Mens moet tot recht komen Kiezen tussen SimCity en Willie Wortel-laboratorium Klaverblad pleit voor nauwe samenwerking Bijna halve ton voor de verkeerseducatie Beurs Sport en Avontuur AGENDA Steun seniorengymclub van Ouderenpostzegels Trainingsavond Oscarkist voor leiders kinderclubs VRIJDAG 3 APRIL 1998 NR 26360 3 GOES - De Oost-Souburg- se voetballers Dennis en Gérard de Nooijer van Sparta verrichten vrijdag 10 april om 14.00 uur de officiële opening van de beurs Sport en Avontuur in de Zeelandhallen in Goes. De beurs is geopend tot en met maandag 13 april. Het motto van Sport en Avontuur luidt 'kijken en doen'. Bezoekers mogen de hele dag gebruik ma ken van sporttoestellen en attributen, sportvel den en klimwanden. Zij kunnen bijvoorbeeld meedoen aan paintball, street soccer, street hoc key, verschillende beach- sporten, inlineskating, persluchtduiken, ligfiet sen, vliegeren, aerobics, levend tafelvoetbal en fit ness. Sander Bosman houdt zondag 12 april een workshop SB-moving. Dit betreft een trendset tende kijk op beweging, dans en show. De ope ningstijden van de beurs zijn vrijdag van 12.00 tot 20.00 en zaterdag tot en met maandag van 10.00 tot 18.00 uur. Vrijdag 3 april Zierikzee Discussiebijeenkomst RPF met lijsttrekker Leen van Dijke in Theater Mondragon. 19.45 uur. Lezing 'Van Cairo tot Kaap stad', festival Gekleurd Schouwen-Duiveland in het MFC. 20.00 uur. Opvoering musical 'Het ge heime dagboek van Adrian Mole1. Aula RSG Prof. Zee man. 20.00 uur. Uitvoering verkorte versie Mattheus Passion J. S. Bach door koor Quodlibet. Nieuwe Kerk. 20.30 uur. Brouwershaven Paaszang met het koor van de Gereformeerde Kerk Vrijge maakt in recreatiezaal Poor tershof. 19.30 uur. Nieuwerkerk J aarvergadering/huldigings avond FNV afdeling Duive- land. Dorpshuis. 20.00 uur. Zaterdag 4 april Zierikzee Rommelmarkt bewoners commissie. De Veste, Man huisstraat. 9.00-15.00 uur. Live-muziek en infostands onder De Beuze, festival Ge kleurd Schouwen-Duiveland. 14.00 uur. Optredens Rabasa en Jacques Toubangida tijdens slotfeest festival Gekleurd Schouwen- Duiveland in het MFC. 20.00 uur. Opvoering musical 'Het ge heime dagboek van Adrian Mole'. Aula RSG Prof. Zee man. 20.00 uur. Deep River Quartet. Theater Mondragon. 20.00 uur. Chemical Night. Brogum. 22.00 uur. Serooskerke Open dag reisbureau Jubo. Frederikstraat 4. 9.30 tot 15.00 uur. Burgh-Haamstede Optreden jeugdtheater Stich ting Retteketet. Jongerencen trum Big S. 14.00 uur. Renesse Uitvoering muziekvereni ging Luetor et Emergo. Dorpshuis. 19.30 uur Concert Skiff in rockcafé Lub aan de Korte Reke. Aanvang 23.00 uur. Brouwershaven Ophalen oud papier door ASV Brouwershaven. 9.00 uur. Hobby-paasmarkt. Tonnen- magazijn. 10.00-16.00 uur. Sirjansland Open huis bij komkommer- teeltbedrijf De Driehoek. La ge Weg. 13.30 -17.00 uur. Zondag 5 april Zierikzee 'De Vogelman', voorstelling door Fred Fred Star. MFC. 15.00 uur. Songs of Praise bij het Leger des Heils in de Poststraat 37. 17.00 uur. N eelt je Jans Natuurexcursie. Start bij naambord natuurorganisa ties parkeerplaats. 14.00 uur. Maandag 6 april Zierikzee Commissievergadering GGZ/ROEZ in Theater Mon dragon. 19.30 uur. Renesse Algemene Ledenvergadering Ondernemerskring Schou wen-Duiveland. Hotel de Zeeuwse Stromen. 19.30 uur. Dinsdag 7 april Zierikzee Workshop bloemschikken van SKW De Lichtboei in het MFC. 14.00-16.00 uur. Leing ZVU over Spaanse ste den Sevilla en Cordoba. RSG Professor Zeeman. 19.30- 21.30 uur. Burgh-Haamstede Lezing over Indiaanse bevol king in de oerwouden van Ve nezuela door pastoor Gilliet. NVvH. DeSchutse. 