Duinoord pakt schuld aan Duo krijgt Gouden Hart Adrian is een schat je Drenthe koestert kleine veengebieden Twee Schouwen-Duivelandse deelnemers Toerisme Prijs Oproep aan wanbetalers heeft weinig resultaat Den Haag mag met stenen gooiende eksters vangen Boeren hebben schoon genoeg van paars Historische bunkers de lucht in Restauratie monumentale grafheuvel KERKBERICHTEN Geheimzinnig gat door granaat VRIJDAG 3 APRIL 1998 NR 26360 7 RECENSIE Ali Pankow Vicieuze cirkel op korte termijn doorbreken BURGH-HAAMSTEDE - Eind 1998 wil het nieuwe bestuur van verzorgingscentrum Duinoord in Burgh- Haamstede de schuld van acht ton hebben wegge werkt. Ook moeten er dan eerste plannen voor reno vatie van het verouderde gebouw op tafel liggen. Met deze hooggestelde doelen hoopt directeur A. Schouw de vicieuze cirkel waarin Duinoord zich de laatste ja ren bevond, te doorbreken. ,,De bewoners van Duinoord moeten uiteindelijk gaan merken dat het nóg beter kan," vindt directeur A. Schouw. (Foto: Marijke Folkertsma) ,,Het belangrijkste is nu eerst de schuld te saneren, dan pas kun je verder," meent Schouw - die behalve het di recteurschap in Duinoord ook het directeurschap bij de Cor- neliastichting in Zierikzee vervult. De rode cijfers van nieuweling Duinoord zijn aanzienlijk. Bovendien, zo geeft de kersverse directeur aan, laat de toestand van het gebouw te wensen over. ,,Het oude gedeelte is dringend aan verbouwing toe. Daar moeten plannen voor gemaakt wor den, maar dat doe je niet als er geen geld voor is," schetst hij de cirkel waarin het ver zorgingscentrum zich be vindt. Op dit moment zijn gesprek ken aan de gang met provin cie, gemeente en bank, want: ,,acht ton wegwerken kun je niet in je eentje." De provin cie is welwillend, zo geeft hij aan. Temeer omdat de Corne- liastichting bereid is een flin ke portie steun te verstrek ken. Ook van de gemeente Schouwen-Duiveland ver wacht Schouw veel medewer king. ,,De gemeente zit eigen lijk in hetzelfde schuitje, omdat ze garant staat voor 9 miljoen aan leningen. Dus is het ook in haar belang dat Duinoord niet failliet gaat. Daarnaast denk ik dat de ge meente zich op een goede ma nier verantwoordelijk voelt voor de zorg voor mensen in de Westhoek." HOEK VAN HOLLAND (ANP) - In Hoek van Holland wordt vrijdag een begin ge maakt met het opblazen van drie bunkers. De betonnen forten moeten plaatsmaken voor goederenopslag van de Stena Line. Honderden Nederlandse dwangarbeiders bouwden de bunkers onder Duits toezicht omstreeks 1943. De arbeiders moesten onder zeer zware om standigheden werken. In één van de bunkers zetten de Duitsers zogenoemde bibers in elkaar. Dat waren eenper soonsduikboten waarmee de bemanningen kamikazeachti ge acties uitvoerden. De drie bunkers gaan in delen de lucht in. Steeds opnieuw worden nieuwe ladingen aan gebracht omdat anders, door de grote hoeveelheid noodza kelijke springstof, de sloop onbeheersbaar zou worden. De betonnnen muren zijn soms wel 2,5 meter dik. De hoofdbunker is 42 meter lang en ruim 25 meter breed. De totale operatie duurt on geveer een maand. Met het oog op de veiligheid is een ..springplan" opgesteld. Tij dens de explosies sluit de po litie wegen in de directe om geving af voor verkeer. De Rotterdamse wethouder H. Kombrink plaatst vrijdag de eerste lading springstof. UTRECHT (ANP) De ge meente Utrecht begint maan dag met de restauratie van een monumentale grafheuvel op de begraafplaats Soestdui- nen. Het in Nederland unieke bouwwerk, dat aan het begin van de negentiende eeuw werd aangelegd, vormt de laatste rustplaats van 150 fa milies van adellijke of gegoe de afkomst uit Utrecht, de Vechtstreek en het Gooi. De grafheuvel neemt een promi nente plaats in op Soestdui- nen. Het dertien meter hoge monument, dat voor de helft bovengronds is aangelegd, bestaat uit vijf