Musical door RSG-leerlingen Met liefde voor de streek ZOEKPLAATJE Over stress, leed en kolde Paaszangavond met optreden koor Jedaja Expositie objecten, sieraden en foto's in Zeeuws Museum Deurloo VRIJDAG 27 MAART 1998 NR 26356 Cabarestafette, Theater Mon- dragon Zierikzee met David Dermez, Hetty Fetteris en Niet Schieten. „Doe het rustig aan, doe het easy," luidt de raad van Da vid Dermez. Donderdag avond mag hij het spits afbij ten van Cabarestafette in •Theater Mondragon. Hij heeft het niet op met mensen met stress. Dermez zoekt het in de natuur en heeft zijn outfit daarop aangepast. Hij oogt vertederend met zijn outfit die een mix vormt van Noor man, toreador en doedelzak speler, maar daar wordt hij nog geen flitsend cabaretier mee. Zijn liedjes zijn mooi. De titel 'Goede Liekes' blijkt terecht. Dermez zingt over 'samen door het leven' en weet met zijn charme zelfs de hele zaal over te halen tot dierengeluiden, maar een flit send cabaretier is hij dus nog niet, maar misschien is dat ook helemaal niet nodig. Cabarestafette is er om jong en aankomend cabarettalent een steuntje in de rug te ge ven. Het winnen van een prijs is één, een eigen publiek op bouwen voor een avondvul lende voorstelling vergt wat meer inspanning en een beet je hulp daarbij is welkom. Hetty Fetteris presenteert zich met veel flair, maar dicht onder de huid staan de zenu wen nog strak gespannen. Haar babbel is vlot, maar soms te doelloos. Ook zij moet het vooral hebben van haar liedjes. Fetteris be schikt over een prima stem en zingt bovendien stevige tek sten. Heel mooi bijvoorbeeld is haar liedje over kleine men selijke alledaagse verdriet jes. gebundeld in 'Klei Blond Leed.' Ook de liedje 'Wraak' en 'Varkens' moge er zijn. Haar humoristisch lied over de mannen op c steiger springt eruit, omd* het lollig en bovendien ee ietsie pietsie schrijnend it Wellicht moet Fetteris zie daarin verder bekwamen: ht zingen van liedjes met stevig teksten en de zouteloze vei haaltjes over tv-series e jeugdherinneringen ma a achterwege laten. Meer Van Niet Schieten wil j meer. Van dat trio krijg je al cabaretliefhebber te weini: met een collage. Daar wil jl een volledig avondvullend programma van. Gelukki kan dat ook, want Areni Edel, Maarten Hennis en Eri Jobsen hebben inmiddels hut derde programma al gé. maakt. Het heet 'Taboe' ei volgend seizoen trekken zm ermee langs de theaters. Don derdagavond in Mondragoi moeten we het met wat frag« menten doen. Kostelijke frag menten dat wel. Ze zingen dollen en staan als een huis Niet Schieten schroomt d< confrontatie niet, noch in tek sten noch in presentatie. Ah toeschouwer ontkom je nie aan ze. Ze pakken je in je nek vel en je beleeft mee. Fijn om ze te zien als onder deel van Cabarestafette maar ze beginnen de aanloop fase al te ontgroeien en zuller ongetwijfeld nog vaak var zich laten horen. Naast een in middels gevestigde naam als Cabaret NUHR, is er voor Niet Schieten in een verge lijkbaar genre beslist ook nog ruimte. EXPOSITIES Maart Westenschouwen Excursieschuur Staatsbosbeheer. Kraaij- ensteinweg 140. Expositie over olieslacht offers onder zeevogels. Zaterdag en zondag van 13.30 tot 16.30 uur. Tot en met zaterdag 28 maart Burgh-Haamstcde Expositie etsen Kees de Waal. Bewaer- schole. Dinsdag tot en met zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur. Toten