De Nederlandse Munt slaat 50.000 Zeecu's Baby Twinkel: een breed assortiment Bluesrock night met Take it for granded Expositie beelden Japanse kunstenaar Kinderkennis krijgt naam 'Kraayennest' ?pr" OPVALLEND ANDERS PALLADIO HET fMM NIEUWSBLAD WOENSDAG 8 APRIL 1998 MEDEWERKERS VAN DEURLOO SPORT HOUDEN VAN HUN WERK deurloo RENESSE - Hij is iets groter dan een rijksdaalder. frAan de ene kant staat het wapen van Zierikzee met de tekst '750 jaar stadsrechten Zierikzee', terwijl aan de andere zijde de contouren van Schouwen-Duive- land zijn afgebeeld en het cijfer 5 als symbool van de vijf gulden die hij waard is. Op 1 mei komt de 'zeecu' in omloop. Een herdenkingspenning, die tot en met 31 december op Schouwen-Duiveland kan worden ge bruikt als wettig betaalmiddel. Op maandag 27 april verricht burgemeester J. Asselbergs bij de Nederlandse Munt NV in Utrecht 'de eerste slag' van de 50.000 zeecu's die bij deze 'geldfabriek' worden vervaardigd. Dat gebeurt in opdracht van de Lionsclub Schouwen-Duiveland. Het was Ad Ruijtenberg uit Re- nesse die. als lid van deze or ganisatie. op het idee kwam voor de zeecu. „Ik kende de herdenkingspenningen die bij de Munt werden.geslagen er gelegenheid van jubilea van steden als Cadzand, Den Haag en Utrecht." 750 cent Daar dacht Ruijtenberg aan toen hij met de andere leden van de Lionsclub brainstorm de over mogelijkheden om aan geld te komen voor reno vatie en exploitatie van de Lions recreatiebungalow in vakantiepark Aqua Delta in Bruinisse. Het betreft een va kantieverblijf dat de service organisatie voor een beschei den bedrag beschikbaar stelt voor gehandicapten. ,,Het schoot mij ineens te binnen dat Zierikzee dit jaar 750 jaar stadsrechten heeft en dat dat wordt gevierd met een aantal voorstellingen van 'het Op roer'. Ik dacht dat het mis schien leuk zou zijn om ook een herdenkingsmunt ter waarde van 750 cent te laten slaan." De andere leden van de Lions club reageerden direct en thousiast, zodat Ruijtenberg contact opnam met De Neder landse Munt NV in Utrecht. Munt accountmanager Hans Verbaan, kwam naar Schou wen-Duiveland om het idee te bespreken. Hij adviseerde de Lions om een munt te laten slaan ter waarde van vijf gul den in plaats van 7,50 gulden. „Hij had de ervaring dat munten met een afwijkende waarde, bijvoorbeeld van drie en zes gulden die werden geslagen ter gelegenheid van jubilea van 300 en 600 jaar, geen succes waren omdat mensen er niet mee konden omgaan als wettig betaalmid del." Verbaan raadde de Lions aan om 16.000 munten te laten slaan, de helft van het aantal inwoners op Schou wen-Duiveland. 50.000 zeecu's Op grond van het grote aantal toeristen, dat het eiland jaar lijks bezoekt, kozen de Lions voor 30.000 munten. Ze kwa men tenslotte uit op een aan tal van 50.000, toen bleek dat zowel de brancheorganisaties in de regio, de banken op Schouwen-Duiveland, de VW Schouwen-Duiveland als de gemeente Schouwen- Duiveland bereid waren om de zeecu te verspreiden. Deze organisaties tekenden in voor 36.000 exemplaren. Dat aan tal nemen zij van de Lions af met het recht de zeecu's, die zij 3j december nog in huis hebben, weer bij de service club in te leveren. De waarde van die munten krijgen zij dan weer terug in guldens. De Lionsclub verwacht haar investering bij De Munt Ne derland met winst terug te verdienen doordat veel zee cu's zullen 'versterven'. Dat gebeurt wanneer mensen de munt niet bij de bank inwis selen tegen regulier geld wan neer ze ongeldig is geworden als betaalmiddel, maar bewa ren als herinnering. ,,In de praktijk gebeurt dat met veertig a tachtig procent van herdenkingsmunten." Voor de Lionsclub is de actie renda bel wanneer minimaal vijftig procent van de zeecu's ver sterft. Duifje Het uiterlijk