Consumenten beter voorgelicht over risico's levensverzekering Schouwen-Duiveland in oude ansichten Berichten uit het verleden In gedragscode verzekeraars en de Consumentenbond MARKTBERICHTEN KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG OVERDENKING SNELHEIDSCONTROLES De Kluut sluit deuren Opening garage Brokx Muziekhandel Disco Jansen ONZE PUZZELRUBRIEK VRIJDAG 3 APRIL 1998 NR 26360 DEN HAAG (ANP) - Advertenties voor risicovolle le vensverzekeringen zullen binnenkort veel meer in formatie bevatten over de gevaren van zo'n polis. De consument krijgt meer rekenvoorbeelden voorge schoteld. Handige rekenaars zijn dan in staat de ver schillende offertes met elkaar te vergelijken. Dat is het gevolg van een ge dragscode die het Verbond van Verzekeraars is'overeen gekomen met de Consumen tenbond. De code is donder dag aangeboden aan minister Zalm van Financi en. Bij de presentatie waren geen ad vertentie-voorbeelden be schikbaar. De code gaat voor adverten ties ogenblikkelijk in. In de aanprijzingen moet voortaan een ,,let-op-blokje" worden opgenomen, in dezelfde let tergrootte als de rest van de advertentie. In dat blokje wordt de consument gewezen op de risico's. Voor folders, die vaak al gedrukt zijn en waarvan de maatschappijen grote voorraden hebben, gel den de regels vanaf juli. De code beperkt zich voorals nog tot levensverzekeringen waarvan het beleggingsrisico vrijwel volledig bij de consu ment ligt. Voor de overige le vens verzekeringen hopen Verbond en Consumenten bond in de zomer een gedrags code klaar te hebben. Hoewel consumenten vaak honderd duizenden guldens in derge lijke verzekeringen stoppen, is de informatie momenteel volstrekt onduidelijk. Laatst nog concludeerde de Verzeke ringskamer dat de voorbeel den in de advertenties niet volledig zijn en allerlei infor matie ontbreekt. Minister Zalm overwoog wetgeving als de sector niet zelf met strenge regels zou komen. Donderdag rond het middag uur was nog niet duidelijk of Zalm de code voldoende vindt. De code geldt trouwens alleen voor leden van het Ver bond en niet voor andere aan bieders van levensverzeke ringen zoals banken. De code geeft meer informatie dan tot nu toe gebruikelijk is, maar laat nog steeds zaken ondui delijk. Zo wordt niet vermeld wat de provisie van de tussen persoon is (vaak veel meer dan consumenten denken) en wat de verzekeraar zelf aan winst inhoudt. Netto Wel wordt vermeld wat het productrendement" is, dat wil zeggen wat er netto over blijft van een bruto inleg. Ook zijn verzekeraars ver plicht om niet alleen reken voorbeelden te geven met fraaie aannames. Ze moeten ook rekenen met rendemen ten die maar liefst 60 procent lager liggen dan in het vérle den behaalde resultaten. Beursbericht Markt Goes dinsdag 31 maart 1998 Aardappelen 17,50-/ 18,25 per 100 kg. (0 mm opwaarts) Zaaiuien Klasse II85-95 cent. Hooi en stro oogst 1997 Prijzen per 1000 kg en uit de schuur: weidehooi 165,00 tot 200,00, dijkhooi 120,00 tot 145,00, Veldbeemd 100,00 tot 140,00, Roodzwenk 100,00 tot 115,00, Raaigras- sen 90,00 tot 120,00, Ger stestro 100,00 tot 130,00, Tarwestro, kleine pakken ƒ95,00 tot ƒ110,00 (uit schuur), grote pakken 85,00 tot 95,00 (uit schuur). Tarwe, bij hectolitergewicht van 72 24,25, tarwe, bij hec tolitergewicht van 72 of meer tot 25,75, brouwgerst, voor- schotprijs bij 100% brouw 28,00, voergerst, voorschot- prijs 23,75, Blauwmaanzaad ƒ327,50 tot ƒ367,50, Karwij 122,50, bruine bonen oogst 1997 (vrij van grond en halve) ƒ92,50 tot 97,50. Barneveldse Eiermarkt BARNEVELD, 2-4 - Aanvoer 1.700.000. Prijzen per 100 stuks: 48 gram 6,75, per kilo 1.41. 