saman n 10,29 NIEUWSBODE 7/ A DE VERSSPECIALISTEN VAN NIEUWERKERK BIJ U IN DE UITHUIS HELP ONS HELPEN SUCCESJES HOTEL MONDRAGON FOTO VERSCH00RE ILTPSII SLOTEN BEKENDMAKING 10 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODI De lente bracht ons onze mooie dochter AKKE TRIJNTJE GRETHA Geboren 20 maart 1998. 23.07 uur. ANGELA en GERRKT ROSEN DAL VAN SCHELVEN Weststraat 30 >4301 BX Zierikzee PLAATS UW FAMILIEBERICHTEN IN DE ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Tal. 0111 453540 Jij, klain mens was ome grootste wens. Nu. jij dan bij ons bent, nieuw leven sullen wij jou alle liefde geven. Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter en zusje op zon dag 29 maart 1998. We npemen haar SIIEILA Sheila weegt 3240 gram en is 48 cm lang. HARRY en ELISE KOSTENSE Kevin Steenbank2 4301 ZX Zierikzee Tbl. 0111-413228 Wij rusten van 12.00 tot 15.00 uur en na 21.30 uur. Bezoek graag tijdens de kraamdagen. Wij willen iedereen hartelijk bedanken, voor de véle kaarten en attenties die wij mochten ontvangen na de geboorte van onze zoon en broertje NICK. MARCEL. CORINE en JOANNE DICOU-v. d. HAVE Kerkwerve, maart 1998 Graag wil ik iedereen bedanken voor alle telefoon tjes, bloemen, kaarten, cadeautjes en medeleven tij dens mijn verblijf in het Dijkzigtziekenhuis en mijn thuiskomst. CARIN VAN DEN BERGE Bruinisse, maart 1998 Na een langdurige ziekte is vrijdag 27 maart over leden, onze zwager en oom CORNELIS VAN DAMME echtgenoot van Willie Kik in de leeftijd van 71 jaar. Rotterdam: N. VISSER-KIK A. VISSER Bruinisse: J. W. KIK H. J. KIK-SEPPENWOOLDE Breda: A. C. M. DEN HOLLANDER-KIK J. DEN HOLLANDER Bruinisse: W. KIK C. KIK-JUMELET M. KIK P. S. KIK-BOUDELING Neven en nichten En zie Ik ben met u en Ik zal u behoeden overal waar gij heentrekken zult Gen. 2815a Voor ons te vroeg, maar dankbaar dat zij voor een verder lijden gespaard is gebleven is zacht en kalm uit ons midden weggenomen, onze lieve moeder, schoonmoeder en onze zorgzame oma MECHELINA POULINA HEBRINA DE PUTTER-DE VOS sinds 28 mei 1994 weduwe van C. de Putter op de leeftijd van 83 jaar Drachten: TANNIE BAKKER-DE PUTTER WIECHER BAKKER 't Harde: JAN DE PUTTER SAARTJE DE PUTTER- hoogstrate Zuidland: KEES DE PUTTER HENNIE DE PUTTER- TEN HOVE Haamstede: ADRIE VAN PROOIJEN- DE PUTTER LEO VAN PROOIJEN Klein- en achterkleinkinderen Goes, Verpleeghuis Ter Valcke, 28 maart 1998 Correspondentieadres: Irenestraat 8,4328 BV Haamstede De teraardebestelling zal plaatsvinden op woens dag 1 april a.s. om 14.30 uur op de algemene be graafplaats te Renesse, voorafgegaan door een rouwdienst die gehouden zal worden in het Dorps huis aldaar, aanvang 14.00 uur. Degene die deze dienst wenst bij te wonen wordt beleefd verzocht tijdig in bovengenoemd gebouw aanwezig te zijn. Gelegenhied tot condoleren in voornoemd Dorps huis na afloop van de plechtigheid. "De Heere is mijn Herder mij ontbreekt niets". Psalm 23: 1 Bedroefd geven wij u kennis dat na een moedig ge