5,95 Eén arts op de 20.000 mensen Terugblik op start eerste RTM-smalspoortramli j n Overheid wil projecten techniek stimuleren PAASAKTIE MARCO DP RIJKE GIRO 300100 Dit jaar tóch op vakantie? GIRO 2737 Basis voor Zeeuws tramnet Onderzoeknaar dierenleed in Disneyworld Limburgers gaan Pakistaanse berg beklimmen Levi terug naar China - Bart Nieuwland, GIRO 145 Als epilepsie in je leven komt... 6 Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE OUDDORP - De Rotterdamsche Tramweg Maat schappij opende op 30 april 1898 haar eerste smals poortramlijn in de Hoekse Waard en legde daarbij de basis voor het later zo omvangrijke tramnet op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse Eilanden. De laatste RTM-tram reed in 1966 tussen Spijkenisse en Hellevoetsluis en trok de in een busbedrijf getransfor meerde RTM zich terug uit Rotterdam. De RTM ging in 1978 op in het busbedrijf 2WN. Sinds 1966 wordt het tramma- terieel beheerd door een klei ne groep vrijwilligers bij de veerhaven in Hellevoetsluis. Later ontstond hieruit het Rijdend Tram Museum, dat tot 1987 de Eilandentram liet herleven op een kort stukje baan. In 1989 verhuisde het gehele museum naar Oud dorp waar een zeven kilome ter trambaan werd gebouwd door de duinen bij de da- maanzet en langs de Brou- wersdam naar Port Zélande toe. Vanaf 1995 rijden hier in het zomerseizoen weer RTM treinen, nu onder de hoede van de Stichting RTM Oud dorp, ^oorheen Rotterdam sche Tramweg Maatschappij. De Stichting RTM Ouddorp houdt bij de RTM-remise, De Punt West aan de Brouwers- dam in Ouddorp op Konin ginnedag en opl en 2 mei in het kader van het honderdja rig jubileum van smalspoor stoomtrams in de Hoekse Waard een kleine manifesta tie met het geredde en vooral gerestaureerde RTM-mate- rieel als middelpunt. In de grote remise staat een keur van RTM-modellen op gesteld. Uniek is de opstel ling van een grote maquette van een RTM-tramhaven met bijbehorende trammodellen die het bedrijf voor de oorlog heeft laten maken en die tot voor kort niet te bezichtigen was. Speciaal voor de kinderen rijdt er op een spoorbaantje met een spoorwijdte van 18 cm een kolengestookte RTM- tram. Daarnaast zijn er grote en kleine RTM-modellen en een zeer grote RTM-model- baan, bestaande uit modules. De Stichting RTM richt zelf een kleine tentoonstelling in met foto's en voorwerpen. Het remiseterrein is vanaf 12.00 tot 17.30 uur geopend. Tijdens deze drie dagen rij den vanaf 13.00 uur de RTM- trams een anderhalfuurs- dienst via het Bezoeker scentrum Grevelingen naar Port Zélande vice versa, aan gevuld met een tweetal extra goederen- of speciale perso- nentrams zoals die in de Hoekse Waard tot 1957 heb ben gereden. In de tram rijdt een personen- wagon mee uit 1899, die speci aal voor de dienst in de Hoek se Waard werd gebouwd. Ook het onlangs als fabrieks- nieuw door de eigen werk plaats afgeleverde motorrij tuig MABD 1602 'Reiger' zal actief zijn. Voor nadere inlichtingen kan men bellen naar: 0187-689911. Op 14 juli 1940 staan op het tramstation Blaakse Dijk twee RTM-stoomtrams te wachten op vertrek paar Goudswaard en Strijen. DEN HAAG (ANP) - Veertig miljoen voor beta en techniek. Met deze subsidie willen de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Onderwijs jongeren stimuleren de technische kant op te gaan. Het geld gaat niet naar lokmiddelen als glossy folders en be- roepenvideo's, maar