met woensdag 1 april •rikzee Expositie burgemeestersketen in hal ge meentehuis Schouw en-Duivel and; ma. t/m vrij. 9.00-16.00 uur op donderdagavond ook tot 19.30 uur. Tot en met 13 april nesse Paastentoonstelling in museum De Blik vanger. Dinsdag en vrijdag van 10.00 tol 12.00 uur en op zondag 29 maart en tweede paasdag 13 april van 12.00 tot 16.00 uur. Tot en met 28 april •rikzee Expositie schilderijen schildersclub 't Bru's Palet. Verpleeghuis Corneliastich- ting. Dagelijks van 8.00 tot 20.00 uur Tot en met donderdag 14 mei •rikzee Galerie Galerij: Mail-Art in the Galen' RSG Prof. Zeeman. Geopend tijdens schooluren. Tot en met zaterdag 30 mei •rikzee Acryl en nqtinrcl schilderijen Nellv van Nieuwenhuijzen. 't Lange Uus. Tijdens winkelopeningstijden. 'Het geheime dagboek van Adrian Mole' In Hervormde kerk Dreischor DREISCHOR - Op initiatief van het comité Woord Daad Schouwen-Duiveland wordt zater dag 28 maart een paaszangavond in de Nederland se Hervormde kerk in Dreischor gehouden. Kinderkoor Jedaja uit Nieuwerkérk en het Regio naal Zeeuws Christelijk jongerenkoor Matthanja uit Goes verlenen hun mede werking, evenals trompet tist Hans Kom uit' Nieuwe- Tonge. Beide koren staan onder lei ding van Peter Wildeman. Kinderkoor Jedaja is in ok tober 1997 opgericht. De re petities worden op dit mo ment bezocht door ongeveer 55 kinderen in de leeftijd van zes tot vijftien jaar. Het repertoire bestaat uit psal men, geestelijke en vader landse liederen. Tijdens de paaszangavond brengen zij onder meer de volgende lie deren ten gehore: 'Jezus leeft in eeuwigheid'. 'Paas- vreugd', 'Zegen ons Heer', 'Psalm i' en 'Psalm 125'. De kinderen worden begeleid door Peter Wildeman op piano. Jongerenkoor Mat thanja bestaat sinds febru ari 1996 en telt momenteel ongeveer 140 leden. Martin Weststrate uit Kloetinge be geleidt de samenzang en verzorgt een orgelimprovi satie. Het koor verleende zijn medewerking aan een cd-opname van het Calvijn College, waarvan de op brengst bestemd was voor de Oekraïne. In juni dit jaar staat een cd-opname ge pland in de Grote Kerk in Zierikzee. Appèlwoord Ds. H. J. Th. Velema van de Christelijke Gereformeerde Kerk Zierikzee verzorgt een meditatie/appèlwoord. Er wordt een collecte gehouden voor het project 'Zeeland helpt visserskinderen in In dia' van Woord en Daad. De avond begint om 19.30 uur. Van Zeeuwse kunstenaressen MIDDELBURG - 'Vrouwen in de beeldende kunst' is het thema van een expositie van Zeeuwse kunstena ressen die van 28 maart tot en met 24 mei te zien is in het Zeeuws Museum in Middelburg. De tentoonstelling werd van daag vrijdag 27 maart geo pend. Wies de Bles, Eveline van Duyl en Teja van Hoften exposeren objecten, Henny Schrijver een serie olieverf- schetsen, Awieiies Planteydt sieraden en Eveline van Duyl foto'3. In het kader van de landelijke manifestatie Vrouw Arbeid in 1998 is door de Stichting Josirie de Bruyn Kops in 22 musea een serie tentoonstellingen geïni tieerd. Het Zeeuws Museum doet mee met deze expositie. Dit museum verzamelt voor de Provinciale Kunstcollectie werk van kunstenaars die in Zeeland wonen en werken. Om de provinciale en de eigen bedenclaag.se kunstcollectie onder de aandacht van het pu bliek te brengen nodigt het Zeeuws Museum jaarlijks ie- gedeputeerde Gert, de