Twintig jaar Coen Honig Optiek José Brouwer specialiste in Schoonheidssalon Kik 'Witte werkster' bij Koster Co 1 SCHOUWEN-DUIVELAND Clownerie en theater voor jeugd in BigS UW KRANT VAN Slapen en niet gesloopt bij Deurloo Intermeubel Programma Radio Schouwen-Duiveland Opening 'Baby/Twinkel' ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE dé krant van schouwen - duiveland! WOENSDAG 1 APRIL 1998 HIT EXTRA NIEUWSBLAD Ontwikkeling van specifiek vakman naar allround ondernemer ZIERIKZEE - Coen Honig Optiek in Zierikzee be slaat twintig jaar. Dat feit wordt de komende weken gevierd met enkele consumentenacties. „Het is net of de laatste tien jaren sneller zijn gegaan dan de eer ste," zegt Coen Honig en hij signaleert een ontwikke ling van specifiek vakman naar het allround onder nemerschap. ja 1978 startten hij en zijn Pvrouw Tonny hun zaak in het pand Visstraat 14. Kwaliteit en optimale advisering gol den als belangrijke pijlers I voor de bedrijfsvoering. Die I pijlers gelden nog steeds, maar de optiekmarkt is flink a beweging gekomen. Het jnstaan van een mondiaal aanbod met een veelheid aan j goedkopere producten doet zijn invloed ook in deze bran che gelden. Kwaliteit en advi sering blijven voorop staan in de optiek van Coen Honig, naar scherpe prijsnoteringen _jn ook een belangrijk mo tief voor de klanten. Daar dien je als ondernemer op in te spelen en het is zaak te zoe ken naar een verantwoord evenwicht tussen prijs, kwa liteit en service. oen trekt ten aanzien van kant-en-klaar-leesbrillen de vergelijking met strandslip- pers. ..Dan heb je inderdaad iets aan je voeten, maar maat werk is het niet. De ogen ver dienen het om iets meer zorg aan te besteden en ook met maatwerk is een prijsvrien- elijke leesbril te leveren." Expansie Coen en Tonny Honig werk ten samen zeventig uur per week in die beginperiode. 'et resultaat van hun inspan- Ang en doordachte bedrijfs voering was een snelle expan sie. Na anderhalf werd het naastgelegen pand bij het be drijf betrokken en na negen jaar werd het pand in de Vis straat verruild voor de A-Io- catie aan de Appelmarkt, waar deze optiek speciaal zaak nu alweer elf jaar is ge vestigd. De ontwikkelingen in de branche gaan door. Om zich optometrist, oftewel oog- meetkundige te kunnen noe men is binnenkort een HBO- opleiding vereist. Coen Honig wil niet achterblijven bij de nieuwe lichting vakgenoten en studeert derhalve ook weer volop. Het team bij Honig Optiek telt inmiddels zes deskundi gen, die zich allen terdege be wust zijn van het bedrijfscon- cept: kwaliteit, service en juiste advisering in verhou ding met concurrerende prij zen. Bij brillenglazen bijvoor beeld gaat niet vanzelfsprekend op: hoe duurder, hoe beter. Eerst dient immers te worden geke ken naar de gebruiksnorm van de klant en daar dient het advies op te worden afge stemd. Zo vraagt een gewone leesbril andere adviezen dan een bril voor iemand die de gehele dag op de weg zit. Wat voor iedereen geldt ech ter is: hoe dunner, hoe lichter en dat weegt dus minder op de neus. Nieuwe materialen hebben de mogelijkheden daartoe aanzienlijk ver ruimd. De markt voor contactlenzen is inmiddels gestabiliseerd. Geen wonder, de aanvanke lijke groeimarkt raakt verza digd. De groep gebruikers is in de loop der jaren aanzien lijk groter geworden. Het dragen van lenzen is allang niet meer alleen bij jongeren populair. Ook de lenzen- markt is in beweging. De tra- Coen en Tonny Honig met hun vaste medewerkers: Inge, Jan-Chris, Jeroen en Carla. ditionele lenzen zijn inmid dels vrijwel geheel verdreven door het 'snelle-vervangers- systeem.' Wie