Kraamafdeling sluit deuren Dienst voor gehandicapten Lentegroet van kinderen aan ouderen op het dorp Kerncentrale wegens storing kort uitgezet Miss Behave treedt op in centrum Big 'S' Granaten onschadelijk gemaakt Rondreis Israël en Jordanië STREEKNIEUWS INGEZONDEN STUKKEN Gemeentelijk terrassenbeleid Schakelaar zonder spanning MUZIEKAGENDA Zieke gynaecoloog zo snel mogelijk vervangen Rock-covers op 18 april In mei, juni en oktober Workshops aquarelleren in Oranjezon Oostkapelle Traditionele Palmpaasoptocht van 't Stoofje DONDERDAG 9 APRIL 1998 NR 26363 5 WEST-SOUBURG - De granaten die op een ter rein bij WestrSouburg Ja gen, zijn vandaag on schadelijk gemaakt. Gisterenmiddag werden de granaten door de Ex plosieven Opruimings dienst (EOD) geborgen. De ligplaats van het oor logstuig was breed be kend, waardoor druk is uitgeoefend op de EOD om de granaten zo vlug mogelijk op te ruimen. De toestand waarin de explo sieven zich bevonden was zodanig dat de EOD er niets voor voelde ze te vervoeren. Ze zijn op een geheime plaats begraven en tot opruiming door de politie bewaakt. ZIERIKZEE - Op initiatief van de Vrijzinnige Gemeente Zierikzee wordt dinsdag 14 april een voorlichtingsavond over een rondreis naar Israël en Jordanië gehouden. Deze reis vindt plaats van 13 tot en met 27 september. De organisatie is in handen van ds. H. Bals uit Voorburg in sa menwerking met reisbureau Oppenheim Travel. De bij eenkomst in het Kerkcen trum achter de Zierikzeese Gasthuiskerk begint om 20.00 'uur. UITGESTELD ZIERIKZEE - De voor gister avond aangekondigde uitzen ding van SBS6 over de brand bij hotel De Zeeuwse Stro men is een week uitgesteld. Dat heeft de commerciële om roep dinsdagmiddag aan de directie van het hotel laten weten. Het gaat om het nieu we programma 'You're my hero' dat op de woensdag avonden om 21.30 uur staat geprogrammeerd KOORZANGAVOND GOES - In de Maranathakerk aan de Bergweg in Goes wordt zaterdag 11 april een koor- en samenzangavond ge houden ten bate van de Stich- •ting Ontmoeting, die zich in zet voor de dak- en thuislozen in Rotterdam. Kinderkoor Jedaja uit NIeuwerkerk en jongerenkoor Matthanja uit Goes verlenen hun medewer king. De avond staat in het te ken van 'Passie en Pasen'. Aanvang 19.30 uur. De redactie behoudt zich het recht voor ingekomen stukken in te korten. Plaatsing betekent niet dat de inhoud door de redactie wordt onderschreven. Ingezonden stukken zijn buiten verantwoordelijkheid van de redactie en uitsluitend voor rekening van de briefschrijver, waarvan naam en adres bij de redactie bekend moeten zijn.. Met grote verbazing heb ik bij de gemeentemededelin gen in Ons Eiland van 2 april gelezen dat onze burgemees ter een terrasvergunning heeft uitgegeven aan een be drijf op de Markt in Brou wershaven. Bij de mededelin gen staat ook dat dat schuinpandig is. Hoe is dat mogelijk met het oog op de nieuwe APV en het zomerter rasseizoen 1998 dat dit jaar van kracht is? In dat beleid staat dat je een terras kan ex ploiteren, mits het op hetzelf de perceel valt als de inrich ting. Nu vraag ik me af of Brouwershaven wel of niet bij Schouwen-Duiveland hoort. Of geldt de APV alleen op het Kraanplein in Zierik zee? Is dit nu meten met twee maten of is het willekeur? Ik herhaal de woorden van wethouder C. Veerhoek: 'Ge lijke monniken, gelijke kap pen'. R. J. BERREVOETS Eet'uus Kiek in de Pot Zierikzee ZIERIKZEE Vrijwilligers Radio Schouwen-Duiveland is op zoek naar vrijwilligers. De lokale, publieke radio kan mensen gebruiken als nieuwsjagers voor de dagelij- ke rubriek 'Info' en is ook op zoek naar technici en presen tatoren