naar een degelijke stichting. De stichting Beta Techniek moet de bestaande initiatie ven op beta en technisch ge bied op een rijtje gaan zetten en ervoor zorgen dat verschil lende organisaties hun krach ten bundelen. ,,Er wordt te veel langs elkaar heen ge werkt. De stichting gaat geen nieuwe projecten beginnen, niet weer nieuwe folders en video's voor scholieren. Het moet een vraagbaak worden voor de beta-organisaties", zegt beleidsmedewerker E. Tuyl van Economische Za ken. In de Stichting Beta Techniek nemen naast de mi nisteries onderwijsinstellin gen en andere organisaties plaats die beta-projecten uit voeren zitten. Dat zijn onder meer MKB Nederland, de Vereniging Landelijke Orga nen Beroepsonderwijs, de HBO Raad, de Vereniging van Samenwerkende Neder landse Universiteiten en Ar beidsvoorziening. Economische Zaken en On derwijs nemen ieder de helft van de subsidie voor hun re kening. Voor elke gulden die zij erin stoppen moeten de acht deelnemende organisa ties een gulden bijleggen. Daarnaast financieren deze niet-overheidsinstellingen het bureau van de stichting. Dat kbst ze in de vier jaar dat die bestaat 160.000 gulden per organisatie. De stichting komt voort uit beleidsplannen die in de nota Kennis in Beweging uit 1995 en het Hoger Onderwijs en Onderzoeksplan 1998 (HOOP) staan. Met de nota wil minis ter Wijers (EZ) onder meer Nederland wat betreft kennis terugbrengen in de voorste gelederen van de rijke indus trielanden van de OESO. Bv eta en technici zijn volgens EZ hard nodig in Nederland, maar studies daarvoor zijn niet populair. Nederlendse Hervormde Kerk Zierikzee: Gewone wijkge- meente: Gasthuiskerk: 18.45 uur dhr. D. Vos. Vrijzinnige Gemeente: Gast huiskerk: 19.45 uur ds. K. Hendrikse. Kerkwerve: 19.30 uur ds. G. v. d. Pol, viering H.A. Serooskerke: 19.00 uur ds. J. van Oostende, Scherpenzeel. Bediening H.A. Burgh: 19.30 uur ds. A. R. van der Deijl, gedachtenis- dienst. Haamstede: 19.00 uur ds. G. A. Kansen, viering H.A. Noordwelle: 19.30 uur gez. ge- dachtenisdienst in Noordwel le. Renesse: 19.30 uur gez. ge- dachtenisdienst in Noordwel le. Brouwershaven: 19.30 uur ds. H. J. Buijs, in Gereformeerde kerk Brouwershaven. Zonnemaire: 19.30 uur ds. H. J. Buijs, in Gereformeerde kerk Brouwershaven. Ouwerkerk: 19.30 uur dienst. Oosterland: 19.00 uurds. J. de Haan. Woord en viering Avondmaal. Sirjansland: 19.00uurds. H. J. Boer. Bruinisse: 15.00 uur H.A. aan huis. 16.00 uur pastor L. C. Hondius en ds. J. Smit, H.A. In 't Opper. 19.00 uur ds. J. Smit, H.A. Samen op Weg-gemeente Scharendijke: De Hoeksteen: 19.00 uur da. H. B. Graafland. Duiveland (Nieuwerkerk): Johanneskerk (Kerkring): 19.30 uur ds. J. Knoop. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 19.30 uur dr. A. Jobsen. Haamstede: 19.30 uur ds. L. J. Lingen, m.m.v. kantorij. Brouwershaven/Zonnemai- re: 19.30 uur ds. H. J. Buijs, in Geref. kerk Bostonplein. Bruinisse: 19.00 uur pastor L. C. Hondius, Bruinisse. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 19.00 uur ds. J. A. Roosse. (Haven Noord zijde 10). Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 19.00 uur ds. H. J. Th. Velema. Kerkwerve: 19.00uurds. H. Korving. Haamstede: 19.00 uur ds. J. C. Hardeman. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 19.00 uur lees- dienst. Nieuwerkerk: 19.00 uur leen dienst. Oosterland: 19.30 uur lees- dienst. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 19.00 uur lees- dienst. Nieuwerkerk: 19.30 uur lees- dienst. Bruinisse: 19.00 uur lees- dienst. O ud -Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 19.00 uur lees- dienst. Oosterland: 19.30 uur dhr. H. Molendijk. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: 15.00 uur Kruis weg. 19.30 uur Goede Vrij dagviering met zang, pastor A. Verdaasdonk. Evangelische Christengemeente Zierikzee: 19.00 uur Samen komst en Avondmaal, in het Multifunctioneel Centrum, De Huybertstraat 35. Corneliastichting 10.15 uur: ds. E. M. Lingen- van Veen. ORLANDO (AFP) - Het Ame rikaanse ministerie van Landbouw is een onderzoek begonnen naar het jongste themapark van Disneyworld in Florida naar aanleiding van de dood van een aantal exotische dieren. Dit is uit of ficiële bron vernomen. Het nieuwe themapark van Disney, Koninkrijk der die ren, telt ongeveer duizend dieren. Het 1,6 miljard gul den kostende park opent op 22 april zijn poorten. Onderzoekers van het minis terie van Landbouw zijn naar het 200 hectare grote park ge gaan om de oorzaak van de dood van ten minste tien gro te exotische dieren te bestu deren. Onder de overleden dieren zijn drie jonge jacht luipaarden, een witte neus hoorn en een zwarte neus hoorn, een nijlpaard en drie Aziatische visotters. Disney werkt volledig aan het onderzoek mee, verklaar de een woordvoerster. Een met de inspectie van dieren tuinen belaste vertegenwoor diger van het ministerie zei dat men zich wil vergewissen dat de dieren de benodigde zorg krijgen. VALKENBURG (ANP) - Een Limburgse expeditie gaat de ze zomer de 8068 meter hoge berg Gasherbrum 1 in Paki stan beklimmen. Deze reus, die ook bekend staat onder de naam Hidden Peak, is nog nooit door een Nederlander bedwongen. Volgens teamleider Mervyn Smeets is de klim technisch gesproken niet extreem moei lijk. De relatief lage hoogte maakt het mogelijk om de top zonder zuurstof te beklim men zonder al te grote risico's te nemen. De expeditie bestaat uit elf mensen, onder wie zeven klimmers en twee artsen. Het team vliegt op 24 juni naar Pakistan en arriveert onge veer twee weken later in het basiskamp. Na een paar we ken acclimatisatie wil de ploeg rond 1 augustus vanaf 7200 meter hoogte de laatste klim naar boven maken. De klimmers nemen dan alleen proviand, extra kleding en EHBO-spullen mee. De route loopt via het Japans couloir, een 800 meter hoge geul met steilheden tot 55 graden en enkele rotspassages. De klimmers zullen hun avontuur aangrijpen om de rommel op te ruimen die de lokale bevolking, toeristen en klime'xpedities in het ge bergte achterlaten. Als de dragers het expeditiemateri aal hebben afgeleverd in het basiskamp, zullen ze op de te rugreis al het zwerfvuil op de kampplaatsen meenemen. Een van de sponsors van de expeditie is het schoonmaak bedrijf Hago. Een aantal Limburgse scho len wil de komende maanden 100.000 gulden bijeenbren gen. Het geld is onder meer bestemd voor de inrichting van het laatste dorpsschool tje voor het gebergte en de stichting van een meisjes school in het gebergte. HONGKONG (ANP) - Levi Strauss, de Amerikaanse fa brikant van spijkergoed, heeft besloten weer in China te gaan produceren. Vijf jaar geleden verliet de onderne ming het land uit onvrede over de schending van de mensenrechten. Volgens topman Peter Jacobi is het duidelijk geworden dat de China de