Kok en directeur van de Stichting Beeldende Kunst Middelburg Lex ter Braak lieten de afge lopen jaren hun keuze zien. De expositie is maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 geopend, op zon- en feestdagen van 12.00 tot 17.00 uur. BLIJDE DIENST ZIERIKZEE - 'Kind van Ie tijd of kind van God?' Die vraag i". het uitgangspunt voor de blijde dienst op zon dag 29 maart, in de Gerefor meerde kerk in Zierikzee. Het is een feestelijke dienst, die vooral op de leefwereld van jongeren is gericht. Hot. gospelkoor de Key Singers uit Heinkenszand verleent zijn medewerking. Ds. A. Jobsen is de voorganger. De aanvang is om 18,30 uur. ZIERIKZEE - „Het geheime dagboek van Adrian Mole," is de titel van de musical, die leerlingen van de Regionale Scholengemeenschap Professor Zee man in Zierikzee donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 £pril opvoeren in de aula van de school. De musical is gebaseerd op een boek van Sue Towsend. Grote belangstelling Zeeuwse Vertelavond BURGH-HAAMSTEDE - „We hadden wel driehon derd kaarten kunnen verkopen," zegt Henk Keste- loo. Hij heeft het over de eerste Zeeuwse Vertel avond, die de streektaalcommissie van Stad en Lande donderdagavond hield in de Ridderzaal van Slot Haamstede. De Ridderzaal heeft echter geen capaciteit voor driehon derd, maar voor slechts tach tig mensen en de beschikbare toegangskaarten waren dan ook ruim voor de datum al uitverkocht. De Ridderzaal biedt een sfeervolle ambiance voor een avond, zoals de leden van de streektaalcommissie die voor ogen hadden. De ruimte ademt een rijke historie en de grote fauteuil als decor nodig de als het ware uit tot vertel len. Het programma bestond uit afwisselend een vertelling en een optreden van het caba reteske zanggroepje Kantooi. Dat laatste bestaat uit: Henk Blom, Adrie Damman, Mien- tje Bliek, Henk Kesteloo, Nellie Geene en Jikke Troost (pidno). Het groepje zingt be staande liedjes, maar ook ei gen teksten, die door Henk Blom worden geschreven. Herkenning en typerende hu mor van de streek dragen sterk bij aan het succes van Kantooi. De organisatoren hadden en kele enthousiaste vertellers bereid gevonden hun mede werking te verlenen aan deze Zeeuwse Vertelavond. Zo ver telde Pia Berrevoets-Ringel- berg in Schouws dialect een verhaal over de ramp, geba seerd op haar eigen herinne ringen als vijfjarig meisje. Lenie Blom-Schaleven. op Schouwen-Duiveland ook be kend als Jannekee, de ene helft van het duo Wannes en Jannekee, kwam met een kos telijke vertelling over een be zoek aan de Taptoe in Breda en alle omzwervingen die daaraan vooraf gingen. Corrie Kloet-Slager, een van de winnaressen van de Burghse Babbelaar, gaf er blijk van niet alleen als buutreedner, maar ook als vertelster haar 'mannetje' te kunnen staan. Zij droeg twee eigen gedichten in het Schouws voor over tijden van weleer. Subtiele pikante humor zat verpakt in het verhaal, dat Joop van Loo ten beste gaf. Hij vertelde over 'Wannes die most gaan trouwen'. Van Loo gaf een komische uitvoering van dit verhaal van de vroe gere schoolmeester en vogel kenner J. Vijverberg. In het bestaantje van de krui denier, voorzover die nu nog bestaat, is veel veranderd tussen nu en de tijd van voor de Tweede Wereldoorlog. Bart Matthijsse vertelde op ludieke wijze een verhaal over een dag uit het