Nederland is veiliger Aanplant nieuwe bossen tegen probleem broeikas las Omwonenden vliegveld protesteren bij Kamer Marco Bakker vervolgd voor dodelijk ongeval Politie in Amsterdam op zoek naar meer granaten Tien jaar celstraf voor de oorlogsmisdadiger Papon Tegenstanders van de Euro halen bakzeil Meerderheid achter uitspraak Jones-zaak Crisis bij de samenvoeging van elektriciteitsbedrijven BANDIETEN! NAB3AARS. m WATERSTANDEN' m Meevallers WW en WAO F Harlingen verkoopt vuurtoren ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Rotterdam dumpt overlast' DEN HAAG (ANP) - De omwonenden van het vlieg veld Midden-Zeeland hebben dinsdag in Den Haag gedemonstreerd tegen uitbreiding van het aantal vluchten boven Arnemuiden. De omwonenden hebben bij de Tweede-Kamercommissies van Verkeer en Waterstaat en van VROM protest aangete kend tegen het optreden van de Rijks Luchtvaart Dienst (RLD) bij het opstellen van geluidzones rond de Zeeuwse luchthaven. Zij vrezen dat de RLD 60.000 vliegbewegingen mogelijk wil maken om overloop van kleine luchtvaart (sport-, re creatie en lesvluchten) uit Rotterdam mogelijk te ma ken. 'Het hele zoneringsproces is volgens de omwonenden een aaneenschakeling van be slissingen die gebaseerd is op misleidende informatie van de RLD. De omwonenden hebben een onafhankelijke deskundige, dr. J. P. A. Zuidgeest, een rap port laten opstellen. Deze constateert onder meer dat de groeiprognoses van de lucht haven op niets zijn gebaseerd. Een aantal van 60.000 vluch ten zou bijna een verdubbe ling van de het huidige aantal vliegbewegingen betekenen. AMSTERDAM (ANP)Het Openbaar Ministerie ver volgt zanger Marco Bakker wegens het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop. Justitie heeft dat donderdag laten weten. De zanger reed in november 1997 met teveel drank op een 38-jarige vrouw dood óp de parkeerplaats van Amsterdam ArenA. Het OM legt de artiest dood door schuld in het verkeer ten las te. Bakker moet op 9 juni voorkomen. Justitie wil verder geen me dedelingen doen over het ge rechtelijk onderzoek. Aan vankelijk zei Bakker slechts anderhalf glas wodka gedron ken te heben, maar gaf later toe wel meer tot zich te heb-"- ben genomen. Uit berekeningen van het Ge rechtelijk Laboratorium bleek dat het alcoholpromil lage tussen de 1,1 en 1,8 pro mille moet zijn geweest. Vol gens Veilig Verkeer Nederland staat dit ongeveer gelijk aan tien glazen alcohol. Maximaal is 0,5 promille toe gestaan. De zanger verklaarde direct na het ongeluk dat het gaspe daal van zijn auto bleef han gen en de cruisecontrol niet goed werkte. Hij zei toen zich niet schuldig te voelen, om dat zijn auto op hol zou zijn Twee jongetjes verongelukt AMSTERDAM (ANP) - De politie in Amsterdam heeft donderdagdochtend een peloton van de Mobie le Eenheid ingezet dat rond de Westlandgracht zoekt naar granaten. Woensdag kwamen hier twee jonge tjes om het leven toen een granaat ontplofte die zij hadden gevonden. De politie verwacht geen nieuwe explosieven te vin den, maar hoopt op deze ma nier de ongerustheid onder de omwonenden weg te nemen, aldus een woordvoerder. De twee jongetjes van 6 en 8 jaar hebben de handgranaat vermoedelijk op een veldje gevonden nabij de gracht. Ze namen het ding mee. Tijdens het spelen ontplofte de gra naat in de Albert Heuhuys- straat. De kinderen overleden op het trottoir voor een supermarkt. De jongens waren vrijwel op slag dood. Volgens omstan ders waren ze onherkenbaar verminkt, waardoor het lang duurde voordat ze konden worden geïdentificeerd. De handgranaat is