Poëzie en picknickplaatsen ca Illlllllllllllll Bettewaarde bv 'Vooral gezinsbedrijven zullen de dupe worden' andee GLTO kant zich tegen plan varkenshouderijen GRATIS PAASTAK Echt Waar bij Visser Watersport, echt waar Zonnemaire Buitengewoon belooft weer originele invulling te krijgen VVXSSIUW 2e PAASDAG GEOPEND 10.00-16.00 uur O PU PC O Q Wü 4,7 5,3 U 5,6 Gevolgen Varkenswet vooralsnog niet te overzien Man stort illegaal afval Hardrijders op de bon Gestolen auto terecht Wielvelgen meegenomen Schade na aanrijding 'Gifgasgranaten bedreigen kust Zeeuws-Vlaanderen' LhO ZIERIKZEESCHE VRIJDAG 1 O APRIL 1 998 vVA"',, 1 538 JAARGANG NR 26364 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1797-1889 gant q u.S.a. Aan de grote jachthaven achter Aquadelta in Bruinisse. telefoon 0111 482132. 7 dagen per week open! ZONNEMAIRE - Meer wereldmuziek, een accent op poëzie en een opnieuw zeer originele invulling van de Kunstroute. Het festival Zonnemaire Buitenge woon, dat plaatsvindt op zondag 12 juli, begint gelei delijk aan vorm te krijgen. ,,Het is altijd weer de kunst nieuwe dingen te brengen, die ook nog eens goed zijn," aldus organisator Jaap Verseput. Dat is hem in ieder geval wat opzet van de begeleidende Kunstroute bij voorbaat al gelukt. De Kunstroute 1998 krijgt als titel mee 'Een pick nick, van aardappel tot zee' en de hiervoor vervaardigde objecten zullen gedurende vijf weken te zien zijn in de akkerranden - vanaf het huis van de Zonnemairse familie Verseput tot aan de verderop gelegen zeedijk. Vijfentwintig mensen - kun stenaars, stedebouwkundi gen en architecten - kregen het verzoek een bijzondere picknickplaats te ontwerpen. De ingeleverde resultaten hiervan zullen van 12 juli tot en met 16 augustus door voor bijgangers te zien en te ge bruiken zijn. „Normaal wordt daar nogal makkelijk mee omgegaan. Je ziet die bankjes staan, maar ze voe gen niets toe aan hun omge ving. Ik zou willen dat op heel Schouwen-Duiveland zo'n vijftig bijzondere pick- nickplekken voor de eeuwig heid werden neergezet. Dit kun je dan ook beschouwen als een soort pilotproject," luidt Verseput's motivatie. Aftrap Met de opening van de Kunst route wordt tevens de aftrap gegeven voor het dagfestival Zonnemaire Buitengewoon. Naast de gebruikelijke ingre diënten muziek en theater wordt dit jaar een extra ac cent gelegd op poëzie. De voorbereidingen hiervoor zijn nog in volle gang. Op het wensenlijstje van de organi satie staat onder meer de Utrechtse garagedichter Ing- mar Heitze vermeld. Regel matig wist Heitze grote zalen voor zich in te nemen, wat Verseput betreft mag hij dat ditmaal in de kapschuur doen. Op het terrein van de boerde rij zullen verschillende hoek jes worden ingericht. „Alle maal verschillende sferen op hetzelfde terrein, die abso luut niet met elkaar concurre ren," vat Verseput samen. Zo is een groot deel van het pro gramma gewijd aan wereld muziek. Eén van de hoogte punten is Jan Kuiper met The Jungle Warriors. Gitarist Kuiper brengt elf muzikan ten en twee dansers met zich mee. Zij zullen een mix van jazz funk en Afrikaanse mu ziek ten gehore brengen. On der zijn gasten koraspeler Karamo Guy ate. „Dat is een Afrikaans harpinstrument en Kuiper noemt Guyate de Jimi Hendrix van de kora," ty peert Verseput de muzikant. Bijzonder is ook het optreden van Vershki da Koreshki, die in hun muziek Russische accordeon, Senegaleense per cussie en tuvaanse boven toonzang weten te combine ren. Trilok Gurtu - met zijn akoestische groep The Glimp- se - vertegenwoordigt door zijn Indiase achtergrond weer een heel ander genre. „Daar ben ik heel trots op, want we waren al twee jaar bezig hem naar Zonnemaire te halen," aldus Verseput. Om de varia tie compleet te maken is de Cubaanse groep Sangre Lati- na van de partij. Kinderkomedie Onder de noemer theater rei zen onder meer Heddy Lester en Eric Beekes naar Zonne maire af. Zij brengen de muzi kale kinderkomedie M'n tan te en ik, geschreven door Rob Chrispijn. Als tussenact brengt Theater Wolf het my thisch spektakel Toro de Fu- ego. Grote afsluiter is de straatact 'Carmen als draai orgelopera'. Een zanger, twee zangeressen (allen conserva torium geschoold) brengen de mini-opera Carmen voor het voetlicht onder begeleiding van een traditioneel draaior gel. Muzikale intermezzi van smartlapvertolker Stien en verschillende originele