dragen lijden de Heere tot Zich heeft genomen on ze lieve dierbare moeder, schoonmoeder en oma MARIA VAN DEN BERG- HAGE sinds 1986 weduwe van Franke van den Berg W. zn. 13 november 1908 129 maart 1998 iVfet grote dankbaarheid denken wij terug aan de liefdevolle verzorging in verpleeghuis Cornelia- stichting" afd. Hoge Duin te Zierikzee. Vlaardingen: N. J. A. LEEWIS- VAN DEN BERG J. LEEWIS t Vlaardingen: J. A. VAN ROON- VAN DEN BERG A. VAN ROON Bruinisse: W. J. VAN DEN BERG t J. W. VAN DEN BERG t J VAN DEN BERG-KIK Maria en Niels Willem Adriaan Heinkenszand J. M. VAN DEN DRIES VAN DEN BERG A. VAN DEN DRIES Bruinisse: C. VAN DEN BERG t Dorpsweg 65 4311 RL Bruinisse De rouwdienst voor familie en belangstellenden, welke geleid zal worden door de weleerwaarde heer Ds. J. Smit, zal gehouden worden op donder dag 2 april in het Hervormd verenigingsgebouw, Deestraat 5 te Bruinisse, aanvang 13 30 uur, waar na de bijzetting in het familiegraf zal plaatsheb ben op de algemene begraafplaats te Bruinisse omstreeks 14.30 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in bovengenoemd gebouw - Geen bloemen Van ons is heengegaan onze lieve buurvrouw MARIA VAN DEN BERG-IIAGE sinds 1986 weduwe van FRANKE VAN DEN BERG Wzn. Wij zullen nooit de warme en onrechte belangstel ling van die beiden voor ons gezin vergeten. Wij bidden Jannie, Andries, Nel, Joke en de kin deren kracht toe dit verlies te dragen. HENNYen RIEK RUITENBEEK ERIK en ANOUK KARIN en MART DENNIS en MARIAN "De Heer is mijn Herder." P&.23 Dankbaar voor alles wat zij voor one heeft gedaan en bete kend, maar bedroefd om haar heengaan geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder en oma MARIA LEENTJE VAN DEN BOUT einde 29 december I960 weduwe van Leendert van der Werf op de leeftijd van 63 jaar. Uden: J.VAN DER WERF W, CH. VAN DERWERF-HOER Bruinisse: J. DE KEIJSfeR-VAN DER WERF N. L. DE K.EIJSER Zierikzee: E. M. VAN DER WERF Bruinisse: J. I. DE OUDE-VAN DER WERF M. F. DE OUDE Klein- en achterkleinkinderen Zierikzee, 29 maart 1996 Verpleeghuis "de Corneliastichting" Correspondentie-adres: Steinatraat 6,4311 BH Bruinisse De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 3 april om 13.00 uur in de Ned. Herv. Rerk te Bruinisse, waarna aan sluitend om 14.00 uur de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats aldaar. Indien u deze plechtigheid wenst bij te wonen wordt u ver zocht tijdig in de kerk aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in de aula v na de begrafenis. n genoemde kerk Altijd waren we welkom. We waren je allemaal even lief. We zullen je missen. MAR.J0 Nicky, Robin, Crissy LEO en MARION CLAUDIA en NATASHA REES en LIA Tessa, Rowan MARCEL en MARIANNE Cedel, Justin SANDRA en EMIEL BARTen RLASKE Nienke MIRANDA en RONNIE Amie SYLVIA en WERNER LEON en MARJAN MARCO en PETTIE DYLAN KIM en RENE 29 maart 1996 Van mij is heengegaan, mijn beste vriendin, me vrouw M. VAN DER WERF-VAN DEN BOUT P. DE KEIJZER Deestraat 23 