voor de ochtendpro gramma's. Kandidaten krij gen een cursus aangeboden. Radio Schouwen-Duiveland zoekt met name mensen die overdag tijd hebben. Belang stellenden kunnen bellen naar de studio: 420555. Paaszangdienst In de Christelijke Gerefor meerde kerk in Zierikzee wordt maandag 13 april een paaszangdienst gehouden. Kinderkoor de Sjofar en de Lofstem verlenen hun mede werking. Hans Biesma be speelt het orgel en de medita tie wordt verzorgd door ds. J. Oosterbroek. De dienst be gint om 9.30 uur. OOSTERLAND Paasdienst In de Nederlandse Hervorm de kerk in Oosterland wordt zondag 12 april een paas dienst gehouden, waaraan het koor VZOS en jongeren van de muziekschool meewer ken. De aanvang is om 10-00 uur. BRUINISSE i Eieren zoeken Jongerencentrum De Pul houdt maandag 13 april, tweede paasdag, een wed strijd eieren zoeken voor de kinderen van de basisscholen in Bruinisse. Degene die het gouden ei heeft gevonden is de winnaar. De wedstrijd be gint om 8.00 uur. BORSSELE (ANP) - De kerncentrale in Borssele is dinsdag afgeschakeld. Dat gebeurde nadat bij onder houdswerkzaamheden een storing optrad in het niet- nucleaire deel van de installatie. De storing is inmid dels verholpen en de prodctie is hervat. Uit voorzorg werd de reactor dinsdag afgeschakeld. Vol gens de Elektriciteits-Pro- duktiemaatschappij Zuid-Ne derland (EPZ) is er geen enkel gevaar voor de omgeving ge weest. De nucleaire veilig heid was niet in het geding. Tijdens de onderhoudswerk zaamheden bleek bij het uit nemen van een schakelaar dat een voedingsrail span ningloos was. Daardoor slo ten de kleppen in het koelwa tersysteem van de condensor. Het uit-bedrijf nemen van de kernenergie-eenheid heeft volgens de EPZ geen gevol gen gehad voor de elektrici teitsvoorziening in Neder land. Andere centrales nemen in zo'n geval de productie over. De productiemaatschappij heeft de storing gemeld bij de toezichthoudende Kernfysi sche Dienst. Het incident is ingedeeld op niveau 0 van de internationale schaal voor nucleaire gebeurtenissen. Het komt gemiddeld een paar keer per jaar voor dat de cen trale wordt afgeschakeld we gens een storing. Tenzij andêrs vermeld, beginnen alle uitvoeringen om 20.00 uur. 18 april: Dorpshuis, Dreischor. Jaarconcert Crescendo (met jazzballet). 22 april: Theater Mondragon. Jaarlijkse uitvoering van de Zeeuwse Muziek school regio Schouwen-Duiveland. (19.30). 25 april: Zeeuwse Muziekschool, Zierikzee. Ronald Slager, hoorn (met pianobegeleiding). Ars Musica 5. 25 april: Jacobuskerk, Renesse. Uitvoering Ned. Hervormd Kerkkoor. (19.30). 5 mei: Grote- of St. Nicolaaskerk, Brouwershaven. Knapenkoor van de stad Plovdiv (Bulgarije). 15 mei: Nieuwe Kerk, Zierikzee. Jubileumconcert Zierikzees koor Cantare. (20.30). 16 mei: Nieuwe Kerk, Zierikzee. Mannenkoor De Lofzang (Heerde), Klaas Jan Mulder, orgel (ZOA-avond). (19.30). 16 mei: Lutherse kerk, Zierikzee. Kamerkoor Vocalei (Leiden) m.m.v. Kora den Boer, dwarsfluit en Anton den Boer, orgel. 23 mei: Grote- of St. Nicolaaskerk, Brouwershaven. Zeeuws orkest. 1 juni: Ned. Herv. kerk, Serooskerkc. Pinkstersamenzangavond In de Rechte Straat. (19.30) 6 juni: Grote- of St. Nicolaaskerk. Brouwershaven. Fanfare-orkest Luctor et Emergo, Prosper Se- vestre, orgel. 19 juni: Ned. Herv. kerk, Haamstede. Zangavond Int. kerkkoor Haamstede m.m.v. Chr. gem. koor Hart en Stem (Ouddorp). Eric en Sjaak Berrevoets en Jikke Troost, orgel. (19.30). 20 juni: Nieuwe Kerk te Zierikzee. Zangavond met mannenkoor Rehoboth (Gelder- malsen) en Duivelands Mannenkoor. (19.30). 20 juni: Grcfte- of St. Nicolaaskerk, Brouwershaven. Kamerkoor Musica Sacra, Den Haag. m.m.v. Jan Hage, orgel. 