Miljoenenbrand bij Zeelandia Zierikzee maar een week leider iiiiiiiiiiiiiiii Colijnsplaat krijgt Nehalenniatempel Levensgenieter Arj en de Jonge overleden Zelfstandigheid en creativeit komkommertelers geroemd r ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE k Echt Waar bij Visser Waters echt waar Grote hoeveelheid grondstoffen om veiligheidsredenen afgeschreven Zeelandbrug gestremd Dief gepakt Gewond Achtste zege volleyballers MEVO GAAT ZEELANDIA NU ZELF OOK AL BAKKEN? dé krant van schouwen - duiveland! NIEUWSBODE MAANDAG 6 APRIL 1998 153e JAARGANG NR 26361 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 SANT r~j U.S.A. Aan de grote jachthaven achter Aquadelta in Bruinisse. telefoon 0111 482132. 7 dagen per week open! ZIERIKZEE - Een felle brand in poederfabriek 2 van Zeelandia opJbedrijventerrein de Zuidhoek in Zierik- zee heeft zaterdagavond voor miljoenen guldens schade aangericht. Met name de in de aangrenzende loods opgeslagen grondstoffen vormen een zware kostenpost. De schade wordt geschat op 5 tot 10 mil joen gulden. ,Een brede schatting, maar je krijgt in feite elk uur weer nieuwe informatie aangele verd. Zelf denk ik dat we eer der richting tien miljoen gaan," licht directeur P. Schotte desgevraagd toe. De brand is - voor zover nu be kend - bovenin de hal ont staan in een poedermengin- stallatie. De technische recherche vermoedt dat er sprake is geweest van een verhitte vetleiding. Het on derzoek is echter nog gaande. ,,De menginstallatie is in ie der geval de vuurhaard ge weest. öp het moment dat de brand uitbrak, was er nie mand binnen. Gelukkig heb ben zich dan ook geen persoonlijke ongelukken voorgedaan." Zaterdagavond even voor zes sen maakten de in de hal aan gebrachte detectoren melding van brand. Volgens Schotte waren binnen zeer korte tijd twee brandweerkorpsen - Zie- rikzee en Midd^nschouwen - op de onheilsplek aanwezig. In samenwerking met de be- De komende weken wordt in continudienst gewerkt om de rommel nxi de brand op te ruimen. (Foto: Marieke Mandemaker) drijfsbrandweer werd de brand, die aan de zijkant van de loods uitbrak, aanvanke lijk van buitenaf bestreden. „Geprobeerd is de brand te isoleren, wat goed is gelukt. Ze hebben ervoor gezorgd dat de brand niet door het dak kon overslaan. Was dat wel gebeurd, dan was het leed niet te overzien geweest," al dus Schotte. Korpscommandant Zierikzee J. Juffermans bevestigt de woorden van de Zeelandia-di- recteur. ,,We waren met drie voertuigen uit Zierikzee bin nen vijf minuten ter plaatse. Ongeveer tegelijkertijd met de bedrijfsbrandweer. Toen ik de omvang van de brand zag, heb ik niet geaarzeld om Middenschouwen op te roe pen. De posten Scharendijke en Kerkwerve zijn gekomen. Brandtechnisch gezien is de operatie prima verlopen." Omdat er ook aluminium is gesmolten, is vastgesteld dat de hitte boven de 800 graden moet zijn geweest. Rookontwikkeling De werkzaamheden van de brandweer werden bemoei lijkt door de enorme rookont wikkeling. De naast de meng installatie gelegen - rubberen - transportband veroorzaakte zware rookontwikkeling. Hoewel aangrenzende machi nes gespaard bleven liep Zee landia toch nog grote schade op. De in de aangrenzende loods opgeslagen grondstof fen-zoals suiker en melkpoe der zijn bedekt met een laag roet. „Dat moet allemaal ver in een poging de brand te isoleren werd het vuur aanvankelijk van buitenaf bestreden. (Foto: Pieter Honhoff) nietigd worden, want we ne men geen enkel risico," stelt Schotte. Zondagmiddag waren zo'n vijftig man op het terrein van Zeelandia in de weer om de eerste puinhopen te ruimen. Al diezelfde dag werden in grote hoeveelheden nieuwe grondstoffen aangeleverd. Schotte: „Een geluk bij een ongeluk is dat de nieuwe hal bijna gereed is. Daar kunnen de nieuw aangeleverde grondstoffen worden neerge-" legd." De afrondende werk zaamheden aan deze nieuwe hal werden gisteren gelijk in gang gezet. Voorlopig zullen 24 uur per dag zo'n dertig mensen voor deze opruimklus worden