4311 BE Bruinisse iinmnu Opeens komt u tot de ontdekking dat er lekkage is van uw dak, of van de goten. Wij kunnen ervoor zorgen dat u er wëer snel vanaf bent. Ons bedrijf voert inspecties, reparaties en vernieuwingen uit van zinken goten, dakbedekkingen (bitumineus en PVC), hemelwaterafvoeren, etc. CONSTRUCTEURS INSTALLATEURS JULIANASTRAAT 40, 4301 NC ZIERIKZEE TEL. 0111-412647 FAX 0111-417249 BUURT KOMT IEMAND NOOIT MEER 11 ZORG Ivoor li elkaar GIRO 68 681 25 jaar Natuur en Milieu Lees de 25 grootste successen van de milieubeweging m het dubbeldikke lutuleumnummer Bel: 030 2331328 DRUKWERK? InO diiAk*ri|/v>ig Kinderwagen, jaar oud 250,- I in 1, 2 Hel. 0111- Super lage prijzen voor al uw tuinhout, tuinscher men, deuren, palen, plan ken, enz., enz. Vergelijk onze prijzen, doen!! Alles franco thuis. Rombouts Tuinwinkel, Verrenieuw- straat 48, Zierikzee. vraagt zo spoedig mogelijk een PART-TIME MEDEWERKSTER voor de HUISHOUDELIJKE DIENST Voor inlichtingen en afspraken verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen. Hotel Mondragon Havenpark 21, Zierikzee tel. 0111-413051 VOOR EEN GRAFISCH ONTWERP OF ILLUSTRATIE! InO drukkerij/uitgeverij Zierikzee TOTO'S 2 WE'BJTTTAqT.WL 1 uur sèrvice ƒ0,99 Jj Dam 5 - Zierikzee Grote sortering tuin- en perkplanten (vorstbesten dig); violen v.a. 6,95 per bak;tuinprimula's 5 voor 10,-; madelieven - ver geef mij niet - muurbloe men - arabis - tuinanjers - helleboris - saxifraga en nog veel meer soorten in alle prijzen. Bloemisterij C. W. Jonker, Hogezoom 20, Burgh-Haamstede, lei. 0J11-651383. Peugeot Zenith snor occa sion. Tamerus Motorservi ce, tel. 0111-421664. Koop je scooter bij de man die 'm ook repareren kan. Thmerus Motorservice, tel. 0111-421664 Zoete pruimen V kilo 1,98; zoele sinaasappels 25 voor 5,00. P. Pieper, Oosterland. Zoete meloen 2,98; aard beien 1,98; de echte Chi- quita's kilo 2,98. P. Pie per, Oosterland. MdZH- 'i1 BI:' Openhaardhout (beuken of eiken). Tel. 0111-414713, HHKklSHZlflHi Afvoer verstopt. Bel 0111- 413495 Schoonmaakbe drijf De Jong. Ook voor verhuur schoonmaakap- paratuur, 24 uur service. 25 april a.s. Kindercombi- beurs. Meedoen, bel dan snel 402366 of 417523. HERMAN JANSEN Deltastraat 12-14 NIEUWERKERK Tel. 0111-6* Gemeente Schouwen-Duiveland 'f Legesverordening Burgemeester en wethouders delen mee dat de raad van de gemeen te Schouwen-Duiveland op 19 februari j.l. de Legesverordening Schouwen-Duiveland 1998-1 heeft vastgesteld. Verordening heffing en invordering parkeerbelastingen Burgemeester en wethouders delen mee dat de raad van de gemeen te Schouwen-Duiveland op 25 maart j.l. de verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 1998 heeft vastgesteld. Als gevolg van de inwerkingtreding per 1 januari 1998 van de derde tran che van de Algemene wet bestuursrecht, zijn van rechtswege bepalin gen in de belastingverordening gewijzigd of vervallen. De gemeente heeft t/m 2 april 1998 de tijd de verordening in overeenstemming