54 gram 7,40, per kilo 1,37, 57 gram 7,80, per kilo 1,37, 59 gram 8,25, per kilo 1,40, 61 gram 8,90, per kilo 1,46, 64 gram 9,10, per kilo 1.42. 67 gram 9,60, per kilo 1.43. Scharreleieren 1,50 tot 2,25 per 100 stuks hoger. De handel redelijk. Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 2-4 - Paarden per stuk inclusief BTW: Luxe paarden 1200-2200, veulens 300-650. Handel rustig en prij zen gelijk. Pony's 250-800, Shetlander pony's 250-600. Handel rustig en prijzen ge lijk. Slachtpaarden oud 3,50- 4,40, slachtpaarden jong 3,50- 4,50. Handel rustig en prijzen gelijk. De aanvoer bedroeg 55 paarden en pony's. Veemarkt Utrecht UTRECHT, 2-4 - Prijzen slachtrunderen per kg ge slacht gewicht zonder nier en slot vet, inclusief BTW (Vol gens PW): Aanvoer slacht runderen 615, waarvan man nelijk 45. Mannelijk super 7,65-8,45, mann. extra kwal. 7,05-7,65, mann. Ie kwal. 6,65- 7,05. Handel redelijk en prij zen gelijk. Mann. 2e kwal. 6,10-6,65, mann. 3e kwal. 5,65- 6,10. Handel rustig en prijzen iets lager. Vrouwelijk super 7,25-8,45, vrouwelijk extra kwal. 6,10-7,25, vrouwelijk le kwal. 4,95-6,10. Handel rustig en prijzen iets lager. Vrouwe lijk 2e kwal. 4,35-4,95, vrou welijk 3e kwal. 3,90-4,35 en worstkwaliteit 3,30-3,90. Handel rustig en prijzen la ger. Gebruiksrunderen per stuk inclusief BTW: Aanvoer ge bruiksrunderen 447, waarvan graskalveren 26. Melk- en kalfkoeien le soort 1575-2075, 2e soort 1275-1575. Handel rustig en prijzen gelijk. Melk- vaarzen le soort 1475-1875 en 2e soort 1175-1475. Handel rustig en prijzen gelijk. Kalf- vaarzen le soort 1675-2025, 2e soort 1275-1675. Handel rustig en prijzen gelijk. Guste koei en le soort 1250-1550 en 2e soort 900-1250. Handel goed en prijzen prijsh. Enterstie- ren 1075-1750. Handel rede lijk en prijzen gelijk. Pinken 725-1150. Handel redelijk en prijzen gelijk. Graskalveren 600-850. Handel redelijk en prijzen gelijk. Nuchtere kalveren voor de mesterij, inclusief BTW: Aan voer roodbont 100. Prijzen: Stierkalveren extra kwal. 600-650, le kwal. 500-550, 2e kwal. 100-250. Handel rustig en prijzen prijsh. Vaarskalve ren extra kwal. 400-450, le kwal. 250-350, 2e kwal. 50- 100. Handel rustig en prijzen prijsh. Aanvoer zwartbont 612. Prijzen: Stierkalveren extra kwal. 400-425,le kwal. 390-400, 2e kwal. 50-125. Han del rustig en prijzen lager. Vaarskalveren extra kwal. 275-350, le kwal. 175-240, 2e kwal. 25-50. Handel rustig en prijzen lager. Aanvoer vlees- rassen 37. Prijzen: Stierkal veren extra kwal. 650-700, le kwal. 400-450, 2e kwal. 50- 200. Handel rustig en prijzen prijsh. Vaarskalveren extra kwal. 400-450, le kwal. 300- 350, 2e kwal. 50-100. Handel rustig en prijzen prijsh. Slachtschapen en lammeren per kg geslacht gewicht, in clusief BTW: Aanvoer 3430, waarvan lammeren 353. Slachtschapen 3,00-5,50. Han del rustig en prijzen iets la ger. Ooien tot 20 kg 7,00-9,00. Handel redelijk en prijzen ge lijk. Ooien boven 20 kg 6,75- 7,75. Handel redelijk en prij zen gelijk. Rammen tot 22 kg 8,00-10,00, 22-25 kg 7,00-9,50. Handel rustig en prijzen iets lager. Rammen boven 25 kg 7,00-9,00. Handel rustig en prijzen gelijk. Zuiglammeren 10,00-11,25. Handel rustig en prijzen iets lager. Slachtschapen en lammeren per stuk inclusief BTW: Slachtschapen 75-210. Handel rustig en prijzen iets lager. Ooien tot 