14.00 uur. Brouwershaven Commissievergadering Maat schappelijke Aangelegenhe den in het stadhuis. 19.30 uur. Advertentie INSTALLATIEBEDRIJF Gemeenten en Zeeuwse werkgroepen ZIËRIKZEE - Het Klaverblad Zeeland dringt er bij gemeenten op aan samen met de werkgroepen Ge handicaptenbeleid verder te werken aan de uitvoe ring van de Wet voorzieningen gehandicapten en een verbreding van het gehandicaptenbeleid. Het Klaverblad heeft eerder, in samenwerking met de Zeeuwse werkgroepen, crite ria en een procedure opge steld voor de besteding van Wvg-gelden. Hoewel een aan tal Zeeuwse gemeenten wel degelijk advies vraagt aan de lokale en regionale werkgroe pen omtrent de besteding van overschotten, constateert de stichting dat lang niet alle Zeeuwse gemeenten gebruik maken van de kennis van de werkgroepen. ,,Zo blijkt het nog steeds mogelijk dat voor nieuw te bouwen woningen en woonvormen met daarin aan te brengen voorzieningen of aanpassingen voor mensen met een handicap, een beroep gedaan wordt op de Wvg," al dus het Klaverblad in een brief aan colleges en raden. De werkgroepen en Zeeuwse Stichting voor Gehandicap tenbeleid gaan er vanuit dat individuele voorzieningen op de eerste plaats dienen te worden geoptimaliseerd. Pas daarna, wanneer mogelijk én nodig, kunnen aanpassingen in bestaande voorzieningen worden gefinancierd. Het Klaverblad roept gemeenten op, vanuit die huidige proce- dLire en criteria, gesprekken aan te gaan met de werkgroe pen. De uitvoering van de Wvg, de herbesteding van overschotten en een breder opgezet gehandicaptenbeleid zouden zo gezamenlijk kun nen worden uitgewerkt. Thema 'Ouderen en Zorg' ZIERIKZEE - De plaatseling afdeling Zierikzee van Zomerpostzegels/Ouderenzegels heeft beslo ten dit jaar een bijdrage te verlenen aan de senio rengymclub van verzorgingscentrum Duinoord in Burgh-Haamstede. Die bijdrage komt uit de op brengst van de verkoop van wenskaarten. De ouderenpostzegels en de wenskaarten van het Fonds Zomerpostzegels zijn vanaf 21 april verkrijgbaar. Ze worden op 22 en 23 april ter verkoop aangeboden in de Corneliastichting van 13.00 tot 16.00 uur en tijdens de ANBO-jaarvergadering op 21 april in 'De Veste' Het betreft de zesde serie ouderenpostzegels. De bij slag op deze zegels wordt ge bruikt voor het opzetten van projecten voor ouderen, die hen in staat stellen aan de samenleving te blijven deelnemen. Om de ouderen postzegels extra onder- de aandacht te brengen wbrdt elk jaar gekozen voor een specifiek thema. Dit jaar is dat 'Ouderen en Zorg.' Zorg kent veel verschillen de aspecten. Zo zijn er 'sim pele' vormen, zoals regel matig een bezoek brengen aan een oudere buurman of eens boodschappen vóór hem doen. En dan, iets min der eenvoudig te realiseren, initiatieven als boodschap- pen-begeleidingsdiensten of een knoppenwinkel. Derge lijke voorzieningen zorgen ervoor dat mensen met alle nodige steun oud kunnen worden in hun eigen leefom geving. Vooral het opzetten van dit soort diensten kost geld. Geld dat niet voor het opra pen ligt. Veel ö'rganisaties die zich inzetten voor het ouderenwerk kuhnen finan cieel een steuntj'e in de rug goed gebruiken. De ouderenpostzegels zijn gewoon als postzegels te ge bruiken. Van de bijslag, die bovenop de frankeerwaar- de komt, worden projecten voor ouderen gefinancieerd. ZIERIKZEE - Voor begeleiders van kinderclubs op Schouwen-Duiveland wordt woensdagavond 8 april om 20.00 uur in gebouw De Driehoek in Zierikzee een trainingsavond gehouden voor het gebruik van de zo genaamde Oscarkist. Doel van de Oscarkist is aan te tonen wat je met