zijn ge vallen. Nadat om middernacht het ultimatum was verstreken bleven de Noord-Ierse lei ders en Britse en Ierse rege ringsdelegaties in Stormont Castle verder zoeken naar een compromis. Daarbij bleek dat waar het eerst de protestantse unionisten wa ren die dwars lagen, later Sinn Fein, de politieke vleugel van het verboden Ierse Republikeinse Leger, ging twijfelen aan de haal baarheid van een overeen komst. Blair De partijen naderden el kaar onder druk van de tijdslimiet en de inzet van de Britse premier Blair en zijn Ierse ambtgenoot Ahern. Drukke begrafenis country zanger es NASHVILLE (RTR) - Honderden fans van en sterren uit de wereld van de country-muziek hebben in Nash ville afscheid genomen van zangeres Tammy Wynet te, die maandag overleed. Tijdens een herdenkings dienst na de begrafenis in kleine kring, verzamelde zich op een met bloemen bedekt podium een aantal sterren voor een eerbetoon aan de 55- jarige Wynette, de first lady of country music". Ongeveer .1500 fans, van wie velen in de felle koude had den gewacht, gaven een warm applaus aan Lorrie Morgan die een klinkende vertolking gaf van het lied waarmee Wy nette wereldberoemd werd: Stand by your Man. Een grote foto van Wynette stond mid den op het podium. Tijdens de plechtigheid roemde Dolly Parton de trouw van Wynet- te's echtgenoot in de afgelo pen 20 jaar, George Richey, die naast zijn vrouw stond bij ziekte en gezondheid". Parton zei dat zij en Wynette „samen veel hadden gelachen en zij als een zusje was. Het is zwaar goodbye te zeggen". Parton "zong I didn't hear the thunder, een lied dat zij sa men met Tammy schreef. Toen ze haar hit I will always love you inzette, barstten de toeschouwers in groot ap plaus uit. Loretta Lynn, een andere gro te country-ster, kwam niet opdagen omdat ze volgens Parton nog onder de indruk was van Wynette's overlij den. In 1993 werkten Parton, Wynette en Lynn samen voor het album Honky Tonk An- LOS ANGELES (AFP/ RTR) - Een jury in Los An geles heeft een man don derdag veroordeeld tot het betalen van een scha devergoeding van 5,4 mil joen gulden aan popster Michael Jackson. De man had verklaard een videoband te hebben van Jackson die seks had met een jongen, maar kon die niet overleggen. Jack son die ontkent seks te hebben gehad met min derjarigen, eiste van de betrokken man, Victor Gutierrez, 200 miljoen gulden. De man had voor een Amerikaanse televi siezender verklaard dat hij een dergelijke video band van 27 minuten had gezien. Aanklachten te gen een verslaggever van het programma en de pro ducers van de show wer den door de rechter gese poneerd. Gutierrez schreef eerder een boek, Michael Jack-son was mijn gelief de, over e^n soortgelijke affaire maar weigerde be wijzen te overleggen die de beschuldiging zouden steunen. Suske en Wiske ..g~ Je mag roeten maar nul aan- fö"s hom en, hè! Hel is uel vat gênant 'u" maar He begrip ben tael, hoor. Zo- iels hebben ze noenooit 0telen'. 