leven van zo'n kleine middenstander van voor d'n oorlog: bood schappenboekje brengen, boodschappenboekje halen, boodschappen thuisbezorgen en vooral natuurlijk: blijven lachen. De presentatie van de programma-onderdelen werd verzorgd door Tineke Deur- loo. Vertellers en zangers lever den met hun presentaties donderdagavond in de Rid derzaal een kleurrijke pre sentatie van een brokje sa menleving op het Schou wen-Duiveland van weleer. De leden van de streektaal commissie van Stad en Lande hebben een duidelijk signaal gekregen dat er grote behoef te is aan dit soort avonden en hebben dan ook besloten de Zeeuwse Vertelavond in het najaar een vervolg te geven. BURGH-HAAMSTEDE Collecte De collecte voor het Natio naal Reumafonds heeft in Haamstede, Burgh en Wes tenschouwen 2722,10 gulden opgebracht. RENESSE Oud papier Muziekvereniging Luctor et Emergo zamelt zaterdag 28 maart oud papier in. Twee le den van de vereniging zijn van 10.00 tot 11.00 uur bij de container aan de Dreef aan wezig om het papier in ont vangst te nemen. DREISCHOR Playbackshow Muziekvereniging Crescendo houdt zaterdag 28 maart haar traditionele playbackshow in het dorpshuis in Dreischor. De optredens worden beoor deeld door een jury. De pre sentatie is in handen van Cor rie Slager. Twilight verzorgt na het playbackgedeelte een karaokeshow. In de pauze staat een verlo ting gepland. De avond be gint om 20.00 uur. NIEUWERKERK v Oud papier In gebouw Salem aan de Mo- Het is alweer enkele seizoe nen geleden, dat de RSG Pro fessor Zeeman met een to- peelproduetie van zich liet horen. Dat t^etrof de musical 'Homodomus', waarvan drie goed hezochte voorstellingen werden gegeven in de toen malige Concertzaal. Dit keer is gekozen voor een productie in eigen huis. Rec tor R. Soesman nam het ini tiatief en koos voor 'Het ge heime dagboek van Adrian Mole'. Dit boek van Sue Townsend werd enkele jaren geleden vertaald en tot musi cal bewerkt door Willem van Bork, Rieks Veenker en Dick Zwitser van de Christelijke Scholengemeenschap Walche ren (CSWX Rieks Veenker en Mark Warman tekenden voor de arrangementen en ook daar wordt in deze opvoering gebruik van gemaakt De spelregie wordt nu ge voerd door Soesman en mu ziekdocent Bram de Wolf heeft de muzikale leiding. Piekeraar Het verhaal gaat over Adrian Mole, een jongen van ruim dertien jaar. Hij is een pieke raar. Hij gaat gebukt onder de lasten van het leven. Puk kels, verliefdheid, scheuring in het huwelijk van zijn ou ders. over al deze dingen maakt hij zich ernstig zorgen. Maar er zijn ook duidelijk leuke dingen in zijn leven: een veertienjarige feministe, een negenentachtigjarige ket tingroker en een oerverwen- de boezemvriend. Zij halen FOTO JOOP VAN HOUDT Dertig Nieuwsbodelezers doen deze week een gooi naar de ca deaubon van 25 gulden, de beloning die staat op het. oplossen van het Zoekplaatje. Op de foto zijn onder meer de Willem Alexanderstraat, de Christinastrant en de bejaardenwonin gen aan het Haeskonshof te zien. Volgens een van de inzenders zijn links op de foto de velden van DF'S zichtbaar. Uit. de stapel goede oplossingen word die M. Holm Schaap, Bloteweg 1, 4305 NH Ouwerkerk, getrokken Hier gaat de ca deaubon van 25 gulden naar toe. Wie denkt te weten waar foto graaf Joop van Houdt bovenstaand Zoekplaatje heeft gescho ten, kan zijn