kosteloos materiaal kunt doen in com binatie met nieuw materiaal. Begeleiders van kinderclubs weten afval vaak een andere bestemming te geven. Het wordt dan gebruikt als mate riaal bij handvaardigheid. Met de inhoud van de Oscar kist kunnen kinderen de pop pen Oscar, Elmo of een spin maken. De kist is geschikt voor kinderen van zeven tot en met twaalf jaar De spin en Elmo zijn het meest een voudig om te maken. Oscar is meer geschikt voor oudere kinderen. Oscar is de naam van het vuil nisbakmonster uit Sesam straat, een goede bekende van veel kinderen. Hij is een echte nurks die houdt van mopperen. Oscar leeft in een vuilnisbak en is gek op vieze rommel. Zijn vriendje waar hij veel mee optrekt, heet El mo. De Zeeuwse Milieufederatie biedt in samenwerking met Scoop kinderclubs de moge lijkheid aan om te werken met de Oscarkist. De ontwik keling en productie van de Oscarkist werden mede mo gelijk gemaakt door het Openbaar Lichaam Afval- stoffenverwijdering Midden- en Noord-Zeeland (OLAZ). Voor meer informatie en aan melding voor de trainings avond kan contact worden opgenomen met Stichting Jeugd Schouwen-Duiveland, telefoon: 413566. In kader stimuleringsregeling MIDDELBURG - De provincie trekt in het kader van de Stimuleringsregeling Verkeersveiligheid 49.000 gulden uit voor verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs in Zeeland. Een bedrag van 9.000 gulden wordt besteed aan verkeers- examens die Veilig Verkeer Nederland (VVN) afneemt aan leerlingen van de groepen zeven en acht van het basison derwijs. Voor opfriscursus sen voor ouderen stelt de pro vincie 17.000 gulden beschikbaar. Het gaat daar bij onder meer over de rij- vaardigheidscursus BROEM en dat staat voor Breed Over leg Ouderen en Mobiliteit. Vijftienduizend gulden wordt geïnvesteerd in ge- dragsbeïnvloedende activi teiten in het kader van de 'Ac tie -25 procent' van het Regio naal Orgaan Verkeersveilig heid Zeeland (ROVZ), en verkeersveiligheidsprogram- ma's van gemeenten en wa terschappen. Bedrijven die hun personeel trainen in rijvaardigheid - voor auto, brandweerwagen of bus - kunnen ook rekenen op steun van de provincie. In totaal stellen gedeputeerde staten daar 20.000 gulden voor beschikbaar. Interim-directeur H. Soepenberg over beleid Schouwenoord beschouwelijke identiteit in het gedrang komt. Aan de kantonrechter is een oordeel gevraagd. Interim-directeur H. Soepenberg: „Niet iedereen is toe aan leven binnen een kleine woonvorm. (Foto: Marijke Folkertsma) ZIERIKZEE - „De mens tot zijn recht laten komen. Het is een stokpaardje van me, maar humanisering dient de motivatie te zijn achter het beleid voor de zorgverlening aan verstandelijk gehandicapten." Dat zegt H. Soepenberg, interim-directeur van ge zinsvervangend tehuis Schouwenoord aan de Touw- baan in Zierikzee. Hij vervangt voor onbepaal de tijd directeur A. Thijssen, die binnen de overkoepelende organisatie Stichting 't Gors een andere functie toegewe zen heeft gekregen. ,,Er was sprake van een vertrouwens breuk tussen directie, voor malig bestuur en cliënten raad," aldus J. Hulstein, directeur en tegelijkertijd ook de eenpersoons-Raad van Bestuur van 't Gors. Hij zegt in goed overleg met Thijssen tot dit besluit te zijn geko men. Klachten van cliëntenraad en het voormalig bestuur van Schouwenoord over de effi ciency van het management bij Schouwenoord waren aan leiding voor 't Gors het exter ne adviesbureau Profas een onderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek leidde onder meer tot de conclusie, dat de dagelijkse zorgverlening aan de cliënten niet aan kritiek