Besparing door huishoudens VW lanceert 'charibon' voor donatie goed doel Medische dossiers ter inzage bij WAO-zaken Beloning voor hulp bij vinden van werk Behandeling in Eerste Kamer Toneelstuk burgemeesters tegen nieuwe varkenswet Loonsverhoging van 6,5 procent Overeenkomst over CAO academische ziekenhuizen Inventieve winkeldief WATERSTANDEN t y Transport en industrie dragen nauwelijks bij aan energiebesparing 'Liever wat weggeven dan cadeau te ontvangen' Gekwetst door campagne van de Hersenstichting Voor bemiddelende instelling Daling van een half procent Werkloosheid Duitsland afgelopen maand kleiner Zoektocht naar piloot gestaakt Drum komt in Britse handen 2 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DEN HAAG (ANP) - Ongeveer 25 burgemeesters heb ben dinsdag bij het Binnenhof een toneelstukje opge voerd. Ze willen daarmee protesteren tegen de plan nen van minister Van Aartsen (Landbouw) die leiden tot een inkrimping van de varkensstapel. De Eerste Kamer bespreekt die plannen vandaag. De bur gervaders besloten tot de ac tie omdat ze evenals de boe ren willen voorkomen dat de Eerste Kamer het wetsvoor stel over de varkenshouderij aanneemt. Ze denken dat de leefbaar heid van het platteland daar door in gevaar komt. De sena toren voeren dinsdag waarschijnlijk de hele dag een debat over de kwestie. Of er pok al wordt gestemd over de zogenoemde varkenswet is nog onduidelijk. Aanvankelijk zouden dins dag ruim vijftig burgemees ters hun opwachting maken in Den Haag. Maar een groot deel van hen moest dinsdag in de gebruikelijke B en W-ver- gadering van hun gemeente aanwezig zijn. De afwezige gezagsdragers hebben zich daarom laten fotograferen. Hun beeltenis werd dinsdag op stokken door collega-bur gemeesters meegedragen. Brandbrief Van Aartsen wil de varkens stapel in Nederland met een kwart terugdringen. De boe- renorganisatie LTO heeft maandag in een brandbief aan de Eerste Kamer nog een laatste poging gedaan invoe ring van de wet te voorko men. UTRECHT (ANP) - De bonden en de werkgevers in de Vereniging Academische Ziekenhuizen (VAZ) heb ben dinsdagochtend vroeg overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO voor de 40.000 medewerkers van de ziekenhuizen. Dat hebben woordvoerders van Abvakabo, CFO, AC/ AFZ en CMHF en de VAZ be kendgemaakt. De collectieve arbeidsover eenkomst behelst onder ande re een loonsverhoging van 3 procent per 1 april j.l., van eveneens 3 procent per 1 juni volgend jaar en van een 0,5 procent in 2000. De looptijd is 28 maanden, van 1 januari dit jaar tot 1 mei 2000. Daarnaast krijgen de medewerkers een hogere vergoeding voor be reikbaarheids- en aanwezig heidsdiensten en komt er meer geld voor kinderop vang. Melkertbanen Op het gebied van de arbeids markt zijn bonden en werkge vers overeengekomen 160 Melkertbanen te creëren, het opleidingsbeleid te intensie- veren met het oog op loop baanperspectief en een aantal onderzoeken uit te voeren, onder andere naar een nieuwe ouderenregeling in plaats van de VUT-60. UTRECHT (ANP) - Rechtszaken waarin medische dossiers ter sprake komen, moeten openbaar behan deld kunnen worden. De nieuwste WAO-regeling, die een behandeling achter gesloten deuren voorschrijft, is in strijd met het Europees Verdrag tot bescher ming van de Rechten van de Mens (EVRM). Dat blijkt uit een vonnis van de Centrale Raad van Beroep. In de nieuwe WAO, de zoge naamde Pemba-wet, stelt in artikel 88h dat beroepsproce dures „voorzoverbetrekking hebbend op medische gege vens, met gesloten deuren plaatsvinden". Op