ingezet. „De huidige verwachting is dat binnen 2,5 week alles'weer voor 60 tot 70 procent productioneel is." Bovendien wordt een gedeel te van de productie in de eerstkomende tijd waar schijnlijk uitbesteed. Afne mers, leveranciers en overige relaties worden via een brief morgen op de hoogte gesteld. Enigszins hersteld van de eer ste schrik meldt Schotte en kele positieve kanten in het ramp verhaal. „De brandweer oefent hier regelmatig, ook precies in dit gedeelte van de loods. Hoewel de gang van za ken altijd heel anders in het echt is dan bij een oefening, scheelde het wel dat ze de si tuatie hier kennen." Ook het personeel beoordeelt hij posi tief. „Het is eèn machtige ploeg. We konden op iedereen een beroep doen, ook op de mensen die normaal op zon dag in de kerk zitten. Die soli dariteit is groots." COLIJNSPLAAT (ANP) - Colijnsplaat krijgt weer, net als in de Romeinse tijd, een Nehalennia tempel. De stichting die het jubileum van het 400- jarige Colijnsplaat organiseert, gaat zich daar voor inspannen. Nehalennia was een in heemse godin die in de eer ste twee eeuwen na Christus uitsluitend in Zeeland door de Romeinen werd vereerd. Zeevarende Romeinen on derweg naar Engeland smeekten op de Ooster- schelde de zegen af van de beschermvrouwe voor zee varenden. Bij behouden te rugkeer losten zij hun belof te in door een votiefsteen of altaarbeeld in een van de tempels langs de Ooster- schelde achter te laten. Toen de rivier na 300 snel breder en dieper werd, ver dwenen de Nehalennia-hei- ligdommen onder water. In 1970 haalden vissers bij Co lijnsplaat voor het eerst res tanten op van altaren en een tempel. Systematische op vissingen daarna hebben tot vorig jaar al meer dan drie honderd altaren opgele verd, waarvan er ruim hon derd volledig zijn. Naast allerlei feestelijkhe den het hele jaar door wil de Stichting Colijnsplaat 400 jaar ook een blijvende her innering aan het jubileum. A. Albregtse van de stich ting schat dat de realisatie van een replica van de tem pel drie tot vier ton kost. Albregtse verwacht dat de eerste steen voor de Ro meinse tempel nog dit jaar kan worden gelegd. Er moet nog een goede locatie wor den gezocht. „De tempel moet uitkijken over het wa ter en over het dorp", vindt Albregtse. „We denken daarom aan een plekje in de buurt van de haven van Co lijnsplaat." NOORDWELLE - Met ontzetting-is in Noordwelle ge reageerd op het plotselinge overlijden vrijdag van dorpsgenoot Arjen de Jonge (47). De Jonge laat een vrouw en twee kinderen achter. Genieten van het goede van het leven was het motto van Arjen de Jonge. Het was ook dat gevoel dat hem deed be sluiten om een punt te zetten achter zijn betaalde baan om zich helemaal op zijn hobby - het schilderen - te kunnen richten. Hij was kunstenaar in hart en nieren en zou dit najaar voor het eerst in het buitenland - Londen - expose ren. De Jonge was kunstenaar en gezelligheidsmens. Eenen twintig jaar geleden was hij mede-oprichter van de Dorps gemeenschap Noordwelle en na het overlijden van Jan Deïst volgde De Jonge hem op als voorzitter van de dorpsge meenschap. Een functie die hij tot zijn dood bekleedde. Vergaderingen onder zijn lei ding waren geen vergaderin gen in de duffe zin van het woord. Daar zorgde De Jonge met veel gevoel voor humor wel voor. Arjen de Jonge hechtte aan tradities en dingen met een verhaal. Het straofeest was daarom voor hem een van de hoogtepunten van het jaar. Naast zijn voorzitterschap van de dorpsgemeenschap was De Jonge actief in de handboogschutterij Sint Jan en Radio Schouwen-Duive- land waarvoor hij het pro gramma Kunstgolven presen teerde. De Jonge was verder lid van het bestuur van de Stichting Dorpshuis. Arjen de Jonge wordt woens dag 8 april ter aarde besteld op de algemeen begraafplaats in Noordwelle om 14.30 uur. Minister Van Aartsen en wethouder Veerhoek aan het woord SIRJANSLAND - Innovatieve, creatieve mensen. Die met een enorme maatschappelijk verantwoorde lijkheid aan de weg timmeren. ,,Dank