een dagje gaat wildwaterkanoën, om maar een voorbeeld te noemen, ge bruikt daglezen. Daarnaast zijn er natuurlijk voor de fre quentere dragers ook de week-, maand- of kwartaal lenzen. Extreme aandacht en nauwkeurigheid blijven van groot belang bij het aanmeten van de lenzen om oogproble men te voorkomen, bena drukt Coen Honig. Hij heeft besloten het twintig jarig bestaan van zijn bedrijf te vieren met enkele consu mentenacties. Onder het mot to 'wie wat bewaart, die heeft wat,' mag de klant die nog een originele, toen nog hand geschreven rekening van zijn montuur uit 1978 van Coen Honig Optiek kan tonen, een zelfde aankoopbedrag op nieuw bij dit bedrijf beste den. Verder wordt er gedurende tien weken onder de klanten elke week een winnaar uitge loot, die met het rondvlucht- bedrijf van Vliegwerk Hol land een rondvlucht van een half uur vanaf vliegveld Mid den Zeeland mag maken. Er mogen ook nog twee introdu- cees worden meegebracht voor die vlucht. Busreis Onder de kopers van Varilux glazen van Esslilor zal een lo ting plaatsvinden. Ruim veertig mensen, die worden uitgeloot mogen in september mee met een busreis naar Ze venaar bij de Duitse grens om daar tijdens een geanimeerde excursie de fabriek van Vari lux te bezoeken. (Foto: Marijke Folkertsma) Een ander motto luidt 'Wie de jeugd heeft, heeft de toe komst' en derhalve komt Coen Honig ook met een actie voor de jeugd. Bij de aankoop van een bril met een sterkte tot -6 of 6 voor een kind tot vijftien jaar worden de bril lenglazen gratis geleverd. Ten slotte mag iedereen bij de aankoop van een nieuwe bril een zonnebril op sterkte uit zoeken of een keus maken uit de snelle zonnebrillen van het merk I'S van het huis Raby Ban. De acties duren tot 1 mei dit jaar. ROMMELMARKT ONDER DE 8EUZE ZIERIKZEE - De werkgroep Dierenasiel Schouwen-Dui- veland houdt zaterdag 11 april een grote rommelmarkt nder de Beuze. Er worden tal van gebruiks artikelen, meubels, oude boe ken en platen en vele andere hebbedingetjes te koop aan geboden. De rommelmarkt wordt gehouden van 9.00 tot C.00 uur. De opbrengst komt geheel ten goede aan het die renasiel. SUBSIDIE VOOR FOUR FREDOMS MIDDELBURG - De Roos- evelt Stichting krijgt van de provincie een subsidie van 64.900 gulden voor de organi satie van de uitreiking van de Four Freedoms Awards. :rt geld is bedoeld voor de editie van dit jaar, waarbij de awards voor de vrijwaring van vrees, de vrijwaring van gebrek, de vrijheid van me ningsuiting en de vrijheid van godsdienst worden uitge reikt. ROMMELMARKT OOSTERLAND - Leden van muziekvereniging Ooster- lands Fanfare gaan op de woensdagen 8 april en 27 mei ngs de deuren om spulletjes p te halen voor de rommel markt van zaterdag 25 juli. ij Deze markt, waar diverse spullen worden aangeboden, vindt dan tussen 9.00 en 16.00 uur plaats op de Markt en de Sint Joost dijk in Oosterland iÊen dweilband zorgt voor de Jjziek De opbrengst van de rommelmarkt is bestemd voor de kas van de muziek vereniging. NATUUREXCURSIE OPNEELTJEJANS "NEELTJE JANS - Belangstel- lenden kunnen zondag 5 april deelnemen aan een natuurex- cursie op Neeltje Jars Het natuurgebied is er bijna net zo lang als de Oosterschel- Vjekering. Toen de kering klaar was zijn de werkeilan- den omgetoverd in een duin terrein. Sindsdien duiken '1 steeds nieuwe soorten plan ten en vogels op. Deelnemers hoeven zich niet. vooraf aan t.e melden. De start is om 14.00 uur bij het naambord van de natuurorganisaties aan de Oosterscheidekant van de 8arkeerplaats van Waterland leeitje Jans Bij drogisterij in Burgh-Haamstede BURGH-HAAMSTEDE - „Het is geen grap hoor, 1 