vermoedelijk van Joegoslavische afkomst. De laatste jaren worden in Nederland regelmatig hand granaten uit ex-Joegoslavië aangetroffen. BORDEAUX (AFP/RTR/ANP) - Maurice Papon is donderdag voor medeplichtigheid aan misdaden te gen de menselijkheid veroordeeld tot een celstraf van tien jaar. Ook verliest de Franse ex-mi nister' en hoge Vichy-ambte- naar gedurende tien jaar zijn burgerrechten. Papon (87) be ging zijn misdaden in Bor deaux in de jaren 1942-1944 ten tijde van het Vichy-regi- me in Frankrijk. Tegen hem was twintig jaar geëist. Het proces heeft begon op 8 okto ber 1997 en is het langste en duurste dat in Frankrijk na de Tweede Wereldoorlog is gevoerd. Papon gaat in be roep bij het Hof van Cassatie. Totdat dat uitspraak doet, blijft hij op vrije voeten. Dat kan nog zeker een jaar duren. De negen juryleden en drie magistraten van het Hof van Assisen in Bordeaux kwamen donderdagochtend tot een uitsprak nadat ze ruim negen tien uur hadden beraad slaagd. De jury moest 764 punten bespreken rond de kernvraag: Was Papon het koele monster dat in de jaren 1942-1944 1560 joden, onder wie 223 kinderen, op trans port liet stellen naar de nazL. vernietigingskampen of was hij slechts een ambtenaar die orders van zijn meerderen uitvoerde? Het proces stond door een groot deel in het teken van Papons gezondheidsproble men. Al na twee dagen kreeg de verdachte een lichte hart aanval. Rechtbankpresident Castagnede besliste vervol gens tegen de wens van de procureur dat de verdachte tijdens het proces op vrije voeten mocht blijven. Dat was tegen alle Franse gebrui ken in: een beklaagde voor het Hof van Assisen zit nor maal in voorarrest. Tijden en standen volgens getijdetabel Hydro-metcoccnlrum Zeeland t.o.v. NAP Datum Hoogwater Laagwaler tijd stand tijd stand ZIERIKZEE 3 april 08.55 158 02.40 -150 21.25 131 15.05 -150 ROOMPOT BUITEN 3 april 07.20 162 01.20 -149 20.05 129 13.55 -148 BRUINISSE 3 april 09.20 167 02.35 -159 21.40 142 15.05 -159 WEMELDINGE 3 april 09.00 182 02.40 -165 21.30 152 15.10 -165 Doodtij: 5 april Actuele informaêie over afwijkingen 06-9771 Aantal geregistreerde misdrijven met 100.000 afgenomen DEN HAAG (ANP) - Het aantal geregistreerde mis drijven is gedaald van 1,5 miljoen in 1994 naar 1,4 miljoen in 1996. „Nederland is daarmee veiliger ge worden." Dat schrijft staatssecretaris Kohnstamm van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Hij meldt ook dat ,,nog steeds een ruime meerderheid van 71 procent van de bevolking zich veilig voelt. Van de ove rige Nederlanders voelt 6 pro cent zich vaak onveilig. Voor gaande jaren gaven vrijwel dezelfde percentages. Kohnstamm baseert zich op de gegevens die zijn verza meld voor de Integrale Veilig heidsrapportage 1998, waarin het kabinet de stand van za ken weergeeft van de veilig heid in Nederland. De rappor tage is donderdag naar de Ka mer gestuurd. Dat de totale misdaad afnam - en Nederland volgens de staatssecretaris ,,dus" veili ger is geworden - komt geheel voor rekening van de daling met 14 procent van het aantal vermogensmisdrijven. Ver- mogensmisdrijven, zoals diefstal zonder geweld, vor men meer dan tweederde vaft de totale criminaliteit. De andere soorten criminali teit laten een stijging zien. Zo steeg het aantal geweldsmis drijven, waaronder mishan deling en bedreiging, met 5 procent. Opvallend in deze categorie is overigens dat het aantal roofovervallen na een daling in voorgaande jaren weer is gestegen met ruim 13 procent tot een aantal van 2305. Ook de andere catego rieën laten een stijging zien: vernieling en openbare orde- misdrijven met 13 procent en verkeersmisdrijven met \2 procent. De vier grote steden Amster dam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht springen er gun stig uit. Niet alleen nam hier de totale misdaad af, de da ling betrof ook de gewelds misdrijven. De vier steden kregen samen te maken met 251.000 misdrijven, 70.000 minder dan in 1994. Grote steden Kohnstamm wijst erop dat het vooral de grote steden zijn geweest - overigens samen nog steeds goed voor rond de 20 procent van de totale mis daad in Nederland - die met extra middelen van het kabi net de lokale onveiligheid systematisch hebben aange pakt. ,,Een veiliger samenleving is dus maakbaar", aldus de staatssecretaris. Minder gunstig zijn de ont wikkelingen in gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwo ners. Hier nam de criminali teit licht toe, met minder dan 1 procent tot in totaal 266.500 misdrijven. Vooral mishan delingen, bedreigingen en verkeersmisdrijven stegen. Probleembuurten Kohnstamm meldt verder dat drugsoverlast in zes pro bleembuurten in even zoveel steden is afgenomen. Ook dat schrijft hij op conto van het door het kabinet gestimuleer de beleid om de drugsoverlast op lokaal nivau te bestrijden. De Boer en Wijers willen 30 miljoen gulden uittrekken De minister Wijers en De Boer willen 3500 hectare bos aanplanten ter bestrijding van het broeikaseffect. (Archieffoto) DEN HAAG (ANP) - Een manier om het broeikas probleem aan te pakken is de aanplant van nieuw bos. Daarom willen de ministers De Boer van Mi lieu en Wijers van Economische Zaken 30 miljoen gulden uittrekken voor de aanplant van ongeveer 3500 hectare nieuw bos. Het voorstel komt vrijdag in het kabinet aan de orde. De 30 miljoen gulden zijn een onderdeel van de 500 miljoen gulden klimaatgelden waar het kabinet nog een bestem ming voor moet vinden. Bomen hebben de gunstige eigenschap dat ze C02 uit de lucht gebruiken voor hun ei gen groei. Daardoor dragen bomen bij aan verkleining van het probleem van het broeikaseffect wat weer zorgt voor de opwarming van de aarde. De overheid werkt momenteel aan de in troductie van boscertifica- teri. Bedrijven kunnen deze kopen waardoor ze aangeven hart te hebben voor het mi lieu. De overheid gebruikt het geld voor de aanplant van bossen. Een mogelijk vervolg van dit idee is dat de boscertifi- caten verhandelbaar wor den. Dat betekent dat er een handel in schone lucht ont staat. KARLSRUHE (RTR/AFP/DPA/ANP) - Vier Duitse hoogleraren die de invoering van de euro via de rech ter wilden tegenhouden, vissen achter het net. Het Constitutionele Hof in Karlsruhe neemt hun petitie niet in behandeling. Volgens het hof mist die elke grond. Volgens de hoogleraren wordt de hand gelicht met de toelatingseisen van de Econo mische en Monetaire Unie (EMU) en bestaat daardoor het gevaar dat de euro minder waardevast is dan de mark. Het Duitse hof is die mening niet toegedaan. Het Verdrag van Maastricht, waarin de EMU-criteria vastliggen, biedt ruimte voor een econo misch en politiek oordeel. Re gering en parlement kunnen van deze ruimte gebruikma ken door hun verantwoorde lijkheid te nemen en de waar devastheid van de munteenheid te garanderen. Geen intimidaties Clinton WASHINGTON (ANP) - De meeste Amerikanen stemmen in met het besluit van rechter Susan Webber Wright om de zaak van Paula Jones tegen president Clinton te seponeren. Uit een onderzoek tvan CNN, waarin lezers via het Internet hun mening kun nen geven, blijkt dat een grote meerderheid de uit spraak goedkeurt. Donder