die manier wilde het ministerie van So ciale Zaken de privacy van de zieke werknemer bescher men. Medische dossiers zijn immers geheim; enkel de arts van de patiënt heeft recht op inzage. De Centrale Raad van Beroep vindt zo'n wettelijke bepaling veel te ver gaan. „Een categorische uitsluiting van openbare behandeling verdraagt zich niet met het voorschrift van artikel 6, eer ste lid, van het EVRM", aldus het vonnis. Het dateert uit fe bruari, maar werd pas on langs bekend. De Raad wil voortaan zelf be palen welke zaak wel en wel ke niet openbaar wordt be handeld. „De rechter past het zo toe dat de zitting in begin sel met gesloten deuren plaatsvindt en dat hij, ambts halve of op verzoek van één of meer partijen, kan beslissen dat die behandeling in het openbaar zal geschieden." Het ministerie van Sociale Zaken kon dinsdagmorgen nog niet reageren op de uit spraak. ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse politie heeft een wel zeer inventieve winkeldievegge aange houden. De 37-jarige vrouw uit Den Haag wilde bij een speelgoedzaak een doos met daarin een loopauto van bijna 60 gulden afre kenen. De cassière ver trouwde het niet want de doos was veel zwaarder dan normaal. Behalve de loopauto bleken er nog veel meer speeltjes in te zitten, in totaal voor bij na 750 gulden. De winkel dievegge had de doos vol- gegooid en dichtgeplakt met lijm... ook uit de win kel. Tijden en standen volgens gctijdctabcl Hydro-meteocentrum Zeeland t.o.v. NAP Datum Hoogwater Laagwater tijd stand tijd stand ZIERIKZEE 8 april 02.20 126 08.25 -152 14.50 153 21.00 -135 9 april 03.15 138 09.25 -155 15.40 158 21.45 -135 ROOMPOT BUITEN 8 april 01.05 123 07.15 -147 13.25 151 19.50 -126 9 april 01.50 137 07.55 -151 14.00 161 20.15 -129 BRUINISSE 8 april 02.20 135 08.25 -160 15.05 162 21.00 -142 9 april 03.35 148 09.20 -162 15.55 169 21.45 -142 WEMELDINGE 8 april 02.30 145 08.30 -165 15.00 173 21.05 -146 9 april 03.25 159 09.25 -168 15.40 180 21.45 -148 Springtij: 13 april Actuele informatie over afwijkingen 06-9771 DEN HAAG (ANP) - De extra energiebesparing die het kabinet voor ogen heeft, moet voornamelijk bij de huishoudens en de nieuwbouw vandaan komen. De transportsector draagt niets bij aan de verhoogde in spanning, de industrie een klein beetje en met een her structurering van de tuin bouw draagt ook de agrari sche sector bij aan de extra besparing. Dit blijkt uit de Energiebe sparingsnota die minister Wijers van Economische Za ken vanmiddag, dinsdag, heeft gepresenteerd. Daarin stelt hij dat het jaarlijkse be sparingspercentage omhoog moet van 1,7 naar 2,1 procent. Volgens Wijers het „uiterste wat energiebesparing kan bijdragen" aan de internatio nale verlichting minder broeikasgas uit te stoten." Een volgend kabinet moet be slissen over voorstellen uit de nota. De extra inspanning kost tus sen de 3 a 4 miljard gulden per jaar. De inzet is nodig omdat volgens alle groeiscenario's het energieverbruik in 2010 20 procent hoger ligt dan in 1995 ondanks alle al eerder in gezette maatregelen. De be windsman wijst erop dat de uitstoot van het broeikasgas C02 door de groei van het energiegebruik zal groeien en dus ook op andere terreinen inspanningen nodig zijn. Wijers verwacht veel van de nieuwbouw. De normen om huizen zo te bouwen dat ze weinig energie verbruiken, kunnenworden aange scherpt. Ook voor complete nieuwbouwprojecten zijn scherpere energienormen te stellen. Een energiebelasting die 3,4 miljard hoger ligt moet burgers en bedrijven prikkelen tot meer bespa