Twee eeuwen Rijkswaterstaat Lelijk eendje als symbool voor samen op weg zijn Maritiem Museum klaar voor seizoen Provincie neemt zorgen afdelingen NBvP niet weg Installatie nieuw bestuur waterschap is uitgesteld Spreekbeurt Leen van Dijke WEEKENDSERVICEDIENST DEURL00 B.V. VRIJDAG 27 MAART 1998 NR 26356 3 Over versmalling Zeelandbrug MIDDELBURG - „De versmalling van de Zeeland- brug is het gevolg van het vervangen van de vangrail aan weerszijden van de weg." Dat is het - reeds lang bekende - antwoord van de provincie op een brief van de afdelingen Wemeldinge en Wolphaartsdijk van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (NBvP). De provincie licht weer eens toe, dat de vangrail wordt vervangen door zogenaamde betonnen barriers, omdat de huidige rail volgens de pro vincie niet voldoet aan de he dendaagse eisen. Zij stelt dat deze niet in staat is om zwaar dere voertuigen zoals bussen en middelzware vrachtwa gens te keren. Deze barriers nemen echter meer ruimte in dan de huidige rail met als ge volg dat de breedte van de hoot'drij- baan op de brug vermindert met 38 centimeter. Momenteel worden de plan nen verder in detail uitge werkt. Onderzoek moet uit- wijzen of de beschikbare breedte voor het wegv^jjkeer door aanpassing van de vorm an de barriers nog enigszins kan worden vergroot. Daar naast wordt in de komende maanden het weggedrag van het verkeer op de brug onder diverse omstandigheden met behulp van cameraregistratie onderzocht. Het bestuur van beide afdelingen van de plat telandsvrouwenbond spreekt in de brief haar be zorgdheid uit over de ver smalling. ..Door die versmal ling wordt de verkeersonveiligheid ver groot en dat kan toch niet de bedoeling zijn," aldus de plattelandsvrouwen. Wan neer vrachtwagens en bussen elkaar op 20 centimeter moe ten passeren kunnen calami teiten niet uitblijven." De plattelandsvrouwen ver wijzen naar de provincie Friesland waar een dergelij ke ingreep een aantal ernsti ge ongelukken tot gevolg had. ..Het provinciebestuur heeft gelukkig lering getrok ken uit het gebeurde en de weg weer veilig gemaakt." Door eenmansblokkade van Goesenaar GOES - Het waterschap Zeeuwse Eilanden stelt de officiële installatie van het nieuwe algemeen bestuur uit. Het schap ziet zich daartoe genood zaakt, omdat J. Smits uit Goes de beëdiging van vijf van de 35 bestuurders tegenhoudt. Smits eist herverkiezingen in het district Zuid-Beve land. omdat hij in twee cate gorieën zijn stem niet heeft kunnen uitbrengen. Zijn stemkaart voor de categorie ongebouwd (grondeigena ren! stond nog op zijn oude adres en bleek op het stem bureau bij zijn nieuwe adres niet geldig. Verder kreeg hij ten onrechte geen oproep om te stemmen in de catego rie gebouwd (huiseigena ren), omdat Goes achter loopt bij het taxeren van het onroerend goed. ..Hetgeen mij is overkomen heeft ook vele andere huiseigenaren getroffen." meent de Goese naar. Het waterschap besloot daarop donderdag aanvan kelijk de voor vrijdagavond belegde beëdiging te beper ken tot dertig in plaats van alle vijfendertig nieuwe be stuursleden. Vijf gekozenen uit Zuid-Beveland zouden dan niet mee kunnen doen aan de verkiezingen voor het dagelijks bestuur en ook weinig kans maken op een zetel daarin. Het waterschap heeft nu be sloten dat het oude alge-, meen bestuur in functie blijft, tot de Raad van State een uitspraak heeft gedaan in beide beroepszaken. M. Weststrate uit Krabbendij- ke vindt dat "ondemocra tisch en een vorm van kie zersbedrog' en tekende tegen de beslissing beroep aan bij de Raad van State. Het waterschap heeft de in stallatie van het nieuwe al gemeen bestuur daarom uit gesteld. Wel