acti viteiten van juffrouw Agaath fleuren het festival verder op. Verseput: „Het is de bedoe ling van het festival mensen op een geinige manier met verschillende dingen in aan raking te brengen. En door de vorm lukt dat ook opeens. Je biedt eigenlijk een structuur waarbinnen heel veel dingen kunnen gebeuren." Organisator Jaap Verseput fietst met dochter Vera langs de Verrassende Gewassen op het Zonnemairse land. (Foto: Willem van Gogh) ZIERIKZEE - De GLTO Vakgroep Varkenshouderij vindt het onbegrijpelijk dat de Eerste Kamer vrijwel unaniem aangaf dat de wet Herstructurering Var kenshouderij strijdig is met de grondwet, maar ver volgens toch instemde met de wet. Als organisatie legt de GLTO verworpen worden, maar kan zich niet bij de situatie neer. mogelijk een schadevergoe- In LTO-Nederland verband ding afgedwongen worden, worden de mogelijkheden Juristen werken momenteel voor juridische procedures deze procedure verder uit. onderzocht. Een procedure bij De wet voorleggen aan de het Europese Hof voor de rechter wegens strijdigheden Rechten van de Mens lijkt met de grondwet is niet moge mogelijkheden te bieden. lijk ten gevolge van de behan- Hiermee kan de wet niet meer deling in de Eerste Kamer. Advertentie Op vertoon van deze bon en diverse paasaanbiedingen ZATERDAG 11 APRIL Tuincentrum Nieuweweg 6 4493 PA Kamperland BESTRATINGSMATERIALEN TUINHOUT-TUINHUISJES NATUURSTEEN Deltastraat 45 4301 RC Zierikzee, tel. 0111-42.00.06 Cu H O PC C/D W - W O. Hypotheken Nederland B V - Wfxdorp Assuradeuren - Pensioen Groep Nkdfrianö B V - Wfsoorp Management B V - Vis A Wesdorp Financiële diensten B V - Wfsdorp Vastgoed B V. BEL (0113) 56 37 72 W.G. Hypotheken Nederland B.V. Unieke nieuwbouw rente-tarieven 10 jaar v.a. 15 jaar v.a. 20 jaar v.a. NOORDGOUWE - Nog een kleine twee maanden. Dan is de uitgebreid bediscussieerde herstructure ring van de varkenssector een feit en zal over de toe komst van varkenshouders beslist worden. „Ik ben bang dat met name gezinsbedrijven de dupe zullen zijn," zegt S. van der Wekken - houder van een fokke rij en mesterij in Noordgouwe. Over een week of zeven val len de formulieren bij var kenshouders in de bus. Hier op dienen zij aan te geven over hoeveel productierech ten zij - uitgaande van 1995 of 1996 - beschikken. Op basis van deze gegevens beslist het Bureau Heffingen hoeveel varkens het veld moeten rui men. Nog dit jaar zal er voor tien procent worden gekort. „Die tien procent is voor ie dereen nog een beetje te over zien, tenminste dat hoop ik. Maar wat er verder nog aan heffingen komt, dat moeten we maar afwachten," geeft Van der Wekken de onzeker heid binnen de sector weer. Bovendien blijft de schade volgens hem niet beperkt tot de varkenshouders alleen. „Er komen banen op de tocht te staan, ook bij toeleverings bedrijven en slachterijen. Wat dat betreft zijn de gevol gen nog niet te overzien." In 2000 staat de varkenshou ders nog drastischer maatre gelen te verwachten. Volgens de huidige plannen dienen de betrokkenen nog eens 15 pro cent in te leveren. „Ons groot ste probleem is in feite dat we geen eerlijke concurrentie positie ten op zichte van het buitenland meer in kunnen nemen. Daar moeten we te gen opboksen en ondertussen gaan de kosten omhoog," zegt de Noordgouwenaar. Geïncasseerd De varkens zullen overigens niet rechtstreeks door het rijk worden geïncasseerd. De bedoeling is dat varkenshou ders hun stapel door middel van slacht en verkoop gelei delijk aan gaan uitdunnen. De Algemene Inspectiedienst neemt extra mensen in dienst om controle uit te oefenen op handhaving van de regels. „Dat er iets moet gebeuren, daar zijn we het allemaal over eens. Maar de sector heeft er al veel aan gedaan de situatie te verbeteren en het milieu te ontzien. Met name de mensen die eerst met var kenspest te maken hebben ge had, al speelde dat niet zo in Zeeland, krijgen nu een twee de grote klap," vindt Van der Wekken. Over de toekomstmogelijk heden van zijn eigen gezins bedrijf laat Van der Wekken zich liever niet uitgebreid uit. „Maar je moet denk ik altijd positief proberen te blijven. We werken er hard voor, dus ik hoop dat we er niet de dupe van worden." RILLAND - Een 48-jarige in woner van Roosendaal werd donderdagmorgen op de par keerplaats Scheld van Rijks weg 58 in Rilland betrapt op het dumpen van afval. De politie constateerde