voor dat beeld dat ik van jullie heb meegekregen. Ik geloof dan ook sterk in de zelfstandige kracht van de Nederlandse tuinder en het is voor mij eeri hele grote eer om dit be drijf te openen." In deze bijna emotionele be woordingen sprak minister Van Aartsen zaterdagochtend de grote groep genodigden toe bij de officiële opening van het tuinbouwbedrijf Kwekerij De Driehoek in Sir- jansland. Het contact van de minister met firmant Aat Dijkshoorn dateert uit vroeger tijden. Uit een tijd dat de onderne mer uit Sir al een belangrijke plaats vervulde in de WD- fractie van Pijnacker en: „ik nog in de positie zat dat ik de foldertjes rond moest bren gen," memoreerde Van Aart sen. Inmiddels zijn de tijden veranderd en blijkt dat Dijkshoorn - evenals zijn ou de kennis - niet heeft stilgeze ten. Samen met medefirman ten Henk Lie, Raymond Noomen en Arjan Krijgsman heeft Dijkshoorn in Sirjans- land een bijzonder komkom- merteeltbedrijf op poten ge zet. De basisfilosofie van het bedrijf luidt: de continuïteit van te waarborgen op lange termijn, wat - zo is de stelling - alleen mogelijk is door voortdurend te vernieuwen. Die vernieuwing blijkt expli ciet uit de keuze voor hoge draadteelt. Door de relatieve onbekendheid van deze me thode, kleeft er een zeker risi co aan de onderneming. Bo vendien heeft de teeltwijze als nadeel dat de gewasver zorging intensief is en er hoge kassen nodig zijn. „Maar het kent ook voordelen. De kwa liteit van de komkommers is constant en ze zijn langer houdbaar. Er is daarnaast sprake van een hoge produc tie en een op termijn lagere kostprijs," somde Dijks hoorn enkele van de voorde len op. Met name de constante kwali teit kon de goedkeuring van Van Aartsen wegdragen. „Je kunt zo een vaste relatie met de afnemer aangaan," aldus de minister - die hiermee ver wees naar de steeds belangrij ker wordende rol van de con sument. Gestreefd wordt naar een zo zorgvuldig mogelijke om gang met mens, natuur en techniek. Zo kent de Drie hoek een uitgekiend klimaat beheersingssysteem en wordt personeel intensief voorge licht, geschoold en op de hoogte gehouden van de gang van zaken binnen het bedrijf. Wat de natuur betreft wordt tachtig procent van de ener giebehoefte gedekt uit rest warmte. Stuk voor stuk pun ten waarmee werd gescoord bij wethouder C. Veerhoek. Aan hem de taak meer te ver tellen over de landschappelij ke inpassing die door de ge meente wordt nagestreefd. De werkgelegenheid die het nieuwe bedrijf in de regio in brengt, bleek een tweede be langrijk punt in de toespraak van Veerhoek. „Er wonen in dit gebied meer mensen dan dat er werk is. Daarnaast hecht het college eraan ook werkgelegenheid buiten de recreatiesector te hebben." Naast achttien vaste mede werkers biedt de Driehoek in middels werk aan zo'n zeven tig parttimers en scholieren. Minster Van Aartsen in gesprek met firmant Aat Dijkshoorn. (Foto: Marieke Mandemaker) ZIERIKZEE - De Zeeland- brug is in de nacht van woens dag 15 op donderdag 16 april voor al het gemotoriseerd verkeer gestremd van 0.00 tot 5.00 uur. In die tijd wordt onderhouds werk aan de brug uitgevoerd. In verband met de veiligheid van de werkers moet het ver keer worden geweerd. Op de toeleidende wegen tot de Zee landbrug en bij de brug zelf wordt het verkeer gewezen op de stremming en de aterna- tieve route via de weg over de Stormvloedkering. Bij on gunstige weersomstandighe den wordt het werk verscho ven naar de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 april. De tijden blijven dan hetzelfde. ZIERIKZEE - Dankzij de op lettendheid van een toevalli ge voorbijganger is een Goe- senaar die zaterdagmiddag geld uit de kassa van de Zie- rikzeese Albert Heijn-super- markt haalde, gepakt. De Goesenaar griste enkele honderden guldens uit de kas sa en rende er vervolgëns van door. Een toevallige passant die het vluchtgedrag van de man zag, noteerde het kente ken van de auto waarin de man plaatsnam. Korte tijd la ter werd deze auto aangetrof fen in Goes en