20 kg 145-180. Han del redelijk en prijzen gelijk. Ooien boven 20 kg 135-160. Handel redelijk en prijzen ge lijk. Rammen tot 22 kg 180- 225, 22-25 kg 185-230 en boven 25 kg 190-240. Handel rustig en prijzen gelijk. Zuiglamme ren 160-195. Handel rustig en prijzen iets lager. Gebruiksschapen en lamme ren per stuk inclusief BTW: Aanvoer 190, waarvan lam meren 95. Weidelammeren 90- 170. Handel redelijk en prij zen gelijk. Schaap2 lammeren 310-390. Handel re delijk en prijzen gelijk. Geiten en bokken: Aanvoer 11. Prijzen 25-60. Handel re delijk en prijzen gelijk. Totale aanvoer 5442 stuks. 98/13. Station Burgh was het eindpunt van de RTM-tramlijn Steenbergen-Zijpe-Zierikzee- Burgh. Op deze foto van rond 1916 domineert geen gereedstaande of aankomende stoom tram, maar de watertoren. Daar stond een windmolen bovenop, maar die is op deze foto niet zichtbaar. In de watertoren bevond zich een groot reservoir, waaruit de stoomlocomo tieven van de tram van water werden voor zien. De waterbronnen bevonden zich onder de toren. Via een gebogen buis liet men het water in de locomotieven maar soms ook wel in de waterwagens lopen. Bij windstilte kon de molen wel eens niet draaien en dan werd voor deze gelegenheid van een motorpomp ge bruikt gemaakt. Tijdens harde storm op 6 no vember 1921 draaide de molen voor het laatst want toen sloeg deze op hol en begaf het. Daarna maakte men uitsluitend gebruik van een heteluchtmotor. Omdat de stoomtram na de watersnoodramp van 1953 niet meer op Schouwen-Duiveland terug kwam, was deze watertoren overbodig geworden en werd in 1960 verbouwd tot woonhuis. Later werd het busstation van de ZWN. Correspondentie over deze rubriek: Cor Pols, Postbus 30, 4300 AA Zierikzce. Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gewone wijkge- meente: Gasthuiskerk: Palmpasen. 11.00 uur dhr. D. Vos, kinderdienst. 18.30 uur ds. N. de Boo, Zeist. Vrijzinnige Gemeente: Gast huiskerk: 9.30 uur dr. Chr. Vonck, Brasschaat. Kinder- nevendienst. Kerkwerve: 10.00 uur ds. G. v. d. Pol en H. Schipper, doopdienst. Serooskerke: 10.00 uur dhr. S. Doolaard, Oud-Beijerland, 19.00 uur ds. A. B. den Har- tog, Veen, zangdienst m.m.v. Hervormd Kerkkoor Krab- bendijke. Burgh: 10.00 uur ds. A. R. van derDeijl. Haamstede: 10.00 uur ds. G. A. Kansen, 19.00 uur ds. C. Haasnoot, Zwijn- drecht. Noordwelle: 11.00 uurds. P. Goodijk. Zondagsschool in dorpshuis. Renesse: 9.30 uur ds. P. Goodijk. Zondagsschool in het dorpshuis (9.15 uur paas- ontbijt). 11.00-11.35 uur Inl- oppdienst "Oog in oog met Bach'. Brouwershaven: 10.00 uur af- scheidsdienst ds. A. P. Spaa in Gereformeerde kerk. Zonnemaire: 9.30 uur dhr. M. J. Geuze, 's-H. Arendskerke. Dreischor: Geen dienst. Noordgouwe: 10.00 uur dhr. Franke, Goes. Ouwerkerk: 10.00 uur dhr. K. Baas, Ooltgensplaat. Oosterland: Zevende Lij dens zondag. 10.00 en 18.00 uur ds. J. de Haan. 11.30 uur zon dagsschool. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur ds. H. J. Boer. Bruinisse: Palmzondag. 10.00 uur ds. J. Smit, Openbare Be lijdenis des Geloof s en H. Doop en voorber. H.A.17.00 uur ds. C. C. J. v. d. Dussen, Klundert. Samen op Weg-gemeente Scharendijke: De Hoek- steen.T0.00 uur da. H. B. Graafland, 19.00 uur vie. H. Schipper, Kerkwerve. Duiveland (Nieuwerkerk): Johanneskerk (Kerkring): 10.00 uur ds. H. L. Simons, Haaften, voorber. H.A. Lutherse Kerk Zierikzee: Geen dienst. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur dr. A. Jobsen, gemeentezondag, 15.30 uur afsluitende viering gemeentezondag. Haamstede: 10.00 uur ds. L. J. Lingen, palmzondag, 19.30 uur Oecumenisch Avondge bed Haamstede. Brouwershaven/Zonnemai- re: 10.00 uur ds. A. P. Spaa, palmzondag en afscheids- dienst ds. A. P. Spaa, 18.30 uur drs. R. C. E. Lafeber, Wis- senkerke. Bruinisse: 10.00 uur drs. J. v. d. Meulen, Berg en Dal. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 uur ds. H. Mostert, 17.00 uur lees- dienst. (Haven Noordzijde 10). Chr, Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. P. D. J. Buijs. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uurds. H. Korving. Haamstede: 10.00 en 18.30 uur ds. J. C. Hardeman. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 18.30 uur ds. J. J. van Eckeveld. Nieuwerkerk: 9.30 uur lees- dienst, 15.30 uur student Schot, Nieuw-Beijerland. Oosterland: 10.00 en 18.30 uur student Schot, 14.30 uur lees- dienst. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur leesdienst. Nieuwerkerk: 09.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uör leesdienst. Oud-Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur leesdienst. Oosterland: 9.30 en 18.30 uur dhr. H. Molendijk, 14.30 uur leesdienst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: Zaterdag 19.00 uur liturgie van palmzondag zon der palmwijding, pastor A. Verdaasdonk, zondag 9.30 uur Palmzondag, kinderne- vendienst, pastor A. Verdaas donk. Haamstede: Zondag 11.00 uur palmzondag pastor A. Verdaasdonk. Renesse: Zondag 19.30 uur Avondgebed in Gereformeer de kerk Haamstede. Remonstrants Gereformeerde Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur ds. W. J. Schneider. Leger des Heils Zierikzee: Palmzondag. 10.00 uur Heiligingssamenkomst. 10.30 uur Kindernevendienst. 17.00 uur Songs of Praise. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zondagen om 10.00 uur en op de woensdagavonden om 20.00 uur, Meelstraat 1. Apostolische Kerk Zierikzee: 10.00 en 17.00 uur (in Lutherse kerk). Evangelische Christengemeente Zierikzee: 10.00 uur L. v. d. Sluis, Zierikzee. Samen komst in het Multifunctio neel Centrum, De Huybert- straat 35. Corneliastichtin§; 10.15 uur: mevr. P. J. van Es- veld-K wakernaat Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis 11.15 uur: mevr. P. J. van Es- veld-Kwakernaat. Woorden rond het kruis Anderen heeft Hij gered, laat Hij nu Zichzelf redden, indien Hij de Christus Gods is, de uit verkorene!" Indien Gij de Koning der Joden zijt, red dan XJzelf!" „Zijt Gij niet de Christus? Red Uzelf en ons!" Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt. Lukas 23:35,37,39,42 Terwijl Jezus - aan het kruis geslagen - vrese lijk lijdt, zijn er om Hem heen allerlei mensen die het woord nemen. In de eerste plaats staan er bij het kruis 'oversten' - leiders van het volk, mensen met een belangrijke positie in de toenmalige samenleving. Zij spreken ho nend de woorden: „Anderen heeft Hij gered, laat Hij nu Zichzelf redden, indien Hij de Christus Gods is, de uitverkorene." Ze richten zich dus niet rechtstreeks tot Jezus, maar spreken over Hem in de derde persoon - maar dan wel zo, dat Hij het horen kan en zal. Zij staan het meest ver van Jezus af - misschien wel niet wat betreft de geografische afstand (dat weten we niet), maar wel innerlijk. Want als je alleen maar over iemand kunt spreken en niet tot hem, dan is de kloof al erg groot. En dat is des te meer het geval, als je woord over die ander dan ook nog zo spottend