Illlllllllllllll Senioren gematigd tevreden VLIEGER 10 11 12 beter L,iO Echt Waar bij Visser Watersport, echt waar Laatste Zierikzeesche Nieuwsbode op 30 april Gemeente en Duinoord AANRIJDING INBRAAK Aanrijding brug Kats Seizoen mosselen gesloten KZEESCHE NIEUWSBODE DONDERDAG 9 APRIL 1998 363 1 53e JAARGANG NR 263^9 WAARIN OPGENOMEN DE ZI E RI K Z E E SC H E COURANT 1 797-1889 SANT Q U.S.A. Aan de grote jachthaven achter Aquadelta in Bruinisse, telefoon 0111 482132. 7 dagen per week open! Hoog tijd om orde op zaken te stellen binnen organisatie GGD krijgt nog half jaar BROUWERSHAVEN - Het gaat niet goed bij de Ge meenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zee land. Een onderzoek van het Bureau Beerenschot wijst uit, dat er veel onduidelijkheid is over de wet telijk verplichte taken van de GGD en dat de bijdra ge van de gemeenten veel te laag is om daadkrachtig te kunnen functioneren. De GGD krijgt zes maanden de tijd om orde op zaken te stellen. De leden van de commissie Maatschappelijke Aangele genheden verbaasden zich dinsdagavond over het feit, dat de problemen zo ernstig zijn en in zo'n laat stadium naar buiten zijn gekomen. Naast onduidelijkheid over de wettelijke taken van de GGD, ontbreekt het volgens het onderzoek ook aan vol doende heldere gemeentelij ke spelregels om tot advise ring en besluitvorming van GGD-producten te komen. Er zijn ook communicatiepro blemen tussen bestuur en ma nagement. Verder is er de 'pettenproblematiek': de GGD-bestuurder is bestuur der, financier en klant/afne mer tegelijk. Bijdrage De bijdragen van de Zeeuwse gemeenten aan de GGD zijn aanzienlijk lager dan het ge bruikelijk landelijk gemid delde. Zo betaalt de gemeente Schouwen-Duiveland 17 gul den per inwoner, terwijl het gemiddelde rond 34 gulden ligt. In dit verband zal de GGD op korte termijn op last van de Inspectie volksgezond heid bij de gemeenten een claim neerleggen om de uit voering van de taken weer op een aanvaardbaar wettelijk minimumniveau te brengen. Voor de gemeente Schouwen- Duiveland wordt de GGD-bij- drage begroot op 46^,228 gul den per jaar. In het tekort over 1997 bij de GGD draagt de gemeente 95.098 gulden bij. Volgens B&W zal dit ex tra bedrag verbleken bij de claim, die dus binnenkort nog van de GGD te verwachten valt.De problematiek kwam dinsdagavond aan de orde in de commissievergadering naar aanleiding van het voor stel van het dagelijks bestuur van de GGD om tot bestuur lijke heroriëntatie te komen. Dat voorstel is nu echter inge haald door de praktijkproble men. Wethouder P. Berrevoets- Ringelberg, zelf db-lid van de GGD, erkende: ,,We hebben dit voorstel gedaan in de tijd, dat we nog dachten dat we het goed deden." Het college van B&W wil die bestuurlijke heroriëntatie derhalve nog maar even uit stellen en pleit ervoor dat eerst de actuele problemen worden aangepakt. ,,Wat gaan we daar zelf aan bijdragen in de vergadering van 23 april?," informeerde R. Geluk (D66). Met het orga niseren van een themadag, zo als het college voorstelde, was zij niet zo gelukkig. „Dat is doorschuiven van de pro blematiek; ik verwacht een constructievere-bijdrage." Zij verbaasde zich ook over het feit, dat men binnen de GGD niet eens op de hoogte is van de wettelijke taken, die Bevolkingsonderzoek naar borstkanker is één van de taken van de GGD in! het kader van de Wet Collectieve Preventie (WCP). (Foto: Marijke Folkertsma) deze organisatie dient uit te oefenen. De wethouder kon niet anders dan bevestigen dat de praktijk inderdaad zo is. J. van den Berge (RPF) vond ook dat met de bestuurlijke heroriëntatie maar pas op de plaats gemaakt moet worden. E. Overbosch-de Reijger (Pv dA) en J. Bos (WD) voerden beiden aan dat men veel eer der aan de bel had moeten trekken ten aanzien van de huidige problemen. Richtlijnen De extra bijdrage van 95.000 gulden ter aanzuivering van het tekort over 1997 over stijgt de twee procent richt lijn van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG). „Waar zijn die richtlijnen dan eigenlijk op gebaseerd. Ze blijken niet met de werke lijkheid overeen të komen," meende Geluk. Wethouder Berrevoets voerde aan dat het slechts richtlijnen zijn, die niet bindend worden op gelegd. Zij was het met Geluk eens,' dat de VZG-richtlijnen soms voorbij gaan aan het feit dat er bij de GGD zestig men sen werkzaam