kiezen de nieuwe bestuurders vrij dagavond een dagelijks be stuur. Dat kan overigens ook pas aantreden wanneer de Raad van State over de twee beroepen heeft beslist. Een uitspraak van de Raad van State kan wel een jaar op zich laten wachten. Het waterschap heeft de raad na het eerste beroep al ge vraagd haast te maken met de afhandeling. Hardrijders op de bon ZIERIKZEE - Bij snelheids controles donderdag op di verse locaties op Schouwen- Duiveland constateerde de politie in totaal 31 overtre dingen. De radarapparatuur stond tussen 11.00 en 12.15 uur opge- Isteld aan de Lange Blokweg iin Zierikzee. Zestien van de 375 gecontroleerde voertui- n gen reden te snel. De hoogst I gemeten snelheid was 94 kilo- Jmeter per uur. De maximum- •i snelheid bedraagt daar 70 ki- Elometer. Op de Nieuwe ■Kooiweg in Zierikzee druk ten tussen 13.15 en 14.30 uur Jtwee bestuurders van de 605 Bpasserende voertuigen het gaspedaal te diep in. De ■hoogst gemeten snelheid be droeg 94 kilometer. Er mag daar niet harder gereden wor den dan 80 kilometer per uur. De politie posteerde zich ten slotte van 14.45 tot 16.00 uur op de Serooskerkseweg bij RSerooskerke. Daar reden der- Kien van de 425 gecontroleer de voertuigen te hard. De hoogst gemeten snelheid was Hl24 kilometer per uur. BOTSING ZIERIKZEE - Een 18-jarige inwoner van Noordgouwe botste donderdagmiddag op de N59 bij Zierikzee met zijn auto tegen een lantaarnpaal, omdat hij zijn voertuig niet onder controle had. Er ont stond alleen materiële scha de. BEWUSTWORDING GOES - In Goes vindt donder dag 2 april de informatie avond Je lichaam als spiegel van jezelf plaats. Deze avond vormt de aanzet tot een acht- delige cursus. De bedoeling is via bewustwording.van je li chaamssignalen bij je inner lijke kracht te komen. Naast een stukje theorie worden tij dens de informatieavond ook al enkele lichaamsoefeningen gedaan. Op deze manier kun nen belangstellenden zich een beeld vormen van de inhoud van-de cursus. Deze wordt ge geven door Irene Roozenburg, die een praktijk voor gezond heid bewustwording (EOS) leidt. De avond vindt plaats in De Dijk aan de 's Heer Hendrikskinderendijk 60. Aanvang 20.00 uur. Meer in formatie 0113-211377. ZIERIKZEE Een delegatie /an de RPF brengt vrijdag 3 ipril een werkbezoek aan ■ichouwen-Duiveland. De de- egatie staat onder leiding /an Leen van Dijke, lijsttrek- cer van de RPF. pe delegatie brengt '3 mid- igi om 14 00 uur een bezoek .an het natuur- «>n recreatie s-hap De Grevclingen in het )«voekergcenf.rum De Punt in Judrlorp 3m 15 30 uur arriveert het ee- elscbap bij de zuivelboerde- ij van de familie De Hoop in 3urghshm voor een bezoek ian dit bedrijf Wethouder Veerhoek ont vangt de RPF-delegatie om 16.30 uur op het. transferium. Leen van Dijke verzorgt 's avonds een spreekbeurt in de foyer van Mondragon in Zie rikzee. De bijeenkomst be gint om 19.45 uur. Van Dijke spreekt over het thema 'Een hart voor mensen.' Hij pre senteert daarin de politieke speerpunten van de RPF. Van Dijke kwam recent nog in het nieuws wegens een ge rechtelijke procedure, die te gen he.m werd aangespannen fn verband met discrimine rende uitlatingen over homo seksuelen 'Kijk eens met andere ogen naar Nederland' Een van de paradepaardjes van Rijkswaterstaat: de stormvloedkering NEELTJE JANS - Onder het motto "Kijk eens met andere ogen naar Nederland" viert Rijkswaterstaat dit jaar haar tweehonderd jarig bestaan. Tijdens dit jubileumjaar laat Rijkswaterstaat het Nederlandse publiek zien waar deze organisatie zich zoal mee be zig houdt. Er worden de komende maanden vele acti viteiten ontwikkeld. „Landelijk, zoals tijdens de Landelijke Fietsdag