van karak ter is. De oversten hebben duidelijk de bedoe ling Jezus een flinke trap na te geven. Zal Je zus de kloof tussen Hem en deze mensen kunnen overbruggen? Eén ding is duidelijk: de kloof zou onoverbrugbaar zijn, als Hij daadwerkelijk van het kruis was afgekomen. Dan was er immers geen verzoening voor hun (en onze) zonden, en zouden ze zeker ten dode zijn opgeschreven: voor eeuwig door God ver laten! Als Jezus zichzelf zou redden, zou Hij hen niet kunnen redden. Het antwoord dat Je zus deze mensen geeft, is: de beker helemaal leeg drinken, het lijden dragen, en de kruis dood sterven. Dat de Heiland ogenschijnlijk niet reageert op hun woorden - daarin ligt zijn liefde voor vijanden besloten. Hij hééft name lijk al gereageerd op hun woorden: „Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen" (vs. 34). Dan zijn er ook Romeinse soldaten, die de spot met Jezus drijven: „Indien Gij de Koning der Joden zijt, red dan Uzelf!" Zij verwoorden in feite het heidense beeld van een 'echte' ko ning: die weet zichzelf goed te redden, hij be schikt over een grote macht die hij indien enigszins nodig ook beslist zal gebruiken. Een koning die in het nauw komt en zijn macht niet gebruikt - dat is geen koning. Naar we mogen aannemen kennen ze het Evangelie van Gods Koninkrijk niet, en is dit de eerste keer dat ze er mee geconfronteerd worden. Hun spot laat zien, hoe haaks het Evangelie staat op alles wat wij vanuit onszelf over God, zijn koningschap en zijn macht bedenken. Maar de toverwoorden van succes, macht en invloed verbleken bij de machtige liefde waarmee God zijn Koningschap uitoefent: Hij begeeft zich niet alleen tussen het gewone volk, maar zelfs tussen de misdadigers; Hij vernedert zichzelf tot en met, Hij slaat niet van zich af maar léét zich slaan. Zijn macht is die van de liefde, en Hij wil ons daarom niet onder de gordel treffen, maar in het hart ra ken. Valt de kloof tussen Jezus en deze solda ten te overbruggen? Niet door ons, in elk ge val - daarvoor zijn we allemaal te heidens in ons denken en doen, te ver bij God afge dwaald. Jezus echter overbrugt de kloof: door vast te houden aan de aard waarop God ko ning is, en niet te bezwijken voor de grote ver leiding om zichzelf te redden en de wereld (ons dus) te vergeten. In zijn opstanding overbrugt Jezus de kloof, en vooral: als Hij zijn Geest uitstort. Tenslotte blijkt zijp liefde sterker dan het hele Romeinse Rijk bij elkaar. Al onze macht is ij delheid, en zinkt in het niet bij de macht van Gods liefde, die aan het kruis zo verborgen en toch zo krachtig openbaar wordt. En dan zijn er de twee misdadigers, die met Hem gekruisigd worden. Eén van die twee roept uit: "Zijt Gij niet de Christus? Red Uzelf en ons!" Begrijpelijk, dat hij er aan toevoegt: en ons!" Hij wil gered worden! En als Je zus daarvoor zou kunnen zorgen - heel graag! En Jezus wil daar ook voor zorgen: dat we ge red worden. Dat blijkt wel uit het korte ge sprek tussen de andere misdadiger en de Hei land. Die man erkent eerst, dat hij terecht gestraft wordt, en stelt Christus dan een korte vraag. Een kort gebed is het eigenlijk: „Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt." In eenvoudige woorden spreekt deze man de Heiland aan. Het eerste dat opvalt, is dat hij Jezus' naam noemt - in tegenstelling tot de anderen. En de woorden „gedenk mij ner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt" zijn niet minder dan een belijdenis: „U bent waar lijk