kelderringen. Daarin zijn 225 gewelfde ruimtes ondergebracht. In de grootste kelder, van vier bij acht meter, rusten maximaal twintig familieleden. Daar naast zijn er verschillende kleinere tweepersoonsgraven te vinden. Het metselwerk in het monument wordt op nieuw aangebracht. Ook zul len de restaurateurs het oude drainagesysteem en enkele hardstenen elementen ver vangen. Ook worden de boog- jes aan de buitenkant van de kelders opgeknapt. De aanpak blijft niet beperkt tot steun van buitenaf alleen. ,,We denken door een efficiën tere bedrijfsvoering veel min der uit te hoeven geven." Als voorbeelden noemt Schouw onder meer het gezamenlijk inkopen en gezamenlijk af sluiten van onderhoudscon tracten van Duinoord en de Corneliastichting. Ook wordt op korte termijn de administratie, die nu nog in Gouda wordt gedaan, door deskundigen van de Cornelia stichting overgenomen. ,,Dat is denk ik de grote winst die Duinoord door de samenwer king boekt, namelijk dat ge bruik kan worden gemaakt van de kennis die in Zierikzee voorhanden is." Een daadwerkelijke fusie tussen de twee zorginstellin gen zit er voorlopig niet in. ,,Dat zou niet zo verstandig zijn, want dan neem je ook de tekorten over." De nauwe sa menwerking past echter wel goed bij de tendens die lande lijk waar te nemen is. Steeds meer instellingen gaan over op al dan niet vergaande sa menwerking. Op Schouwen- Duiveland zijn de hier geves tigde instellingen eveneens met elkaar in gesprek. ,,Onze samenwerking mag hierin geen belemmering vormen. Duinoord moet ook Duinoord blijven en behoudt zeker het eigen gezicht." Behalve de directeur heeft het verzorgingscentrum in Burgh-Haamstede ook de Raad van Toezicht van de Corneliastichting overgeno men. Ontslagen Wat wel onveranderd blijft is het personeelsbestand van Duinoord. „Er vallen geen ge dwongen ontslagen. We gaan de zwakke punten versterken en het goede behouden. Het personeel hier heeft ook geen aandeel gehad in de proble matiek," bevestigt Schouw. Ondernemingsraad en cliën tenraad scharen zich volgens hem achter de veranderingen. „Zij hebben het er natuurlijk tief wordt beloond met 25.000 gulden. Jury De jury bestaat uit mevrouw A. Rensen - voormalig direc teur van het Noorderdieren- park in Emmen -, ANWB-di- recteur P. Nouwen, hoofd afdeling toeristisch beleid van het ministerie J. van der Tuin en directeur F. Go van het Centrum Toerisme Ma nagement. Zij maken 8 mei bekend welke inzenders - maximaal vijf - zijn genomi neerd.» Donderdag 25 juni wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst de winnaar be kend gemaakt. Natuurlijk Dreischor omvat verschillende initiatieven, waaronder streek- en land bouwmuseum Goemanszorg en een bezoek aan een kaas boerderij. Het Oproer van Zierikzee is opgebouwd rond om het openlucht spektakel dat deze zomer vier keer in Zierikzee te zien zal zijn. juist doorgeduwd, zij wilden dat het beter werd. Het is een gemotiveerd stel mensen." Maar het zijn ook mensen die inmiddels de nodige - negatie ve -ervaring hebben opge daan. „Ik verwacht ook wel voortdurend hun hete adem in m'n nek te voelen. Niet ver keerd, maar daar zullen we mee moeten leren omgaan." Op de twee pagina's grote ad vertentie in een landelijke krant ging het om mensen die, ook na verschillende aan maningen, hun verkeersboete niet hadden betaald. Om het geld alsnog te kunnen incas seren, vroeg het Centraal Jus titieel Incasso Bureau aan de kantonrechter toestemming deze wanbetalers te mogen gijzelen. Twijfel Twee mannen, beiden Duit sers, maakten de reis naar Leeuwarden gemaakt om zich De vogels terroriseren de Haagse straat al enkele we ken. Zij laten in volle vlucht stenen naar beneden vallen. De stenen veroorzaakten deu ken in auto's en kapotte auto ruiten. De Haagse Dienst Stadsbeheer plaatste vorige week verkeersborden om par keerders te