4 juli: Ned. Herv. kerk, Dreischor. Jaarlijkse zang- en muziekavond Hervormd kerkkoor m.m.v. Crescendo en enkele solisten (19.30). Muziek- of zangverenigingen wordt verzocht om zo spoedig mogelijk na het bekend worden van de datum van hun con cert/uitvoering deze uitsluitend schriftelijk door te geven aan M. van der Veer. Mastgatstraat 12. 4301 WG Zierikzee. ,,We zijn gedwongen de acti viteiten in Zierikzee voortij dig te stoppen wegens ziekte. 'Het is onverantwoordelijk om maar met twee gynaecolo gen verder te gaan," reageert interimmanager van de Raad van Bestuur van Stichting Oosterscheldeziekenhuizen •O. Breederveld'desgevraagd. Be inzet van slechts twee spe cialisten zou betekenen dat Zij beiden continue beschik baar moeten zijn, wat niet •haalbaar is. Volgens Breeder veld zijn er in deze situatie 'twee mogelijkheden. ,,Of je zoekt een' waarnemer of de -boel moet dicht." Hoewel vooralsnog tot de laatste maatregel is besloten, gloort er wel licht in de duisternis. lang het duurt voor er een op lossing gevonden is, is onze ker. Wat de huisartsen betreft valt de nu ontstane situatie echter niet voor lange tijd te tolere ren. ,,We moeten duidelijk heid kunnen scheppen naar vrouwen toe die binnenkort uitgerekend zijn en er is ge woon een regeling nodig die voor iedereen acceptabel en redelijk is. Hoewel de situ atie wel veilig is, moeten vrouwen zich ook veilig kun nen voelen," vindt De Doel- der. Reden voor de huisartsen van Schouwen-Duiveland zich op korte termijn te bera den over mogelijke oplossin gen. BURGH-H AAMSTEDE - In jongerencentrum Big 'S' in Burgh-Haamstede treedt zaterdag 18 april de Schiedamse formatie Miss Behave voor het voetlicht. Deze band speelt uitslui tend covers, wat een afwis selend en eigenzinnig reper toire oplevert. De bandleden kiezen voor zo wel recente nummers als Nobody's Wife van Anouk tot sterke oudjes als White Room van Eric Clapton Cream. Spanish Stroll van Mink DeVille en Coz I Luv You van Slade zijn andere nummers die de musici ten gehore brengen in Big 'S'. Zangeressen De roek-coverband Miss Be- have bestaat uit zeven per sonen. Naast drie dansende zangeressen maken twee gi taristen, een bassist en een drummer deel uit van de ploeg. Leadzangeres Mir jam begon ooit als achter grondzangeres, maar wist deze positie snel te ontgroei en. Jolanda geldt als diri- gente van het stel. Sinds kort draagt achtergrond zangeres Marjolein haar steentje aan het geheel vbij. Zij maakt ook nog deel uit van een vocalgroup. Het concert in jongerencen trum Big 'S' begint om 21.45 uur. OOSTKAPELLE - Beeldend kunstenares en illustra trice Mieke van Tilburg geeft in mei, juni en oktober workshops aquarelleren in Toeristisch Centrum Oranjezon in Oostkapelle. De drie workshops duren drie dagen. Zowel beginners als gevorderden kunnen er aan deelnemen. In mei staat het thema 'macro bloemen' cen traal, in juni 'schelpen' en in oktober 'culinaire composi ties'. De workshop in mei wordt een experiment in kleur, aquarel en macrobloe- men. De eerste dag schilderen de deelnemers intuïtief op de beweging van de kleur. Van uit het gevoel wordt op de ge kozen kleuren geantwoord met andere kleuren. Al doen de vervloeien de kleuren met elkaar, mengen zich, contras teren en komen tot vorm. Het doel van deze werkwijze is volgens de Stichting Educa tief Toerisme Zeeland Oran jezon de vrijheid en ruimte er varen van het bewegen met grote kwasten over een groot vel papier, loskomen en voe len wat de verf en kwasten doen op papier en hoe het pa pier hierop reageert. Er wordt gewerkt met muziek. De tweede dag