it GRATIS DEMONSTRATIE mmans enl Voor messcherpe tarieven. Kom de nieuwe Lewenstein lock- en naaimachines bij ons bewonderen iS|i Provincie Zeeland our Freedoms Openbaar vervoer nuf 99,- Al UITZENDBUREAU De Nationale Hypotheekbeurs Wij zetten het mes in de rentetarieven. Tbt ziens op: HET ATELIER VOENSDAG 1 APRIL 1996 Hfr cxm NIEUWSBLAD Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland, edactie: Afdeling Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, efoon (0118) 63 13 92 Nieuws jpowch en Teny IrVarfe, 1992. aierdag 2 mei worden in Middel- urg weer de Four Freedoms ards uitgereikt. Het gaat om .dersc heldingen die alles te ma in hebben met de grondrechten mensen. Personen die zich op jat terrein bijzonder hebben on- irscheiden, komen in aanmer- g. Het ene jaar vindt de plech- gid plaats in New York, het ;re jaar in Middelburg. i laureaten laureaten van dit jaar zijn: y Robinson, voormalig presi- t van de Ierse Republiek en s Hoge Commissaris voor de jnsenrechten bij de VN. Zij ont- t de Four Freedoms Medal. NN krijgt de award voor "Vrijheid van meningsuiting". Aartsbisschop Desmond Tutu, voorzitter van de Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscom missie. Hij ontvangt de award voor "vrijheid van godsdienst". Stéphane Hessel, oud-diplomaat, Frans verzetsman en assistent van Eleanor Roosevelt bij de tot standkoming van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Hij ontvangt de award voor "Vrijwaring van gebrek". De Canadese organisatie "Free the Children" (tegen de kinderar beid). Oprichter Graig Kielburger (16 jaar) ontvangt namens deze organisatie de award voor "Vrijwaring van vrees". Scholieren Zeven Zeeuwse scholieren krijgen 2 mei de gelegenheid de vijf wereldburgers te interviewen. De zeven zijn de winnaars van een eerder dit jaar op de scholen gehouden "vragenwedstrijd". De vragen zijn beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van mw. Ginjaar - Maas. De zeven vra genstellers zijn: Daphne Paree van het St. Willibrord College in Goes, met een vraag voor Mary Robinson; Egon de Bakker en Marius van den Burg van de scholengemeen schap Professor Zeeman in Zierikzee met een vraag voor CNN; Bob van Hoove en Erik Klok van het Reynaert College in Hulst met een vraag voor Desmond Tutu; Reindert-Jan Gerding van de CSW Middelburg met een vraag voor Stéphane Hessel; Carolien de Baerdemaker van het Zwin College in Oostburg met een vraag voor Craig Kielburger van "Free the Children". Activiteiten Rond de uitreiking van de Four Freedoms Awards vindt een aantal activiteiten plaats: Maandag 27 april is er in de Stads schouwburg van Middelburg een Ierse culturele avond. Kaarten ver krijgbaar bij de schouwburg. Dinsdag 28 april is er een Zuid- Afrika-avond in de Zeeuwse Biblio theek in Middelburg waar ook de toegangskaarten verkrijgbaar zijn. Desmond Tutu zal zondag 3 mei preken in de Nieuwe Kerk in Middelburg tijdens de normale och tenddienst. Sinds 1 januari van dit jaar regelen de provincies het openbaar vervoer, althans het streekvervoer. Voorheen was dat een taak van het rijk, om precies te zijn het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W). Het geld dat V&W besteedde aan deze vorm van vervoer is verdeeld over de provincies. Achtergrond van de overdracht van bevoegdheden is dat provin ciale besturen hun gebied beter kennen en beter in staat zijn maat werk te leveren dan het rijk. En behalve dat: het is altijd beter zaken aan te sturen op een be stuurlijk niveau dat het dichtst bij een onderwerp staat, is de rede nering. Vandaar dat de laatste jaren nogal wat taken van het