A Illlllllllllllll Clubhuis in de takel —/de vlieger HH In 't geweer tegen tankstation Je merkt 't... j bij Visser Waterspo Dominee op non-actief wegens plegen overspel Plannen voor tweede basculebrugbij Kats Insluiping Truck in de sloot Vrouw mishandeld NIEUWSBODE DINSDAG 7 APRIL 1998 1 53e JAARGANG NR 26362 WAARIN OPGENOMEN DE ZIE RI KZ E ES C H E COURANT 1 797-1889 HELLY HANSEN Gaastra Aan de grote jachthaven achter Aquadelta in Bruinisse, telefoon 0111 482132. 7 dagen per week open! 2 ENERGIE Energiebesparing moet voornamelijk van "huishoudens en nieuwbouw komen. 3 BEDRIJFSLEVEN Zeeuws toeristisch bedrijfsleven moet zich verenigen om te overleven. 5 FRUITGAARDREGELING PvdA botst met college over ontheffingenbeleid fruitgaardregeling. 6 TENNIS Wind en regen teisteren start van de Zeeuwse tenniscompetitie. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's In geldzaken houdt de gemoedelijkheid op. David Hansemann OUDDORP - Dominee J. G. van Loon uit Ouddorp is door de kerkeraad van de Nederlandse Hervormde kerk in Ouddorp op non-actief gesteld. Hij zou een verhouding heb ben gehad met een vrouw uit zijn gemeente. Ongeveer twee jaar geleden kwam Van Loop reeüs in problemen toen hij bekende sekslijnen te hebben gebeld en seksboekjes te heb ben gelezen. Ook dronk de do minee te veel. Nadat hij schuld had bekend gaf de kerkeraad hem een nieuwe kans. Van Loon wijt het feit dat hij opnieuw over de schreef ging aan zijn huwe lijksproblemen. Het overspel kwam aan het licht toen de vrouw, waarmee Van Loon een verhouding zou hebben gehad, de kerkeraad daarvan op de hoogte bracht. Ongevraagd verlof Het ongevraagd verlof van Van Loon blijft van kracht tot de Provinciale Kerk Ver gadering zich over de zaak heeft uitgesproken. Ook het Breed Moderamen van de Ne derlandse Hervormde kerk moet haar mening geven. Advertentie 24 uur bereikbaar BRUINISSE DUIVELAND ZIERIKZEE 0111 -64 15 62 autotel. 06 53 32 88 09 Voorzitter ambulante handel:Inhaalslag ineens en zonder behoorlijk overleg' Woede hoger marktgeld ZIERIKZEE - De Centrale Vereniging voor Ambu lante Handel Midden- en Noord-Zeeland is woedend over de verhoging per 1 juli van de marktgelden. Vol gens voorzitter W. de Smit worden de lage tarieven uit het verleden in één klap verhoogd en is naar voor stellen van de vereniging niet geluisterd. Volgens voorzitter Ondernemerskring RENESSE - Volgens voorzitter P. Schotte van de Ondernemerskring Schouwen-Duiveland heeft de provicie een plan klaarliggen voor de bouw van een tweede basculebrug in de N256 bij Kats. Schotte zei dat gisteravond tijdens de ledenvergadering van de Ondernemerskring in hotel de Zeeuwse Stro men in Renesse. Hij baseert zijn uitlating op een ge sprek met verkeersgedepu- teerde J. Hennekeij vorige week. Onderwerp van ge sprek was het zogenaamde NEI-rapport dat adviseert over het belang van de Mid den-Zeelandroute. Rijkswaterstaat zet zich volgens Schotte opnieuw aan een 'verkenning' inzake de sluis bij Bruinisse. On der meer de bediening van de brug zal hierbij aan de or den komen. In juni wordt hierover uitsluitsel ver wacht. Schotte: „Zelfs Rijkswater staat kan niet meer om de getallen heen. Er zullen toch eens prioriteiten gegeven moeten worden aan Dam- menroute, Zoomweg en Midden-Zeelandroute. Wij hebben niks tegen Dam- menroute en Zoomweg, maar alles vóór de Midden- Zeelandroute." De Zoom weg wordt volgens Schotte „een gebed zonder einde". HAAMSTEDE - De gemeente Schouwen-Duiveland deed bij de politie aangifte van diefstal uit het gebouw van OBS De Kirreweie aan de Bernhardstraat in Burgh- Haamstede. De politie vermoedt dat de in brekers met behulp van een valse sleutel de school zijn binnengedrongen. Gestolen werden een telefoon en een kopieerapparaat. De exacte omvang van de schade is bij de politie niet bekend. De voorzitter van de Onder nemerskring heeft zich geërgerd aan de uitlatingen van RPF-kamerlid Van Dij- ke, onder meer in deze krant. ,,Een rotonde bij Nieuwerkerk... Op welk le vel moet je nu nog wezen om over de Midden-Zeeland route te praten? 