ring. Bedrijfsleven Voor het bedrijfsleven gaat het kabinet door met de meer jarenafspraken. Daarin ver plichten bedrijven zich hun spullen met minder energie te maken. Het kabinet wil ook subsidies geven om veelbelo vende technologieën een steun in de rug te geven en on derzoek naar besparing te sti muleren. Om het autoverkeer te beteu gelen wil het kabinet andere soorten van vervoer stimule ren. Dat gaat de komende ja ren gepaard met meer nor men, regels en fiscale maatregelen. Er moeten Eu ropese afspraken komen over zuinigere auto's. Verder moe ten de burgers worden gesti muleerd zulke wagens te ko pen en er zuiniger mee te rijden. De huidige maximum snelheid staat niet ter discus sie. Wel denkt Wijers aan snelheidsbegrenzers voor be stelwagens. Vanaf volgende week is het mogelijk om via een bon uit de VVV-winkel een bedrag te schenken aan een goed doel. 1 (Archieffoto) AMERSFOORT (ANP) - De stichting VVV Ge schenkbon lanceert woensdag 15 april een nieuwe mogelijkheid om geld te doneren aan een goed doel. Met deze charibon verwacht de VW een geheel nieuwe doelgroep van donateurs aan te boren. „Met de charibon spelen we in op de trend dat een toenemend aantal men sen soms liever een bedrag weggeeft dan een cadeau ontvangt," zegt initiatiefne mer R. de Bes.De charibon maakt het mogelijk om, na aankoop bij de VVV, bedra gen van 25, 50, 100, 250 en 1000 gulden te schenken aan een goed doel naar keuze. Een bijgeleverd boekje biedt keuze uit achttien charitatie ve instellingen. Daarvoor hanteert de VVV een lijst die jaarlijks wordt gepubli ceerd. „De charibon wordt dan rechtstreèks naar de fa voriete instelling gestuurd", zegt De Bes. VVV-envelop De VVV heeft besloten de charibon in het leven te roe pen door het succes van de VVV-envelop. Nu al zijn voorgeadresseerde envellop- pen bij de VVV te krijgen, waarmee onze gewone VW- bon kan worden verstuurd. „Met de charibon kan straks thuis in alle rust worden be keken welke instellingen een aansprekende doelstel ling heeft." De VVV houdt volgens De Bes 15 procent van iedere schenking in voor gemaakte kosten. De charibon wordt volgende week in Amsterdam-^gepre senteerd door een bekende Nederlander. DEN HAAG (ANP) - Een cam pagne van de Hersenstichting in Den Haag is verkeerd ge vallen bij mensen met hersen letsel. In enkele tientallen te lefoontjes hebben ze dat de voorbije dagen de stichting duidelijk gemaakt. In een poging om hersenletsel onder de aandacht te brengen v-an een groter publiek heeft de stichting een krant uitge bracht met een artikel dat opent met de kop Bent u wel goed bij uw hoofd, mevrouw, mijnheer. „Dat heeft tot het volledig onbedoelde effect ge leid dat mensen met hersen letsel zich gekwetst voelden. We hadden alleen maar de be doeling om mensen verder te laten lezen", aldus een woordvoerster dinsdagmor gen. Iedereen die zich veront waardigd meldt bij de stich ting, krijgt onmiddellijk telefonisch excuses aangebo den. Mensen die daar prijs op stellen krijgen een persoonlij ke excuusbrief thuisgestuurd van de directeur van de stich ting. DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil een beloning geven aan alle bemiddelende instellingen die een uitkeringsgerechtigde aan het werk helpen. De hoogte van het bedrag dat wordt uitgekeerd, hangt af van de moeite die moet worden gedaan om de werk zoekende aan een baan te helpen. Dat staat in een notitie van minister Melkert en staats secretaris De Grave van So ciale Zaken. De bewindslie den zijn het erover eens dat arbeidsbureaus, uitzendbu