Milosevic wil referendum Christelijke jeugd vroeg aan de drugs Belang KLM en Schiphol verkopen ten gunste van openbaar vervoer Herdenkingstocht voor slachtoffers granaat Vermoedelijk tot Paars II Burgerlijk homohuwelijk duurt nog een tijdje WEEKEINDEDIENSTEN POLITIE WATERSTANDEN Over internationale bemiddeling Kosovo Groenlinks: Experimenten op zeer jonge leeftijd Iraaks meisje Amal overleden BOOMAPEN!! BITSKOE... T Hé! Bidt iwiïlDe uJrm mrmdi iM'jk e/n^ lerende ziel in dit pdrergeten (el Nieuwe aardbeving treft midden-Italië 2 zierikzeesche nieuwsbode DEN HAAG (ANP) - Het huidige kabinet maakt in deze regeerperiode nog geen aanstalten om het het burgerlijk huwelijk open te stellen voor homoseksu ele paren. De wens van PvdA, D66, Groen Links en de meerderheid van de VVD zal door een volgend (paars) kabinet moeten worden uitgevoerd. De vier fracties deden don derdag tijdens een plenair de bat met staatssecretaris Sch- mitz van Justitie over de visie van het kabinet op huwelijk en adoptie door twee mensen van gelijk geslacht, opnieuw een dringend beroep op de re gering meer haast te betrach ten. Het kabinet wenst echter vooralsnog vast te houden aan het minderheidsstand punt van de commissie-Kort- mann. Die minderheid pleitte ervoor eerst ervaring op te doen met het begin dit jaar in gevoerde geregistreerd part nerschap (voor homoseksuele paren) en het huwelijk nog even te reserveren voor hete roseksuele stellen. Serieus Schmitz wees een motie van de vier fracties voor openstel ling van het huwelijk niet af, maar vond haar ook niet aan bevelingswaardig. Als de Ka mer haar eerdere wens, ver vat in een gezamenlijke motie van twee jaar geleden, nu her haalt, neemt het kabinet dat natuurlijk serieus, zei de be windsvrouwe. Maar zij kon de Kamer niet meer beloven dan het kabinet te vragen haar toestemming te geven een technische notitie voor te bereiden voor de volgende re gering. Openstelling De vier fracties willen dat een nieuw kabinet voor 1 januari 1999 met wetsvoorstellen komt over de openstelling van het huwelijk en de moge lijkheid voor homoseksuele paren om een Nederlands kind te adopteren. De nieuwe regels zouden dan op 1 janu ari 2000 van kracht kunnen worden. Schmitz waarschuw de echter voor al te groot opti misme. Gezien de ingewik keldheid is het de vraag of die datum haalbaar is, aldus de bewindsvrouwe. Zaterdag 4 april en zondag 5 april Dokter C. H. G. Daniels, Kie- vitstr. 2, Zierikzee. Tel. (0111) 413410, neemt waar voor dokter De Jonge, dokter Audier, dokter Van Geer en dokter Visser. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondag morgen van 11.00-11.30 uur, Kievitstraat 2. Westhoek, Brouwershaven en Scharendijke Dokter L. A. M. Bruel/J. J. Roth, Markt 32, Brouwersha ven. Tel. (011D-691280, neemt waar voor dokter Flach, dok ter Simons, dokter Keulers en dokter Van Beek-Verbeek. Zaterdag: Dijkstraat 32, Scharendijke. Zondag: Markt 32, Brouwershaven. Bruinisse, Oosterland en Nieuwerkerk Dokter E. Moons, Weth. v. Klinkenstraat 10, Nieuwerkerk. Tel. (0111)641810, neemt waar voor dokter Dorrestein en dokter Smits. tandarts WÊÊÊÊÊÊÊÊ Tandarts H. B. Geleijnse, Noordstraat 127, Haamstede. Tel. (0111) 652698, neemt waar voor geheel Schouwen- Duiveland. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedge vallen namelijk zaterdag- en zondagmiddag van 16.30-17.00 uur. BHHHBBHHDBHH Oosterschelde Thuiszorg, voor kruiswerk en gezinsverzor ging. Tijdens kantooruren: (0111) 413351. Voor dringende hulpvragen 24 uur per dag via (0113)251177. DIERENARTS Dierenarts M. k. Buth, Hogezoom 9, Haamstede. Tel. (0111) 652254, heeft dienst voor Schouwen-Duive- land. Spreekuur: zaterdag 13.00-14.00 uur in Haamstede, apotheek Apotheek C. C. H. Verschu ren, Zierikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30- 17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00- 18.30 uur. hulpverlening Alarmcentrum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (0118) 414444. SOS Telefonische Hulp dienst Zeeland, tel. (0118) 615551 (24 uur per dag). Kindertelefoon Zeeland, tel (0800) 0432 (gratis, 14.00-20.00 uur). Alarmnummer: 112 Politie regio Oosterscheldebekken Bureau Zierikzee: (0111)414055 Bureau Goes: 0113-245000 Het bureau Zierikzee is zeven dagen per week van 09.00 tot 17:00 uur bezet. Buiten deze uren automatische doorscha keling naar de meldkamer Middelburg. Het bureau Goes is alle dagen 24 uur geopend. Politie te water, LPD afdeling Delta Marifoon Oosterschelde- gebied: kanaal 68 Bureau Goes: (0113)229200 Buiten kantooruren en in het weekeinde automatische doorschakeling naar de meld kamer Driebergen. Tijden cn standen volgens getijdetabel Hydro-meteocentrum Zeeland t.o.v. NAP Datum Hoogwater I.aag water tijd stand tijd stand ZIERIKZEE 4 april 09.50 145 03.30 -148 22.25 115 16.05 -139 S april 10.55 131 04.40 -144 23.40 105 17.15 -128 6 april 12.25 129 06.00 -142 18.45 -126 ROOMPOT BUITEN 4 april 08.35 140 02.20 -144 21.15 107 14.55 -133 5 april 1-0.00 124 03.35 -136 22.50 97 16.05 -120 6 april 11.20 122 04.55 -133 18.05 -117 BRUINISSE 4 april 10.05 155 03.25 -157 22.30 125 16.0Q -147 5 april 11.10 142 04.35 -151 23.50 115 17.10 -134 6 april 12.301 141 05.50 -147 18.50 -130 WEMELDINGE 4 april 10.00 165 03.35 -162 22.35 131 16.10 -152 5 april 11.05 147 04.40 -156 23.50 118 17.20 -140 6 april 12.35 145 06.00 -153 18.45 -137 Doodtij: 5 april I Actuele informatie over afwijkingen 06-9771 f BELGRADO (AFP/ANP/DPA) - De Joegoslavische president Slobodan Milosevic wil in Servië een refe rendum houden over de buitenlandse bemiddeling in het conflict met de Albanezen van Kosovo. Het Servische parlement neemt aanstaande maandag een besluit over het houden van een volksraadpleging, zo meldde de staatstelevisie donderdagavond. De vraag aan de kiezers zou zijn: „Stemt u in met de deelname van buitenlandse vertegen woordigers aan de oplossing van de problemen Van Koso vo?" Als het parlement akkoord gaat, dan zal het referendum op zijn vroegst in mei plaats vinden, en mogelijk zelfs pas over drie maanden. Dat is ruim na de termijn die de Contactgroep Belgrado heeft gegeven om met Kosovo te gaan praten. Als de Ser viërs geen serieuze dialoog aangaan, worden op 25 maart sancties tegen hen van kracht. Inmenging Westerse waarnemers in Bel grado twijfelen er niet aan dat een referendum het door Milosevic gewenste resultaat zal opleveren: een afwijzing. De president heeft zich steeds tegen Westerse bemoeienis in Kosovo gekeerd. In de staatsmedia wordt al wekenlang de trom geroerd tegen buitenlandse inmen ging. Belgrado heeft zich steeds op het standpunt ge steld dat de kwestie-Kosovo een interne aangelegenheid is. De meeste Serviërs menen dat het Westen bevooroor deeld tegen hen is. Zij be schouwen Kosovo als heilige grond voor Servië. Bij acties van de Servische oproerpoli tie in Kosovo kwamen eerder dit jaar tientallen Albanezen om. De Albanese leider Fehmi Agani noemde Milosevic' voorstel een valstrik van de Serviërs om niet te hoeven onderhandelen. „Het is aan