onderhevig is. Lange lijnen in het overleg tussen directie, voormalig bestuur en cliën tenraad belemmerden echter wel de slagvaardigheid van het beleid. Ook was er sprake van een spanningsveld tussen deze drie actoren. Zwarte piet? Werd de zwarte piet derhalve maar naar directeur Thijssen gespeeld om doorbraak in de ze impasse te forceren? Zo zou Hulstein het niet willen stel len. Door interne verschui ving van functies, waardoor andere mensen tegenover el kaar komen te staan, hoopt hij dat. het overleg over de woonvormen op Schouwen- Duiveland wat vlotter kan verlopen. De lijnen zijn inmiddels toch al wat korter geworden. Daar Schouwenoord sinds begin dit jaar deel uitmaakt van 't Gors moest het bestuur van dit gezinsvervangend tehuis per 1 januari worden opgehe ven. Ook de ingewikkelde constructie van cliëntenraden moest vereenvoudigd wor den. 't Gors bepaalde dat er per organisatorische eenheid maar één cliëntenraad kan functioneren. Gezinsvervan gend tehuis Schouwenoord maakt deel uit van Woonvor men Schouwen-Duiveland, evenals de kleinere woonvor men als dependances en ne venhuisvestingen. Tot die laatste behoort ook de neven vestiging 'De Keeten' op re formatorische grondslag. 'De Keeten', die negen bewoners telt, had tot voor kort een ei gen cliëntenraad. Tot nu toe verzet de cliëntenraad op re formatorische grondslag zich tegen de gedwongen eenwor ding uit angst dat de levens- Verdediging ,,Met zo'n organisatiestruc tuur krijg je dan te maken," constateert interim-directeur Soepenberg. Hij lijkt collega Thijssen te willen verdedi gen. Schouwenoord gold bij de opening in de jar^n zeven tig met ruimte voor ruim twintig bewoners als een mo derne woonvoorziening voor verstandelijk gehandicapten. De ontwikkelingen zijn in de loop van de jaren echter snel gegaan. Die zijn erop gericht mensen zoveel mogelijk zelf standig te laten wonen in de pendances of nevenhuisves tingen en uiteraard onder professionele begeleiding. De kritiek van de cliëntenraad op Thijssen was vooral dat die decentralisatie van huis vesting te traag op gang kwam. Coördinerend bege leidster Anja Rouw is overi gens al een heel eind met de opzet van een nieuwe neven vestiging in de panden Mast gatstraat 26, 27 en 28 in Zie rikzee. Daar komen zeven cliënten te wonen, onder wie vier die nu nog in de hoofd vestiging aan de Touwbaan vertoeven. De zolderverdieping van het huidige Schouwenoord wordt nu ook nog voor bewoning ge bruikt. Daar wil men vanaf. Overigens is het kantoortje van de directeur ook op die zolder gevestigd. Het oor spronkelijke ruime directie- kantoor was op de begane grond gevestigd. Die ruimte werd echter beschikbaar ge steld ten behoeve van twee cliënten, die wat meer priva cy nodig hadden. ,,Dat was dus ook Anton Thijssen, wil ik maar even zeggen," aldus Soepenberg. Hoe lang zijn interim-direc teurschap gaat duren is nog niet exact te zeggen. Op dit moment wordt er een effi- ciency-onderzoek uitgevoerd binnen de totale organisatie van 't Gors. Daar hoopt men een ideaal-model als resul taat uit te krijgen: Hulstein. geeft aan maximaal ander half jaar uit te trekken om zo'n model in de organisatie te implementeren. Commissieleden bekijken ontwerpen educatief milieucentrum snel terug. Ook internet speelt in dit plan een belang rijke rol. Bureau A gaat ervan uit dat hef echte centrum buiten het gebouw ligt, en wil aan de voormalige kampschuur zelf weinig veranderen. Bureau A gaat uit van een eerste inves tering van 1,3 miljoen gulden en vervolgens drie jaar lang nog eens 300.000 gulden. Bureau B richt zich vooral op het