te brengen. Beide besluiten treden in werking op de tweede dag na deze bekend making. De bekendmaking van de verordening parkeerbelastingen heeft plaatsgevonden door opneming van het besluit in de "verzame ling belastingverordeningen". De verordening ligt vanaf 30 maart ter inzage in kamer 043 van het gemeentehuis van de gemeente Schouwen-Duiveland, Hatfieldpark 3 in Zierikzee, bij de servicepunten in de vestigingen van de Rabobank in Burgh-Haamstede en Bruinisse en bij het informatiepunt in het VW-kantoor in Brouwershaven. Tegen betaling van het legesbedrag is een afschrift van deze besluiten te ver krijgen. DELTA' 9-delige Hartmanset 4 stoelen ambassador 1 tafel 90 cm 4 kussens 450, - AQUARIUS io dig 6©t 4 volkunstetof 5-standenfauteuils i ovale tafel 4 bijpassende kussens voetenbank GARDENSTYLE 5-dlg hardhouten-set stoelen verstelbaar tafel O 90 cm MëST ER KAN ER MAAR EEN DE VOORDELIGSTE ZIJN Reparatie en restauratie van antieke klokken uurwerk schoonmaken v.a. 59,- Verkoop van klokken, ook antiek. Tevens losse onderdelen van klokken. Tel. 0111-653205 Westenschouwen EEN MODERNE DRUKKERIJ IN EEN OUDE STAD DRUKKERIJ IAKENMAN OCHTMAN ZIERIKZEE Tel. OU l - 453550 dé kabelkrant tÊiï&ft&uwen-dniveland 24 uur per dag op kanaal 1 1 Frequentie 21 8.25 of kanaal 10, frequentie 210.25 DEZE WEEK BIJ dinsdag en donderdag; Vers gesneden HOLLANDSE ANDIJVIE 500 gram MOOIE AARDBEIEN 500 gram GROTE NAVELSINAASAPPELEN 8 voor HOLLANDSE BLOEMKOOL per stuk Ydidflfl-fiiUEalSEslflfli SUPER MOOIE WITLOF heel kilo RODE GRAPE FRUITS uit Florida, 8 voor SALADE NATUREL 200 gram VERS GEMAAKTE WOKMIX 500 gram HAND PERSSINAASAPPELEN 20 voor 2,50 2,50 5,00 2,50 1,98 5,00 1,50 2,98 5,00 UW SPECIALIST IN KWALITEIT VOOR EEN EERLIJKE PRIJS groenten fruit en bloemen Qebr. den Boer LEEN EN ANITA STOLK Kerkring 35 Nteuwerkerk Töl. 0111*647077 Reklames. Gehele week geldig! MAGERE VARKENSFILET LAPJES OF STUKJES nu heel kilo voor 14,90 Gekruid VARKENSGEHAKT (3 smaken!) nu heel kilo o Cf\ vani&etTnu O,DU Uit eigen zouterij! (dus net even iets anders!) MALS RUNDERROOKVLEES nu 100 gram 3,25 KIP-KERRIE SALADE bakje, 150 gram nu 2,95 Specialiteit van de week! KAAS-FILET LAPJES (met mosterd smaak) nu 150 gram i U voos EEN (H)EERUJK STUKJE RUND- OF VARKENSVLEES Slag*rij jS.Otmmmn Tl Kerkring 33 Nleuwerkerk Tel. 0111-641224 1,49 5 betalen 1,49 5 betalen ZEEUWS BOEREN BROODJE ongesneden maar GANGMAKERS 6 halen GEVULDE PAASKIPPEN nu VLOERKADETTEN 6 halen extra koopje: bij besteding van 10,00 250 gram CÖCOSMACROONTJES voor slechts 2, weekend* Lekker vers VICTORIA BROOD TOMPOUCEN nu 6 halen vleeswaren: 100 gram BRIE 150 gram GEKOOKTE WORST slechts 100 gram NATUURHAM nu voor 100 gram EI-BIESLOOK SALADE maar kaas: 500 gram ROODKORST KAAS nu ,98 5,15 5 betalen 1,89 2,39 2,29 1,59 8,95 Denk een im volte BERENSPAARKAART V! geldig van 30 maart tot 4 april 7 9* HET JUISTE ADRES VOOR KWALITE1TS PRODÜKTEN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 10