werken de cur sisten het thema 'Macrobloe- men' uit. Bloemen, of een ge deelte ervan, worden uitvergroot en bijna als abs tractie uitgewerkt op een groot vel papier. Bloemen worden dan een soort land schappen of patronen. De der de dag maken de deelnemers de. werkstukken verder af en volgt een nabespreking. In de workshops 'Schelpen' of 'Culinaire composities' wordt bovenstaande werk wijze niet toegepast. De deel nemers houden zich dan bezig met de opbouw van een stille ven of het schilderen daar van. Voor nadere inlichtingen of aanmelding: telefoon 0118- 581507. EXCURSIES OOSTKAPELLE - Tijdens het Nationaal Museumweek end op 18 en 19 april worden vanaf het Zeeuws Biologisch Museum in Oostkapelle di verse rondleidingen gehou den. De excursie 'Strandjut ten' vindt zaterdag 18 april plaats. De deelnemers gaan onder leiding van een gids juttend langs het strand en onderzoeken allerlei voor werpen die ze langs de vloed lijn vinden. Tijdens de rond leiding 'Mét de boswachter op pad' op zondag 19 april wordt het bos van Westhove ver kend. Beide excursies starten om 14.00 uur en duren tot on geveer 15.30 uur. Vooraf aan melden is noodzakelijk, tele foon 0118-582620. „Breederveld heeft toege zegd, en daar vertrouw ik hem ook in, het uiterste te •do^en om vervanging te vin- den. Er is echter een groot ge brek aan dokters, op ieder ge bied. Ook op het gebied van gynaecologie," zegt P. de •Doelder - voorzitter van de Districtshuisartsenvereni- ging Zeeland en woordvoer der namens de huisartsen op Schouwen-Duiveland. In een gesprek gisterenmiddag heeft een delegatie van be trokken huisartsen sterk aan gedrongen op snelle actie. ,,In onze visie zit het ziekenhuis met een heel groot probleem. Als één van de drie gynaeco logen ziek wordt, zie je pas hoe kwetsbaar'de organisatie is;" aldus De Doelder. Hoe Beroering- In het najaar van 1997 veroor zaakten de plannen van de Stichting Oosterscheldezie kenhuizen om de kraamafde ling te sluiten al grote beroe ring onder de betrokkenen. De terughoudende communi catie van de Raad van Be stuur destijds bleek geen goed te doen aan de situatie. „Eerst was ik dan ook wat boos, omdat we nu weer op dezelfde vreemde manier op de hoogte werden gebracht. Maar daar hebben we het van middag uitgebreid over ge had en dat had te maken met de snelheid waarmee besliss ingen genomen moesten wor den in deze sityatie," aldus De kraamafdeling in Zierikzee is sinds dit weekeinde gesloten. De huisartsen zetten alles op lijkheid te scheppen naar de mensen toe. De Doelder. In de vergade ring van de commissie Maat schappelijke Aangelegenhe den, dinsdag, vroeg mevrouw J. Bos (VVD) opheldering over de signalen die zij verno men had over sluiting van de kraamafdeling. Wethouder P. Berrevoets - Ringelberg ant woordde hierop inmiddels al contact te hebben gehad met lid van de Raad van Bestuur J. Broertjes en sprak in dit verband over 'een zorgelijke ontwikkeling'. Onlangs is een driekoppige commissie, bestaande uit hoogleraren, in het leven geroepen die onder zoek instelt naar de toe komstmogelijkheden van de Zierikzeese kraamafdeling. „Daar is ook een hoogleraar in de huisartskunde in be trokken en Schouwen-Duive- alles om zo snel mogelijk duide- (Foto: Joop van Houdt) land zal zeker goed worden - gehoord," voorspelt De Doel- - der. Eerder gaf Breederveld in de ze krant aan meer activitei- ten naar Zierikzee te willen - halen om het bestaan van het ziekenhuis zeker te stellen. ZIERIKZEE - In de Gerefor meerde kerk aan de St. Do- musstraat in Zierikzee wordt zondag 19 april de jaarlijkse dienst voor en door verstan delijk gehandicapten gehou