of haar oplossing per brief of briefkaart sturen naar: redactie Zierikzcesche Nieuwsbode, Postbus 1, 4300 AA in Zierikzee. Inzendingen kunnen ook in de brievenbus van de Nieuwsbode aan het Jannewekken worden gedeponeerd. De inzendingen moeten wel voor woensdag 25 maart binnen zi jn. lenstraat in Nieuwerkerk wordt zaterdag 28 maart oud papier ingezameld. Belangstellenden kunnen er tussen 9.30 en 11.00 uur te recht. De opbrengst is be stemd voor de zending. Advertentie hem uit zijn zwaarmoedige buien. Adrian gelooft dat hij een in tellectueel is. Hij is in ieder geval een 'dichter'. Hij koopt opvallend gekleurd postpa pier waarop hij zijn gedichten schrijft en hij stuurt ze op naar de BBC. Hij wordt ook belaagd door ziekte en een ir ritante hond, die altijd aan wezig is. „De vele rampen die over hem komen zullen alle mensen boven de dertien met een herkennen," aldus de re gisseur. Sue Towsend schreef het boek in de jaren tachtig. Ze was toen 36 jaar oud en woon de in Leicester. Ze werkte in een modewinkel en deed aan sociaal werk. Haar boek baarde opzien en werd een groot succes. ïn een tijd, dat bepaalde onderwerpen taboe waren als gespreksstof met jongeren en seksuele voor lichting de scholen nog in een moeilijke situatie kon bren gen, bracht dit jeugdboek een schok te weeg. Towsends openhartigheid werd niet overal gewaar deerd. Inmiddels, ruim vijf tien jaar later, kan er veel meer. Overigens zijn de theatermakers bij de RSG er van overtuigd, dat er tijdens de opvoeringen nog best het gevaar van de rode oortjes kan bestaan. Spannend Zij erkennen, dat deze musi cal bepaald geen gemakkelijk stuk is. Vooral de monologen zijn zwaar en er hangt dan Repetitie van RSG-leerlingen voorde musical 'Het geheime dagboek van Adrian Mole', die op ook veel af van de spelcapaci- teiten van de acteurs. Deze musicalgroep heeft het toch aangedurfd dit stuk als schoolvoorstelling te bren gen. Er is enthousiast ge werkt en samen werd er tot op het laatste moment aan de vorm gesleuteld. „Op school kom je altijd tijd te kort en ze ker als je in een eindexamen klas zit," aldus de makers. De opvoeringen worden met gepaste spanning tegemoet gezien en iedereen hoopt, dat aan die voorstellingen net zo veel plezier beleefd zal wor den als aan de instudeerfase. De hoofdról van Adrian Mole wordt vertolkt door Sjaak Hullekes, de rol van zijn vriendinnetje Pandora wordt gespeeld door Kitty van Aken. Rick van der Maas kruipt in de huid van Ad rian's vriend Nigel en de va der en moeder van Adrian krijgen gestalte van respec tievelijk Robbin Giljamse en Noortje Wehrmeijer. Een speciaal orkest onder lei ding van De Wolf staat borg voor de muzikale begelei ding. Ook de disciplines gri me en decor worden door ei- 2, 3 en 4 april wordt opgevoerd. (Foto: Marijke Folkertsma) gen mensen van de RSG ver- - zorgd. Kaarten voor 'Het ge- heimde dagboek van Adrian Mole' zijn a drie gulden ver- - krijgbaar in de hal van de i school op dinsdag 31 maart en op woensdag 1 april van 12.00 - tot 13.00 uur en van 15.45 tot 16.30 uur. - De opvoeringen op 2, 3 en 4 april beginnen om 20.00 uur. in uw kamer, kantoor of winkel. Bel dan Deurloo voor zonwering. Grote keus voor binnen en buiten. Vakkundig geplaatst. WO ON TEXTIEL. ZONWERING ZIERIKZEE 4 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 5