gebouw zelf. Dat moet grondig verbouwd worden om bijvoorbeeld grotere ruimten te creëren die ge schikt zijn voor grote groepen mensen. Dit bureau heeft ook duidelijk een route aange bracht in de daarbij horende maquette zodat bezoekers volgens een vaste lijn door het milieucentrum lopen. Ook hier speelt de computer een belangrijke rol. Opval lend is ook de indeling in the ma's zoals daar zijn, natuur, verkeer, werk en water. Bu reau B, dat een laboratorium met een hoog Willie Wortel gehalte wil, gaat uit van een investering van 2,5 miljoen gulden. Beide bureaus hebben overi gens bij hun plannen geen re kening gehouden met de res tauratiekosten die nodig zijn om het gebouw in goede staat te brengen. „Het gaat hier niet om een gewone aanbeste ding, maar om plannen met een daarbijhorende visie. Daarom is de keuze ook moei lijk", aldus Caspers. HORTUS MUSICUS BERGEN OP ZOOM - De vo- cale en instrumentale koren van Hortus Musicus Religio- sus treden zondag 12 april op tijdens de Latijnse Hoogmis in de Gertrudiskerk in Ber gen op Zoom. De viering wordt opgeluisterd met onder meer de in 1828 geschreven Messe in Es-dur voor koor, so li, orkest en orgel van Franz Schubert. De mis begint om 10.00 uur. Advertentie BROUWERSHAVEN - De race om de inrichting van en de visie achter het Recreatief Milieu Centrum in Renesse nadert zijn einde. Volgende week woensdag, 8 april, maakt de stuurgroep die belast is met de re alisering van het educatieve gebouw een keuze uit de plannen van de twee overgebleven architecten/ont werpbureaus. Gisteravond tijdens de com-, missievergadering Milieu in Brouwershaven kregen de aanwezigen van senior-be leidsmedewerker milieu Eric Caspers een toelichting bij de twee ingediende ontwerpen. Een derde gegadigde heeft zich wegens personeelgebrek teruggetrokken. Het milieu centrum moet een elkweer- voorziening worden waarin bezoekers spelenderwijs ken nis kunnen maken met het milieu en de milieuproblema tiek. Caspers noemde overi gens niet de namen van be trokken bureaus. Vast staat al wel dat beide overgebleven bureaus hun plannen bij uit voering moeten bijstellen om dat de kosten de begroting van de gemeente te boven gaan. Schouwen-Duiveland heeft voor het milieucentrum 3,3 miljoen in kas, maar daar moeten ook aanverwante za ken als de opknapbeurt van het naastgelegen pannen koekhuis uit bekostigd wor den. Dat gebouw moet een ho- recavoorziening worden waar ook streekeigen produc ten te koop zullen worden aangeboden. Bureau A ziet het centrum als middelpunt van-een veel gro ter geheel. Het RMC, waar voor overigens een andere naam moet worden gevonden omdat deze niet 'pakkend' ge noeg zou zijn, zou een eilande- lijke en zelfs landelijke uit straling móeten krijgen. Men wil dit verkrijgen door bij voorbeeld verspreid over het eiland zeven camera's te plaatsen die vanuit het cen trum bediend kunnen wor den. In het centrum moet daarnaast een laboratorium komen en bezoekers moeten kunnen deelnemen aan inter actieve spelletjes die alle maal met het milieu te maken hebben. Die spelletjes hebben iets weg van het onder com- puterbezitters wellicht be kende spel SimCity, waarbij de speler een eigen stad moet bouwen en daarin een zo ge zond mogelijke leefomgeving moet creëren. Doet hij dat niet, dan loopt het inwonertal Gisteren werden bomen geplant in wat de educatieve tuinen van het RMC moeten worden. Vol gende week kiest de stuurgroep die het RMC voorbereidt welk van de twee overgebleven bu reaus zijn visie mag uitvoeren. (Foto: Marijke Folkertsma)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 3