Clownsduo wil ook cabaret gaan doen Reisbureau Jubo biedt informatie over Tsjechië zie achterpagina van deze krant DEURLOO Lentedagen bij 'De Stelle' 4 april i Trinity P.V.C. Zeeland MOONUGHT SHOPPING BARTENDERS M/V EN CHOOTERGIRLS I» WOENSDAG 1 APRIL 1998 HÈT GRATIS NIEUWSBLAD VAN SCHOUWEN-DUIVELAND Henk Verhage en Raimo Dubelaar laten honderden kinderen lachten N1EUWERKERK - Sinds een jaar laten Henk Verha ge en Raimo Dubelaar uit Nieuwerkerk vele honder den kinderen maar ook volwassenen lachen. Als clownsduo luisteren zij kinderfeestjes en partijen op. Ondanks, of juist dankzij, hun succes hierbij lon ken beide heren ook naar een andere, humorrijke we reld: die van het cabaret. „Ik ben mijn hele leven al een ontzettende lolbroek, grapt Raimo Dubelaar. Daar naast had de Nieuwerkerker grote belangstelling voor to neel. „Van mijn ouders mocht ik best naar het theater, maar pas nadat ik geslaagd zou zijn voor mijn schooldiploma. Ik weet nog goed dat ik eerst de toneelvereniging opbelde toen ik hoorde dat ik ge slaagd was en daarna pas naar huis," herinnert hij zich. Via de toneelgroep Zierik kwam Raimo Dubelaar in contact met Henk Verhage. Die zocht al geruime tijd een clown om een duo mee te vor men. „Van huis uit ben ik meereen toneelspeler dan clown. Maar zo'n zeven jaar geleden begon ik stukjes te schrijven voor een clown en voerde de regie over de optredens," vertelt Henk Verhage. ,.De clown Clownsduo werd een clownsduo, maar één van de twee nam de repe tities en optredens niet seri eus. Toen hij het bij een optre den onverwacht helemaal liet afweten ben ik zelf maar op het podium gegaan. De rol als invaller beviel mij zo goed dat ik clown ben gebleven," zo verklaart Henk. Hij ontdekte dat voor clowns en optredens van clowns een enorme belangstelling be staat. „Vaak zijn clowns al een half jaar van te voren vol geboekt. Daarnaast vond ik het clown spelen zo leuk dat ik overwoog om mijn baan bij de gemeente Rotterdam op te geven om professioneel clown te kunnen spelen. He laas dacht de andere helft van het duo daar niet zo over, zo dat ik er tenslotte alleen voor kwam te staan.Toen Raimo mij belde was ik door al deze ervaringen wel wat voorzich tiger geworden." Het kostte Raimo Dubelaar dan ook de nodige moeite, eer Henk Verhage de stap met hem aandurfde om weer op nieuw een clownsduo te vor men. „Ongeveer anderhalve maand achter elkaar heb ik Henk steeds opgebeld en ben door blijven zeuren. Tenslot te durfde hij, overtuigd van mijn motivatie, de stap weer aan. Inmiddels werken we al ruim een jaar voortreffelijk samen," aldus Raimo Dube laar. Een samenwerking die zich niet alleen beperkt tot optredens, maar ook het sa menstellen van het program ma omvat en in een aantal ge meenschappelijke aspiraties voor de toekomst. Clowns en humoristen als Tommy Coop er, Charlie Chaplin, Stan Laurel en Oliver Hardy Pep- pie en Kokkie en Rijn en Trijn vormen voor beide he ren belangrijke inspiratie bronnen. Momenteel bestaat het kinderprogramma van het clownsduo onder meer uit een verfact, een strandstoe- lact, een touwtrekact en een ballonnenact. In de meeste acts zit het nodige val- en struikelwerk en een keur aan andere komische situaties. Dynamisch Daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van speciaal ver vaardigde rekwisieten, zoals een bijzondere strandstoel. „We kunnen met onze acts ook inspelen op actuele situ aties zoals een Sint-Nicolaas- feest, een