3e staat er soms versteld van welke ge dachten sommige politici er op na houden." Ook de loka le politiek ligt niet hoog bij Schotte in de. last: ,,In de motie over de versmalling van de Zeelandbrug wordt de N59 aangeduid als erf- ontsluitingsweg. Dat noem ik pas laag inzetten." Gemeente Over het contact met de ge meente kon Schotte kort zijn. De kring probeert al meer dan een jaar een seri eus gesprek aan te gaan: „Dat gaat niet. We hebben nu een afspraak voor woensdag 29 april. Ik hoop dat dan de mensen aanwe zig zijn die we nodig heb ben." DIEFSTAL ZIERIKZEE - Een 23-jarige inwoner van Zierikzee deed bij de politie aangifte van diefstal van zijn bromfiets. De brommer stond gestald in de voortuin van een woning aan de Steiltjesstraat en werd in de nacht van zaterdag op zondag gestolen. Een 67-jarige inwoner van Zierikzee deed bij de politie aangifte van diefstal van zijn fiets. De fiets lag tegen het ta lud van de dijk aan de Le- vensstrijdweg en werd daar maandagmiddag om 14.20 uur gestolen. STAD AAN 'T HARING VLIET - Een 26-jarige inwo ner van Bidddinghuizen raakte op de Zeedijk bij Stad aan 't Haringvliet in de pro blemen met zijn truck met op legger. Bij de splitsing met de Vrouwtjesweg raakte de man met de rechterwielen van de truck in de berm, waarna, de trekker met oplegger kantel de en de sloot in gleed. De truckchauffeur kwam met de schrik vrij. De lading, die bestond uit 30 ton aardappelen, moest uit de oplegger worden gehaald voordat deze weer overeind gezet kon worden. De ver schillende diensten zijn zes uur bezig geweest met oprui men voordat de weg weer vrijgegeven kon worden. MIDDELHARNIS - Een 32-ja- rige inwoonster van Middel- harnis heeft bij de politie aangifte gedaan van mishan deling. De vrouw parkeerde haar au to op een vakantiepark aan de Oude Nieuwlandseweg bij Ouddorp en stapte uit. Haar twee honden zagen hun kans schoon en sprongen eveneens uit de auto om vervolgens de jacht op een aantal ter plaatse loslopende kippen in te zet ten. De eigenaar van de kippen, een 63-jarige inwoner van Gouda, werd daar zo boos om dat hij de vrouw schopte en sloeg. Tegen de man is proces verbaal opgemaakt wegens mishandeling. BRANDJE OOLTGENSPLAAT - Ver- moedelijk door kortsluiting in de ijskast ontstond brand in een woning aan de Kaai in Ooltgensplaat. De brandweer was snel ter plaatse en de schade bleef beperkt tot rook- en roetschade. De exacte om vang van de schade is bij de politie niet bekend. i HET WEER Vannacht geleidelijk droog en opklaringen. Minimumtemperatuur omstreeks 3 graden. Overdag vrij veeI bewolking, ook nu en dan zon en kans op een enkele bui. Middagtemperatuur ongeveer 70 graden. Wind veranderlijk, zwak tot matig, kracht 3 of minder. De marktgelden in Zierikzee, Renesse en Bruinisse moeten met ingang van 1 juli op nieuw fors omhoog en ook in 1999 en 2000 moet er door de kooplui aanzienlijk meer be taald worden. Bovendien moeten gemeente en kooplui streven naar een forse kosten vermindering. Dat voorstel doet het college van B&W aan de gemeente raad. Gisteravond in de com missie GGZ/ROEZ stuitte het voorstel niet op weerstand. „Een goede zaak. De tarieven waren schrikbarend laag," was het commentaar van RPF'er J. Roukema. Soortge lijke geluiden kwamen uit de andere fracties. „We zitten nu duidelijk onder de kost prijs," aldus SGP/GPV'er P. van der Meide. Op 18 december vorig jaar werden de tarieven voor 1998 vastgesteld, maar nu de ge meente alle aan de markt toe te schrijven kosten heeft op geteld, blijkt dat de toen voorgestelde tarieven bij lan ge na niet kostendekkend zijn. Het college dringt daar om aan op een spoedige her ziening. Tn één klap' „Dat heeft alles te maken met de gemeentelijke herinde ling," reageert voorzitter W. de Smit van de Centrale Ver eniging voor Ambulante Han del. „Wat in het verleden niet goed is berekend, wordt nu in één klap goed gemaakt ten koste van de koopman." De grootste ergernis van De Smit schuilt echter in de ma nier waarop het gemeentebe stuur te werk is gegaan. De Smit: „De marktkooplieden kwamen met het voorstel om na afloop van de markt zelf de rommel op te ruimen. Dat scheelt 40.000 gulden per jaar. Maar volgens de wethouder kan dat niet, want dat wordt al geregeld. Donderdagavond hebben we daar na veel uit stel eindelijk over kunnen praten. Vrijdagochtend lag het raadsvoorstel al klaar. Dat vind ik toch iets te kort door de bocht." Zierikzee Een standhouder betaalt in Zierikzee nu 405 gulden per jaar. Het college wil echter gefaseerd toe naar een bedrag van 1028 gulden op jaarbasis. De eerste verhoging moet al op 1 juli van dit jaar ingaan en gaat uit van een nieuw jaarbedrag van 613 gulden. Via 1 januari 1999 wil de ge meente op 1 januari 2000 ko men tot de 1028 gulden. Een prijs die is gebaseerd op de huidige kosten en die