mensenrechten nu beter respecteert dan vroe ger. Hij zei bemoedigd te zijn door de ervaringen die grote Amerikaanse concern als Co ca-Cola en Kodak hebben op gedaan. Elders in Azië maakt Levi zijn producten in twaalf lan den. De partners daar hadden er al eerder bij het concern op aangedrongen weer naar Chi na te gaan. Hoge verwachtin gen heeft Levi nog niet van zijn terugkeer. Het zal nog ja ren duren voordat de produc tie weer het peil van vroeger heeft bereikt. De commerciële en politieke betrekkingen tussen China en de Verenigde Staten zijn de laatste tijd een stuk beter ge worden. In juni brengt presi dent Clinton een bezoek aan Peking. Naar verwachting zullen er dan veel commercië le contracten worden onderte kend. Zo gewoon en toch zo bij zonder. Zo alledaags maar toch steeds een wonder. Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter HELENA JACOBA Wij noemen haar Leonie Zij weegt 2730 gram 7 april 1998 ANTON DE HERTOGH CAROLA DE HERTOGH- v. d. MAAS Ha verstraat 18 4311 CP Bruinisse Tfel. 0111-481785 Spannend waren de laat ste weken, met wat hulp had je het toch nog snel bekeken, nog wel heel teer en klein, zijn wij heel blij dat je nu bij ons kunt zijn; JUDITH JULIETTE Judith is geboren op 8 april 1998, weegt 2920 gram en is 48 cm. lang. HANS en BIANCA MEURS Rutger 't Vrije 43 4301 JX Zierikzee Bianca en Judith rusten van 12.00 tot 15.00 uur Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele gelukwensen, kaarten en kado's die we na de geboorte van EMMELIE mochten ontvangen. KO, CORINA en LEONARD SMALHEER-OVERBEEK Kerkwerve, april 1998 Deze twee leuke meiden wijken *0. niet van chauffeurszijden. Onder hun begeleiding loopt het al 10 jaar gesmeerd. 4 Daarom morgen gebak en namens het Taxi Lemsom-team van harte gefeliciteerd. Sjaan en Kees Hart J geen 10, 20, 30 maar 40 jaar zijn zij een paar §jj Hartelijk gefeliciteerd van kinderen en kleinkinderen g|§ (n de wolken is bestemd voor een gelukwens ter gelegenheid van verjaardag, jubileum, huwelijk, examen, of verloving. De advertentie dient 1 dag voor plaatsing in het bezit te zijn van de Zierikzeesche Nieuwsbode Tarieven- Prijs per wolk, max. 4 regels tekst 12,--, 2 wolken max. 8 regels tekst 24,-, etc. Toeslag foto of illustratie (max. 3 cm breed x 4 cm hoog) 25,- (max 6 cm breed x 4 cm hoog) 35,--. Prijzen excl. 17,5 BTW. De advertenties kunnen zonder opgaaf van reden geweigerd worden. ,,Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden Psalm 103:2 Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete kend, geven wij kennis dat van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader, lieve opa en overgrootvader CORNELIS MARINUS JANSE eerder gehuwd geweest met Jacomina Jacoba de Keijzer 13-7-1911 16-4-1998 Emmeloord: G. JANSE-BOS Rheden: JAN Hoogeveen: JANNIE en DIETTERT Beusichem: DAAN en LAMMIE Amsterdam: JOKE Espel: WIM en FEMMIE Klein- en achterkleinkinderen Andijkstraat 1 8304 CT Emmeloord De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 10 april om 11.00 uur in het kerkcentrum „De Ont moeting" aan de Europalaan te Emmeloord. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de algemene begraafplaats aan de Espelerlaan te Emmeloord. Gelegenheid tot afscheid nemen vóór de rouw dienst en condoleren na afloop van de begrafenis in het uitvaartcentrum van de NUVA bij de be graafplaats. Geen bloemen Met droefheid ontvingen wij het bericht uit Em meloord, dat aldaar in de leeftijd van ruim 86 jaar is overleden onze geliefde zwager en oom, de heer C. M. JANSE echtgenoot van G. Bos eerder gehuwd geweest met Jacomina de Keijzer Namens de familie: Renesse: J. DE KEIJZER-JANSE Schuddebeurs: P. M. v. d. KLOOSTER J. A. v.d. KLOOSTER- DE KEIJZER Kinderen en kleinkinderen 7 april 1998 7 april 1998 is overleden onze lieve moeder, oma en opoe ADRIANA JOHANNA VAN LANGERAAD-DER WEDUWEN in de leeftijd van 87 jaar. We zullen haar erg missen. Hoofddorp: RINUS en TIPPY Jelske Hanneke en Martijn Kerkwerve: HANSenBEP Ad Jos en Sjaak Jeanne, Richard Peter en Astrid Mark Kerkwerve, Weelweg 5 Correspondentie-adres: Weelweg 14,4321 AH. Kerkwerve De crematie-plechtigheid zal plaatshebben zater dag 11 april om 14.45 uur in het crematorium te Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 3. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in de ontvangkamer van het cremato rium. Heden overleed onze schoonzuster A. J. VAN LANGERAAD-DER WEDUWEN Weduwe van K. A. van Langeraad Brouwershaven: P. J. VAN LANGERAAD M. S. H. VAN LANGERAAD- VAN STAALEN Middelburg: N. Z. J. VAN LANGERAAD 7 april 1998 U wilde nog zo graag, maar helaas.... Ook wij zullen U missen. mevr. A VAN LANGERAAD Kerkwerve: LEEN DE BIL CORRIE DE BIL-FEIJTEL Kinderen en kleinkinderen 7 april 1998 Wij bedanken de firma StOOf en de Firma „Hamerslag" voor de renovatie van de woonkamer. John en Ria Steenis Tevens iedereen Prettige Pasen Op donderdag 16 april a.s. vindt de afscheidsreceptie plaats van de heer sociaal psychiatrisch verpleegkundige van Emergis, sector Langdurige Zorg en Wonen Oosterscheldegebied. S Hij maakt gébruik van de mogelijkheid vervroegd uit te treden. De openbare receptie wordt gehouden van 16.00- 17.00 uur in restaurant De Drie Morianen, Kraanplein 12-14 te Zierikzee. Voor veel mensen is de vakantie iets heel gewoons. Voor duizenden langdurig zieken en zwaar lichamelijk gehandicapten ligt dat heel anders. Zij moeten vaak gedwongen thuis blijven,- omdat zij afhankelijk zijn van - intensieve verpleging en verzorging, De Zonnebloem zorgt dat 6000 zieken en gehandicapten dit jaar tóch op vakantie kunnen. Dankzij de hulp van 6200 vrijwilligers. Ook hulp helpenl Steun de 'Actie Zonnebloem vakanties'. Giro 145, Breda. "Ook ik help mee" e; de zonnebloem Postbus 2100,4800 CC Breda Telefoon (076) 564 63 62 Er zijn 2.000.000 mensen met een spijsverterings ziekte. MAAG LEVER DARM Postbus 430,3430 AK Nieuwegeln Epilepsie is meer dan alleen maar medicijnen slikken. Het begrip van anderen is van groot belang. Word donateur, vraag informatie. Giro 222.111 Nationaal Epilepsie Fonds Postbus 270 3990 GB Houten Epilepsle-lnfolijn: 0900-821.24.11 DOOS VIOLEN 24 STUKS voor BIJ BESTEDING VAN 25,- VRIJDAG EN ZATERDAG DOOSJE EIEREN (6 STUKS) GRATIS! Zandweg 22 - Zierikzee - Telefoon 0111-413365 Zambia heeft slechts 500 artsen. Voor 10 miljoen mensen. Dokter Wim Vlaanderen verzorgt diverse medische opleidingen om dit tekort weg te werken. Helpt u hem door de aanschaf van leerboeken mogelijk te maken? Voor/27,50 Voor 55,- Voor/95,- Handboek voor "Elementaire Kinderzorg" "Praktische Gids Gezondheidszorg" "Oxford Tekstboek voor Psychiatrie" 'Dankzij uw steun kan ik doorgaan' 0 IRA A 1 Spruitenbosslrjfol 6, 01 lYIMV I 2012 LK Haarlem i f

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 6