jubileum of ver jaardag. Alle acts zijn zeer dynamisch en omvatten on derdelen waaraan de kinde ren ook zelf mee moeten doen, legt Henk Verhage uit. Het leuke van het werken met een partner vindt hij dat je samen veel meer mogelijk heden hebt en het optreden veel dynamischer kunt ma ken je dat alleen zou kunnen. „Zeker omdat je met kinde ren werkt, moet een act dui delijk zijn, terwijl je toch een bepaalde afstand moet bewa ren, want anders wordt het een rommeltje." Hoewel de acts in grote lijnen vaststaan blijft een optreden een zaak van veel improviseren. „Je moet gemakkelijk op iedere situatie kunnen inspelen." Emoties Volgens Raimo Dubelaar vraagt het werken met kinde ren een speciale manier van acteren. „Op de toneelschool leer je reeds dat emoties als huilen en lachen op een be heerste manier gebracht moe ten worden. Maar in een clownsact voor kinderen is Het clownsduo Henk en Raimo dat juist andersom. Dan moet zeer overdreven gelachen en gehuild worden. Veel dingen die je op de toneelschool leert moet je weer afleren." Een echte clownsopleiding is er volgens hem niet, hoewel op bepaalde plaatsen wel workshops in clownery wor den gegeven. „Ik heb in het verleden weieens aan een pro fessionele clown gevraagd mij wat kneepjes van het vak bij te brengen," vult Henk Verhage aan. Het lijkt hem een leuk idee om ook muziek instrumenten bij de acts te gaan gebruiken. „Ik ben al een hele tijd op zoek naar zo'n leuke trekharmonica, maar ik kan die nergens vinden." Straatoptredens Naast hun reguliere optre dens gaat het clownsduo ook de straat op om de mensen te vermaken met straattoneel. „Verder is het de bedoeling dat wij in de toekomst aan een nieuw soort programma gaan werken. We denken daarbij aan een combinatie van toneel een cabaret, een optreden voor volwassenen. Zowel Raimo als ik hebben hier erg veel zin in. Wij heb ben allebei een sterke hang naar cabaret, vanwege de vaak droge humor en omdat het bij cabaret mogelijk is om bepaalde mensen eens lekker in de^eik te zetten. Het lijkt het clownsduo leuk om daarbij eigen muziek te schrijven. „Een eerste moge lijkheid om te kijken of we onze plannen kunnen waar maken doet zich voor op een personeelsfeest van de ge meente Rotterdam. Hoewel (Foto: Marijke Folkertsma) deze try-out voorstelling is toegesneden op het daar aan wezige personeel kunnen we toch nagaan hoe het gaat. Wanneer het positief uitpakt zijn we zeker van plan deze ideeën verder te ontwikke len," aldus Henk Verhage. Volgens het clownsduo kost een optreden van hen zeker niet te veel geld. „Het moet voor de mensen wel betaal baar blijven." Voor nadere informatie over het clowns duo en hun optredens kan te lefonisch contact worden op genomen via 0111-643162. NIEUWSBLAD Het optimale zitcomfort Grote kollektie uit NoorwegenAr~ faufeujls •mstolol l hntrtmai rcrrïï;-Mn<-n ttdfiboi mstebaar annuitant el old Met bwrttaar Kom vrijblijvend proefzitten bij: INTER-MEUBEL Haringvlietplein 4, Zierikzee, 0111-456161 'b maandags gesloten GOESE DOEL FESTIVAL GOES - In het Sint Willi- brordcollege aan de Fruitlaan in Goes wordt zaterdag 4 april 't Goese Doel Festival gehouden. Optredende bands zijn onder meer: de Zeeuwse rockband Radical Roundabout. Star fish. No Shame, Red Alert en Labyrint. Ook gospelkoor Happiness en dansgroep Ins ide Out verzorgen een optre den. Verder zijn er verschil lende stands en een kunstexpositie met schilde rijen van Jolijn Hendriks. De