dagochtend, nadat 62.549 re acties waren binneageko- men, was de stand 69 pro cent vóór de uitspraak, 31 procent tegen. Ook vindt ongeveer twee derde dat de uitspraak goed is voor het land. Het ver- 'trouwen in Clinton was donderdagochtend met een puntje gestegen naar 67 pro cent. Wel meent 58 procent nog altijd dat er „iets is ge beurd" tussen Clinton en Paula Jones; De uitspraak van de rechter in Little Rock heeft presi dent Clinton woensdag ver lost van de slepende seksaf faire rond Paula Jones. Clinton heeft daarmee een eclatante juridische en poli tieke zege behaald. De rech ter besloot de zaak wegens seksuele intimidatie die Jo nes tegen de president had aangespannen, op alle on derdelen te seponeren. Jo nes beweert dat Clinton haar in 1991, toen hij gou verneur van Arkansas was, in een hotel in Little Rock wilde overhalen tot orale seks. 'Lomp' Volgens de rechter is er geen basis voor een aanklacht wegens criminele seksuele aanranding, „hoewel het vermeende gedrag van de gouverneur zeker als lomp en beledigend kan worden omschreven". Jones heeft volgens Wright niet kunnen aantonen dat zij door het in cident emotionele schade of tegenwerking in haar loop baan heeft ondervonden. Keihard 'nee' van aandeelhouders RIJSWIJK (ANP) - De fusie van de vier regionale stroom bedrijven tot één groot lande lijk productiebedrijf GPB, dreigt in het zicht van de ha ven te stranden. Een aantal van de beoogde aandeelhouders weigert ak koord te gaan met voorwaar den die het GPB stelt. Maan dagavond zouden alle partijen definitief hebben moeten instemmen met de fu sie. „Dit is een ernstige situatie. Binnen enkele dagen komt er een nieuwe aandeelhouders vergadering. Daar moet een finaal besluit worden geno men", stelt een woordvoer ster van het GPB in oprich ting. De fusie is nodig om op een vrije Europeese elektrici teitsmarkt een sterk Neder lands stroombedrijf te heb ben. Behalve PNEM/MEGA en ENECO zijn ook deNUON en EDON tegen de GPB-voor- stellen. De pijn zit hem in de zoge noemde verstromingscon- tracten en over langlopende afspraken over afnameprij- zen. Bij een verstromings- contract zet het GPB de brandstof van een distribu tiebedrijf om in stroom die het distributiebedrijf vervol gens weer zelf verkoopt. DEN HAAG (ANP) - De uitga ven voor WW vallen dit jaar bijna 600 miljoen lager uit dan geraamd. In de WAO doet zich een meevaller voor van circa 550 miljoen. Voor de bijstand wordt 60 miljoen minder uitgegeven. In de zogeheten vangnet- Ziektewet, bestemd voor uit zendkrachten en zwangere werkneemsters, doet zich ech ter een tegenvaller voor van 256 miljoen. Dat blijkt uit een brief die mi nister Melkert van Sociale Zaken donderdag naar de Tweede Kamer heeft ge stuurd. Deze zogeheten Voor jaarbrief biedt een tussen stand over de begroting avn Sociale Zaken van dit jaar. Ook minister Zalm (Finan ciën) en Borst (Volksgezond heid) zullen donderdag over zichten naar de Kamer sturen over respectievelijk de rijks begroting en de uitgaven in de zorgsector. In totaal bedraagt de meeval ler van Melkert 900 miljoen. Vorige week werd echter al bekend dat Borst 1.7 miljard tekort komt. De rijksbegro ting in enge zin (dus zonder de uitgaven voor sociale zeker heid en zorg. die met premies worden gefinancierd) is pre cies sluitend. Suske en Wiske Jk ótnk ód óiimmnm m hit Utrelóndhiurlunês mtt hun pwójf- njth m'jjmm hibbtn btifynomtn\ kpiti Hjt stroom opmrts DE VOGELS DER GODEN" door Willy Vandersteen Verwachting t/m maandag 6 april WEERSVOORUITZICHTEN Zaterdag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 