en ook de naam van de herdenkingsmunt werd ontworpen in het be drijf van de voorzitter van de Lionsclub Schouwen-Duive land, Dannie de Vries. Geko zen werd voor een strakke vormgeving waarin onder meer zeegolven, de naam van de Lionsclub en de jaartallen 1248-1998 zijn verwerkt; de periode waarin Zierikzee stadsrechten had. De naam zeecu is een samenvoeging van Zeeland en ecu. ,,De leden van Lionsclub kozen de naam uit verschillende mogelijkhe den, waaronder zeuro en Schouws duifje. De keuze was niet moeilijk omdat zee cu gemakkelijk is uit te spre ken, ook voor Duitsers." De zeecu wordt geslagen uit een legering van nikkel en an dere metalen; de grondstof waarvan ook guldens en rijksdaalders worden gesla gen. Ad Ruijtenberg is heel optimistisch over het succes van de herdenkingsmunt. „Het is voor de eerste keer in de geschiedenis dat een her denkingsmunt van Schou wen-Duiveland wordt gesla gen. We krijgen hele positieve reacties. Iedereen die over de actie hoort vindt het een leuk idee en wil een- zeecu heb ben." Dat kan vanaf 1 mei. Vanaf die datum loopt het pu bliek de kans in winkels en bedrijven op Schouwen-Dui veland zeecu's te krijgen als wisselgeld. Mensen die hele maal zeker willen zijn van zo'n herdenkingsmunt kun nen terecht bij de kantoren van de Rabobank, ING-bank, Nutsspaarbank en ABN-AM- RO-bank op Schouwen-Dui veland. Daar kunnen zeecu's worden gewisseld voor vijf gulden. De zeecu's kunnen tot en met 31 december op Schou wen-Duiveland worden ge bruikt als geldig betaalmid del. Doordat de penning iets groter is dan een rijksdaalder is zij niet geschikt voor siga rettenautomaten of de sor- teermachines van de bedrij ven. „Het aparte formaat is om duidelijk te maken dai het om een tijdelijk betaal middel gaat, een curiosum," aldus Ad Ruijtenberg. Ter gelegenheid van 750 jaar stadsrechten Zierikzee Ad Ruijtenberg: ,,We krijgen positieve reacties. Iedereen vindt het een leuk idee en wil een Zeecu munt hebben." (Foto: Marieke Mandemaker) SPORTFEEST IN SPORT- EN RECREATIECENTRUM BURGH-HAAMSTEDE Sport- en Recreatiecentrum Westerschouwen houdt op za terdag 11 april voor de twee de keer een sportfeest. Het evenement bestaat uit drie activiteiten: badminton, bowling en tennis. Per onder deel kunnen er 32 sporters meedoen. Het sportfeest duurt van vier tot elf uur 's avonds, om ze ven uur onderbroken voor een maaltijd. VERVOLG PAASMARKT BROUWERSHAVEN - De Paasmarkt, die op initiatief 'an J. van Gen deren en E. Me- jer werd gehouden in het Brouwse Tonnenmagazijn krijgt volgens beide dames bijna zeker een vervolg. Zij baseren hun voornemen op het succes van hun initia tief. De markt werd bezocht door veel belangstellenden. Tijdens het evenement werd een groot aantal verschillen de hobby's gepresenteerd en fedemonstreerd. Voor de kin eren traden de clowns Mi- mel en Karamel op. TREINENBEURS BROUWERSHAVEN - In Het Tonnenmagazijn in Brou wershaven wordt zaterdag 11 april een treinenbeurs gehou den. Diverse handelaren en verza melaars bieden hun model treinen en toebehoren te koop of te ruil aan. De modelspoor club uit Zierikzee is present met. een werkende module- baan. Bezoekers kunnen er ook terecht voor advies, repa ratie en met vragen. De beurs is van 10.00 tot 15.30 uur. WORKSHOP SB MOVE GOES - Sander Bosman geeft tijdens de Sport en Avontuur Manifestatie op zondag 12 april in de Zeelandhallen in Goes een workshop SB Move. De bi jeenkomst wordt geken merkt dooreen trendsettende kijk op bewegen, dans en show. Bosman en zijn twee danseressen verzorgen enkele optredens. De zangeres Mary Prado neemt het voorpro gramma voor haar rekening. De workshop begint om 14.00 uur Take it for granted. Zaterdag 11 april in Brogum ZIERIKZEE - In het Zierkzeese podium