de ko mende jaren nog aangepast kan worden. Voor Bruinisse is de prijs van een kraam op de seizoens- markt vastgesteld op ruim 73 gulden. Daar kan wat het col lege betreft een streep door heen. Dat bedrag wordt ver hoogd naar 210 gulden en moet over twee jaar 485 gul- Standhouders op de weekmarkten in Bruinisse, Renesse en Zierikzee kunnen de komende jaren van de marktgelden. den worden. „Bij een kleine markt heb je nu eenmaal veel overheadkosten, maar aan de andere kant kun je ook stel len dat de kooplui in Bruinis se de afgelopen jaren gewoon mazzel heben gehad met de la ge prijs. Bovendien profite ren de marktlui dit seizoen van het verdwijnen van het marktje bij Aquadelta," al dus wethouder Veerhoek des gevraagd. In Renesse moest voor een sei zoen markt aanvankelijk 207 gulden per kraam worden be taald. Het college wil dit be drag opschroeven naar 445 gulden, ingaande dit seizoen. Dit is ook het bedrag dat het volgens de gemeente kqst om de markt te laten houden. De 445 gulden is overigens onge veer gelijk aan het oude tarief dat de gemeente Westerschou- wen in rekening bracht. Veer hoek: „Die gemeente werkte wat de weekmarkt betreft al kostendekkend. Als kosten voor de markt re kent de gemeente de inspan ningen voor het ophalen van het vuil, de administratieve taken, het innen van de marktgelden en het verzor gen van de eleCtriciteitsaan- sluitingen. Ook het bijhou den van de wachtlijst voor de markt in Zierikzee kost de ge- rekenen op forse verhogingen (Foto: Marijke Folkertsma) meente veel tijd aan admini stratieve handelingen en dus veel geld. Het ligt in de bedoeling voor lopig geen nieuwe inschrij vingen voor de wachtlijst toe te laten en op den duur in schrijfgeld voor een plaats op de wachtlijst te vragen. „Dan wordt de wachtlijst vanzelf korter," merkte Veerhoek tij dens de GGZ/ROEZ-vergade- ring gisteren op. NIEUWERKERK - De gevestigde pomphouders in Nieuwerkerk zijn niet blij met de plannen van War nar, Loman en Van de Ban om op het terrein van aan nemersbedrijf Wandel CV in Nieuwerkerk een tank station te beginnen. Pomphouders D. van der Lin den, W. Luiting en Mol Schud- debeurs vinden dat de ge meente Schouwen-Duiveland ten onrechte een milieuver gunning voor het nieuwe tankstation heeft verleend en beschouwen de komst ervan als oneerlijke concurrentie. Ze hebben de kwestie voorge legd aan Raad van State. De gemeente legt de kritiek van de pomphouders naast zich neer. „De gemeente had puur en al leen vanwege milieutechni sche bezwaren die vergun ning kunnen weigeren en die gronden waren er gewoon niet," aldus een woordvoer der van de gemeente. „Wij kunnen als gemeente in dit geval geen rekening houden met commerciële belangen." Verder voert de gemeente als argument voor het toestaan van een tankstation op die plaats het feit aan dat het tankstation in kwestie niet voor iedereen toegankelijk wordt. Alleen wie een pasje heeft kan er tanken. „Wandel wil dat op termijn wel, maar dan is er een aanpassing van het bestemmingsplan nodig want op de plaats waar het tank station nu komt is detailhan- del niet toegestaan," aldus de gemeentewoordvoerder. Het eigen clubhuis voor voetbalvereniging Mevo in Zierikzee op sportpark Den Hogen Blok werd vanochtend in de takel gehesen om over het kleedgebouw te worden heengetild en op de plek van bestemming te worden ge zet. Het bestuur van de zaterdagvoetbalclub Mevo besloot een compleet noodgebouw over te nemen van de CZ-groep in Goes. Deze zorg verzekeraar had in september al een nieuw onderkomen betrokken, waardoor de porto cabines beschikbaar kwamen. Mevo kon deze cabines krijgen op voorwaarde dat de voet balvereniging de kosten van het transport voor rekening neemt en de kosten voor het weer in oude staat brengen van het terrein. Dat komt neer op een bedrag van circa 30.000 gulden. De leden van Mevo gingen met dit voorstel akkoord. De portocabines kregen vanochtend een plaatsje tussen de kleedkamers en het trai ningsveld op sportpark Den Hogen Blok. (Foto: Marijke Folkertsma). Een enkele bui order ontwerp prepress drukkerii afwerking aflevering Van offerte tol grafisch, produkt. opdrachtgever zoeken adviseren en voorteggen, vertalen en samen werken een goed eindproduct, het aanspreekpunt en de spil tussen Want en technisch bedrijf Zodat u zich thuis voelt bij LnO drukkerij/uitgeverij- L^V DRUKKERIJ ft\J UITGEVERIJ 0111-453535

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1