april is echt de datum dat we met onze schoonheids salon beginnen," zegt J. Kik, eigenaar van drogiste rij Kik met vestigingen in Burgh-Haamstede en Zie rikzee. De schoonheidssalon is onderdeel van de winkel in de Westhoek en specialiste daarin is José Brouwer uit Oostkapelle. José is een vertrouwd gezicht in de winkel van Kik in Burgh-Haamstede. Zij is er al ruim zeven jaar parttime-ver koopster. ,,De klanten hier vroegen al vaker of we niet een schoonheidssalon wilden starten, maar tot nu toe kwam het er niet van, zegt Kik. Zijn vrouw C. Kik-Hen- drikse is zelf ook gediplo meerd schoonheidsspecialis te, maar haar ontbrak de tijd, omdat de winkel nou een maal de meeste aandacht ver gde. Nu de dochters van José Brouwer inmiddels wat ou der zijn, ziet zij mogelijkheid fulltime te gaan werken en dat zal nu dus overwegend als schoonheidsspecialiste zijn. Een gedeelte van het maga zijn werd verbouwd tot schoonheidssalon. De salon kreeg een sfeervolle ambian ce en is ingericht met geavan ceerde apparatuur. Vanaf vandaag, woensdag kan men hier terecht voor uitgebreide gezichtsbehandelingen en speciale reinigende behande lingen, maar ook voor speci fieke onderdelen als: harsen, epileren, wimpers/wenk brauwen verven, schouder- nek en rugmassage, manipu leren of make-up aanbrengen. Verder heeft schoonheidssa lon Kik ook een speciaal bruidsarrangement. Dat houdt in: een week voor het trouwen een uitgebreide ge zichtsbehandeling en het aan brengen van proef make-up om uit te testen welke kleu ren en nuances het beste bij het bruidje en haar japon zul len passen. Het aanbrengen van de make-up op de grote dag zelf behoort ook nog bij het bruidsarrangement. De schoonheidsspecialiste werkt in hoofdzaak met Mar- bert als basismerk en voor mensen met een overgevoeli ge huid wordt ook gebruik ge maakt van het merk Roe. Bo vendien maakt de combinatie drogisterij en schoonheidssa lon het uiteraard mogelijk ook in te spelen op individu ele wensen van de klant. Een groot voordeel, volgens José is natuurlijk ook, dat alle ar tikelen voor gezichts- en schoonheids verzorging, die zij haar klanten adviseert ter plekke verkrijgbaar zijn. Ook in de make-up onder scheidt men in voor- en najaar specifieke modekleuren, maar in de eerste plaats wordt rekening gehouden met de tinten, waar de klant persoonlijk de voorkeur aan geeft. Kleuranalyses zijn nog steeds zeer populair en steeds meer vrouwen zijn goed op de hoogte van welke kleuren wel en niet bij hen passen. Een bezoek aan de schoon heidsspecialisten is in de loop der tijd steeds populairder geworden. Vroeger waren het voornamelijk vrouwen van middelbare leeftijd, die met regelmaat opteerden voor een schoonheidsbehandeling. Tegenwoordig is de doelgroep veel breder: van tieners tot vrouwen op hoge leeftijd. „Mijn oudste klant is een me vrouw van negentig jaar," zegt José. Begrijpelijk vindt ze, want met een goede en re gelmatige gezichtsverzorging zijn de uiterlijke symptomen van het verouderingsproces uitstekend te verzachten. Bij de schoonheidssalon van drogisterij parfumerie Kik wordt uitsluitend op af spraak gewerkt.' Afspraken kunnen gemaakt worden in de winkel of telefonisch 651317. Schoonhe.idsspecialiite José Brouwer in de gloednieuwe salon uan Drogisterij Kik in Burgh- Haamstede (Foto: Marijke Folkertsma) Prinses Rosalinda en Graaf Retteketet BURGH-HAAMSTEDE - De stichting Retteketet brengt een levendige combinatie van clownerie en bewegingstheater zaterdagmiddag 4 april in jonge rencentrum Big S in Burgh-Haamstede. De voorstel ling is voor kihderen van vier tot tien jaar. Direct contact met het