zijn,van wie velen al met een lange staat van dienst en dus ook bepaal de rechten. Met een gefaseerd in te voe ren verhoging van de GGD- bijdrage in de nabije toe komst zal in de voorjaarsnota reeds rekening worden ge houden, liet de wethouder desgevraagd weten. Samen met eerste PZC nieuwe stijl ZIERIKZEE - De laatste editie van de Zierikzee sche Nieuwsbode verschijnt op Koninginnedag 30 april. De krant wordt in de ochtend verspreid door een bezorgerskorps, samengesteld uit bezor gers van de PZC en de Zierikzeesche Nieuwsbode. Tegelijk met de laatste Nieuwsbode verschijnt de Provinciale Zeeuwse Cou rant met haar nieuwe editie Noord. Hierin is het beeld merk van de Zierikzeesche Nieuwsbode opgenomen. De nieuwe editie telt voor taan dagelijks twee extra pagina's met nieuws van Schouwen-Duiveland. De nieuwsvoorziening voor de regio neemt hierdoor in be langrijke mate toe. De editie Noord van de PZC wordt in Zierikzee gemaakt door zes redacteuren, af komstig van PZC en de Nieuwsbode. Het gaat om een editiechef, een sportre dacteur en vier redacteuren algemeen. Welke personen deze functies gaan vervul len is nog niet bekend. De laatste Zierikzeesche Nieuwsbode wordt vanzelf sprekend een bijzondere uitgave. De krant zal uit twee of drie katernen be staan. Over de redactionele inhoud bestaan nog slechts ideeën. Zo zal getracht wor den de nazaten van de le gendarische markies De Thouars op te sporen. Deze aan lager wal geraakte edel man (1807-1848) is nog steeds de beruchtste ver slaggever van de Zierikzee sche Nieuwsbode. Abonnees Sinds enige tijd bestaat ook duidelijkheid over de abon nementsgelden. Abonnees van de ZieMkzeesche Nieuwsbode krijgen voor de duur van het afgesloten abonnement de PZC zonder bijbetaling in de bus. Krantenlezers die abonnee zijn van beide kranten krij gen het geld dat zij reeds voor de Nieuwsbode heb ben betaald gerestitueerd. Sinds maandag is het niet meer mogelijk een'abonne ment te nemen op de Zierik zeesche Nieuwsbode. Advertentie 24 uur bereikbaar BRUINISSE DUIVELAND ZIERIKZEE 0111 -64 15 62 autotel. 06 53 32 88 09 'Ouderen kunnen best zelf notuleren' BROUWERSHAVEN - De Seniorenraad Schouwen- Duiveland komt er, maar over de financiële voor waarden toonde woordvoerder H. Asma zich dins dagavond in de vergadering van de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden maar 'gematigd tevreden. Hij had graag een Senioren raad van zwaarder advise rend kaliber gezien, maar de ze raad wordt op dezelfde leest geschoeid als de dorps raden. Veel meer moeite had Asma echter met een bedrag van slechts 5.000 gulden, dat de gemeente de Seniorenraad beschikbaar wil stellen om het functioneren mogelijk te maken. Over de besteding van dat bedrag bleken de me ningen nogal verdeeld. Asma kwam met een heel ander kostenplaatje, dat voorziet in onder meer reiskostenvergoe ding en vooral het uitbeste den van notuleren en admini stratieve zaken. Het zijn voorlopige cijfers, maakte Asma als voorbehoud, maar de Seniorenraad verwacht voor het goed kunnen functio neren voor de rest van dit jaar 12.000 gulden en voor volgend jaar 16.000 gulden nodig te hebben. Ondersteuning De commissieleden verwezen allen naar de Stichting Wel zijn Ouderen (SWO) als in stantie waar de Seniorenraad kan aankloppen voor admini stratieve ondersteuning. Zo wel CDA-woordvoerder R. van der Wekken (CDA), als R. Geluk (D66) vonden boven dien dat de ouderen ook best een stukje zelfwerkzaamheid kunnen leveren bij het notu leren van vergaderingen en het kopiëren van stukken. Vervolg op pagina 2. De kippen in Bruinisse hebben er overuren voor gedraaid. Maar liefst honderdtwintig leerlingen, afkomstig uit de groepen een en twee van de basisscholen Op Dreef en De Meerpaal, schoven gisterenmorgen aan de ta fel in supermarkt Albert Heijn aan de Dreef. Zij mochten zich daar gedurende een uur uitle ven op het verven van eieren. Verdeeld over vier groepen kregen de kinderen elk twee ei tjes toebedeeld. „We wilden een leuke actie voor Pasen opzetten, dus dat wordt al snel iets voor kinderen. Het is wel een hele organisa tie. maar de lol die je er door hebt is zo ontzet tend leuk," vertelt bedrijfsleider Janneke van den Berge desgevraagd. De reacties van de kinderen bleken positief te zijn en ook de moeders die even een kijkje bij hun kroost kwamen nemen, konden de supermarktactie