beide partijen, de Serviërs en de Albanezen, te beslissen of zij er een derde partij als be middelaar bij willen hebben. Mogelijk zal Ibrahim Rug- ova, de „president" van Ko sovo, in eerste instantie in stemmen met directe gesprekken met de Serviërs, aldus een Duitse diplomaat die hem donderdag sprak. La ter tijdens het overleg zou dan een internationale gezant kunnen aanschuiven. Schiphol: wat GroenLinks betreft hoeft de luchthaven niet verder te groeien. RIJSWIJK (ANP) - Geen duurdere trein- en bus kaartjes, een toeslag op vluchten naar Londen, Pa rijs en Frankfurt en verkoop van de overheidsdeel nemingen in KLM en Schiphol. Dat zijn enkele punten uit de nota Voorrang voor het openbaar vervoer" die GroenLinks vrijdag heeft gepresen teerd. Lijsttrekker Paul Rosenmöl- ler en een aantal Kamerle den en kandidaat-Kamerle den zijn vrijdag de ver kiezingscampagne begonnen met een treinreis van Roer mond naar Amsterdam. In Utrecht kreeg NS-topman Den Besten de OV-nota van Rosenmöller aangeboden. GroenLinks wil de komende vier jaar 10 miljard gulden aan het OV besteden. Maar in eerste instantie is 7 mil jard voldoende omdat het niet mogelijk is alle projec ten tegelijk uit te voeren, zo staat in de nota. Die laatste 3 miljard moet komen uit de verkoop van het overheids belang in Schiphol en de KLM. Dit zal weinig veran deren in het overheidsbeleid omdat de overheid in de praktijk nu ook nauwelijks zeggenschap heeft, meent GroenLinks. Een belangrijk uitgangspunt voor de partij in haar OV-be- leid is dat de prijsverhou ding tussen het gebruik van de auto en het OV moet ver anderen ten gunste van de trein en bus. Dat betekent dat de prijs van kaartjes niet omhoog mag. Ook wil de partij de miljar den guldens die de overheid nu in het wegennet steekt, gebruiken voor aanleg van nieuwe spoorlijnen, light- railvoorzieningen en verbe tering van bestaande spoor lijnen, zoals Leiden-Utrecht, Leeuwarden-Groningen en de Maaslijn, (Roermond- Venlo-N i jmegen) Om te voorkomen dat men sen in nieuwe woonwijken erg gewend raken aan de au to, wil GroenLinks ervoor zorgen dat er vanaf het mo ment dat de eerste mensen in zo'n wijk wonen, er een goed openbaar vervoer is. Daar om moet er een fonds komen waar OV-bedrijven geld uit kunnen krijgen om aanloop verliezen te bekostigen. Ver der wil GroenLinks dat rei zigers op korte vluchten mee gaan betalen aan verbete ring van snelle internationa le treinverbindingen. Daar voor moet er een toeslag van ongeveer 100 gulden komen op vluchten naar Londen, Parijs en Frankfurt. DORDRECHT (ANP) - Reformatorische jongeren gebruiken net zoveel verslavende middelen als niet-christelijke leeftijdgenoten. Op zeer jonge leeftijd experimenteren kinderen met een behou dend christelijke achtergrond al met soft- en harddrugs, alcohol en roken. Het druggebruik varieert van paddo's tot cocaïne, he roïne, crack, peppers en LSD. Dat is gebleken uit een enquete onder 1696 jon geren van elf tot en met achttien jaar die dit jaar de Wegwijs Gezinsbeurs be zochten. De jongeren vulden op de vragenformulieren in wel ke verslavende middelen zij in de afgelopen maand had den gebruikt. Drie procent van de elf- en twaalfjarigen bleek naar eigen zeggen met soft- en harddrugs zoals wiet en hasj of XTC en speed te hebben gexperi- menteerd. Eén op de tien jongeren van elf en twaalf jaar zei te hebben gerookt. In die leeftijdsgroep ver klaarde 14,5 procent al alco hol te hebben genuttigd. Dertien- en veertien jarigen geven aan naast middelen als wiet, hasj, speed en XTC ook met cocaïne te experi menteren. Het druggebruik in die leeftijdscategorie be draagt 1,1 procent. In de categorie vijftien- en zestienjarigen geeft 6,7 pro cent van de jongens aan drugs te hebben gebruikt en zegt 3,4 procent van de meis jes ermee te hebben geëxpe rimenteerd. In de leeftijds categorie zeventien- en achttienjarigen stijgt dat aantal tot 29,2 procent on der jongens en 9,7 procent onder meisjes. 