Gekleurd Schouwen-Duiveland Deep River Quartet nog jonger dan ooit Bedaarde Flipse Boodschappenmand van 50 gulden m Speciale 'Maggezien' over galerie 'Galerij' dier in het vizier Deurloo Geslaagde Boomfeestdag Paaswedstrijd voor kinderen Ruilochtend van planten WOENSDAG 1 APRIL 1998 HET EXTRA NIEUWSBLAD Festival om wederzijds begrip te bevorderen ZIERIKZEE - Een literaire bijeenkomst, een muzikale avond, een expositie, een modeshow en ac tiviteiten voor kinderen. Dat zijn de belangrijkste ingrediënten van het festival Gekleurd Schouwen- Duiveland dat vrijdag 3 en zaterdag 4 april in Zierik- zee wordt gehouden. Het festival staat voor het tweede jaar op eigen benen. Dat is een bewuste keus, vol- r gens Rudi Prager. woord voerder van de organiserende werkgroep. Aanvankelijk waren de activiteiten op Schouwen-Duiveland onder deel van de provinciale mani festatie Cultureel Gekleurd. Het COS Zeeland heeft zich Inet Cultureel Gekleurd in middels aangesloten bij het Bevrijdingsfestival in Vlis- singen. De werkgroep op Schouwen-Duiveland geeft de voorkeur aan een geheel op zichzelf staand festival, zodat de doelstellingen niet V erweven worden met bevrij- dingsfestiviteiten. Doelstellingen van Gekleurd Schouwen-Duiveland zijn: het bevorderen van integra tie tussen de bewoners met diverse culturele achtergron- den op Schouwen-Duiveland ^eh het bijdragen aan een posi tieve beeldvorming met be trekking tot allochtonen. Subsidie Vorig jaar werd met succes een poging gedaan het festi val op eigen benen te organi seren. Met $en bescheiden subsidie van duizend gulden van de gemeente bleek dat ook mogelijk, mede dankzij het feit, dat enkele artiesten bereid waren voor een zeer geringe vergoeding hun me dewerking te verlenen. De werkgroep heeft aangege ven dat dit echter niet altijd mogelijk is en dat ten slotte ook de kwaliteit van het pro gramma gewaarborgd moet worden. Ook het inhuren van professionele geluidsappara tuur voor grotere groepen is dit jaar noodzakelijk. De gemeente toonde begrip en heeft een garantiesubsidie Wereldfietser Frank van Rijn tijdens een van zijn tochten. van 2.250 gulden beschikbaar gesteld. De werkgroep heeft zich ook ingespannen om sponsors te vinden. Om ook minder draagkrachtigen het festival te kunnen laten bezoeken worden lage entreeprijzen ge hanteerd. Gekleurd Schouwen-Duive land gaat vrijdagavond 3 april van start met een lite raire avond in het MFC inZie- rikzee. Wereldfietser Frank van Rijn geeft vanaf 20.30 uur een lezing met dia's over zijn tocht van Cairo tot Kaapstad. Al vroeg ontdekte Van Rijn dat de fiets het middel is om de wereld te zien. Tijdens zijn studie maakte hij 's zomers 'kortere' reizen op de fiets door Europa, maar na zijn af studeren in 1979 ging hij an dere continenten ontdekken. Tussendoor was hij enkele malen gedurende een jaar le raar op een middelbare school, maar uiteindelijk gaf hij zich voorgoed over aan zijn reispassie. Zo maakte hij fietsreizen van Nederland naar Kaapstad, van Neder land naar Indonesië, door Afrika, Zuid- Midden- en' Noord-Amerika en Australië. Van zijn belevenissen laat hij anderen meegenieten door het schrijven van reisverha len. De laatste jaren is hij ook actief met het houden van le zingen, zoals hij die dus vrij dagavond geeft in het MFC. Spellenkist Zaterdagmiddag 4 april ver plaatst het festivalprogram ma zich naar De Beuze in Zie- rikzee. Daar vinden vanaf 14.00 uur optredens plaats door de percussiegroep