50% Min. temp. 6 graden Mid.temp. 14 graden Windkracht zuid 6 Zondag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 40% Min.temp. 5 graden Mid.temp. 13 graden Windkracht zuid 4 Maandag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 40% Min.temp. 4 graden Mid.temp. 13 graden Windkracht zuid 3 ZON- EN MAANSTANDEN 3 april Zon op 07.11, onder 20.15 Maan op 11.46, onder 02.50 Eerste kwartier: 3 april (22.19) HET WEEROVERZICHT DE BILT - De temperatuur ligt deze dagen op een hoog niveau. Zo wordt het komende nacht niet kouder dan een graad of 8 en morgen overdag loopt het kwik op tot een graad of 14. Toch is er geen sprake van fraai lente weer. Tot en met morgen laat de zon verstek gaan en de kans op neerslag is groot. Soms motregent het, soms regent het flink. De wind, uit zuid tot zuidwest, neemt geleidelijk toe. Aan zee kan het morgen krachtig waaien. Het grijze weer hangt samen met sto ringen die zich op de Atlantische Oceaan ontwikkelen. Ze koersen aanvankelijk met een flinke snelheid op het Europese vasteland af, maar lopen stuk op een hogedrukgebied boven het midden van Europa. Ze blijven dan steken in onze omgeving. Tot en met morgen weet het hoge drukgebied zich nog staande te hou den. In het weekeinde trekt het zich echter meer en meer terug naar het oosten. Het gevolg is dat de storin gen niet meer boven ons land blijven hangen, maar ons met flinke snelheid passeren. Het gevolg is een meer wisselend beeld, zodat we af en toe de zon weer zien. Daarnaast blijft de kans op een bui bestaan. HARLINGEN (ANP) - De vuurtoren van Harlingen is woensdag verkocht aan een particulier. De koper is G. Beerda uit Noordeloos (ZH), die f 279.000 en 1 gulden voor het gebouw neertelde. De koper doet nogal geheim zinnig over zijn ideeën die het voormalige scheep vaartbaken. „Ik wil mijn plannen eerst met de ge meente bespreken", al dus de koper. De vuurtoren verloor een paar jaar geleden haar functie toen de vaargeul werd verlegd. Rijkswa terstaat besloot daarom het gebouw te verkopen. In totaal hebben 34 men sen een bod uitgebracht. Beerda beschouwt zich zelf als een „hartstochte lijk liefhebber" van de vuurtoren. Uitgever LnO drukkerij/uitgeverij bv Zierikzee Directie W. O. Deddens Hoofdredacteur A.H.M. van den Nouweland Kantoor Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Postbus 1 4300 AA Zierikzee Telefoon: Algemeen 453535 Redactie 453545 Advertentieverkoop 453540 Fax 453546 Lezersservice (bezorging) De Zierikzeesche Nieuwsbode na 18.00 uur nog niet ontvangen? Bel dan ma t/m vrij 0111 -453538 Tijdens kantooruren van 8.30 tot 17.00 uur Tijdens de avonduren ma di do vr van 18.00 tot 20.00 uur (niet op woensdag) Woonhuisaansluitingen Redactie (na 17.30 uur) 0111-412905 Fotograaf (na 17.30 uur) 0111-414556 Abonnementen Abonnementsprijzen, zoals vermeld op de voorpagina, zijn inclusief 6% BTW. Losse nummers 1,25. Opzeggingen dienen een maand voor het einde van de lopende abonne mentsperiode schriftelijk bij de Zierikzeesche Nieuwsbode gemeld te worden. Inlevertijden advertenties - Maandagkrant vrijdag tot 13.00 uur - Dinsdagkrant maandag tot 11.30 uur - Donderdagkrant woensdag tot 11.30 uur -Vrijdagkrant donderdag tot 11.30 uur Voor fouten ontstaan door telefoni sche of onduidelijk geschreven opdrachten wordt door ons geen verantwoording gedragen. Advertentietarieven Losse mm prijs 78 cent. Kontrakttarieven op aanvraag. „Succesjes" (t/m 4 regels) 7.80 De advertentieprijzen zijn exclusie) 17V2% B.T.W.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 2