pu bliek is een belangrijk uit gangspunt bij deze voorstel ling. Het verhaal gaat over prinses Rosalinda. Ze is oud genoeg om te trouwen en graaf Retteketet wil haar graag als zijn vrouw. Prinses Rosalinda is daar ech ter helemaal niet van ge diend. Zij is verliefd op haar lakei Lodewijk. Maar een prinses kan nu eenmaal niet met een lakei trouwen. Graaf Retteket echter geeft de moed niet op. Met behulp van zijn magische toverkun sten probeert hij prinses Ro salinda in zijn macht te krij gen. Als dat vniet lukt verandert hij haar in een 'Urf'. Maar wacht even....Wat is dat eigenlijk, een 'Urf'? Is nu alles verloren of zal de wens van prinses Rosalinda toch nog in vervulling gaan? De voorstelling in Big S be gint om 14.00 uur. Kussen een hoofdzaak ZIERIKZEE - Veel mensen zijn 's ochtends niet uitge slapen, maar gesloopt. Zij lopen als zombies door het leven, stapelen overdag fout op fout en gaan 's avonds weer naar bed om 's ochtends nog vermoeider op te staan. En ze vragen zich niet af hoe dat komt. Deurloo Intermeubel aan het Haringvlietplein Zierikzee geeft het antwoord: de oor zaak ligt vaak in het hoofd kussen, Het hoofdkussen, waar mensen al jaar-in-jaar- uit elke nacht hun hoofd en nek op leggen. Vooral die nok, daar draait het om, want het is met name de nek, die kwetsbaar is. Een te hoog kussen of een te laag kussen, in alle gevallen worden de ze nuwbanen afgeknald en dat leidt onherroepelijk tot klachten. Maar ook een 'ge woon' hoofdkussen dat wel de goede hoogte heeft, onder steunt volgens Deurloo Inter meubel, de nckwervels vaak niet voldoende. Terwijl het kussen wel eenderde van de wervelkolom ondersteunt Romeinen De Romeinen wisten dat al en namen, toen ze Nederland be zetten, hun eigen neksteunen mee: een soort hoofdbankje. Inmiddels zijn er echte hoofd kussen mot neksteun. Ken bij zondere is de Silvnnn Sup port. Naast een neksteun heef» dat. kussen nog drie ver schillend gevulde segmenten, die ervoor zorgen dat de wer velkolom altijd recht ligt, of men nu op rug of op de zij slaapt. Met advies van de slaapspe- cialist is het mogelijk altijd een kussen op maat te vinden, afgestemd op slaaphouding, gewicht, matras, allergieën en dergelijke. Het verschil zal groot zijn: zonder hoofdpijn en nekklachten. Met een ge voel of men do hele wereld aankan. Niet gesloopt, maar echt uitgerust. DRAAIMOLENS MAKEN IN MFC ZIERIKZEE - Draaimolens maken. Dat gaat op do woens dag 15 april gebeuren bij de Kreaclub van SKW Do Licht boei. De activiteit begint om 14.00 uur en duurt tot 15.30 uur. Do Kreaclub is te vinden in het multifunctioneel centrum aan de De Huijhertstrant in Zierikzee Het draaimolens maken is bedoeld voor kinde ren in de leeftijd van fi tot 10 jaar. 107.1 FM/88.5 KABEL Maandag 00.00/10.00 Non-stop Muziek; 10.00/11.00 Ruis geen Bezwaar(berh.);l 1.00/11.45 Bedrijvig Schouwen-Duiveland: 11.45/12.00 Beursberichten; 12.00/15.00 Non-stop Muziek; 15.00/16.00 Zijn Of Niet Zijn (herhaling); 16.00/ 17.00 Mozaïek; 17.00/18.00 Info-Aperitief; 18.00/10.00 Info 19.00/22.00 Muziek als Medicijn; 22.00/24.00 Non-stop Mu ziek. Dinsdag 00.00/07.00 Non-stop Muziek; 07.00/08.00 Info-Ape- ritief (herh); 08.00/09/00 Inlo (herh.); 09.00/10.00 Non-stop Muziek; 10.00/12.00 Muziek als Medicijn (herh.); 12.00/15.00 Non-stop Muziek; 15.00/16.00 Kunstgolven; 16.00/17.00 De Klapbank (heh.); 17.00/18.00 Info-Aperitief; 18.00/19.00 Info; 19.00/21.00 De Silo Show; 21.00/22.00 Baggerak; 22.00/24.00 Non-stop Muziek. Woensdag 00.00/07.00 Non-stop Muziek; 07.00/08.00 Info- Aperitief (herh); 08.00/09/00 Info (herh 09.00/11.00 De Och tendmix11.00/12.00 