voor muziek en theater Brogum is zaterdag 11 april een 'bluesrock night' met optredens van Take it for granded en De dication. Take it for granded is een groep met een sterke live-re putatie. De band bracht vier cd's uit, waaronder 'Home- cooking at the blueskitchen dat werd uitgeroepen tot de beste bluesrock-cd van 1995. De band brengt muziek, die wordt omschreven als ruig, ingetogen en origineel. In het voorprogramma treedt de Zeeuwse band Dedication op. Deze band brengt eigen num mers. Enkele stukken wor den akoestisch vertolkt. Het concert begint om 22.00 uur. RENESSE - 'Crust' is de titel van een expositie waar bij het werk van de kunstenaar Atsuo Okamoto cen traal staat. De beelden van de beroemde Japanner zijn tot en met zondag 3 mei te zien in de expositie ruimte Tlus Min' aan de RampwcgvM a nabij Rcnes- Dr expositie word afgelopen zondag geopend door de Com missaris van de Koningin in Zeeland W. T. van Gelder. Dat gebeurde in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Japanse ambassade en mensen uit. de wereld van de beeldende kunst. Okamoto maakt objecten van steen. Hij is geboeid door dit mate riaai omdat, het de geschiede nis van het. leven in z.ieh draagt vanaf het ontstaan van do aarde. Aan zijn werk is te zien dat hij respect. heeft voor het karakter van steen. De kunstenaar werd 47 jaar geleden geboren in Hiroshi ma. Hij volgde zijn opleiding aan het Sculpture Departe ment of Tama Art University en exposeerde in vele Japanse plaatsen. In 1997 waren de beelden van Okamoto te zien in Amsterdam. De expositie in Renessc is de tweede in Ne derland. De expositieruimte Plus Min is iedere zaterdag en zondag geopend van 13.00 tot 18.00 Idee van 12-jarige Roelanne Kooman BURGH-HAAMSTEDE - 'Het Kraayennest' is de naam die wordt gekoppeld aan de kinderkennis, die van vrijdag 22 mei tot en met zondag 6 septem ber wordt gehouden in sport- en recreatiecentrum Westerschouwen in Haamstede. De suggestie voor de naam is afkomstig van de 12-jarige Roe lanne Kooman uit Renesse. Zij is een van de kinderen die reageerden op de oproep in het Extra Nieuwsblad van 4 maart om een passen de naam te bedenken voor de kinderkennis. Behalve Roelanne zond ook Neeke Scheers uit Haamstede het idee 'Het Kaaienest' in. Om dat de schrijfwijze van deze suggestie wat minder aan sluit bij de manier waarop Kraayesteinweg wordt ge schreven, koos de jury voor de naam die Roelanne Koo man aandroeg. De jury werd gevormd door leden van de redactie van het Extra Nieuwsblad en de personeelsleden van sport en recreatiecentrum Wester schouwen. Zij waren ge charmeerd van de naam Kraayennest, omdat die zo goed past bij het sport- en recreatiecentrum. „Dat droeg lpnge tijd de naam Krayestein en wordt door veel mensen nog steeds zo genoemd," aldus bedrijfs leider Lesly Wolters. Eigenlijk zou hij het sport en recreatiecentrum het liefste ook officieel weer die naam willen geven. „Maar dat is niet mogelijk omdat de naam beschermd is. Aan de Kraayesteinweg. schuin tegenover het sport- en re creatiecentrum ligt een prachtige oude boerderij die al van oudsher zo heet. De eigenaren zijn zeer aan die naam gehecht. Daarom kan ik wel begrijpen dat ze het niet zien zitten dat twee log ge sporthallen dezelfde naam zouden dragen." Het personeel van sport- en recreatiecentrum Wester schouwen is daarom zeer in genomen met de naam 'Het Kraayennest'. die toch wat lijkt op 'Kra.yestein' Roe lanne Kooman wordt voor haar suggestie beloond met een seizoenskaart, waarmee ze drie maanden lang gratis toegang heeft tot de kinder kennis. Neeke Scheers uit Haamste de en Jari Baart uit Zierik zee, die de naam 'Piraten- pret' aandroeg, kregen na Roelanne de meeste punten voor hun naamsuggesties. Daarom worden