rijk zijn overgenomen door provincies of gemeenten. Decentralisatie heet dat in de bestuurlijke vaktaal. Interlokaal De beleidsmakers spreken trou wens niet meer van streekvervoer maar van interlokaal vervoer. In Zeeland is daar een bedrag mee gemoeid van ruim 48 miljoen gul den. De treinen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de provincie. Per"slot van rekening gaat het bij het spoor voorlopig nog om nationale verbindingen en dat blijft een verantwoordelijkheid van de rijksoverheid. Het lokale vervoer is een zaak van gemeenten. Zo rijden in grote ste den onder meer stadsbussen en zijn er andere vormen van open baar vervoer. Maar Zeeland heeft geen echt grote steden die onder een dergelijke regeling vallen. Voorheen hadden Vlissingen en Middelburg gezamenlijk wel de bevoegdheid hun vervoer te rege len, maar de minister heeft daar een streep door gehaald. Gegeven de schaal van de twee gemeenten en de rest van de pro vincie leek het de minister beter de verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in één hand te leggen. Dat is ook de redenering die de provincie zelf aanhoudt om het lokale vervoer binnen de gemeenten Goes, Noord- Beveland, Schouwen-Duiveland en Oostburg niet over te dragen aan deze gemeenten. Bovendien vindt de provincie dat het vervoer in die gemeenten, uitgezonderd Goes, eigenlijk interlokaal is. Marktwerking De provincie kan op drie manieren het openbaar vervoer regelen of beïnvloeden. Het vervoersbedrijf dat een dienstregeling wil uitvoe ren heeft daarvoor een vergun ning nodig van de provincie. De provincie is ook de instantie die de dienstregeling voor het ver voer formeel vaststelt. En tot slot verstrekt de provincie aan het ver voersbedrijf het geld dat nodig is om het vervoer uit te voeren. Het komt er dus op neer dat ver voersbedrijven met GS om tafel kunnen gaan zitten om een aan bod te doen voor het openbaar vervoer in leen deel van) de pro vincie. Met andere woorden: ook het openbaar vervoer is onder deel van concurrentie tussen ver voersbedrijven. De toekomst Het ziet er naar uit dat er voorlo pig niet veel zal veranderen in Zeeland. GS willen er de tijd voor nemen eerst eens goed te kijken hoe het vervoer zich ontwikkelt en wat het regelen van het vervoer precies betekent voor een organi satie als de provincie. Vooralsnog blijft de dienstverlening zoals die was toen het rijk het nog voor het zeggen had. Maar ook het veran deren van lijnen en vormen van openbaar vervoer gaat niet zo maar. De provincie heeft zich wat dat betreft te houden aan de Wet personenvervoer. Een van die zaken is dat een onrendabele lijn niet opeens kan worden opgehe ven. Óp alle plaatsen waar in december openbaar vervoer was, moet tenminste een minimum blij ven bestaan. En volgens de wet is dat minimum: drie maal daags een mogelijkheid te vertrekken en drie maal daags de mogelijkheid aan te komen. Overigens heeft een vervoerder wel de mogelijkheid af te wijken van dit minimum; natuurlijk na overleg met GS. Als de lijndienst op het minimum niveau echt niet meer loopt valt te denken aan een "oproepafhankelijke vervoersvoor ziening". Zeg maar een belbus. Dat kan een manier zijn om tege moet te komen aan de vervoers behoefte van de vaste gebruikers en in te spelen op de vraag van anderen die minder vaak de bus pakken. Vervoeren op afroep kan de aantrekkelijkheid verhogen voor de gebruiker en maakt het voor de exploitant wellicht meer rendabel. Voorzieningen Bij de overname van het openbaar vervoer is de verantwoordelijkheid voor het treffen van faciliteiten voor het openbaar vervoer niet duidelijk