waarschuwen voor de vliegende vandalen. Een boswachter gaat na het weekeinde de vogels vangen met speciale kooien en een lo kekster in een kooitje. Een gemeentewoordvoerder weet Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Spankeren-Laag Soeren-Dieren N.O. (toez.): mw. J. B. Quik-Verweij te Eek en Wiel. die dit beroep heeft aangenomen. Aangenomen naar Alblasser- dam: P. Barmentlo te Nieuw en St. Joosland en Ritthem; naar Coevorden: ds. F. Schip per te Zwartsluis. Gereformeerde Kerken Beroepen te Stadskanaal: ds. M. M. Leffers te Echtener- brug-Oosterzee. De bewoners zullen - vooral omdat het nieuwe bestuur veel waarde aan de eigenheid van Duinoord hecht - vermoe delijk weinig merken van de bestuurlijke fusie. „Mis schien dat ze na een tijdje zeg gen: het kon blijkbaar nóg be ter. Als de organisatie beter loopt en er eens iets aan het onderhoud van het gebouw wordt gedaan." tegen de gijzeling te verdedi gen. De betaling van hun boe tes, van respectievelijk 150 en 93,75 gulden, was nog niet doorgedrongen tot de compu ters van het CJIB. De eerste Duitser kon echter een be talingsbewijs overleggen, de tweede Duitser kreeg van kantonrechter W. Hangel broek het voordeel van de twijfel. De twee Duitsers kunnen vei lig de grens over, de andere 1498 wanbetalers blijven bij een eerstvolgende grensover gang de kans lopen achter de tralies te worden gezet. niet hoe lang het vangen gaat duren omdat hij niet precies weet hoe groot de groep is. De gevangen dieren krijgen el ders hun vrijheid terug. Een woordvoerdster van de gemeente meldde eerder dat de vogels denken dat ze ei eren naar hun nest brengen. „Als ze vervolgens merken dat het kiezelstenen zijn, gooien ze die naar beneden." Het is nog onbekend hoeveel schade de eksters hebben aan gericht. Christelijke Gereformeerde Kerken Bedankt voor Mussel: E. J. van der Linde te Drogeham. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Leerdam en te Nieuw-Beijerland: M. Karens te Werkendam; te Sioux Cen ter (Verenigde Staten): C. Sonnevelt te Veenendaal. Bedankt voor Alblasserdam: G. Mouw te De Valk-Weker- om; voor 's-Gravenzande: A. B. van der Heiden te Utrecht; voor Puttershoek: A. Bac te Bodegraven. 'Het geheime dagboek van Adrian Molevan Sue Town- send door musicalgroep RSG 'Prof. Zeeman', Zierikzee. Re gie: Rolf Soesman; muzikale leiding: Bram de Wolf Verde re opvoeringen: vrijdag 3 april en zaterdag 4 april in de aula van de school, aanvang 20.00 uur. Adrian Mole is een schatje, een puber van dertien drie kwart jaar, die een dagboek bijhoudt. Hij schrijft over zijn belevenissen öp school. Dat hij die stoere Barry Kent elke dag een gulden moet be talen om geen klappen te krij gen. Hij schrijft vooral ook over zijn vader en moeder, die het niet meer zo goed met el kaar kunnen vinden. Hij schrijft over de oude, moppe rende Bert Baxter, voor wie hij als lid van 'De barmharti ge Samaritaan' vaak een boodschap doet. Hij schrijft ook over het mooie meisje Pandora, die overigens liever 'Doos' genoemd wil worden en op wie hij ontzettend ver liefd wordt. Al die ervaringen staan in zijn geheime dagboek en alles bij elkaar zou dat best een smartlapperig verhaal kun nen zijn, ware het niet dat Sue Townsend een knap schrijfster is en een groepje leraren van de CSW in Mid delburg er een vlotte ver taling van hebben gemaakt. Rolf Soesman en Bram de Wolf hebben een terechte keus gemaakt met deze musi cal: heel veel herkenbare items voor een brede doel groep, lekker pittig, beetje gedurfd af en toe zelfs en veel afwisseling Kort Het repetitieproces is om di verse redenen wat te kort ge weest. De voorstelling geeft daar bij tijd en wijle duide lijk blijk van. Vooral direct na de pauze dreigt de vaart er danig uit gaan en lijken de scènewisselingen ook wat te gaan slepen. Ook de tekst kennis laat veel te wensen