waarderen. (Foto: Marijke Folkertsma) BROUWERSHAVEN - De ge meente Schouwen-Duiveland is wel degelijk betrokken bij de financiële situatie van ver zorgingstehuis Duinoord in Burgh-Haamstede. Dit in te genstelling tot eerdere mede delingen van wethouder P. Berrevoets-Ringelberg. De wethouder kwam dins dagavond in de vergadering van de commissie Maatschap pelijke Aangelegenheden te rug op haar uitspraak, dat de gemeente geen enkele betrok kenheid zou hebben met Duinoord. De voormalige ge meenten Middenschouwen en Westerschouwen stonden ga rant voor leningen, die Duin oord is aangegaan en in het ongunstigste geval - bij het failliet gaan van Duinoord - zou voor de nieuwe gemeente die garantstelling tot een be drag van negen miljoen gul den - zoals directeur A. Schouw eerder in deze krant al aangaf -kunnen oplopen. De gemeente heeft de kwestie inmiddels voor nader onder zoek in handen gegeven van een accountant. ZIERIKZEE - Op de kruising Haringvlietstraat met de Grevelingenstraat in Zierik zee vond gisterenmiddag een aanrijding plaats tussen twee auto's. Een 48-jarige inwoner van Kwadendamme kwam uit de richting van de Laan van Sint Hilaire gereden en sloeg op het bovengenoemde kruispunt linksaf. Daarbij verzuimde hij voorrang te ge ven aan een hem tegemoet ko mende 66-jarige Zierikzeese automobilist. De aanrijding had alleen materiële schade tot gevolg. SCHARENDIJKE - Een 76-ja- rige inwoner van Scharendij- ke deed dinsdag bij de politie aangifte van inbraak in vijf bungalows op een bungalow park in Scharendijke. Uit één van de woningen werd snoep gestolen. Uit de andere woningen verdwenen een zonnebril en een oud radi ootje. Of er nog meer gestolen is, is nog niet bekend. Het is gemakkelijker te laken dan precies te zeggen waar het op aankomt. Disraeli Wisselvallig HET WEER Vannacht nog een enkele bui, plaatselijk mist en min. temp. 5 graden. Overdag half tot zwaar bewolkt en in de loop van de dag opnieuw een enkele bui. Middag- temp. 10 graden. Zuidoostenwind zwak tot matig, rond kracht 3. 2 VREDESAKKOORD De eindsprint voor het vredesakkoord in Noord-lerland is in gang gezet. 3 ARCHITECT Architectenbureau Rau uit Amsterdam is de ontwerper voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis. 5 KRAAMAFDELING Ziekte van een der gynaecologen was aanleiding om de kraamafdeling in ziekenhuis Zierikzee te sluiten. 9 KWIEK De mannen van Kwiek hebben de finale van de volley balbeker bereikt. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's Advertentie vrijdag april sfeervolle live-muziek in het café: met zanger/ pianist Ceasar zaterdag april sfeervolle live-muziek in het café: met zanger/ pianist Ceasar zondag april 1*1 van 11.00 uur tot 13.00 uur Paasbrunch 37,50 pp Duinwekken 5 Renesse Reserveren: 0111 462040 KATS - Bij een aanrijding op de N256 bij Kats gisterenmor gen zijn drie auto's bescha digd geraakt. Het ongeluk ge beurde bij de openstaande brug. Een 21-jarige man uit Nij- land, een 49-jarige inwoner van 's Heer Arendskerke en een 26-jarige Middelburgse automobilist reden achter el kaar over de N256, komende uit de richting van de Lange- weg. De Middelburger stopte voor de openstaande brug. De man uit 's Heer Arendskerke ging eveneens op de rem staan, waarop de man uit Nij- land te laat reageerde. Hij schoof tegen z'n voorganger aan, die vervolgens tegen z'n voorganger aanschoof. BRUINISSE/ZIERIKZEE - Op de veiling in Yerseke wer den tussen 30 maart en 4 april opnieuw geen mosselen aan gevoerd. De handel verkocht de vol gende tonnages: België 2.357 ton, Frankrijk 3.188 ton, bin nenland 910 ton en diverse landen 159 ton. Voor de consu ment zijnvna zaterdag 11 april geen Zeeuwse mosselen meer verkrijgbaar. Het seizoen wordt elk jaar in april geslo ten omdat de zwarte schelp dieren de komende maanden nodig hebben om te 'melken'. Medio juli wordt de opening van het nieuwe seizoen ver wacht. Jcerij uitgeverij, opleidingen idemie op zak bij LnO. illustreren en ten vormen zijn werkterrein, tstift tot en met digitaal. ,et maar. Creatiel drukwerk is en blijft voor bem een Na een briefing van de Want ,_jn ideeën uitgewerkt naar professioneel drukwerk, fort of fullcolour, het resultaat mag worden. LnO drukkehj/uitgeverij biedt u net dat ietsje méér' DRUKKERIJ UITGEVERIJ 0111-453535

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1