81,4 procent van de jongens in de leef tijdscategorie zeventien- en achttienjarigen en 56,3 pro cent van de meisjes in die leeftijdsgroep heeft alcohol gebruikt. Alcoholgebruik lijken christelijke jongeren als een maatschappelijk ge accepteerd genotsmiddel te zien. Ruim de helft van de jongens in de leeftijd van ze ventien^ en achttien jaar heeft alcohol gedronken, bij meisjes bedraagt dat per centage 38,6 procent. Een enkeling experimenteert met heroïne, cocaïne of crack. AMSTERDAM (ANf) - Dui zend a 2000 kinderen houden vrijdagmiddag in Amster dam een herdenkingsbijeen komst op de plek waar twee jongetjes woensdag om het le ven kwamen door een hand granaat. De Haarlemmer meerstraat is vanaf twee uur afgesloten voor al het ver keer. De kinderen vertrekken van af de twee basisscholen waar op de jongetjes van 6 en 8 jaar zaten en een derde school die vlakbij de plaats staat waar het drama zich in de Albert Neuhuysstraat afspeelde. Op de drie basisscholen is ge schokt gereageerd. Vooral op de Willem van Boeijenschool en De Notenkraker, de scho len van de slachtoffertjes, heerst diepe verslagenheid. Hulpverleners en maatschap pelijk werkers zijn aanwezig voor psyschische bijstand aan ouders, leerlingen en onder wijzend personeel, aldus een woordvoerder van stadsdeel Zuid. De kinderen worden volgen de week in Marokko begra ven. Maandag worden de stof felijke overschotten vrijge geven en woensdag worden ze naar Marokko gebracht. Justitie in Amsterdam loofde donderdag een beloning uit van 15.000 gulden voor de tip die leidt tot arrestatie van de gene die het explosief op een veldje bij de Westlandgracht heeft neergelegd. De jonge tjes hebben de handgranaat daargevonden. AMSTERDAM (ANP) - Het Iraakse meisje Amal Thair Saeed is donderdagavond overleden in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. De artsen kon den niets meer voor haar doen. Het vijfjarige meisje kwam samen met haar ouders op 29 december vorig jaar naar Ne derland via bemiddeling van de stichting Venture Middel East. Deze organisatie re ageerde op een noodkreet van CNN-verslaggever Peter Ar- nett. Amal leed aan een zeer ernsti ge afwijking aan het lym- fevatenstelsel. Ze was daardoor zeer ver zwakt. Uit nader onderzoek is geble ken dat ze bovendien onder meer via het toedienen van bloedpreparatem in Irak geïnfecteerd was met hepati- tus B en C en multiresistente bacteriën. De erfelijke ziekte aan de lymfevaten met als gevolg enorme vochtophoping in buik en ledematen en compli caties met stoornissen in de functies van lever, nieren en Iongen zijn haar gedurende de laatste dagen fataal gewor den. f Suske en Wiske "de vogels der goden" door Willy Vandersteen Verwachting t/m dinsdag 7 april WEERSVOORUITZICHTEN Zondag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 40% Min.temp. 6 graden Mid.temp. 13 graden Windkracht zuid 4 Maandag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 40% Min.temp. 5 graden Mid.temp. 13 graden Windkracht z.west 3 Dinsdag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 70% Min.temp. 4 graden Mid.temp. 