Koning - een Koning die sterker is dan de dood!" Dat kan van koning Herodes niet ge zegd worden, en van de Romeinse keizer even min. Het antwoord van de Heiland is vol hoop: „Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn." Dat woord staat in het Evangelie opgetekend - blijkbaar heeft niet alleen de misdadiger tot wie Jezus zich richtte het gehoord. Alle spot ters rond het kruis zullen het gehoord hebben. Ook voor hen is het een woord van hoop: er is genade voor zondaar, spotter en misdadigers! Wie zich aan Jezus toevertrouwt, heeft toe komst - zelfs als je vlak voor je dood staat, zo als deze misdadiger. Dat kan van anderen niet gezegd worden. Want de dood is hard en wreed, en geen mens kan tegen haar op. De zonde is een vreselijke macht, waartegen we niet bestand zijn. De gebrokenheid van het le ven kunnen we niet helen. We kunnen onszelf niet redden. Maar Jezus kan het niet alleen - Hij wil het en doet het ook. Hij behoudt ons door de dood heen. Jezus voorkomt niet alle narigheid in ons leven, en Hij redt ons ook niet uit alle problemen. Hij maakt ons niet immuun voor vreselijke ziekten en zorgt er evenmin voor dat ons niets ellendigs kan overkomen. Maar nooit zullen we zonder Hem zijn: „heden zult gij met Mij in het paradijs zijn." Wie met Hem verbonden is, is voor goed met Hem verbonden: voor eeuwig. ds. G. van de Pol DRIEBERGEN (ANP) - De Verkeerspolitie van het Korps landelijke politiedien sten maakt bekent dat in week 15 van 1998 in heel Ne derland op snelheid gecontro leerd zal worden. Een aantal hiervan wordt aangekon digd. Zoals gebruikelijk, zal op de A2 tussen Amsterdam- Utrecht-Eindhöven v.v, de A9 tussen Alkmaar en Diemen v.v. en de AIO - ringweg Am sterdam dagelijks worden ge controleerd, evenals op: Maandag 6 april A2 -t.h.v. Geleen. A7 - t.h.v. Heerenveen. A15 - t.h.v. Sliedrecht. Dinsdag 7 april A27 - t.h.v. Eemnes. A28 - t.h.v. Harderwijk. Woensdag 8 april N50-t.h.v. Maasdonk. Donderdag 9 april A6 - Noordoostpolder. A29 - t.h.v. Binnenmaas. Vrijdag 10 april A76 - t.h.v. Nuth. Voor meer informatie tele foon 0343-535216. Uit de krant van 25 jaar geleden ZIERIKZEE, 26-3. De lagere land- en tuinbouw school ,,De Kluut" - één der onderwijsinstellin gen van de Z.L.M. - draait zijn laatste cursus. Is die cursus in de komende zomer afgesloten, dan gaat de- school dicht. Daarmede kan Schouwen-Duiveland treureh',* over een verlies, maar zich troosten met de gedachte dat.' elders in het land hetzelfde verschijnsel zich voordoet. Er vindt een duidelijke centralisatie plaats van het land- eh;. tuinbouwonderwijs en dat houdt impliciet in een vermin-. dering van het aantal scholen. „De Kluut" - feitelijk nog een nieuw en gaaf gebouw - da teert van 1954: dat wil zeggen het kerngebouw, waaraan in 1965 een belangrijke uitbreiding werd gegeven. Bijna twintig jaar dus heeft de Zierikzeese school gedraaid. Zij leverde vele tientallen uitstekende eindexamenkandida ten af, maar de laatste jaren is het nummeriek sukkelen geweest met het leerlingental en straks is het dus defini tief „fini". De directeur van de school de heer J. Kooiman is met ingang van het komende cursusjaar, benoemd tot leraar biologie en scheikunde aan de Mavo-afdeling van het „Prof. Zeeman-lyceum". BRUINISSE, 24-3. Zaterdagmorgen werd door burgemeester G. Hokken te Bruinisse, het auto mobielbedrijf Brokx B. V. officieel heropend. Burgemeester Hokken herinnerde daarbij aan de vorige eigenaar de heer M. Elenbaas, die