Ultimatum werkgevers zorg RPF zit met rechtszaak tegen Van Dijke in maag Jeltsin gaat niet meer voor presidentschap Weer actie op A16 tegen drugstoerisme By verkiezingen in 2000 Verwijten aan adres van Garantiefonds onterecht BMW wint de strijd om eigendom Rolls-Royce Politiek wil onderzoek na vondst van uranium P-ï-zJzèt ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE MOSKOU (RTK/ AFP/ ANP) - De Russische president Boris Jeltsin heeft aangegeven dat hij zich niet kan didaat zal stellen voor de presidentsverkiezingen in 2000, meldden Russische persbureaus maandagoch tend. v Jeltsin heeft altijd in het mid den gelaten of hij eventueel voor de derde keer president wil worden. De grondwet ont zegt hem overigens een derde ambtstermijn. Jeltsin zei verder dat de kan didaatstelling van zijn ex- premier Tsjernomyrdin voor komt „uit de geest van samenwerking" tussen hen tweeëen. Tsjernomyrdin wierp zich zaterdag op als kandidaat voor het president schap in 2000, nadat hij vorige week door Jeltsin was ontsla gen als premier. Jeltsin verwelkomde maan dag secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi An nan. Tijdens de ontvangstce remonie zei hij verder dat het niet aan hem is een opvolger aan te wijzen. „Bij ons is het het volk dat kiest en volgens de grondwet kan elke burger zich kandidaat stellen", al dus Jeltsin.,,Maar tegelijker tijd is het mijn idee dat Tsjer nomyrdin de presidentiële campagne voor de verkiezin gen van 2000 zal leiden. We hebben een sterke leider no dig. En aangezien ik zelf niet mee zal doen aan die campag ne moeten we zorgen voor een ander", aldus de 67-jarige president. Grote invloed Ex-premier Tsjernomyrdin, die op 9 april zijn zestigste verjaardag viert, was hoofd van het energieconcern Gaz prom voordat Jeltsin hem in 1992 tot premier benoemde. Via Gazprom heeft hij grote invloed gekregen op de regio nale media en televisiesta tions. Bijdragen niet voor de fiscus ROTTERDAM (ANP) - De beschuldigingen van de Consumentenbond aan het adres van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) raken kant noch wal. Directeur P. Silbermann van de SGR is woedend over de stelling van de bond dat de SGR de bijdragen van reizi gers gebruikt voor een belas tingclaim wegens activiteiten op de Antillen. De SGR ligt sinds vorig j aar met de Neder- landse belastinginspectie in de clinch over een aanslag van f 8 miljoen. Volgens Silbermann is hier over nog geen uitspraak gedaan en is het onzin te ver onderstellen dat vakantie gangers daarom nog een jaar langer moeten bijdragen aan het fonds. De Consumentenbond stelt op basis van eigen onderzoek dat het fonds voldoende geld in kas heeft, f 125 miljoen eind vorig jaar, om faillisse menten van reisorganisaties op te vangen. De bond haalt dit bedrag uit het nog niet ge publiceerde jaarverslag van de SGR. Daarom eist de bond dat de bijdrage van f 15 per boeking onmiddellijk ver dwijnt. Volgens Silbermann kloppen de cijfers van de bond niet. Het fonds had eind vorig jaar f 101 miljoen in kas. Actuaris sen hebben berekend dat een vermogen van f 135 miljoen noodzakelijk is om geduren de vijftien jaar te garanderen dat het fonds niet failliet gaat. Dat bedrag wordt volgend jaar bereikt. Vanaf 1999 hoe ven reizigers dan ook geen bijdrage meer té betalen als zij een reis boeken, zo besloot de Raad van Toezicht van de SGR vorig jaar. Silbermann neemt ook stel ling tegen de beschuldiging dat de SGR onverantwoord risico loopt bij de belegging van het vermogen. Het fonds belegt 40 procent in aandelen en 60 procent in obligaties. Volgens Silbermann zou de consument heel wat langer moeten betalen als het geld, zoals de Consumentenbond suggereert, op de bank wordt gezet. Brits bastion nu Duits LONDEN (DPA/ANP) - BMW heeft de strijd om de prestigieuze Britse autofabrikant Rolls-Royce ge wonnen. Het moederconcern van Rolls-Royce, Vic- kers, maakte maandagmorgen bekend een bod van het Duitse concern te hebben aanvaard van 340 mil joen pond (f 1,18 miljard). Onder de transactie valt ook het merk Bentley. Vickers bood Rolls-Royce in oktober te koop aan. BMW bracht vo rige week een bod uit, net als Volkswagen. Verder kwamen er biedingen van de participatiemaat schappij Doughty Hanson en een groep Rolls-enthousias- t.en onder leiding van Kevin Morley. Laatstgenoemde is een vroeger directielid van de Britse autofabrikant Rover, dat al eigendom is van BMW. Vickers had aangegeven Rol ls-Royce het. liefst te verko pen aan een grote autofabri kant, omdat dat de beste waarborg zou bieden voor toekomstige investeringen. BMW was favoriet, als leve rancier van motoren voor het nieuwe model Rolls-Royce Silver Seraph. BMW had nog een tweede voordeel. De producent van vliegtuigmotoren Rolls-Roy ce, die vroeger onder hetzelf de concern viel als de autofa brikant, had gezwaaid met een oud recht om het gebruik van de merknaam te verbie den bij verkoop aan een bui tenlandse partij. De motoren fabrikant had geen moeite met BMW, waarmee wordt samengewerkt. Laatste bastion Met de verkoop van Rolls- Royce komt ook het laatste bastion van de Britse auto-in dustrie in buitenlandse han den. BMW kocht in 1994 al Ro ver, de erfgenaam van merken als Austin en Morris. Jaguar kwam in 1989 in han den van Ford, net als Aston Martin. Tijden en elanden volgens getijdetahel Hydro-mcteoccntrum Zeeland t.o.v. NAP Datum Hoogwater Laag water lijd stand tijd stand ZIERIKZEE 31 maart 06.55 170 00.20 -140 19.20 167 12.55 -166 ROOMPOT BUITEN 31 maart 04.50 203 11.15 -177 17.15 195 23.35 -151 BRUJNI5.SE 31 maart 07 25 180 00,20 -1.51 19.50 180 12 50 -176 WENELDfNÖE 31 maart 06.45 200 00.20 -158 19.10 195 12.55 -182 Actuele Informatie over afwijkingen 06-9771 Minister Borst wil pas na verkiezingen over salarissen praten UTRECHT (ANP) - De werkgevers in de zorg willen binnen 24 uur van het kabinet opheldering over uit stel van een beslissing over de ruimte die er is voor de arbeidsvoorwaarden in de zorg. Met dat uitstel schendt het kabinet de afspraken, aldus R. de Vries van de Nederland se Zorgfederatie (NZf). De or ganisatie overweegt eventu eel via de rechter alsnog een besluit af te dwingen. De Vries spreekt er schande van dat de werkgeversorgani satie van Teletekst heeft moe ten lezen dat het kabinet het besluit over de ruimte voor de arbeidsvoorwaarden over de verkiezingen heen wil tillen. „Dat is raar en onzorgvul dig." De NZf heeft het kabinet maandag per brief informatie gevraagd en verwacht binnen 24 uur antwoord. Komt dat er op neer dat er inderdaad spra ke is van mogelijk langdurig Beginnen uitstel, dan zal de NZf zich op stappen beraden. De Vries sluit niet uit dat de werkge versorganisatie dan naar de rechter stapt. Donderdag beginnen de NZf en de vakbonden de onder handelingen over de CAO voor het ziekenhuiswezen. „Nu we niet weten hoeveel geld wij in de portemonnee hebben, wordt het wel lastig die te voeren", aldus De Vries. De Abvakabo sprak af gelopen weekeinde al schan de van het uitblijven van dui delijkheid. Volgens minister Borst van Volksgezondheid kunnen de CAO-onderhandelingen in de zorgsector toch beginnen. Het is niet nodig dat dit kabinet nu al geld beschikbaar stelt voor zaken naast het loon. Volgens de minister is het juist niet goed als de onder handelingen alleen over loon zouden gaan. De vakbonden, werkgevers en overheid moe ten tegelijkertijd afspraken maken over bijkomende za ken als bij voorbeeld kinder opvang en scholing, zo zei Borst zondag. Dat het huidige kabinet vrij dag heeft besloten daar nu nog geen geld voor beschik baar te stellen, is logisch, vindt de minister. „Je kan niet nu al exacte afspraken maken voor de periode hier na. Maar dat neernt niet weg dat de onderhandelingen over dat brede pakket nu al kun nen beginnen." Vertrouwen „Juist over die bijkomende zaken moet nu al gesproken worden. De partners moeten er dan op vertrouwen dat dat geld er in de volgende kabi netsperiode ook is. Daar kun nen we nu wel afspraken over maken en op papier zetten zo dat die in de formatie meege nomen kunnen worden", al dus Borst. 'Hetzij verre van ons andere mensen te kwetsen' Leendert van Dijke, rechts op de foto tijdens een bezoek aan Schouwen.-Duiveland, wordt vervolgd wegens discriminatie van homo's. (Archieffoto) NIEUWEGEIN (ANP) - „Het is jammer dat de RPF nu in beeld komt alsof zij tegen homo's zou zijn. Het zij verre vaii ons andere mensen te kwetsen, dat is absoluut niet de bedoeling." RPF-voorzitter Van den Berg maakte zaterdag duide lijk dat de partij in de maag met de rechtszaak tegen frac tieleider Van Dijke. Het nieuws dat het Openbaar Mi nisterie Van Dijke vervolgt wegens discriminerende uit latingen over homo's, is de leden niet in de koude kleren gaan zitten. Wel steunen zij de fractielei der, zo bleek zaterdag bij de start van de verkiezingscam pagne in Nieuwegein. Zij staan achter de uitspraken die de voorman in het inter view in Nieuwe Revu in 1996 deed en die de aanleiding vormen voor de vervolging door het OM. In het vraagge sprek vergeleek Van Dijke homoseksualiteit toen met het plegen van fraude. Sommigen vinden het jam mer dat er nu een rechtszaak van komt, „zeker als je ziet wat er in Nederland verder allemaal gezegd mag wor den." Anderen vinden het juist wel goed „dat nu duide lijk wordt welke partij zich echt baseert op de Bijbel". Van den Berg noemt het mo ment, zo vlak voor de verkie zingen, „bijzonder", zeker omdat een arrondissements rechtbank twee jaar geleden van vervolging afzag na een excuusbrief van Van Dijke. Met alle opnieuw opgelaaide publiciteit lijkt het net of „wij anders gerichten ach terna zitten. Wij willen abso luut niet discrimineren". Zwaarder De discussie moet wat de RPF betreft niet gaan over de aanvaardbaarheid van homoseksualiteit, maar over de vra,ag wat zwaarder weegt: de vrijheid van gods dienst en meningsuiting of het non-discriminatiebegin sel. Van Dijke heeft met zijn uit latingen in het interview im mers niet anders gedaan dan „Gods woord naspreken". Dat de uitspraken „op zich ongelukkig" waren heeft de RPF twee jaar geleden al er kend, aldus Van den Berg. Steunbetuiging-en Hij stak de leden zaterdag een hart onder de riem met de mededeling dat er bij het hoofdbestuur veel steunbe tuigingen voor Van Dijke zijn binnengekomen, zowel van binnen als buiten de par tij. Ook de zichtbaar aangesla gen Van Dijke bedankte in 'zijn toespraak voor de steun die hij en zijn vrouw hebben gekregen. In ontlasting getuigen Bijlmerramp AMSTERDAM (ANP) - Met de vondst van ver hoogde concentraties uranium in ontlasting is de roep om een onderzoek naar de gevolgen van de Bijlmerramp voor de volksgezondheid toegeno men. Het uranium is door het Zweedse instituut Biospect- ron ontdekt bij twee men sen die direct na het neer storten van de El Al-Boeing in de Bijlmer, in oktober 1992, op de rampplaats wa ren. De PvdA wil naar aanlei ding van de vondst, die za terdag door het NOS-jour- naal werd bekendgemaakt, een spoeddebat in de Twee de Kamer. Het Tweede-Ka merlid Singh Varma (GroenLinks) wil van minis- ter Borst van Volksgezond heid weten waarom zij niet op eigen initiatief onder zoek laat doen. Singh Varma vraagt de mi nister verder waarom het zo lang duurt, voordat er een onderzoek naar de gezond heidsklachten volgt. „Als arts weet zij dat verarmd uranium na vijf of zes jaar nauwelijks nog kan worden aangetoond in het lichaam. Ze moet daarom nu gewoon haast maken", benadrukt ze. Het uranium is ontdek't bij een lid van de vrijwillige brandweer, die urenlang op de plek van de ramp aan het werk is geweest. Verder is de stof aangetroffen bij een vertegenwoordiger van de media. Volgens de op drachtgever van het onder zoek, de stichting Visie, is de vondst van uranium al een paar maanden bekend. Omdat hgt een oriënterend onderzoek betreft, heeft de organisatie daar geen rucht baarheid aan gegeven. De KLM gaat bekijken of gezondheidsklachten van personeel van hangar acht op Schiphol-Oost iets van doen hebben met de opslag van wrakstukken van de Boeing. Onder enkele tien tallen werknemers met ge zondheidsproblemen is on rust ontstaan, nadat in september vorig jaar radio activiteit door verarmd ura nium is vastgesteld in de loods waar zij hebben ge werkt. ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft van vrijdag avond tot zaterdagmorgen op de rijksweg A16 op nieuw een grote actie tegen het drugstoerisme gehou den. Elf vreemdelingen is de toegang tot Nederland ontzegd. Aan de actie namen deel de politiekorpsen Rotterdam- Rijnmond, Zuid-Holland- Zuid, Midden- en West-Bra bant en de marechaussee. De politie maakte 39 keer proces verbaal opgemaakt wegens verkeersovertredingen en vier keer wegens verboden wapenbezit. Het ging daarbij om busjes CS-gas, een wapen stok en een stiletto. Een drugsrunner is aangehouden omdat hij harddrugs te koop aanbood. In totaal is 11.640 gulden aan boetes opgelegd. De acties zijn bedoeld om het drugstoerisme in te dammen. Veel verslaafden uit België en Frankrijk komen naar Ne derland om drugs in te kopen. Met name Rotterdam is in trek. Drugsrunne^s brengen de ver slaafden naar de honderden dealpanden in de Maasstad. Zij gaan daarbij niet zachtzin nig te werk. Het komt regel matig voor dat drugsrunners Franse en Belgische automo bilisten die te kennen geven geen gebruik te willen maken van hun diensten, agressief bejegenen. Auto's worden ge sneden of van de weg ge drukt. Voorletters van invloed op gezondheid SAN FRANCISCO (ANP) - De initialen van een man kunnen een onverwachte uitwerking op zijn le vensverwachting hebben. Mannen met „negatieve" voorletters leven minder lang, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek. Het is voor een man onge zond als zijn voornamen woorden vormen als D.I.E. („sterf"), R.A.T, of P.I.G. („zwijn") vormen. Zij leven gemiddeld 2,8 jaar korter dan hun leef tijdsgenoten die „gewo ne" initialen hebben. Ook komen In deze groen gemiddeld meer zelf moorden voor, aldus de psychologe Christenfold van do University of Cali fornia tegenover de Duit se omroep ARD. Wie met. „positieve" ini tialen door het. leven gaat, zoals V.I.P. („zeer belangrijk persoon"), J.O.Y. („vreugde") of G.O.D.. staat er beter voor. Hij leeft gemiddeld 4,5 jaar langer Suske en Wiske 'DE VOGELS DER GODEN' door Willy Vandersteen Verwachting t/m vrijdag 3 april WEERSVOORUITZICHTEN Woensdag Zonneschijn 20% Kane op neerslag 40% Min.temp. 7 graden Mid temp. 14 graden Windkracht var. 3 Donderdag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 40% Min .temp. 7 graden Mid.temp. 13 graden Windkracht west 3 Vrijdag Zonneschijn 30% Kans op neerslag 20% Miniemp. 6 graden Mid.temp. 14 graden Windkracht z.west 3 ZON- EN MAANSTANDEN 31 maart Zonop07.1B,onder20.10 Maan op 09.26. onder Eerste kwartier: 3 april (22.19) HET WEEROVERZICHT DE BILT - De voorjaarsglans van het Nederlandse weer wordt de komen de dagen wat dofter. De kans op re gen neemt namelijk iets toe en de temperatuur zakt terug tot een graad of 14. Overigens is het goed om te bedenken dat het ook met 14 graden nog altijd te zacht is voor deze tijd van het jaar. Het veranderende weer hangt samen met het opdringen van storingen. Vanuit het westen komen ze langzaam onze kant op en dat gaan we morgen al merken. Wolken velden beheersen het beeld, zowel de komende nacht als morgenover- dag. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt de ko mende nacht tot een graad of 10, morgenmiddag varieert het kwik van 12 graden aan zee tot 18 in het zuid oosten. Waaien doet het nauwelijks; de zuidwestenwind wordt niet sterker dan kracht 3. Ook op langere termijn tekent zich geen onstuimig weer af. Storingen mogen dan weliswaar on ze kant opkomen, windrijke depres sies blijven op afstand. Vandaar dat het weer toch wel lentetrekken houdt, ook al blijft het aandeel van de zon beperkt en maken we kans op wat regen. Loodsen uitgebrand AMSTERDAM (ANP) - Aan de Buysmankade in Araster- H dam-west zijn in de nacht van zondag op maandag twee loodsen afgebrand. Daarin stonden onder meer auto's. Wegens de rookontwikkeling heeft de politie 23 omwonen den uit achttien nabijgelegen woningen geëvacueerd. Naar verwachting kunnen de be woners in de loop van de dag weer naar huis. De brandweer was maandag ochtend nog steeds bezig met nablussen. Aanvankelijk werd gemeld dat er rond 02.00 brand was uitgebroken in een verffabriek. Het bleek echter om loodsen te gaan waarin een groot aantal oldtimers stond. Die zijn verloren ge- gaan.Tijdens de brand deed zich een aantal explosies voor. Die werden waarschijn lijk veroorzaakt door vaten afgewerkte olie. De oorzaak van de brand is nog onbe- J kend. De brandweer schat de schade op ruim een miljoen gulden. ZIERIKZEESCHEI NIEUWSBODE! Uitgever LnO drukkerij/uitgeverij bv Zierikzee Kantoor Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Postbus 1 4300 AA Zierikzee Telefoon: Algemeen 45 35 35 Redactie 453545 Advertentieverkoop 453540 Fax 453546 Lezersservice (bezorging) De Zienkzeesche Nieuwsbode na 16.00 uur nog niet ontvangen? Bel dan ma t/m vnj 0111-45353B Tijdens kantooruren van 6.30 tot 17.00 uur Tijdens de avonduren ma di do vr van 1 6.00 tot 20.00 uur (niet op woensdag) Woonhuisaansluitingen Redactie (na 17.30 uur) 0111-412905 Fotoaraat (ob 17.30 uur) 0111"-41 4556 Abonnementen Abonnementsprijzen, zoals vermeld op de voorpagina. zi|n Inclusief 6% BTW. Losse nummers 1.25 Opzeggingen dienen een mBand voor het einde van de lopende abonne mentsperiode schriftelijk bij de Zierikzeesche Nieuwsbode gemeld te worden Inlevertijden advertenties - Maandagkrant vrl|dag tot 13 00 uur - Dlnsdögkrant maandag lot 11.30 uur - Donderdagkrant woensdag tot 11.30 uur - Vrildagkient donderdag tot 11.30 uur Voor louten ontstaan door telefoni sche of onduidell)k geschreven opdrachten wordt door ons geen verantwoording gedragen Losse mm prijs 78 oenl kontrakltarieven op aanvraag „Sucoes|es" (l/m 4 regels) f 7,80 De advertentieprijzen zijn exclusief 17Vf%BT W

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 2