over. Daar staat tegenover, dat regisseur en muzikale lei der een geweldig enthousias te cast en orkest tot hun be schikking hadden. De spelers gingen ervoor en dat geeft zo'n voorstelling meerwaar de. Hoofdrolspeler Sjaak Hul- lekes draagt de voorstelling. Hij geeft op kostelijke wijze gestalte aan Adrian Mole. Hij doet dat met een uiterst knap volgehouden typering, span nende uitvergrotingen, prima timing, flinterdunne komi sche details en bijzonder knappe relativering. Sjaak wordt in zijn invulling van Adrian dan ook nooit echt zie lig en weet het publiek volle dig voor zich te winnen. Verrassende creaties worden ook neergezet door Robbin Gilijamse in de vaderrol, Noortje Wehrmeijer als moe der en Kitty van Aken als Pandora. De vormgeving getuigt van inventiviteit: op de beperkte podiumruimte worden door middel van niveauverschil en een kleine uitbouw tal van lo caties aangegeven. Natuurlijk gaat er tijdens zo'n première weieens wat mis met de techniek. Een on vervalste blooper bijvoor beeld met een telefoon, die pas begint te rinkelen als de hoorn wordt opgenomen. Dat soort schoonheidsfoutjes zullen er aan het einde van het trio opvoeringen wel uit zijn. Onmisbaar echter zijn inzet en enthousiasme van spelers en muzikanten; de be langrijke pijlers onder deze musicalproductie van de Re gionale Scholengemeenschap in Zierikzee. DREISCHOR - Natuurlijk Dreischor en het Oproer van Zierikzee zijn twee projecten die meedingen in de strijd om de Toerisme Prijs 1998. Tot dusverre - de sluitingsdatum is verlengd tot vrijdag 10 april - zijn dit de enige Schouwen-Duivelandse inzendingen uit het Nederlands totaal van 35. Vrijdag 8 mei worden de nominaties bekend gemaakt. Het aantal deelnemers dat zich tot nu toe heeft inge schreven is vergeleken met de score in de afgelopen twee jaar miniem. Tot dusverre gold als spelregel voor deel name het thema cultuur. „Daar valt heel veel onder en het was ons ook vooral om de kleinschalige projecten te doen. Dit jaar zijn we ons op de meer professionele projec ten gaan richten. Arrange menten die rondom evene menten zijn opgebouwd staan nu centraal,"licht mevrouw J. Meijer van het projectbu reau Toerisme Prijs toe. Het geringer aantal deelnemers komt dan ook niet onver wachts. „Het is een kleinere club die hiervoor in aanmer king komt, maar verhou dingsgewijs zijn we tevre den." Originaliteit, professionali teit en samenwerking zijn sleutelwoorden in de beoor deling. Met naihe het laatste aspect speelt een grote rol. „Het doel van dit initiatief is het stimuleren van samen werking in de recreatiesector. Het product kan aanzienlijk ^verbeteren door samen te werken, daarom vinden we dat van belang," aldus Me ijer. Het initiatief voor de Toerisme Prijs ligt bij Toeris me en Recreatie A VN;. een sa menwerkingsverband tussen ANWB, VVV, NBT en nog en kele andere partners. De prijswinnaar staat niet met lege handen. Het beste initia- De Bruse dames A. de Hertogh-de Jonge en R. Steketee-de Later kregen uit handen van H. van Eikelenburg - voorzitter van de Neder landse Hartstichting - en televisiepersoonlijk heid Ria Bremer onlangs een Gouden Hart uit gereikt. Deze eer viel hen te beurt vanwege hun inzet gedurende 25 jaar voor de club Vrienden van de Hartstichting van Bruinisse. „Jaarlijks vindt in Utrecht een kaderdag plaats. Een enorme happening, waarin onder andere de jubilarissen naar voren worden ge roepen," vertelt secretaresse Steketee. Behal ve de nodige cadeautjes kreeg het tweetal ook een VIP-behandeling toegemeten. „Echt heel leuk. De ontmoeting met mensen uit heel Ne derland werkt ook heel inspirerend," aldus Steketee. Voor haar zit het werk er na een kwart eeuw op. Zij heeft opvolging gevonden in mevrouw W. Wehrmeijer. De Hertog gaat nog even door met haar werk als bestuurslid. (Foto: Marijke Folkertsma