opbrengst komt ten goede van de evangelische boekhan del in Goes. Het festival is van 15.00 tot 23.00 uur. ROMMELMARKT ZIERIKZEE - Op initiatief van de bewonerscommissie wordt zaterdag 4 april een rommelmarkt in wooncom plex De Veste gehouden. Aangeboden worden onder meer huishoudelijke artike len, glas- en aardewerk, boe ken en grammofoonplaten. De markt begint om 9.00 en duurt tot 15.00 uur. PAASMIDDAG ZIERIKZEE - Speel-o-theek Leentjebuur houdt woensdag 8 april haar jaarlijkse paasmiddag in het MFC aan de De Huybertstraat. De mid dag is bedoeld voor kinderen van drie tot en met zeven jaar De paashaas brengt een bezoekje aan de speel-o- theek. Het evenement is van 14.30 tot 16.00 uur. KLAVERJASSEN SEROOSKERKE - In hét dorpshuis in Serooskerke wordt woensdag 8 april een prijskiaverjasavond gehou den. Ook staat een verloting ge pland. Het evenement is een initiatief van Ina en C'ock van Wijngaarden en Wouta Kloet. Aanvang 20.00 uur. Voor aan meldingen: telefoon 672981. DANSAVOND GOES - Vriendenkring Kapa- si houdt zaterdag 4 april een dans- en ontmoet ingsavond voor alleenstaanden vanaf 25 jaar De avond in wijkcen trum De Spinne in Goes be gint. om 21.30 uur. Alle dans liefhebbers zijn welkom. mm Rebecca Jung runt, samen met haar moeder in Serooskerke reisbureau Jubo. (Foto: Marijke Folkertsma) SEROOSKERKE - „Over Tsjechië bestaan nog mis verstanden. Veel mensen denken ten onrechte dat dit land nog onontwikkeld is. Veel dingen die hier niet zijn, zijn daar juist wel. Dat zegt Rebecca Jung. Sa men met haar moeder is zij eigenaar van reisbureau Jubo aan de Frederikstraat 4 in Serooskerke. Zater dag 4 april houdt het reisbureau open dag van 9.30 tot 15.00 uur. „Tsjechië biedt een prachtige landschap. Een landschap dat met zijn vele kastelen, oer bossen en natuurschoon zeer veel van Frankrijk wegheeft.. In de zomer kent ook Tjechië temperaturen van dertig gra den en meer. Omdat een war me maaltijd hier nog slechts enkele guldens kost zijn ook mede hierom al veel mensen van vakantieland naar Tsje chië overgestapt," zo legt Re becca uit. Sinds Rebecca sa men met haar moeder in 1990 eerst in Delft begon met het reisbureau - hun achternaam zit nog steeds in de naam ver borgen - gingen de zaken steeds beter. „Zelf zijn wij van Tsjechische afkomst, en veel van onze fa milie in Tsjechië vroeg ons steeds vaker of wij in Neder land hun huisjes konden ver huren. Hier bleek zo'n be langstelling voor te bestaan, dat wij al snel van onze hobby ons werk moeien maken," legt Rebecca uit. Omdat zij Zeeland zo mooi vonden en omdat zij hier ook meer rüim- te tegenkwamen zoals ze dat in Tsjechië gewend waren, verhuisden zij het reisbureau enkele jaren geleden naar Se rooskerke. „Ook in Tsjechië zijn de men sen veel ruimte gewend en veel huizen liggen dan ook op prachtige, vrijstaande loca ties aan het water. Dpor de vele meren, rivieren en ri viertjes kent Tsjechië veel watersportmogelijkheden zo als het vissen, zeilen en wa terskiën. Het land kent een landklimaat met hete zomers, maar in de winter zijn er ten gevolge van de aanwezigheid van bergen ook vele, uitste kende skimogelijkheden. In de vele grote natuurgebieden met allerlei zeldzame vogels en de aanwezigheid van di verse wildsoorten komt, juist door de enorme veelzijdig heid, ook de natuurliefhebber hier goed aan zijn trekken. Daar komt bij, dat het leven in Tsjechië nog steeds zeer goedkoop is. Omdat ook de huurprijs van de