dat de man schuimrubberafval in een afvalbak deponeerde. Hij had op de parkeerplaats Sel- nisse bij Lewedorp eveneens schuimrubber gedumpt. Uit onderzoek bleek dat de man zich al een half jaar schuldig maakte aan dergelijke dum pingen. Hij kreeg een proces verbaal en moest de achterge laten rommel opruimen. De varkenshouders zijn bang dat vooral de kleinere bedrijven de dupe zullen worden van de herstructurering van de varkenssector. (Foto: Marieke Mandemaker) ZIERIKZEE - Bij een controle donderdag op twee locaties op Schouwen-Duiveland con stateerde de politie dat 121 voertuigen te hard reden. Op de Serooskerkseweg bij Serooskerke werd van 15.30 tot 17.30 uur gecontroleerd. Eenenvijftig bestuurders van de 1085 passerende wegge bruikers waren in overtre ding. De hoogst gemeten snel heid bedroeg 117 kilometer per uur. De politie posteerde zich van 18.30 tot 21.00 uur op de Weg naar de Val bij Zierik zee. Daar drukten zeventig van de 875 gecontroleerde be stuurders het gaspedaal te diep in. De hoogst gemeten snelheid was 125 kilometer per uur. THOLEN - De politie stuitte in de nacht van woensdag op donderdag in de gemeente Tholen op een gestolen perso nenauto. Zij wilde dit voertuig aan houden, omdat de bestuurder vreemd gedrag vertoonde. Deze sloeg samen met een passagier in paniek te voet op de vlucht, de auto achterla tend. Bij navraag bij de eige naar bleek dat dit voertuig gestolen was. YERSEKE - Van de personen auto van een 37-jarige in woonster van Yerseke wer den in de nacht van woensdag op donderdag de wielvelgen ontvreemd. Ook werd een cd-speler uit haar personenauto gestolen. Het voertuig stond in de nacht van woensdag op don derdag geparkeerd op de Kij kuit in Yerseke. De inbreker forceerde een deur om toe gang tot de auto te krijgen. De schade is nog onbekend. KAPELLE - Op de Vroon landweg in Kapclle vond don derdag een kop-staartbotsing plaats tussen twee personen auto's. Beide voertuigen werden licht beschadigd. De voorste auto werd bestuurd door een 48-jarige inwoonster van Hansweert, de achterste door een 77-jarige inwoonster van Hansweert. De kunst is de poëzie der zinnen. Livre d'or de la Ctesse Diana Enkele buien HET WEER Half tot zwaar bewolkt en enkele buien. Minimumtemperatuur omstreeks 6, middagtemperatuur ongeveer 9 graden. Wind meest zuidwest, matig rond1 kracht 4. Vannacht weinig wind. 3 PLATTELANDSVERNIEUWING Ondernemers op vinkentouw voor bijdrage in kader plattelandsvernieuwing. 5 SOLOTONEEL Solotoneel door Nel Kars voor goed doel soroptimisten. 7 MUSEUMWEEKEND Ook eilandelijke musea zetten deuren open tijdens Na tionaal Museumweekend. 11 VOETBAL Ambitieuze trainer Marcel dé Nijs ziet DFS als een tussenstap. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's Advertentie HILVERSUM (ANP) - Op en vlak onder de zeebo dem voor de Belgische kust bij Knokke en Zee- brugge liggen honderden tonnen aan gifgasgrana ten. Het gebied De Paardemarkt ligt op slechts enkele kilo meters van het strand van Zeeuws-Vlaanderen. De on gebruikte gifgasgranaten uit de Eerste Wereldoorlog roesten en kunnen daarom gezondheidsrisico's opleve ren. Ze zijn in 1920 door de Belgische overheid ge dumpt. De Belgische over heid veronderstelt dat bui ten dit gebied ook een flinke hoeveelheid granaten ligt. Eerste- en Tweede-Kamer leden maken zich zorgen over de gezondheidsrisico's en kondigden aan het kabi net te zullen vragen om dui delijkheid over de situatie en om overleg met de Belgi sche regering. De Belgische overheid verzekert dat de gifgasgranaten geen gevaar opleveren, maar ambtena ren van het ministerie van Milieu zeggen dat niet dui delijk is in hoeverre de gra naten op doorroesten staan. Zie ook pagina 2. Petra Kostense al Mo. drukkerij/uitgeverij sn als vlakdrukmonteur heeft zl' -na diverse cursussen op het Sch lyceum- ontwikkeld tot een ïgrijke medewerkster op de 'tessatdeling. Dagelijks is tij sn bi) de productie van folders, mties, jaarverslagen, tamilie- periodieken, huisstijlen, enz. een mooi vak', aldus Petra. ■Je krijgt met a»e tacetten van drukwerkvoorbereiding te maken. Vormgeving, tekenen, lay-outen op de computer is erg leuk werk. En belangrijk, want als riet hier fout gaat, is riet drukwerk ook niet goed en dat willen we ons niet veroorloven'. DRUKKERIJ UITGEVERIJ O? T-453535

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1