LEEUWARDEN (ANP) - Een oproep aan 1500 wanbe talers voor de kantonrechter in Leeuwarden te ver schijnen, heeft weinig- resultaat opgeleverd. Slechts twee Duitsers kwamen opdagen. Op de zitting bleek ook nog eens dat zij keurig hun boete hadden be taald. DEN HAAG (ANP) - De bewoners van de Landzijde in Den Haag hebben binnenkort geen last meer van stenengooiende eksters in hun straat. De gemeente heeft vrijdag een vergunning gekregen om de dieren te vangen. Dat meldt een woordvoerder van de wild- schadecommissie van het ministerie van Landbouw. RIJSWIJK (ANP) - De boeren in Nederland heb ben genoeg van paars. Maar liefst 73 procent van hen vindt, dat het CDA na vier jaar oppositie weer terug m4.g in de regering. De WD ondervindt de ge volgen van het debat over de herstructurering van de varkenssector, van de var- kensboeren stemt nog maar 3 procent op de liberalen. Dat blijkt uit een peiling on der 400 boeren en tuinders, waarvan het vakblad Oogst vrijdag de resultaten publi ceert. .Van alle boeren -ook degenen die op een andere partij stemmen- vindt 73 procent dat het beter voor de land- en tuinbouw zou zijn als het CDA weer gaat meeregeren. CDA en WD blijven de populairste partijen onder boeren en tuinders. Het CDA komt in de agrarische sector als geheel met 40 pro cent als winnaar uit de bus. De WD staat op 21 procent, op afstand gevolgd door de SGP met 5 procent. Ruim een kwart v^n de onder vraagden, 26 procent, weet nog niet wat zij gaat stem men. Onder varkensboeren scoort het CDA zelfs 61 pro cent, terwijl 26 procent van de hen nog „zweeft". WD- minister Van Aartsen krijgt van de boeren gemiddeld een 4,7 voor zijn minister schap. Ook daar springen de varkenshouders eruit met een 3 als gemiddelde, van akkerbouwers krijgt de mi nister een 5,6. ASSEN (ANP) - In Drenthe start dit jaar een project gericht op herstel van de kleine veengebieden. Het gebied Noordenveld in Noord-Drenthe is rijk aan de ze zogeheten veentjes. Per veentje wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn om de kwaliteiten be ter te beschermen. Ook bekijkt de provincie of het zinvol is ze toegankelijk te maken voor bezoekers. De veentjes zijn vroeger door de plaatselijke bevolking af gegraven om het gedroogde veen te verstoken. Dankzij het regenwater dat in de pul ten achterbleef, groeiden er later opnieuw veenmossen in deze putten. De veentjes wor den wegens de historische waarde als belangrijk be schouwd en bevatten vaak waardevolle informatie over de geschiedenis van een streek. Van enkele veentjes is bij voorbeeld bekend dat de be volking er offers bracht voor de goden. Bij het afgraven van veentjes zijn al eerder wielen uit de tijd van- de Ro meinen, geweien, van herten en veenlijken gevonden. Veel veentjes zijn ook van belang voor de natuur en het land schap in Noord-Drenthe. Dankzij de voedselarme om standigheden komen er plan tensoorten voor als lavendel- heide, kleine veenbes en ronde zonnedauw. SON EN BREUGEL (ANP) - Een geheimzinnig gat in een akker in het Brabantse Son en Breugel is vermoe delijk veroorzaakt door een spontaan ontplofte bri- santgranaat uit de Tweede Wereldoorlog. In het gat zijn scherven gevonden van zo'n explosief. Het gat heeft een doorsnee van enkele meters. Het is af gelopen weekeinde ontdekt. Aanwijzingen hoe het was ontstaan ontbraken. Een deskundige van het Ex plosieven Opruimings Com mando in Culemborg ver klaarde vrijdag in een uitzending van Omroep Bra bant dat het wel vaker voor komt dat granaten spontaan ontploffen, bijvoorbeeld door een verandering van het grondwaterpeil. Het is vol gens hem niet nodig om de ak ker helemaal te onderzoeken. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog is in Son en Breugel hevig gevochten. Nominaties bekend op vrijdag 8 mei

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 7