vakantiewo ningen slechts een fractie is van de huurprijzen zoals men die hier gewend is, kan daar om een week vakantie in Tsjechië goedkoper zijn dan een week thuisblijven," grapt Rebecca. Voor nadere inlichtingen over vakantiemogclijkheaen in Tsjechië, maar uiteraard ook voor dc andere activitei ten, zijn alle belangstellen den van harte welkom bij reisbureau Jubo aan de Fre derikstraat 4 in Serooskerke, telefoon:672700. Activiteiten op en rond de boerderij OUWERKERK - Boerderij 'De Stelle' aan de Stel weg in Ouwerkerk houdt op vrijdag 10 en zaterdag 11 april zogenaamde lentedagen. Deze lentedagen vor men de inleiding op het zomerseizoen en geven een indruk van de activiteiten op en rond de boerderij in dit jaargetijde. Wim en Annet Kuyper van boerderij 'De Stelle' willen jong en oud in de verschillen de seizoenen laten kennisma ken met de werkzaamheden op de boerderij. Doel is boer derij 'De Stelle' in de toe komst te laten uitgroeien tot een dagrecreatieve voorzie ning, waar iedereen kan ge nieten van zowel de rust als van de bedrijvigheid, die het platteland te bieden heeft. 'De Stelle' staat dus op 10 en 11 april twee dagen nadruk kelijk in het teken van de len te. De dieren gaan weer in de wei en de boomgaard komt langzaamaan in bloei. Op de boerderij is altijd wat te bele ven, maar tijdens deze lente dagen staan er extra zaken op de agenda. Zo is er voor het hele gezin een paasspreurtocht opgezet. Er is ook een knutselhoek in gericht, waar snoeihout ver werkt kan worden tot stoel tjes en tafeltjes. In de grote schuur wordt een doorlopende workshop gege ven. De deelnemers leren daar hoe groene materialen verwerkt kunnen worden tot paasdecoraties. In dc- strohut. op het erf is een ruim assortiment voorjaars plantjes tc koop cn ook is er een hoek ingericht voor de presentatie van rieten man den en zinkwerk. In do (jnm)koukcn worden ter gelegenheid van deze lenteda gen Zeeuwse babbelaars ge bakken, Na al het 'werk' op de boerderij is het ongetwij- Advertentie 250 B0VAG OCCASIONS feld goed toeven op het ter ras. Daar kan bovendien ge proefd worden van de heerlij ke jams die op boerderij De Stelle geproduceerd worden. Verdeeld over het seizoen staat De Stelle open voor het zelf plukken van aardbeien, bessen, bramen en frambozen en voor de specifieke liefheb bers zijn e| in een bepaalde periode ook kruisbessen. In de ambachtelijke en nos talgisch ingerichte keuken kunnen de bezoekers zelf jam maken. Die jam wordt ten slotte in mooie potjes en ge daan en een leuke bezigheid voor de kinderen is het knip pen en kleuren van de etiket ten voor die jampotjes. Er zijn ook schapen bij De Stelle. De schapen mogen ge voederd worden en in deze tijd van het jaar kan er volop worden genoten van de speel se capriolen van de lamme tjes. De Stelle is tijdens deze lentedagen op 10 en 11 april geopend van 10.00 tot 17.00 uur; de toegang bedraagt f 2,50 per persoon. van 19.00 tot 22.00 uur gratis parkeren muziek entertainment BINNEN STAD GOES Goes, Winkelstad 'Ja II Café-Dancing Renesse zoekt per heden, voor aankomend seizoen: Aanmelden: tel. 0111 -461038 of Hogezoom 181Renesse specialist in kozijnen cn dakkapellen HOGE V* UJTKIT VOOR KEN UGE IW kozijnen 'olliiikrii emiulltV drill' linke illlkkn|»rllrii «rlnrifjtliirii /oiiMrriiiizcii SIIOWHOOM: VIIm'i I IMi-iiimiMrg I I», I I!><.«.«- Tri.: UI I 3-230 II l ux O I I 3-2303Ï.U

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1