12 graden Windkracht noord 3 ZON- EN MAANSTANDEN 4 april Zon op 07.08, onder 20.16 Maan op 12.43, onder 03.41 5 april Zon op 07.06, onder 20.18 Maan op 13.44, onder 04.23 6 april Zon op 07.04, onder 20.20 Maan op 14.46, onder 04.58 Volle maan: 12 april (00.24) HETWEEROVERZICHT DE BILT - Voor de zon is ook de ko mende dagen weinig ruimte. Verder vallen er een paar buien. Koud is het niet: de middagtemperatuur ligt dit weekeinde rond 13 graden, 's Nachts blijft het kwik ruim boven nul. Van daag regende het vaak langdurig, in het weekeinde hebben we met korter durende buien té maken. Ook kunnen zowel morgen als zondag soms en kele felle opklaringen voorkomen, zo dat het weer een veel minder somber karakter zal hebben dan vandaag. Tij dens die opklaringen reikt het kwik tot 13 graden. Wanneer er een bui valt, is het frisser. Ook kunnen dan lo kaal flinke windstoten optreden. Bui ten de buien is de zuidelijke wind bo ven land eerst matig tot vrij krachtig, aan zee soms hard. Zondag is het iets rustiger. Het wisselvallige weer hangt uiteraard samen met een depressie. Deze ligt tot en m§t het weekeinde vrijwel stil boven de Britse Eilanden. Waarschijnlijk trekt de depressie pas dinsdag naar het oosten. Zodra het systeem ten oosten van ons land te recht komt, zoekt de wind de noord- hoek op. Deze ontwikkeling brengt ons rond het midden van de volgende week kouder weer. ROME (RTR) - Italië is vrij dag opnieuw getroffen door een krachtige aardschok. Volgens Italiaanse persbu reaus duurde de beving in het midden vai> het land vijf se conden en was die vooral in de provincies Umbrië en Mar- che goed te voelen. Hoe krachtig de nieuwe aardbe ving was, is nog niet duide lijk. Hetzelfde gebied werd vorige week ook al getroffen door een aardschok, maar die richtte nauwelijks schade aan. Vorig najaar kwamen elf mensen om het leven en werd er grote schade aangericht aan de St.Franciscusbasiliek in Assisi door drie zeer krach tige achtereenvolgende be vingen. Honderden mensen die toen hun huizen verlieten leven nog altijd in tijdelijke tentenkampen. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Uitgever LnO drukkerij/uitgeverij bv Zierikzee Directie W. O. Deddens Hoofdredacteur A.H.M. van den Nouweland Kantoor Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Postbus 1 4300 AA Zierikzee Telefoon: Algemeen 453535 Redactie 453545 Advertentieverkoop 453540 Fax 453546 Lezersservice (bezorging) De Zierikzeesche Nieuwsbode na 18.00 uur nog niet ontvangen? Bel dan ma t/m vrij 0111 -453538 Tijdens kantooruren van 8.30 tot 17.00 uur Tijdens de avonduren ma di do vr van 18.00 tot 20.00 uur (niet op woensdag) Woonhuisaansluitingen Redactie (na 17.30 uur) 0111-412905 Fotograat (na 17.30 uur) 0171-414556 Abonnementen Abonnementsprijzen, zoals vermeld op de voorpagina, zijn inclusief 6% BTW. Losse nummers 1,25. Opzeggingen dienen een maand voor het einde van de lopende abonne mentsperiode schriftetijk bij de Zierikzeesche Nieuwsbode gemeld te worden. Inlevertijden advertenties - Maandagkrant vrijdag tot 13.00 uur -Dinsdagkrant maandag tot 11.30 uur - Donderdagkrant woensdag tot 11.30 uur -Vrijdagkrant donderdag tot 11.30 uur Voor fouten ontstaan door telefoni sche of onduidelijk geschreven opdrachten wordt door ons geen verantwoording gedragen. Advertentietarieven Losse mm prijs 78 cent. Konfrakttarieven op aanvraag. „Succesjes" (t/m 4 regels) 7,80 De advertentieprijzen zijn exclusief 17V?% B.T.W.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 2