Tak'n Djola onder leiding van Mi chael de Miranda. Professioneel danser Jacques Toubangisa uit Zaire, inwo ner van het AZC in Burgh- Haamstede geeft diverse De groep Rabasa brengt akoestische en traditionele muziek uit verschillende eilanden van Kaap Verdië. danscursussen op Schouwen- Duiveland. Samen met een groep cursisten geeft hij za terdagmiddag een demon stratie van enkele van zijn choreografieën. Voor alle jeugdige bezoekers is er een zogenaamde spellen kist. Uit die spellenkist ko men diverse kleurige spellen tevoorschijn. Er zitten 28 spelletjes uit de hele wereld in. Alle kinderen vanaf vijf jaar kunnen die spelletjes spelen. Op deze manier kun nen verschillende culturen doordringen tot de tafel waar vroeger het ganzenbord lag. Onder de Beuze staat ook een infostand van verschillende vluchtelingenorganisaties in gericht en er zijn exotische hapjes te koop. De Wereldwinkel Zierikzee geeft een kleurrijke mode show van kleding en stoffen. Natuurlijk wordt er ook zui vere koffie geschonken. Rabasa Zaterdagavond wordt Ge kleurd Schouwen-Duiveland voortgezet met een muzikale avond in de grote zaal van het MFC. Ook daar zullen weer exotische lekkernijen ver krijgbaar zijn. Ook Jacques Toubangisa geeft weer acte de présence met zijn groep danscursisten en hoogtepunt van het programma is het op treden van de Kaapverdiaan- se groep Rabasa. Rabasa be tekent 'de bron.' De groep werd op 3 mei 1997 in Rotter dam opgericht door de broers Ortel. Zij spelen uitsluitend akoestische en traditionele muziek uit verschillende ei landen van Kaap Verdië. Zelf komen ze uit een klein dorpje op het eiland Santiago. Rabasa is de naam voor een waterput uit het dorpje. De put heeft een belangrijke rol gespeeld in de kinderjaren van de broers. De groep wil zijn zoals de naam zegt: een bron van traditionele Kaap- verdiaanse muziek in zijn zui verste vorm. Rabasa bestaat uit drie gita risten van wie er één ook zingt en één de mondharmo nica bespeelt, een zangeres, twee percussionisten en een ukelele-speler. Op het reper toire staan liederen met in vloeden uit de Portugese, Braziliaanse en Afrikaanse muziekcultuur. De muziekavond in het MFC begint om 20.15 uur; de zaal is vanaf 19.30 uur geopend. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal. U hoort teveel straatlawaai in uw kamer of slaapkamer. Laat u dan door ons adviseren over rolluiken. Alleen de vakman natuurlijk. WOONTEXTIEL ZONWERING ZIERIKZEE ZIERIKZEE OUDDORP - In Ouddorp verlootte een aantal super markten een boodschappenmand ter waarde van 50 gulden onder de mensen die zich afgelopen week aan meldden als nieuw lid van het Nederlandse Rode Kruis. De winnaars waren A. Hui zen-Klepper uit Goedereede, en mevrouw Lodder-Pijl uit Ouddorp. Ook deze week be staat nog de gelegenheid om in de supermarkten lid te worden van het Nederlandse Rode Kruis. Daarbij ont vangt men waardebonnen voor gratis artikelen ter waarde van 50 gulden en maakt kans op een extra prijs. De Ouddorpse super markten verloten gedurende de actieperiode, die tot 11 april loopt, iedere week een gevulde boodschappenmand onder de nieuwe aanmeldin gen. Concert in Theater Mondragon: OPBRENGST VAN KAARTENACTIE j DIRKSLAND - M. van Dijke, 2 voorzitter van de Tafelronde Goeree-Overflakkee, maakt zaterdag 4 april de opbrengst bekend van de kaartenactie ten bate van harmonievereni gingen op Goeree-Overflak- B kee Deze bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis van Dirksland. Kunstenares li Dijkhuizen heeft aquarel len gemaakt van het Rien Poortvliet Museum in Mid- delharnis, de watertoren van Dirksland, Het Blauwe Huus in Ouddorp. het gemeente huis van Ooltgensplaat, de molen van Sommelsdijk en de vuurtoren van Ouddorp van deze aquarellen is een wenskaartenset samenge steld. die door leden van de tafelronde zijn verkocht. Bur gemeester D Boonstra opent de bijeenkomst zaterdag om II 00 uur, waarna Van Dijke de opbrengst bekend maakt en overhandigt aan de deelne mende muziekverenigingen. p' id NET KOTTER INSCHROEF OUDDORP - De bemanning van de reddingsboot De Zee- manspot verleende hulp aan de Ouddorpse kotter OD 3 Het net van het schip raakte bij de SAM-boei vast in een wrak Bij pogingen om vrij te komen kwam het net in de schroef terecht De Zeeman spot trok de kotter vrij van het wrak en sleepte het naar de haven van Stellendam. Duikers zullen proberen de schroef weer vrij te maken ZIERIKZEE - Frisser en jonger dan ooit, zo luidt de aankondiging. The Deep River Quartet geeft zater dag 4 april een concert in Theater Mondragon in Zie rikzee. De in 1971 door Siebe Vink opgerichte formatie is niet in de tijd stil blijven staan. De vocalgroep. die ooit bestond uit vier studenten uit Huis ter Heide, legde zich in de begin tijd uitsluitend toe op gospels en negrospirituals. Dat bleek hen geen windeieren te leg gen. Diverse prijzen werden met dit repertoire in de wacht gesleept. Vanaf 1980 werd echter voor een bredere invalshoek geko zen; het repertoire werd met jazz, blues en ballads uitge breid. Overigens valt de keu ze daarbij niet alleen op werk uit de jaren dertig en veertig, ook wereldmelodieën uit de hedendaagse tijd staan op de speellijst van het kwartet. Het concert in Zierikzee be looft dan ook een nostalgisch maar tegelijkertijd verras send modern progranyna te worden. De vocalgroep doet zijdelings herinneren aan de tijden van The Golden Gate Quartet, Mills Brothers, Del ta Rhythm Boys. Te verwach ten zijn in ieder geval num mers als Always, Take the A- train, Don't fence me in, Till then, Didn't old Pharao get lost en Cowboy serenade. Tenor Gezongen wordt door eerste tenor Dick Rietveld, tweede tenor Ace Vincent, bariton Placido Hazel en bas Siebe Vink. Pianist Joop van Deu ren, contrabasist Frans Tun- derman en slagwerker Hans Beun versterken de gelederen instrumentaal. Het concert van The Deep Ri ver Quartet in Zierikzee be gint om 20.00 uur. M m Al jarenlang gaan de mannen wan The Deep River Quartet mee. Toch kent hel repertoire ook vele moderne arrangementen (Foto: F.rik Geven) Scholieren in Oostflakkee bezig met het planten van heesters. Oostflakkee deed weer mee OOSTFLAKKEE - De gemeente Oostflakkee was woensdag 25 maart weer van de partij bij de Nationa le Boomfeestdag. Wegens het gebrek aan een ge schikte plek voor het planten van bomen liad Oost flakkee enkele jaren verstek laten gaan. In overleg met de scholen be sloot de gemeente dit jaar weer deel te nemen aan dit groenfestijn. Dat gebeurde niet met het planten van bo men, maar met heesters. De beide scholen in Den Bom mel en Ooltgensplaat en de scholen 'De Bron' en 'De No- belaer' in Oude-Tonge had den op eigen terrein rondom de school nog grond beschik baar om een aantal heesters te planten. Dat bood de mogelijk om ook de leerlingen uit de hoogste groepen van deze scholen op een leuke manier kennis te la ten maken met de boomfeest dag. Om half tien vorige week woensdagochtend gin gen er op zes scholen in Oost flakkee dan ook heel wat schoppen de grond in. Dat ge beurde onder toeziend oog van enkele buitendienst-me dewerkers van de gemeente. Na afloop van het heesters planten kregen alle leerlin gen een zakje bloemenzaad om thuis ook hun eigen plant jes te kunnen kweken. OUDE-TONGE - Op initiatief van de Ondernemers vereniging Oudc-Tongc wordt woensdag 8 april een paaswedstrijd voor kinderen gehouden. 13.30 uur invul formulieren afhalen bij autorijschool De Jong aan de Kerkstraat 10. Zij dienen de formulieren met do antwoorden daar ook weer in te leveren. Prijswinnaars worden dezelfde dag tussen 16.30 en 17.00 uur opgebeld, waarna zij hun prijs kunnen afhalen. In diverse winkels in Oude- Tonge liggen spullen die daar niet thuishoren. Het. is de be doeling dat kinderen in de leeftijd van vier tot. en met twaalf jaar uitzoeken welk artikelen dat zijn en waar die wel thuishoren. Belangstel lenden kunnen op de dag van de wedstrijd tussen 13.00 en OUDDORP/MIDDELIIARNIS - De afdeling Goeree- Overflakkee van Groei Bloei houdt zaterdag 4 april een plantcnruilochtend bij Matty en Cees Appel aan de Oudelandse weg 62 in Ouddorp. Zowel leden als niet-leden kunnen daar tussen 10.00 en 12.00 uur terecht Vanaf van daag, woensdag 1 april, wordt een cursus manden vlechten in het Diekhuus in Middelhnrnis gegeven. In zes wekelijkse lessen worden de basistechnieken uitgelegd. Aanvang 20.00 uur. Voor na dere inlichtingen: telefoon 0187 486926. Onder de naam Polltiepreventje brengt de politie OoBteracheldebekken-in deze rubriek een praktische tip ot wenk onder uw aandacht. Het onderwerp kan gaan over, ot heeft raakvlakken met, het verkeer, crimina liteit, openbare orde, milieu, algemene plaatselijke verordening en andere zaken waar u als burger en wij als politie bij betrokken kunnen raken. VERKEERSONGEVAL De gezondheid is onze eerste zorg, zeker na een verkeers ongeval. Een op de twee verkeersslachtoffers wordt ge neeskundig behandeld in een ziekenhuis, polikliniek of bij de huisarts. Zeker bij zwaardere ongevallen krijgt men pas na verloop van tijd zicht op de ernst van het letsel én de mogelijkheden tot herstel. Er is dus vaak een lange adem nodig, voordat alle gevolgen van het ongeval zijn verwerkt en afgehandeld. Voor een schram of wat kleer scheuren hoef u zich niet onder behandeling te stellen. Toch zijn er jaarlijks ruim 200.000 verkeersslachtoffers die hulp van een medicus inroepen. Met name fietsers en voet gangers blijken een zeer kwetsbare groep verkeersdeelne mers te zijn. In eerste instantie volgt er na een ongeval met gewonden opname in het ziekenhuis of behandeling bij een polikliniek of huisarts. Bij ernstige verwondingen volgt daarna een periode waar in de toestand kan worden verbeterd door bijvoorbeeld fy- sio-therapie of revalidatie. Direct na het ongeval overheerst meestal een gevoel van onwerkelijkheid; men kan nauwelijks bevatten dat men nu zelf betrokken is geraakt bij zo'n verschrikkelijke ge beurtenis. In de periode die daarop volgt, praat men het liefst niet meer over het ongeluk. Aan de andere kant tracht men voor zichzelf alles nog eens op een rijtje te zet ten; hoe gebeurde het nu precies? Het oproepen van pijnlij ke herinneringen kan gepaard gaan met angst, schrikreac ties, woede, slapeloosheid, hoofdpijn oï vermoeidheid. Alles heeft zo plotseling plaats gevonden dat men nauwe lijks de tijd heeft gehad om de gebeurtenissen en de gevol gen daarvan in zich op te nemen. Een zwaar ongeluk kan met zich meebrengen dat de meest vanzelf sprekende dingen in het leven veranderen, denk maar aan de rol in het gezin, de kontakten met vrienden en kennissen, het werk en de besteding van vrije tijd. De meeste slachtoffers weten gelukkig na verloop van tijd - zij het met de nodige moeite - een aanvaardbare nieuwe weg in te slaan. Niet alleen de gewonde maar ook zijn naaste omgeving van familie, kennissen en vrienden on dergaan deze emoties. Zij zijn derhalve eigenlijk ook ver keersslachtoffers. Ook aan de zijde van de tegenpartij kan zich soms veel verdriet afspelen. Overgenomen met toestemming van ANWB rechtshulp uit: "Wegwijzer voor verkeersslachtoffers". Een uitgave van ANWB Rechtshulp. ZIERIKZEE - Twee keer per jaar verschijnt op de Re gionale Scholengemeenschap Professor Zeeman in Zierikzee een schoolblad voor ouders en medewer- kerks. Dit blad 'Maggezien' is dit keer geheel gewijd aan het jubileum van galerie 'Galerij.' Galerij 'Galerij' is een ten toonstellingsgelegenheid in de gangen van de school. Het middenblad van 'Maggezien' bestaat uit een catalogus van de twee jubileumexposities die tot 15 mei te bezichtigen zijn. In deze special is onder meer een interessant artikel opgenomen van Ton Branden- barg, directeur van het Muse um Meermanno Westreenia- num/Museum van het Boek in Den Haag. Docenten, leerlingen en enke le vaste bezoekers van de ga lerie geven hun impressies van bezochte tentoonstellin gen in de galerie en een aantal exposanten van de afgelopen tien jaar vertelt over de erva ringen met de schoolgalerie. Rector R. Soesman bedankt in het artikel 'Merci' de ini tiatiefnemer Johan Everaers. Van Frans Beekman, leraar aardrijkskunde, is een lezens waardig verhaal opgenomen onder de titel Topos. Hij legt daarin verband tussen zijn passie voor eilanden en mail- art, de specialiteit van de ga lerie. Vermeldenswaard is ook dat één bladzijde is ge drukt als een vel 'arti- stamps.' Deze artistamps, een variant op de postzegel, zijn een keuze uit de afbeeldingen van de aankondigingskaart jes, die gewoonlijk ter gele genheid van de exposities in Galerij worden verspreid. Zo doende krijgt de lezer toch een beeld van de tentoonstel lingen van de afgelopen tien jaar in galerie 'Galerij.' In het voorwoord wordt uitgelegd dat de gelegenheidsredactie van deze special er bewust voor heeft gekozen geen saaie opsomming van exposanten en titels van tentoonstellin gen op te nemen. Belangstel lenden worden in dat voor woord voor zo'n overzicht verwezen naar pzeeman@zee- landnet.nl., de homepage van de RSG professortZeeman. (Foto: Marijke Folkcrtsma) De twee jaar oude kater Flipse uit bet dierenasiel in Zierikzee is het best op zijn plants in een rustig gezin. Het grote zwarte dier met witte poten is erg op z.ijn rust gesteld. Aandacht kan z.ijn zelfvertrouwen opvijzelen. Flipse kan beter met poezen overweg dan met katers Honden en kinderen ziet de bedaarde kater liever gann dan komen. Belangstellenden die Flipse In zijn waarde laten en hem een rustige plaats in het gezin willen bieden, kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0111- 417013. De hond Dribbel, die vorige week in de krant stond, is nog niet geplaatst. Wel hebben diverse gegadigden zich voor hem gemeld bij hot dierenonderkomen aan de Zandweg. Daar verblijven vijf honden en zest ien katten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 11