geregeld. Daarbij valt te denken aan haltes, bushokjes en bijvoorbeeld stallingsmogelijkhe den voor fietsen. GS vinden het niet terecht dat allemaal te moe ten betalen uit het geld voor het openbaar vervoer. Dat zou ten koste gaan van de kwaliteit van het vervoer. Vandaar dat het dagelijks provinciebestuur van mening is dat op het punt van faciliteiten ook de wegbeheerders een verantwoordelijkheid horen te nemen. Met ander woorden: langs provinciale wegen treft de provin cie zelf voorzieningen, maar langs wegen van gemeenten of water schappen horen ook die instanties een bijdrage te leveren. Daar waar faciliteiten ook te maken hebben met verkeersveiligheid, vinden GS het helemaal een zaak van de betrokken wegbeheerder. Woordenlijst Wie is geïnteresseerd in het open baar vervoer krijgt te maken met een groot aantal begrippen. Onderstaand volgen er enkele met uitleg: Net: het geheel aan interlokaal openbaar vervoer. Op een net kunnen meerdere vervoerders actief zijn. Vervoerder: het vervoersbedrijf dat in Zeeland een vergunning heeft interlokaal openbaar vervoer te verrichten. Buurtbus: vorm van openbaar ver voer, waarbij vrijwilligers de dienstregeling uitvoeren. Collectief vraagafhankelijk vervoer (CW): door iedereen te gebruiken personenvervoer per auto, niet volgens een dienstregeling. Doelritten: ritten van een bepaal de lijn van en naar een bepaald evenement of bestemming, niet vaker dan drie maal per dag. ■Officiële Mededelingeni Verkeer en Vervoer lOnttrekking aan open baar verkeer Abdij- plein Middelburg Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn van plan het Abdijplein te ont trekken aan het openbaar ver keer. Oorzaken zijn de toename van vandalisme op het Abdijplein, het oneigenlijk gebruik van het Abdijplein en de met deze facto ren samenhangende stijging van de kosten om toegebrachte scha- e te herstellen. Het ontwerpbesluit met bijlagen ligt van 6 april tot en met 1 mei 1998 ter inzage bij Directie Infrastructuur Vervoer, kamer D107, Abdij 6, Middelburg, op werkdagen van 8 -17 uur en desgevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantooru ren, het krijgen van een mondelin ge toelichting of het kopiëren van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer J. Steenbakker (tel. 0118-631672). Tevens liggen de stukken ter inza ge bij gemeente Middelburg, dienst Stadsontwikkeling, Vlissingsestraat 21, Middelburg, uitsluitend op werkdagen van 8 - 12 uur en van 13-16 uur. Belanghebbenden kunnen tot en met 1 mei 1998 schriftelijk of mondeling na telefonische afspraakhun zienswijze kenbaar maken bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, directie Infrastructuur Vervoer, postbus 524, 4330 AM Middelburg. Inhaalverbod op Zeelandbrug (N256) Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben besloten om op de Zeelandbrug (ged. prov. weg N256), voorlopig bij wijze van "proef, een inhaalverbod in te stel len. De maatregel geldt voor het weggedeelte van km 13,400 tot km 21,150. Het verbod zal door middel van een (dubbele) ononderbroken asstreep worden aangegeven. Het is de bedoeling dat deze asstreep omstreeks half mei 1998 wordt aangebracht. Het verkeersbesluit ligt van 2 april tot en met 14 mei 1998 ter inza ge bij de Directie Infrastructuur en Vervoer te Middelburg, Abdij 6, kamer Dl07 en in het regio kantoor te Zierikzee, Havenpark 8, op werkdagen van 8 -17 uur en desgevraagd buiten kantooru ren. Voor het inzien buiten kantoor uren, het verkrijgen van een mondelinge toelichting of het kopiëren van ter inzage gelegde stukken, kunt u zich wenden tot de heer W.L. Houmes, tel. 0118- 631545. Belanghebbenden kunnen tot en met 14 mei 1998 tegen dit ver keersbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, postbus 524, 4330 AM Middelburg. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens bij de president van de Arrondis sementsrechtbank om een voorlo pige voorziening vragen. St. Domusstraat 25 Zierikzee Tel 0111-412341 Een groot succes onze oliebollenaktie! Hartelijk dank aan alle bakkers kopers Verkopers sjouwers Mol b.v. Noordgouwe Speciale dank aan ^Koninklijke Zeelandia H. J. Doeleman b.v. Wilt u ook meer uit uw spaargeld halen? Kies dan voor het RVS BeursSpaarplan. De kans op een hoog rendement bepaalt u zelf door te kiezen uit één van de drie RVS fondsen. Welk fonds u ook kiest, de verwachting is altijd een beter rendement dan op een gewone spaarrekening. (En wilt u onder weg van RVS fonds veranderen dan kan dat zon dermeer). Begin nü te spa ren voor een leuk beastlngvrij kapitaal Idter (minimale termijn f5 jaar). Maak nu even een af spraak met mij voor een vrijblijvend advies. RVS Kees de Feiter tel.:(0111)65 32 09 Rik Kuiper tel (0113)22 97 00 Alfred Meerdink tel (0111) 67 28 13 09 RVS adviseur Is er als /e 7n nodig hebt Looptijd Rente vanaf 1 jaar 2,8 2 jaar 3,6 5 jaar 4,4 10 jaar 5,1 15 jaar 5,4 20 jaar 5,65% Bel voor een afspraak met één van onze kantoren. U krijgt een scherp advies met scherpe rente. GOES VIASMARKT 4 TEL 0113-251588 MIDDELBURG STATIONSSTRAAT 17 TEL 0118-Ó51122 VLISSINGEN BADHUISSTRAAT 137 TEL. 0118-413900 ZIERIKZEE MANHUISSTRAAT 1-3 TEL 0111-420124 Hiiskraanmachinist Met spoed roeken wij een hijskraanmachinkt. Wij roeken iemand lol 45 jaar die in hel beril is van een hijsbewijs. De werkraamheden rullen op verschil lende locaties plaatsvinden. Uitricht op een vast dienstverband. Hovenier Bij een hovenier op Schouwen-Duiveland kunnen we een hovenier mei enige werkervaring plaatsen. Een relevante opleiding is een pré. Het betrelt een baan voor een langere periode. Taxi Chauffeur Voor een relatie in Zierikree rijn wij op roek naar een gemotiveerde kan didaat die in het bent is van ri|hewijs B, C en E, Woon je in de omgeving van Zierikree en wil |e (uil-time voor langere ti|d aan de slag, kom dan snel bi| ons langs, Horecamedewerkers Voor een gezellig bungalowpark in de omgeving rijn wij met grote spoed op roek naar een ervaren srwclbarmedewerker voor in het romerseiroen, een ervaren serveerster voor door de weeksc avonden en een ervaren serveerster voor in ~jjjm het weekend leeftijd tot 25 |aar. Sommige stoffen kunnen zelfs de meest ervaren naaisters pro blemen geven. Onze demonstratrice vertelt u hoe u die kunt voorkomen. En laat u tevens zien hoe u met de nieuwe generatie lockmachines tegelijkertijd één of j- meerdere lagen stof glad kunt afsnijden en afwerken. Bovendien zijn al deze lockmachines voorzien van bijzondere snufjes, zoals een uniek inrjjgsysteem, gemakkelijke steek- lengte-i nsteiling en eventueel een differentieel transport Ook kunt u kennismaken met de nieuwste Lewenstein naai machines. U zult versteld staan van de mogelijkheden! dl mokluLjldtL natumacJunL Zaterdag 4 april a.s. van 10.00-17.00 uur Korte Sint Janstraat 6. Zierikzee, tel. 0111 -416282 E mail: I prrsoneelsmanager voor tijdelijk werk post@ago.nl Vestiging Zierikzee I Fonteine 1, Telefoon: 0111 Namens Gymnastiekvereniging Delta Sport AANBIEDINGEN HET EXTRA NIEUWSBLAD HOUDT U OP DE HOOGTE VOOR ZONNIGE MOMENTEN ZONNEBRIL op sterkte Gratis oognieting. Dan nu naar: 8 Havenpark 1Zierikree. tel. 0111-412029 Informeer neer de voorwaarden

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 15