Kunstgolven (herh.); 12.00/15.00 Non stop Muziek; 15.00/16.00 De Levensbron; 16.00/17.00 De schatkist; 17.00/18.00 Info-Aperitief; 18.00/19.00 Info; 19,00/ 20.00 Kruispunt; 20.00/22.00 Groove Is In The Heart; 22.00/ 24.00 Non-stop Muziek. Donderdag 00.00/07.00 Non-stop Muziek; 07.00/08.00 Info- Aperitief (herb); 08.00/09/00 Info (herh.); 09.00/10.00 Kruis punt (herh.); 10.00/11.00 De Klapbank; 11.00/12.00 Mozaïek (herh.); 12.00/17.00 Non-stop Muziek; 17.00/18.00 Info-Aperi tief; 18.00/19.00 Info; 19.00/21.00 Van single tot cd met André/Politiek; 21.00/22.00 The After Hour/Politiek; 22.00/ 23.00 Non-stop Muziek/Politiek; 23.00/24.00 Non-stop Mu ziek. Vrijdag 00.00/07.00 Non-stop Muziek; 07.00/08.00 Info Aperi tief (herh); 08.00/09.00 Info (herh.); 09.00/11.00 Non-Stop Mu ziek; 11.00/12.00 Carrousel; 12.00/15.00 Non-stop Muziek; 15.00/16.00 Klompen-Parade; 16.00/17.00 Nashville; 17.00/ 18.00 Info-Aperitief; 18.00/19.00 Info; 19.00/23.00 HitRadio Sensatie; 22.00/23.00 Midnight Express; 23.00/24.00 Non-stop Muziek. Zaterdag 00.00/07.00 Non-stop Muziek; 07.00/08.00 Info (herh.); 08.00/09.00 Ontbijtkids; 09.00/10.00 Hitgalerij; 10.00/12.00 De Zaterdag Expresse; 12.00/14.00 Non-stop Mu ziek; 14.00/18.00 Radio Schouwen-Duiveland Sport; 18.00/ 19.00 Nashville; 19.00/20.00 Seventh Heaven; 20.00/21.00 The Party; 21.00/24.00 Non-stop Muziek. Zondag 00.00/08.00 Non-stop Muziek; 08.00/09.00 Ontbijt kids (herh); 09.00/11.00 Klassiek/Kerkdienst; 11.00/12.00 Knipoog naar Klassiek; 12.00/13.00 Zijn of niet zijn; 13.00/14.00 Be my guest; 14.00/17.00 Radio Schouwen-Duive land Sport.; 17.00/18.00 Ruis Geen Bezwaar; 18.00/20.00 Non stop Muziek; 20.00/21.00 Music from paradise; 21.00/ 22.00 Non-stop Muziek. Uitbreiding dienstverlening ZIERIKZEE - Schoonmaakbedrijf Koster Co in Zierikzee gaat haar dienstverlening voor particulie ren uitbreiden met een professionele schoonmaker, de zogenaamde 'witte werkster'. Belangstellenden kunnen via de nieuwe regeling Schoon maakdiensten voor Particu lieren een professionele schoonmaker huren bij Kos ter. Deze interieurverzorgers zijn in principe langdurig werklozen die volledig opge leid worden tot professioneel schoonmaker. Het Ministerie van Sociale Zaken verleent hiervoor subsidie. Voor nade re inlichtingen: telefoon 412566. Donderdag 2 april ZIERIKZEE - 'Baby/Twinkel', de nieuwe kadoshop voor stralende baby's in de Sint Domusstraat 25 in Zierikzee opent donderdag 2 april haar deur voor het publiek. ,,Na maanden van voorberei ding, na weken van verbou wen, na dagen van inrichten is het dan eindelijk zover," laten Coby en John van den Brand het publiek weten. Er is heel veel aandacht be steed aan een sfeervolle in richting, want in een kados hop voor stralende baby's moet het een feest zijn om iets te kopen, vinden de initiatief nemers. 'Baby/Twinkel' is geopend van dinsdag tot en met vrij dag van 9.00 tot 17.00 uur, op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur en op de koopavond op don derdag van 19.00 tot 21.00 uur. Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen- Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving 19,50 KWART AAL abonnement met automatische afschrijving 52,50" U KWARTAAL abonnement ronder automatische afschrijving 55,00" Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!) Dhr./mevr Naam Adres Postcode Telefoon Plaats G*b datum Handlek. BIJ automatische afschrijving uw bank-/glronummer vermelden: Zend de bon In open envelop ronder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie, CQ Antwoordnummer 12,4300 VB Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 3