Burgh mag niet aangetast teuMït Uitstapje op 1 april Honderdjarige tweeling verjaart op Neeltje Jans ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE <k Bergingsleider Glerum terug in Nieuwerkerk Frontale botsing van truck en vuilniswagen Voorzitter van dorpsraad Burgh-Haamstede: 'Valse formulieren beschouwen we als practical joke' 'Weinig trek in handen schudden' Zwendel leasewagens Dirksland Bekeuringen mestopslag Illegaal stoken GROND- TESTDAG EuROPflTuiris^ NA BRUINVISSEN NU OPVANG TWEELINGEN BIJ WATERLAND? r dé krant van schouwen - duiveland! ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DONDERDAG 2 APRIL 1998 153e JAARGANG NR 26359 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 En ook nog eens goedkoper uit! Het sublieme maandmenu van april is wederom het bewijs: Krachtige runderbouillon met voorjaarsgroenten Lasagne van zalm en schilfilet op een bedje van lente-uitjes vergezeld van een witte wijn saus Mouse van appel met een saus van geconfijte appeltjes De prijs voor dit overheerlijke maandmenu bedraagt ook deze maand 35,00 per persoon. A.s. vrijdag en zaterdag sfeervolle live-muziek in Café 16 Kwadraat. Duinwekken 5 Renesse Reserveren: 0111 462040 BURGH - De kern van Burgh moet zoveel mogelijk zijn rustieke karakter bewaren en mag niet worden aangetast. De dorpsraad kant zich tegen het vooront werp bestemmingsplan Burgh, vijfde herziening en verzoekt het gemeentebestuur deze niet door te voe ren. De dorpsraad baseert zich op de uitslag van de enquête, die onlangs onder de bevolking werd gehou den. Dit onderwerp kwam dins dagavond aan de orde tijdens de openbare vergadering van de dorpsraad in dorpshuis De Schutse in Haamstede. „Het gaat niet alleen maar om dat verstheater," bena drukt voorzitter L. de Feiter. ,,Het gaat om de hele vijfde herziening van het bestem mingsplan en die houdt meer in. Daar horen ook de vergro ting van de vestiging van AH bij en uitbreiding van de par keergelegenheid." Dat laat ste staat, volgens De Feiter, dan weer haaks op het mobili teitsplan van de gemeente. Enquête De overduidelijke uitslag van de enquête - van de 1142 in zenders, tonen er zich 917 tegen de winkeluitbreidingen in Burgh - was aanleiding voor het bestuur van de dorpsraad een standpunt in te nemen. Als de stemverhou ding voor/tegen meer in even wicht was geweest, had het bestuur zich onthouden van een standpuntbepaling. „Dan hadden we de enquête-uitslag zonder verder commentaar doorgestuurd naar de ge meente, maar nu de mening van de bewoners zo duidelijk is, kunnen we als bestuur niet achterblijven," zegt De Fei ter. Plannen betreffende de komst van het verstheater en verdere uitbreiding van voor zieningen zoals voorgesteld in de vijfde herziening van het voorontwerp bestem mingsplan, brengen een scheuring te weeg binnen de samenleving van Burgh- Haamstede. Het initiatief van een groep ondernemers om te komen tot drastische uitbreiding van het winkel- apparaat in Burgh heeft hef tige reacties teweeg gebracht bij bewoners, die Burgh zijn rust willen laten behouden. „Je kunt niet alles tegenhou den. Niemand wil er terug naar de jaren dertig, maar hier heeft de bevolking dui delijk nee tegen gezegd," al dus De Feiter. Op de vraag of de dorpsraad door deze frictie tussen groe pen dorpsbewoners zich niet in een moeilijke positie be vindt, erkent de voorzitter, dat het bestuur zich wel heel kort na de oprichting met de ze problematiek geconfron teerd zag. „We waren koud anderhalve maand bezig toen we hier een