op 9 mei, zijn allerlei waterstaatkundi ge bouwwerken opengesteld voor het publiek. Het is de be doeling met dit kijkje achter de schermen de mensen eens te laten stilstaan bij waarom en hoe deze bouwwerken tot stand zijn gekomen. In het al gemeen beschouwt iedereen deze als vanzelfsprekend." vertelt Francien Korteweg van het Project Rijkswater staat 200 jaar. „Verder ver schijnen er in de loop van het jaar twee boeken over Rijks waterstaat. Een wetenschap pelijke uitgave, getiteld 'Rijkswaterstaat 200 jaar', die de geschiedenis van Rijks waterstaat beschrijft, en een boek dat speciaal geschreven wordt voor het grote publiek. In deze uitgave, 'Nat en Droog' getiteld, staan op een prettig leesbare manier aller lei wetenswaardigheden ver meld. Dit boek is te zijner tijd in de boekwinkels te koop." Terugblik Bij een tweehonderdjarig be staan past ook een terugblik naar het ontstaan van Rijks waterstaat in 1798. Tot ver in de achttiende eeuw was de waterstaatszorg een taak van de regionale polder- en dijk colleges. De gewestelijke Sta ten bemoeiden zich destijds alleen met algemene regelge ving. Daarnaast namen zij het initiatief tot het aanleg gen of verbeteren van vaar wegen en havens. De econo mische motieven hierbij (Foto: Marijke Folkertsma) werden nogal eens doorkruist door handelsbelangen van steden langs de rivieren. Hoewel in de loop der tijd de Staten zich meer met de wa terstaat bemoeiden, kwam de organisatie van de waters taatszorg pas echt in een stroomversneling na het bin nenvallen van de Fransen in 1797. Met hun revolutionaire ideeën over democratie stichtten zij de Bataafse Re publiek. Er was een staats greep voor nodig om de zaak in beweging te krijgen. Hier na werd een "Bureau voor den Waterstaat" opgericht. In Zuidwest Nederland speel de Rijkswaterstaat een grote rol in de bescherming tegen de zee. Dammen en dijken werden aangelegd, zoals in eind zeventiende eeuw de zee wering Het Flaauwe Werk langs de kop van Goeree. Als kroon op het werk mogen toch zeker de Deltawerken beschouwd worden. Al in 1939 werd een Stormvloed commissie ingesteld, die di verse plannen opstelde om de Zeeuwse en Zuidhollandse delta tegen de zee te bescher men. Pas in 1953, na de wa tersnoodramp, was de tijd rijp om tot uitvoering van de Jannen te komen. Een nieuw •enoemde Deltacommissie maakte een plan, dat in 1957 door de Tweede Kamer werd aangenomen. De uitvoering van het Delta plan begint in 1958 met de stormvloedkering in de Hol landse IJssel en eindigt in 1997 met de stormvloedke ring in de Nieuwe Waterweg. In die tussenliggende jaren zijn in totaal twaalf kleine en grote dammen en waterkerin gen gebouwd. Infrastructuur Naast de zorg voor de be scherming van Nederland voor de zee, heeft Rijkswater staat ook de zorg voor de in frastructuur, de verkeersvei ligheid en de waterkwaliteit erbij gekregen. Toen Rijks waterstaat in 1798 werd opge richt was de snelste manier om in West Nederland van noord naar zuid en andersom te reizen via het strand. Om gemakkelijk op het strand te komen gebruikte men 'sla gen', wegen die loodrecht op de kustlijn staan. Deze be staan nog steeds, zoals onder andere in Rockanje. In de negentiende eeuw werd het vervoer per boot en trein populair, zodat het accent lag op de ontwikkeling van vaar wegen en spoorlijnen. Wegen werden zeer willekeurig aan gelegd, zelfs na de komst van de auto. Pas na de eerste we reldoorlog kwam er dankzij de ANWB wat lijn in de aan leg van wegen. Dat leidde ten slotte tot de aanleg van rijks wegen en het ontstaan van een gestructureerd wegennet. Jeugdhonk Minitas en Libertas op 4 april te bewonderen ZIERIKZEE - