Stad en Lande blijft tegen NEC-exportprijs voor Koninklijke Zeelandia Zierikzee streeft Breskens voorbij Dode Turkse man in Oosterschelde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 4,7 5,3 5,6 STRAKS GEMEENTEHUIS TUSSEN STAD EN LAND? dé krant van schouwen - duivchnd! I ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE MAANDAG 30 MAART 1998 153e JAARGANG NR 26357 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1797-1889 W.(J. HttVlllbUM NfcllUOAHO B BbNuuw (MUI* NUIUOANU U V. Vu Wl'AUUtf l'INAM UUJ: UlIM BI-I. (0113) 5637 72 W.g. Hypotheken Nederland BV Unieke nieuwbouw rente-tarieven 10 jaar v.a. 15 jaar v.a 20 jaar v.a. Pleidooi voor alternatieve locatie nieuw gemeentehuis ZIERIKZEE - De vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland volhardt in haar bezwaar te gen de bouw van het nieuwe gemeentehuis op de driehoek tussen de Laan van Sint Hilaire en de Nieu we Kooiweg in Zierikzee. De intentie bestaat een lan ge strijd te voeren voor een alternatieve locatie. Voorzitter van Stad en Lande H. Doeleman deelde dat vrijdagavond mee tijdens de voorjaarsvergadering in Theater Mondragon. Als al ternatieve plek voor het nieu we gemeentehuis stelt Stad en Lande voor een perceel aan de Lange Blokweg recht te genover de Emil Sandström- weg. Die locatie acht de ver eniging veel beter geschikt dan genoemde driehoek, die het gemeentebestuur voor ogen heeft. Een gemeentehuis i op die plek belemmert het vrije aanzien op het silhouet van de monumentale binnen stad. Bovendien zouden de aanpassingswerken aldaar, naar de mening van Stad en Lande, heel veel extra geld kosten. Schil Vanuit de optiek voor het ge meentehuis zelf is die drie- I hoek. volgens Doeleman in derdaad een goede plek 'om P als gemeente smoel te kunnen maken.' maar dan wordt voorbij gegaan aan de af spraak dat 'de schil' rond de binnenstad open dient te blij ven. In dat verband ergerf hij zich ook aan het feit, dat nu ook de discussie over de vestiging van camping Kloet weer is opgelaaid. Het bestuur van Stad en Lan de is volgens de voorzitter niet tevreden over de wijze van communiceren met de ge meente. Nadat Doeleman de bezwaren van Stad en Lande uitte tijdens een openbare commissievergadering over de bouw van het nieuwe ge meentehuis, werd hem een nader gesprek toegezegd. Dat gesprek hield, volgens hem, niet meer in dan een gedetail leerde uitleg over het zichtlij nen-onderzoek, waarbij ver antwoordelijk wethouder C. Veerhoek zelf niet aanwezig was. Brief Stad Lande heeft daarop de gemeente een brief geschre ven met het verzoek om daad werkelijk overleg. Die toe zegging is er inmiddels. Het bestuur van Stad en Lande is uitgenodigd voor overleg met burgemeester J. Asselbergs en wethouder Veerhoek op dinsdagmiddag 7 april. Doeleman laat er, desge vraagd, geen twijfel over bestaan dat de locatie nieuw gemeentehuis een zwaarwe gende zaak is binnen het be stuur van Stad en Lande. De bereidheid bestaat om daar een lange procedure voor af te leggen. Hij hoopt alsnog op goed overleg met het gemeen- Stad en Lande ziet het nieuwe gemeentehuis liever aan de Blokweg in Zierikzee verrijzen. tebestuur en op de bereidheid het aangedragen alternatief in serieuze overweging te ne men. In het onderzoek naar tien a twaalf locaties als mo gelijke plek voor het nieuwe gemeentehuis is steeds uitge gaan van een combinatie met een nieuw te bouwen theater accommodatie. „Daar was veel meer ruimte voor no dig," aldus Doeleman. Nu die koppeling van gemeentehuis met theater is losgelaten, moeten, zo vindt hij, mogelij ke alternatieven worden on derzocht.Tijdens de Stad en' Lande vergadering kwam heel in het kort ook de recent gepresenteerde structuurvi sie Schouwen-Duiveland aan de orde. Stad en Lande zal in overleg met de Natuur-en Vogelwacht en de Zeeuwse Milieufederatie een schrifte lijke reactie daarop voorbe reiden. Over één punt liet de (Foto: Marijke Folkertsma) voorzitter overigens geen en kele twijfel bestaan. Stad en Lande is tegen windmolens op de Delingsdijk en in feite op elke locatie op het platte land. De enige plekken, waar windmolens geduld kunnen worden, zijn de damaanzet- ten, vindt deze vereniging. Vermoedelijk misdrijf KERKWERVE - In de Oosterschelde, ter hoogte van de Flaauwershaven, is het stoffelijk over schot gevonden van een Turkse man die vermoe delijk door een misdrijf om het leven is gekomen. De vondst werd vrijdagoch tend gedaan door de beman ning van een Zierikzees vissersvaartuig, die vervol gens de politie waarschuw de. Zaterdag werd sectie op het slachtoffer verricht. Hieruit is het vermoeden naar voren gekomen dat er een misdrijf in het spel is. De man heeft, volgens een woordvoerder van de poli tie, waarschijnlijk slechts korte tijd in het water gele gen. De identiteit van de man is nog niet vrijgegeven, omdat de familie van het slacht offer nog niet op de hoogte is gebracht. Wel is bekend dat het om een man zonder vaste woon- of verblijf- Onderzoek In verband met het lopende onderzoek wil de politie niet bekend maken of hij al dan niet legaal in Neder land verbleef. Een speciaal samengesteld recherche team onderzoekt onder meer waar het slachtoffer voor het laatst verbleven heeft. Waarschijnlijk eind van de dag worden nieuwe gegevens bekend gemaakt. Asielzoekers aangehouden ZIERIKZEE - Vier Roemeen se asielzoekers uit België werden vrijdagochtend aan gehouden in Zierikzee, ter wijl zij probeerden de Belgi sche daklozenkrant aan voorbijgangers te verkopen. Deze verkopers hadden geen ventvergunning en mochten tevens niet in Nederland ver blijven. Na onderzoek door tjp vreemdelingendienst van de politie zijn de mensen weer naar België teruggekeerd. ZOMERTIJD RENESSE - De eerste verba len in verband met illegaal re creëren zijn weer opgemaakt Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag toen ook de zomertijd weer inging Twee jongeren uit Duitsland kregen een boete van 180 gul den omdat ze op de Jan van Renesseweg kampeerden Later dit seizoen zal weer een aantal grote controles wor den uitgevoerd door het pi- ketteam illegale recreatie Zeeland. Hoofdletsel na mishandeling GOES - Een 19-jarige jongen uit Borsele is met hoofdletsel opgenomen in het Ooster- scheldeziekenhuis nadat jon geren in Goes opnieuw slaags zijn geraakt. Dat gebeurde op de vroege zondagmorgen op de Grote Markt in Goes. Een groepje van vier jongeren werd plot seling door enkele jongens uit een groep van zo'n twintig jongeren geslagen. De aanlei ding was vermoedelijk dat één van hen eerder die nacht een woordenwisseling had met het clubje van vier. INBRAAK RENESSE - [n een kleding zaak aan de Lange Reke in Renesse is in de nacht van za terdag op zondag een grote hoeveelheid kleding gesto len Inbrekerfs) wisten zich met grof geweld toegang te verschaffen via de achterzij de van het. pand. Wat precies is meegenomen, wordt nog fjeïnventariseerd De politie s op zoek naar getuigen ZIERIKZEE - Visie, vasthoudendheid en aanpas singsvermogen. Die kwaliteiten hebben Koninklijke Zeelandia H. J. Doeleman BV een exportprijs opgele verd. De prijs, de Scepter van de Nederlandse Ex port, werd vrijdag uitgereikt door de voorzitter van de Nederlands Export Combinatie die ieder jaar een 'zeer succesvol exporterend' bedrijf beloont met de Scepter. De mensen van Zeelandia verwachtten hoog bezoek vrijdag. Staatssecretaris A. van Dok-van Weele zou hoogstpersoonlijk de export prijs komen uitreiken. Zij belde af vanwege langdurig kabinetsberaad, maar stuur de wel een felicitatietelegram naar de Zierikzeese multina tional. Het 98 jaar geleden op gerichte bedrijf exporteert haar producten - grondstof fen voor de boord- en banket bakkerij - anno 1998 naar 66 landen. In Europa en ver daarbuiten rijden de Zeelan- dia-trucks. Het bedrijf heeft 1000 werknemers in dienst en heeft een jaaromzet van 400 miljoen gulden waarvan on geveer 60 procent buiten Ne derland werd gerealiseerd. Zeelandia is lid van de NEC. „En NEC-leden zijn dynami sche bedrijven," stelde NEC- voorzitter G. van den Akker in zijn toespraak ter gelegen heid van de uitreiking van de exportprijs. Zeelandia ver vult volgens hem een voor beeldfunctie daar waar het gaat om export en spreiding van die export over een groot aantal landen. „Wat Zeelan dia doet is van evident belang voor de Nederlandse export," aldus Van den Akker. De Nederlandse export staat volgens Van den Akker op hoog niveau, maar het kan in zijn visie nog beter. „Ik ver wacht nog een verdere stij ging." Van den Akker hield daarbij wel een slag om de arm. De economische crisis in Azië heeft een negatieve in vloed op de export naar dat gebied, maar wat precies het effect zal zijn is volgens Van den Akker nu nog niet te zeg gen. Hij benadrukte het be lang van Nederlandse expor terende bedrijven voor de na tionale economie. „Meer dan de helft van de Nederlanders werkt bij een bedrijf dat ex porteert," aldus de NEC- voorzitter. Vervolgens ging hij over tot de uitreiking van de export prijs, een sculptuur van twee slangen die zich om een staf - de scepter - kronkelen. Een scepter is volgens de Dikke van Daele de staf van een schaapherder, maar tevens de staf die herauten in de oud heid als teken van waardig heid droegen, als bode van de oppergoden. Een staf ook met magische kracht volgens de overlevering. „Je kunt er ie mand mee doen inslapen of betoveren. Handig voor moei lijke klanten," grapte Van den Akker. Hij voegde er meteen aan dat de toverkracht maar zeer re latief is. „Waar het op aan komt is hard werk, uitbrei ding, vernieuwing, capaci teitsuitbreiding, winst ma ken en de juiste man op de juiste plaats." Zeelandia vol doet volgens Van den Akker aan die eisen. „En dan spreek je van goed ondernemer schap." besloot Van den Ak ker zijn loftuitingen. Directeur G. Rietveld van Zeelandia kreeg de Scepter Nederlandse Export uit handen van G. van den Akker, voorzitter van de Nederlandse Export Combinatie.(Foto: Marijke Folkertsma) Gewond doorval BRUINISSE - Een 46-jarige vrouw uit het Duitse Krefeld is zondagochtend omstreeks 11.30 uur zwaar gewond ge raakt bij een val in jachtha ven Aqua Delta in Bruinisse. Tijdens werkzaamheden aan een boot in de jachthaven piaakte de vrouw een val van enkele meters. Gezien de ver wondingen werd naast een ambulance ook een trauma helikopter ingezet. De vrouw werd toch per am bulance naar het ziekenhuis in Goes vervoerd voor nader onderzoek. Aanrijding met caravans BURGH-HAAMSTEDE - Op de J. J. Boeyesweg 45 in Haamstede vond zaterdag middag om 12.44 uur een'aan rijding tussen twee caravans plaats. Een inwoner van Sliedrecht had zijn auto met caravan langs de weg gezet voor een camping. Hij had deze cara van nog geen twee uur daar voor nieuw gekocht bij de dealer. Een inwoner van Bre da dacht dat hij met zijn auto en caravan wel langs de ge parkeerde combinatie kon rijden. Bij het voorbij rijden raakte hij echter de gloed nieuwe caravan. Deze raakte zodanig bescha digd, dat de Slicdrechtenaar direct terug kon naar de dealer. Kop-staart aanrijding ZIERIKZEE - Op de Nieuwe Kooiweg in Zierikzee ont stond zaterdagmiddag ter hoogte van het benzinesta tion een kop-staart aanrij- ding. Een 73-jarige inwoner van Zonnemaire moest afremmen voor het voor hem rijdende vorkeer. Een 21-jarige inwo ner van Zierikzee kon niet meer tijdig afremmen en reed tegen zijn voorganger aan. Beide voertuigen raakten be schadigd. De auto van de man uit Zie rikzee moest worden wegge sleept. Handel zo, dat het een beloning verdient, maar verlang er niet naar. Bijna overal droog HET WEER Vannacht in hel westen kans op een mistbank. Verder wolkenvelden en voornamelijk in het zuidoosten ook af en toe zon. Vrijwel overal droog. Min. temp. 10 graden, mlddagtemp. van 12 graden aan zee tot 19 in het zuidoosten van het land. Wind zuidwest, zwak tot matig, 3 of minder. 3 BEURS Veel aanbod maar weinig publiek op hobbybeurs in Haamstede. 5 DIRIGENT Luctor et Emergo op zoek naar opvolger voor dirigent H. Blom. 6 LEZERSREIS Tweede lezersreis Zierikzeesche Nieuwsbode naar Engelse badplaats Brighton. 7 VOLLEYBAL Volleyballers Mevo nemen in uur tijd met 3-0 zege revanche op Vollido. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's Bleiji scoort vijf keer ZIERIKZEE - Zierikzee heeft de koppositie van de vierde klasse A weer in handen. De met 2-6 gewon nen inhaalwedstrijd tegen Luctor'88 was hier het ge volg van. Zierikzee heeft een punt meer dan Bres kens. Er staan nog drie wedstrijden op het programma. Erik Bleiji was afgelopen za terdag de grote held in de wedstrijd tussen Bruse Boys en 's-Heer Arendskerke. In de door de Bruse ploeg met 5-2 gewonnen wedstrijd scoorde de Ouwerkerker vijf keer. Door deze treffers komt zijn seizoenstotaal op zestien. SKNWK behoudt ook in 1998 zijn ongeslagen status in uit wedstrijden. Tegen het Hal- sterse VVC'68 won de Nieu- werkerkse ploeg met 2-3. Door de overwinning blijft SKNWK kansrijk in de strijd om de derde periode. Brouwershaven vecht in de derde klasse A voor zijn laat ste kans. Op sportpark Onder de Molen versloeg de ploeg van Pirn Potappel FSV met 3- 0. Opvallende verschijning bij Brouwershaven was Peter van Mourik, de broer van keeper John van Mourik. De vroegere eerste elftalspeler van Brouwershaven viel een half uur voor tijd in, gaf een assist en maakte ,het derde doelpunt. WIK stelde in Kerkwerve he vig teleur door van degrada tiekandidaat BVC'54 te ver liezen. De 0-2 nederlaag tegen de Oosterhoutse formatie be tekende het eerste verlies van WIK op eigen veld sinds 26 oktober 1997 tegen Rillandia (2-3). De derby tussen Duiveland en ZSC eindigde in een grote zege voor het elftal uit Scha- rendijke, 0-5. Door het resul taat heeft ZSC een mogelijk heid om deel te nemen aan de nacompetitie en Duiveland moet hard strijden om een be slissingswedstrijd te voorko men. Ouwerkerk stelde zijn plaats in de nacompetitie nagenoeg veilig door op sportpark 't Eultje met 4-2 te winnen van Vosmeer. Dreischor verliet in de afdeling van Ouwerkerk na een week de laatste note ring. De ploeg van trainer Tiggelman, waarbij een aan tal mensen aan het einde van het seizoen vertrekken, ver sloeg FC Moerstraten met 3-2. Sport op pagina 7, 8 en 9. r~ Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: OMAAND abonnement met automatische afschrijving 19,50 KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving 52,50 O KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving d 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving ƒ188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving 198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! Naam Adres Postcode Telefoon Handtek. Dhr^mevr. Plaats: Geb.datum: Zend de bon In open envelop ronder postzegel nanr Zierikzeesche Nieuwsbod» abonnementenadministratie, m Antwoordnummer 12,4300 VB Zierikzee

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1