reaus en uitvoeringsinstel lingen, zoals GAK, Guo en Uszo, erbij moeten worden betrokken uitkeringsge rechtigden op de arbeids markt te laten terugkeren. Om dit te bereiken moeten de uitvoeringsinstellingen volgens het ministerie fi nancieel belang krijgen bij goede bemiddeling van werkzoekenden. De instan ties incasseren dus direct geld als ze uitkeringsge rechtigden aan het werk helpen. Drie termijnen Melkert en De Grave stellen voor de baanbemiddeling met bonussen in drie termij nen te belonen. Bemidde laars krijgen eerst een voor schot. Als de werkzoekende een aantal weken aan het werk is, volgt een verdere uitbetaling. Het restant van de bonus komt bij de bemid delaar terecht op het mo ment dat de werkzoekende een vaste baan heeft. E?e ministerraad zal donder dag over de notitie praten. NEURENBERG (RTR/DPA) - De werkloosheid in Duitsland is de afgelopen maand afgenomen tot 12,1 procent van de beroepsbevolking. In februari stond het percentage nog op 12,6 procent. Het aantal werklozen daalde met 196.000 tot ruim 4,62 mil joen. De aantallen zijn niet gecorrigeerd voor seizoensin vloeden. De vermindering wijkt niet veel af van wat analisten had den verwacht. Van een ople ving op de Duitse arbeids markt is nog geen sprake, Want altijd in het voorjaar neemt de werkloosheid af. Niettemin noemde Bernard Jagoda, de directeur van het Duitse arbeidsbureau, de da ling van het aantal werklozen „onverwacht sterk". In het westen van het land nam het aantal af met ruim 139.000 tot ruim 3,07 miljoen, overeenko mend met 10 procent van de beroepsbevolking. In het oosten was de afname veel kleiner. Hier zakte het aantal Duitsers zonder werk met bijna 57.000 tot 1,55 mil joen (20,6 procent van de be roepsbevolking). Jagoda zei dat in de voormalige DDR de situatie blijft verslechteren. De vermindering is volledig het gevolg van seizoensin vloeden. Wordt het aantal daarvoor gecorrigeerd, dan blijkt het aantal werklozen te zijn opgelopen met stijging met 9000 tot 1,46 miljoen. Zoals de laatste maanden ge bruikelijk is, hebben diverse groeperingen de publicatie van de werkloosheidscijfers aangegrepen om de straat op te gaan. De organisatoren verwachtten dinsdag onge veer 50.000 demonstranten in 300 steden. Het protest richt zich tegen het uitblijven van afdoende overheidsmaatrege len om de werkloosheid fors te verkleinen. DIEPENHEIM (ANP) - Fami lie en vrienden van de vermis te piloot Erno Wegereef uit Diepenheim hebben hun zoektocht gestaakt. De vlie ger wordt sinds tien dagen vermist, toen hij een vlucht maakte van Jamaica naar de Bahama's. Volgens Erno's zus Gea is uit onderzoek van de kustwacht van Miami gebleken dat de 27-jarige vlieger te weinig brandstof aan boord had. Als gevolg daarvan is zijn toestel neergestort. Familie en vrienden hebben de afgelopen dagen een ge bied doorzocht dat vier keer zo groot is als Nederland. „Daarbij is op een eilandje waarschijnlijk een brokstuk gevonden dat van het veron gelukte Cessna-toestel af komstig is", zegt Gea Wege reef. De familie blijft nog enkele dagen in Miami voor het af handelen van formaliteiten. Erno Wegereef stond bekend als een zeer ervaren piloot, die bezig was met het maken van vlieguren voor een zwaarder vliegbrevet. i Suske en Wiske 'DE VOGELS DER GODEN' door Willy Vandersteen Verwachting t/m zaterdag 11 april WEERSVOORUITZICHTEN Donderdag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 80% Min.temp. 4 graden Mid.temp. 10 graden Windkracht var. 3 Vrijdag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 