den. Het betreft een initiatief van de Interkerkelijke Werk groep Zierikzee. Het thema is: 'Geroepen om te zingen'. De dienst staat ge heel in het teken van zingen. Ronald van Bronswijk is de voorganger. Mar van der Veer bespeelt het orgel.De aanvang is om 17.00 uur. •ZIERIKZEE - De kraamafdeling van het ziekenhuis in Zierikzee is sinds dit weekeinde gesloten. In ver band met ziekte van één van de drie gynaecologen heeft de Raad van Bestuur van de Stichting Ooster scheldeziekenhuizen voorlopig tot deze maatregel besloten. Toegezegd is dat er zo snel mogelijk wordt gezocht naar vervanging. OUWERKERK - 'Ei koerei. Over ene zondag krijgen wij een ei'. De leerlingen van basisschool 't Stoofje in Ouwerkerk brachten dinsdagmorgen hun traditione le lentegroet aan de ouderen op het dorp. De deelne- mertjes aan deze Palmpaasoptocht trokken langs de deuren van tweeëntwintig ouderen. „Één ei is geen ei. Twee ei is een half ei. Drie ei is een paas ei," zongen de kinderen het palmpaaslied in koor. Met de ze en andere liedjes brachten dertien leerlingen uit groep 1 en 2 van 't Stoofje een hulde aan de inwoners van Ouwer kerk boven de tachtig jaar. „De gedachte erachter is jon ge kinderen een lentegroet te laten brengen aan de oudere mensen op het dorp. Hoelang we dat al precies doen, weet ik niet. In ieder geval ruim twintig jaar," zegt directeur H. Snijders van de openbare basisschool. Met een palmpaasstok in de hand - een. uitbundig versier de kruisvormige stok - werd de rondtocht gemaakt. De kinderen zongen liedjes en brachten cadeautjes voor de mensen die zij bezochten mee. Zo kregen alle ouderen een broodhaan, een servetje en een potje jam aangeboden. De etiketten van de jampotjes waren door de leerlingen zeif in paasstijl versierd. „Heel veel ouderen waren ontroerd en moesten echt een traantje wegpinken. Hoe dit ooit is ontstaan weet ik eigenlijk niet, maar het resultaat is in ieder geval duidelijk merk baar; de meesten glunderen en worden door de kinderen echt verblijd," blikt moeder van de 4-jarige Milou en voor zitter van de activiteitencom missie van de school A. Kuy- per terug. Helemaal voor niets doen de kinderen het niet. Bij de meeste deuren worden ze op hun beurt overladen met snoepjes en paaseitjes. Op aandringen van de school zoe ken steeds meer ouderen naar een 'gezond' alternatief, zoals bijvoorbeeld een zeepje of kaarsje in de vorm van een schaapje. „Dat vinden ze leuk. Meestal zijn ze na die tocht ook helemaal versle ten," vertelt de juffrouw van beide groepen C. van Tol. Voorafgaand aan de palm paasoptocht wordt er dagen lang druk geknutseld door de kinderen en leest de juf uit een speciaal paasvoorlees- boek 'voor. „En als je dan ziet hoe ze soms ademloos toekij ken hoe oudere mensen naar de deur toe komen schuifelen, dat is wel bijzonder," aldus Van Tol. Feestje Voorlopig kunnen de ouderen in Ouwerkerk jaarlijks op dit feestje blijven rekenen. Snij ders: „We merken dat oude ren het op prijs stellen en dat de kinderen het leuk vinden. Velen op het dorp werken ook mee, zoals de bakker' en de jammakerij. Het is een echte dorpstraditie. Nee, dit laten we niet zomaar schieten. Zou je het overslaan, dan wordt er direct over opgebeld." Kuy- per, die zelf dit jaar voor de eerste keer als begeleidster meeliep, is het daar volmon dig mee eens. „Dit moet nog jaren doorgaan." De palmpaastakken werden door ouders in elkaar gezet. De leerlingen maakten de slingers, onder meer van coniferen en rozijntjes. De ouderen genoten van het bezoekje van de kinderen. (Foto: Marijke Folkertsma)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 5