al langer zocht naar ie mand aan wie hij zijn bedrijf zou kunnen overdoen. De heer Brokx kwam in Bruinisse via de recreatie en of schoon Bruinisse wel enkele goede garagebedrijven bezit, was een bedrijf waaraan een spuiterij en een plaatwerke rij verbonden zijn, niet in de gemeente gevestigd. Reeds nu heeft de heer Brokx plannen om meer personeel aan te werven en dat is alleen maar toe te juichen. Voor autoreparaties als gevolg van aanrijdingen of erger, zal men dus in de toekomst in eigen gemeente terecht kunnen,* een toekomst die de burgemeester met vertrouwen ten op zichte van het bedrijf tegemoet zag. ZIERIKZEE, 22-3. De muziekhandel Disco Jan sen - van maart 1972 in een ander St. Janstraat- pand - heeft de vleugels uitgeslagen en is thans gevestigd in het pand St. Janstraat 20, waaraan voorheen Paul van Geesbergen ,,Vrijetijdskle- ding", die - gelijk bekend - verhuisde naar de Ap pelmarkt. Zonder groot officieel vertoon, maar met muziek en gezel ligheid, is Disco Jansen op dit saillante punt in de binnen stad donderdagmiddag van start gegaan. Een inleidend woord werd gesproken door de eigenaar, de heer C. P. W. Jansen te Sommelsdijk, die een vergelijkbare zaak ex ploiteert te Middelharnis. De heer Jansen was met een ge- soigneerder hervestiging niet begonnen, als hij niet tevo ren had ontdekt, dat er voor muziekinstrumenten kennelijk een markt is, mede gestimuleerd door een orgel- school, die - wat Schouwen-Duiveland betreft - thans reeds over de honderd leerlingen heeft. De twee boekenbonnen van 10,- als prijs van de vorige week- puzzel worden gestuurd naar: W. Ruitenbeek, Elzenstraat 13 Nieuwerkerk E. Groen, Waterlelie 18, Boskoop De oplossing van vorige week, vrijdag 27 maart, luidt als volgt: gitaarspeler De oplossing van de nieuwe puzzel kan worden gestuurd na ar de Redactie Zierikzeesche Nieuwsbode, Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. De enveloppe kan natuurlijk ook in de brievenbus van het kantoor aan het Jannewekken worden gedeponeerd Een vriendelijk verzoek is om op de enveloppe duidelijk Met woord weekpuzzel te vermelden. Enveloppen waarop niet staat vermeld om welke puzzel het gaat kunnen niet meedin gen naar een prijs. De inzendingen voor de nieuwe puzzel moe ten uiterlijk dinsdag 7 april in ons bezit zijn. Onvoldoende ge frankeerde enveloppen dingen niet mee naar een prijs. Horizontaal: 1. wolk van giftige stoffen; 4. iemand met onuit voerbare droombeelden en hervormingsplannen; 7. naar het punt van uitgang; 9. Europeaan; 10. vast overtuigd; 11.toestel om het geluid te versterken 13. vordering; 14. afkeer; 16. verti cale ijzeren spijlen ter afsluiting; 18. vroeg ontwikkeld; 20. verdaging; 22. artikel; 24.baan die geschikt is om op te knikke ren; 26. de mohammedaanse godsdienst; 27. mal aanwensel; 28. kinderjuffrouw (Eng.): 29. verklaring; 30. schatting. Verticaal: 1. iemand niet verlatende; 2. riviervis; 3. krenken; 4. laatste; 5. bijeenhouder; 6. gymles; 8. film gemaakt om kij kers te doen griezelen; 10. verlichtingsmiddel dat men bij zich kan dragen; 12. onmeetbaar getal; 15. zelfbewustzijn; .17. enigszins; 18. uitstalkast; 19. papegaaisoort uit Australisch ge bied; 20. Nederlandse provincie; 21. redevoering tot lof en ver heerlijking; 23. toon; 24. vochtige kou; 25. actief koolpoeder. Het sleutelwoord wordt gevormd door de letters in de vakjes: 10, 14,29,9,2,18, 11,5, 15. 1,27,4,26,8

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 9