'DE VOGELS DER GODEN" door Willy Vandersteen Verwachting t/m dinsdag 14 april WEERSVOORUITZICHTEN Zondag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 70% Min.temp. 3 graden Mid.temp. 9 graden Windkracht n.west 5 Maandag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 50% Min.temp. 2 graden Mid.temp. 9 graden Windkracht west 4 Dinsdag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 50% Min.temp. 2 graden Mid.temp. 10 graden Windkracht z.west 4 ZON- EN MAANSTANDEN 11 april Zon op 06.53, onder 20.28 Maan op 20.02, onder 07.02 12 april Zon op 06.50, onder 20.30 Maan op 21.06, onder 07.24 13 april Zon op 06.48, onder 20.32 Maan op 22.09, onder 07.48 14 april Zon op 06.46, onder 20.33 Maan op 23.11onder 08.15 Volle maan: 12 april (00.24) HET WEEROVERZICHT DE BILT - De rust wil maar niet terug keren in de atmosfeer. Een lagedruk gebied blijft in de buurt van Neder-, land liggen en daardoor weten regengebieden ons land makkelijk te vinden. Pas als een hogedrukgebied het lagedrukgebied weet te vèrdrij-, ven kan de lente ons land in haar ar-' men sluiten, maar voorlopig zit dat er niet in. De regen- en onweersbuien die vanavond nog vallen trekken- langzaam weg. In de loop van de nacht is het op de meeste plaatsen droog en zijn er enkele opklaringen. Plaatselijk kan zich een mistbank vor men. De temperatuur schommelt rond de 5 graden. Morgen overdag, hebben wolkenvelden de overhand. Net als vandaag kunnen er wederom' regen- en onweersbuien vallen. Met name het oosten en noorden lijkt ex tra gevoelig te zijn voor de buien, 's Middags wordt het circa 9 graden..' Tijdens de paasdagen blijft de regen kans groot, al lijkt Tweede Paasdag iets positiever te worden. Vooral voor de zon is er dan iets meer ruimte weggelegd. AMSTERDAM (ANP) - Ajax kan het komend weekeinde kampioen worden in de hoog ste afdeling van het betaalde voetbal, maar viert het feest je pas een week later. Als de Amsterdammers zater dag thuis winnen van SC Heerenveen zijn ze officieus titelhouder. Bij puntenver lies van achtervolger PSV zondag tegen Sparta mag Ajax zich officieel kampioen noemen. De spelers vieren het feest in dat geval thuis, want ze heb ben van coach Morten Olsen de Paasdagen vrijaf gekre gen. Een week later (zondag 19 april), na de uitwedstrijd tegen FC Groningen, volgen de festiviteiten voor het pu bliek. Waar die in Amster dam plaatsvinden, is nog on duidelijk. De traditionele huldiging op het balkon van de Stadsschouwburg op het Leidseplein is niet mogelijk vanwege herstelwerkzaam heden aan het balkon. Uitgever LnO drukkerij/uitgeverij bv Zierikzee Directie W. O. Deddens Hoofdredacteur A.H.M. van den Nouweland Kantoor Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Postbus 1 4300 AA Zierikzee Telefoon: Algemeen 453535 Redactie 453545 Advertentieverkoop 453540 Fax 453546 Lezersservice (bezorging) De Zierikzeesche Nieuwsbode na 18.00 uur nog niet ontvangen? Bel dan ma t/m vrij 0111 - 45 35 38 Tijdens kantooruren van 8.30 tot 17.00 uur Tijdens de avonduren ma di do vr van 18.00 tot 20.00 uur (niet op woensdag) Woonhuisaansluitingen Redactie (na 17.30 uur) 0111-412905 Fotograaf (na 17.30 uur) 0111-414556 Abonnementen Abonnementsprijzen, zoals vermeld op de voorpagina, zijn Inclusief 6% BTW. Losse nummers f 1,25. Opzeggingen dienen een maand voor het einde van de lopende abonne mentsperiode schriftelijk bij de Zierikzeesche Nieuwsbode gemeld te worden. Inlevertijden advertenties - Maandagkrant vrijdag tot 13.00 uur - Dinsdagkrant maandag lot 11.30 uur - Donderdagkrant woensdag tot 11.30 uur -Vrijdagkrant donderdag tot 11.30 uur Voor fouten ontstaan door telefoni sche of onduidelijk geschreven opdrachten wordt door ons geen verantwoording gedragen. Advertentietarieven Losse mm prijs 78 cent Kontrakttarieven op aanvraag „Succesjes" (t/m 4 regels) 7.80 De advertentieprijzen zijn exclusief 17Vj% B.T.W.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 2