zij uitgeno-1 digd voor de officiële ope ning van de kinderkermis op Hemelvaartsdag 21 mei Tijdens dat evenement treedt het clownsduo Rijn en Trijn op. De kinderkermis is vanaf vrijdag 23 mei dagelijks van 10.00 tot. 12.00 uur geopend. Kinderen kunnen zich er uitleven met ruim twintig spel- en Sportactiviteiten, die worden gepresenteerd op de thema s piraten, sprookjes en western. On der meer een groot spring kussen, een ballenbak, trampolines, een zeephel- ling en een skelterbaan ZIERIKZEE - 'Twee baby- en peuterspeciaalzaken is teveel voor Schouwen-Duiveland. Daar is geen markt voor' weten John van den Brand en Coby van den Brand-Tierie. Daarom besloten ze te stoppen met hun zaak aan de Sint Domusstraat in Zierikzee. Het pand stond reeds te huur toen bleek dat ook concur rent Prenatal de deuren sloot. Dat was voor het echt paar Van den Brand aanleiding om door te gaan. Vo rige week heropenden zij Baby Twinkel, een lichte, gezellige winkel met een breed assortiment. „Toen we eenmaal hadden besloten om door te gaan, wil den we de herstart ook goed aanpakken door de winkel helemaal op te knappen", al dus Coby van den Brand. Dat hield ondermeer in dat de brede trap. die voorheen pro minent aanwezig was in het centrum van de winkel, werd versmald en naar achteren geplaatst. Door het kantoor tje. achterin de zaak. bij de winkel te voegen werd de ver koopoppervlakte uitgebreid tot ongeveer 130 vierkante meter. De vernieuwing van de zaak omvat verder een compleet nieuw interieur met lichtgele wanden, grenen winkelmeu belen en groene vloerbedek king. Mede door het daglicht, dat door het voormalige trap gat valt, kreeg de baby- en peuterspeciaalzaak een lichte en gezellige sfeer, die de afge lopen dagen vele verraste re acties van klanten tot gevolg had. Het assortiment werd aangepast aan de Baby Twin kel formule en aanzienlijk verbreed. „Er zijn momenteel vijf Baby Twinkel zaken in Nederland. Door middel van de samen werking bieden zij deels de zelfde artikelen. Bijvoor beeld cadeauartikelen als Beatrix Potter Pluche, Chicco speelgoed, Unieboekjes en Paddington beren. Ook de in richting van de zaak is geba seerd op een thema dat vier keer per jaar wordt aangedra gen door Baby Twinkel. Bij voorbeeld de Paassfeer in blauw en ecru, die momenteel in de etalage is te zien. Verder zijn de eigenaren van de Baby Twinkelzaken vrij in de keuze van hun assorti ment. Coby en John van den Brand kozen voor een breed aanbod. Dat houdt in dat in de baby en peuterzaak bijna alle artikelen zijn te vinden voor kinderen van deze leef tijdsgroep. Van knuffels tot babybadjes. Van kinderwa gens tot kinderkleding tot en met maat 128. Nieuw is een assortiment positiekleding 'voor dagelijks gebruik'. Dat omvat onder meer korte rokjes, bermuda's, lange strakke rokken en spijker broeken voor zwangeren. Evenals lycrabelts, buikban den, die de zwangere buik niet alleen ondersteunen, maar het ook mogelijk ma ken met die buik te 'pron ken'. Nieuw zijn ook multi functionele Stokke meubelen als de tripp trapp kinderstoel en de hippo, die zowel als glij baan, wipstoel als knikker- bak gebruikt kan worden. Achterin de winkel staan de kinderwagens en autostoel tjes en op de eerste verdie ping van de winkel boxen en kinderstoelen. Andere meu belen als bedjes en commodes kunnen worden besteld van uit een catalogus. Baby Twin kel werd geopend met een be sloten receptie. De eerste zestig klanten werden ver wend met een cadeautje. Een deel van het interieur uan baby- en peuterzaak Baby Twinkel in de Zierikzeese Sint. Do- mumitraat. (Foto: Marieke Mandemaker) dc nieuwe collectie buitcnmcubclcn en accessoires van: tuin scrrcmciibclcn WESTWAl, 13 - GOES

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1