besluit over moes ten nemen. Sommige onder nemers vinden dat we ons hier als dorpsraad niet njee moeten bemoeien, maar het is een zaak die enorm speelt bin nen de bevolking en dan kun De kern van Burgh moet onaangetast blijven, vindt het bestuur van de dorpsraad op basis van de uitslag van een enquête onder de dorpsbewoners. (Archieffoto) je daar als dorpsraad niet om heen," legt De Feiter uit. Het. bestuur besloot derhalve tot het houden van de enquête en afhankelijk van de uitslag pas een standpunt te bepalen. Nu de uitslag zo voor zich sprak, was het voor de dorps raad derhalve niet moeilijk meer om die te volgen. Bij de telling enkele weken geleden, bleken er ook valse enquêteformulieren te zijn in geleverd. Ze waren duidelijk herkenbaar door de afwijken de kleur. Volgens De Feiter is hier sprake van een practica) joke" en was het niet de bedoe ling de enquête daadwerke lijk te saboteren. Ook uit de wijze, waarop de formulieren waren ingevuld, bleek vol gens de voorzitter dat ze niet serieus bedoeld waren. „We hebben alle inzendingen keu rig bewaard en als de gemeen te er inzage in zou willen, kan dat dus." De toekomst van de kop van- Schouwen kwam verder tij dens de dorpsraadvergade ring dinsdagavond uitge breid aan de orde in een inlei ding van O. Griffioen, planoloog bij de gemeente Schouwen-Duiveland. Hij ging in op de plannen in het kader van de Regiovisie Schouwen-West en de ge meentelijke structuurvisie. „Hebben jullie vandaag niet op de kalender gekeken?," roept een voorbijfietsende man naar het groepje wachtenden bij de Plompe Toren bij Burghsluis. Hij krijgt een voorzichtig lachje terug. Ruim tien vogelliefhebbers waren naar de toren afge reisd om de zeearenden te zien, die minister De Boer daar gis teren vrij zou laten. Datum van het evenement: 1 april. „Oh, de Nieuwsbode weer. Heeft onze hond daar zo hard voor moe ten lopen?," lacht één van de nieuwsgierigen. „Ik had wel zo'n vermoeden, maar stel dat het waar was: ik had ze echt willen zien," aldus een ander. H. Ravesteijn („ik denk dat ik thuis het hardste uitgelachen word"), T. de Kuiper en het echtpaar J. en L. Van Damme maakten van de gelegenheid gebruik de vernieuwde Plompe Toren te bezichtigen. Zo werd het stiekem toch nog een leuk uitstapje op die eerste april. (Foto: Marieke Mandemaker) NIEUWERKERK - Blijdschap in Nieuwerkerk. Het versierde huis van de familie Glerum aan de Kerk- ring is daar een duidelijk teken van. Vandaag keerde bergingsleideriPaul Glerum van Smit Internationa le, na maandenlang te zijn vastgehouden in Iran, te rug in Nederland. Glerum werd sinds 8 septem ber vorig jaar samen met een Britse en een Phillipijnse ka pitein vastgehouden in de Iraanse havenplaats Bandar Irman Khomeiny. Twee sche pen van de bergingsmaat schappij werden aan de ket ting gelegd. Dat gebeurde omdat de bergingsploeg van Smit een Amerikaanse heli kopterhad geborgen. Volgens de Traanse autoriteiten was dat illegaal gebeurd. Als een gevolg daarvan moes ten de twee bergingsschepen naar Bandar Irman Khomei ny. De bemanning, 42 mensen sterk, mocht niet van boord. In de weken daarna werden de bemanningsleden drup pelsgewijs vrijgelaten. De twee kapiteins en Glerum moesten blijven. Namens de Nederlandse over heid heeft bemiddelaar H. Wijnaendts met de Iraanse autoriteiten onderhandeld over de vrijlating van het trio. Een bemiddeling die uit eindelijk in de vrijlating re sulteerde. Wellicht hebben ook de familie-omstandighe den van Glerum geholpen bij zijn vrijlating: de vrouw van de bergingsleider verwacht over twee weken een baby. Volgens president-directeur N. Buis van Smit Internatio nale, die zijn medewerker donderdagochtend op Schip hol kwam ophalen, berust de hele zaak op een misverstand en een communicatiestoornis. NEELTJE JANS - In een receptie met handjes schud den hadden de dames weinig trek, een bezoek aan Neeltje Jans leek hen veel interessanter. Dinsdag middag bezocht de eeneiige Bloemendaalse tweeling C.J. Dijkstra - Van der Meulen en J.C. Tjaden - Van der Meulen het voormalige werkeiland. Aanleiding was de viering van hun gezamenlijke leeftijd van tweehonderd jaar. Precies die dag vierden de zusters hun verjaardag. Met hun beider honderd jaren zijn zij de oudste tweeling in Ne derland. Iets dat de buiten wereld aardig in beroering kan brengen; de dames zelf voelden er echter weinig voor middelpunt van de belang stelling te zijn. „We hebben onze negentigste verjaardag met een receptie gevierd. Aan het einde van de dag was m'n arm verlamd van het handen schudden. Het bezoek gaat naar huis, maar wat heb je er zelf aan gehad? Nul komma nul," schetst mevrouw Tja den haar standpunt in deze. Haar zus sluit zich hier volle dig bij aan, te meer omdat het haar grote droom was nog eens een bezoek aan Neeltje Jans te brengen. „Na mijn trouwen in 1922 heb ik een paar jaar in Goes gewoond. Ik ben altijd erg geïnteresseerd geweest in water en in de wa terwerken. Mijn hartewens was, toen dit "éénmaal ge bouwd was, om het ook eens te zien," aldus mevrouw Dijkstra. Die liefde voor het water zit er bij beiden flink in. Me vrouw Tjaden's echtgenoot was als ingenieur werkzaam en ook haar zoon, verant woordelijk voor de organisa tie van de trip naar Zeeland, is in Delft als ingenieur afge studeerd. „Ik heb altijd mee geleefd met de spanning die met de waterwerken gepaard ging. Water kun je niet dwin gen, het heeft een sterk ka rakter," meent zij. Die liefde kan ze op geen enkele manier opbrengen voor een naaldbos, legt ze op poëtische wijze uit. „Als het regent, zit aan elke naald ben traan. Nee, daar hou ik niet van." De honderste verjaardag kreeg dan ook een andere in vulling. Met zoon, dochter, kleinkinderen, achterklein kinderen en aanhang werd een verrassingstocht naar Neeltje Jans gemaakt. Daar kregen zij een film over de waterwerken voorgeschoteld en maakten een ronde door het Topshuis en over het ter rein. „Een grandioos werk. Enorm," vat mevrouw Dijks tra haar beleving samen. Met de reis naar de Neeltje Jans kwam er nog geen einde aan de bijzondere verjaardag van de Bloemendaalse twee ling. Tot en met vandaag ver blijft de familie in Zeeland voor een korte vakantie. De tweelingzussen zagen een hartenwens vervuld met het uitstapje naar de Neeltje Jans. In het Topshuis ondertekenden beide dames het dikke gastenboek. (Foto: Marijke Folkertsma) ROTTERDAM (ANP) - De po litie heeft een autohandelaar uit Dirksland aangehouden op verdenking van een om vangrijke miljoenenzwendel met tientallen leasewagens. De onderneming van de ver dachte verkocht de wagens, die onder meer toebehoorden aan leasemaatschappij De La ge Landen, met nieuwe num merplaten door aan particu lieren. De zwendel betrof veelal dure auto's. De schade loopt in de miljoenen. Het be drijf van de vermeende zwen delaar trad ook zelf op als lea se-onderneming De Lage Landen onthoudt zich van commentaar. Een woordvoerder wil wel kwijt dat de onderneming aangifte heeft gedaan. De Lage Lan den is onderdeel van de Rabo bank. BORSELE - De