kon de bestuur der worden aangehouden. De man blijft in verzekerde be waring en wordt vandaag voorgeleid aan de Officier van Justitie in Middelburg. NIEUWERKERK - Op de Rijksweg N59 bij Nieuwer- kerk vond zaterdagochtend een kop/staartbotsing plaats, waarbij een vrouw uit West- maas aan nek en wervels ge wond is geraakt. Zij zat naast haar 57-jarige man in de auto. Voor hen reed een 52-jarige automobilist uit Heijningen. In verband met overstekende voetgangers remde hij af, de man uit West maas zag dit te laat en klapte op zijn voorganger. Zijn echt genote is door brandweer en ambulancepersoneel ver zorgd en naar het ziekenhuis vervoerd. Tracht elke tegenslag in een kans om te zetten. John. D. Rockefeller Bewolkt HET WEER Vannacht enkele opklaringen en meest droog. Min. temperatuur omstreeks 6 graden. Overdag vrij veel bewolking en in de loop van de dag kans op regen. Middagtemperatuur ongeveer 12 graden. Wind, vannacht zuidelijk, overdag uit uiteenlopende richtingen, zwak tot matig, rond kracht 3. 3 GREVELINGENBELEID Grevelingenschap wij gat in begroting dichten met parkeer- en liggeld. 5 TRANSFERIA RPF-lijsttrgkker L. van Dijke pleit voor netwerk van transferia. 6 KLEURRIJK Kleurrijk Festival Gekleurd Schouwen-Duiveland trekt veel belangstelling. 7 KORFBAL All Ready verslaat mede-koploper Thor in Zierikzee met ruime cijfers. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's ZIERIKZEE - Zierikzee heeft slechts een week van de koppositie in de vierde klasse A,kunnen genieten. Zondagmiddag gaf de ploeg van trainer Bert Pentury de ce*ste plaats uit handen na een gelijkspel tegen Philippine. Breskens profiteerde van de misstap van Zierikzee door in een uitwedstrijd met 1-4 van Grenswachters te winnen. Door deze ruime overwinning haalde Breskens de Schouwse ploeg in en staan de Zeeuws- Vlamingen eerste met een punt voorsprong. Beide teams moeten nog twee com petitiewedstrijden spelen. Zierikzee voetbalt twee keer thuis. Beter nieuws Van andere eilandelijke voet balploegen was beter nieuws te melden. Het tweede van Zonnemaire haalde uit tegen de tweede keus van Kwaden- damme. Dreischor won met 2- 3 bij Vivoo. Drie minuten voor tijd maakte invaller Bram Blakenburg de winnen de treffer. Leon Bakker was matchwinnaar in Middelburg voor Renesse. In de tweede helft scoorde de spits de enige treffer voor Renesse, dat nu keurig op een zevende plaats in de vijfde klasse A staat. Ouwerkerk maakte zich het afgelopen weekeinde een beetje belachelijk door met 3- 2 van FC Moerstraten te ver- loren, een elftal dat al een competitie lang in de onder ste regionen van de afdeling vertoeft. De nacompetitie voor Ouwerkerk komt na de nederlaag echter niet in ge vaar. De volleyballers van WEA/ MEVO'80 boekten in Voor schoten de achtste overwin ning op rij, 2-3 tegen Kangoer- oos. Hoogstaand was het spel van de Zierikzeese ploeg niet. „We hebben een baggerwed- strijd gespeeld," zei trainer Clemens van den Berg. De ploegen van Hockeyclub Schouwen-Duiveland konden niet terugkijken op een goed weekeinde. In het Brabantse Teteringen verloor zowel de dames- als herenploeg metr ruime cijfers van de gelijkna mige vereniging. De mannen- ploeg - de laatste vier weken ongeslagen in de vierde klas se D - werd met 4-0 gevloerd. Hun vrouwelijke collega's moesten een treffer meer slik ken. Sport op pagina 7. Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen- Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: Q MAAND abonnement met automatische afschrijving a 19,50 KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving 52,50* KWART AAL abonnement zonder automatische afschrijving 55,00* Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! Naam Dhr./mevr Adres Postcode Plaats Telefoon Geb.datum: Handtek. Bij automatische afschrijving uw bank-/gironummer vermelden: II II II IJ IJ II L_J II l SjS Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. Antwoordnummer 12,4300 VB Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1