80% Min.temp. 5 graden Mid.temp. 9 graden Windkracht var. 3 Zaterdag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 70% Min.temp. 4 graden Mid.temp. 9 graden Windkracht n.west 4 ZON- EN MAANSTANDEN 8 april Zon op 06.59, onder 20.23 Maan op 16.53, onder 05.54 9 april Zon op 06.57, onder 20.25 Maan op 17.56, onder 06.18 Volle maan: 12 april (00.24) HET WEEROVERZICHT DE BILT - De aanloop tot de Paasda gen is nat. In feite komt dit allemaal door slechts één storing. De oorzaak hiervan is haar trage tempo: donder dag ligt ze boven Noordwest-Frank rijk, pas zaterdag arriveert ze boven Denemarken. En daardoor beïn vloedt ze maar liefst drie dagen lang het Nederlandse weer. Morgen speelt de Paasdepressie nog geen rol. Een verregende dag zit er daar door gelukkig niet in. Wel zijn er flink wat wolkenvelden en hier en daar valt een enkele bui. De zon breekt zo nu en dan door, zij het mondjesmaat. De komende nacht wordt het 3 graden, morgenmiddag ongeveer 10. En dat allemaal bij een bescheiden, veran derlijke wind. Ook donderdag en vrij dag heeft de wind weinig om het lijf. En dat geldt eveneens voor het aan deel van de zon. Regen bepaalt van tijd tot tijd het beeld waarbij er plaat selijk een flink aantal millimeters neerslag valt. Door de bewolking en nattigheid zijn de nachten wat minder koud dan de komende nacht. Over dag blijft het een graad of 10. UTRECHT (ANP) - De shag- merken Drum, Van Nelle, Brandaris en Winner komen in Britse handen. Het Amerikaanse concern Sa ra Lee heeft besloten om zijn internationale tabakactivi teiten, genaamd Douwe Eg berts Van Nelle Tabaksmaat schappij (DEVN), over te doen aan de Britse tabakon derneming Imperial Tobacco voor f 2,25 miljard. Onder de transactie vallen al- lq merken (zoals ook de pijp tabak Amphora) en eigen dommen van DEVN, enkele kleine activiteiten in de Ver enigde Staten uitgezonderd. Aan die activiteiten, die maar 3 procent van de omzet vor men, komt nog voor 1 juli vol gend jaar een eind. De verkoop is nog niet hele maal rond, maar het overleg is zover gevorderd dat een ak koord niet meer kan worden uitgesloten. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Uitgever LnO drukkerij/uitgeverij bv Zierikzee Directie W. O. Deddens Hoofdredacteur A.H.M. van den Nouweland Kantoor Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Postbus 1 4300 AA Zierikzee Telefoon: Algemeen 453535 Redactie 453545 Advertentieverkoop 453540 Fax 453546 Lezersservice (bezorging) De Zierikzeesche Nieuwsbode na 18.00 uur nog niet ontvangen? Bel dan ma t/m vrij 0111 -453538 Tijdens kantooruren van 8.30 tot 17.00 uur Tijdens de avonduren ma di do vr van 18.00 tot 20.00 uur (niet op woensdag) Woonhuisaansluitingen Redactie (na 17.30 uur) 0111-412905 Fotograaf (na 17.30 uur) 0111-414556 Abonnementen Abonnementsprijzen, zoals vermeld op de voorpagina, zijn inclusief 6% BTW. Losse nummers 1,25. Opzeggingen dienen een maand voor het einde van de lopende abonne mentsperiode schriftelijk bij de Zierikzeesche Nieuwsbode gemeld te worden. Inlevertijden advertenties - Maandagkrant vrijdag tot 13.00 uur - Dinsdagkrant maandag tot 11.30 uur - Donderdagkrant woensdag tot 11.30 uur -Vrijdagkrant donderdag tot 11.30 uur Voor fouten ontstaan door telefoni sche of onduidelijk geschreven opdrachten wordt door ons geen verantwoording gedragen. Advertentietarieven Losse mm prijs 78 cent. Kontrakttarieven op aanvraag. „Succesjes" (t/m 4 regels) 7.80 De advertentieprijzen zijn exclusief 17V2%B.T.W

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 2