politie heeft in Borsele en Noord-Beve- land drie processen-verbaal uitgereikt na controle op na leving van de Gedoogregelïng Tijdelijke Opslag Vaste Mest stoffen. Eén zaak wordt nog onder zocht. Deze maand zullen meer controles in beide ge meenten worden uitgevoerd. Processen-verbaal worden via het lik-op-stuk-beleid door het Openbaar Ministerie afgewerkt. HAAMSTEDE - Een 29-jarige inwoner van Ellemect heeft een bon aan de broek gekre gen voor het illegaal verbran den van afval. Omstreeks 21.30 uur dinsdag avond kwam bij de politie een melding binnen van brand in een boerderij aan de Serooskerkseweg in Haam stede. Ter plaatse bleek dat de man uit Ellemeet op het erf aan de achterzijde van de boerderij afval - waaronder oude meubels, kozijnen en snoeihout - aan het verstoken was. Een verjaardag is de begrafenis van het verlopen jaar. Pope Bewolkt en nat M t M t t HET WEER In het algemeen veel bewolking en perioden met regen. Minimumtemperatuur omstreeks 8, middagtemperatuur ongeveer 14 graden. Wind uit zuid tot zuidwest, matig, kracht 4, langs de kust toenemend tot krachtig, 6. 3 BOVENSCHOOLS MANAGER F. de Rave uit Bergen op Zoom is benoemd tot eerste bovenschools manager op Schouwen-Duiveland. 4 CHEMICAL NIGHT In podium Brogum wordt zaterdag een Chemical Night gehouden. 5 GASTVROUW Havo 4-leerlinge Ester Perquin gastvrouw tijdens bezoek schrijver Tim Krabbé aan RSG. 7 TENNIS Veel derby's tijdens Zeeuwse tenniscompetitie voor eilandelijke herenteams. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Geen gewonden, weinig schade NIEUWERKERK - Op de N59 bij Nieuwerkerk, ter hoogte van de Zwanenburgseweg, zijn woensdag morgen een trekker met oplegger en een vuilnisauto frontaal gebotst. Drie vrachtwagencombina ties reden in colonne richting Zierikz'ee, toen de voorste richting aangaf en stopte om linksaf de Zwanenburgseweg in te rijden. Hij moest daarbij voorrang yerlenen aan de hem tegemoet komende vuil niswagen. Ontwijken De bestuurder van de combi natie achter hem stopte ook. De daarachter rijdende chauffeur, met een oplegger met gier, zag dit te laat en stuurde scherp naar links om de voor hem stoppende com binaties te ontwijken. De bestuurder van de vuilnis wagen reageerde snel en pro beerde door af te remmen en scherp uit te wijken tussen de voor hem opdoemende voer tuigen terecht te komen. Parellelweg Een frontale botsing met de uitwijkende trekker kon ech ter niet worden voorkomen. Beide voertuigen kwamen op de parallelweg tot stilstand. De bestuurders en de bijrij der van de vuilniswagen kwamen met de schrik vrij. De voertuigen raakten iets beschadigd. De hoofdrijbaan is niet gestremd geweest. Advertentie Zaterdag 4 april van 9.00-17.00 uur Met een schepje grond uit uw gazon of border krijgt u vandaag een exact bemestingsadvies van onze Ecostyle adviseur HET TUNCENTRUM VOOR GR0ENUEFME88ERS RENESSE LAÖNE20, 0111-461031 Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen- Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement mei automatische afschrijving 19,50 KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving 52,50* KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 55,00* Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! Naam Dhr./mevr Adres Postcode Telefoon Handtek, ..Plaats: Geb.datum:. Bij automatische afschrijving uw f bank-/glronummer vermelden: Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie, Antwoordnummer 12.4300 VB Zierikzee

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1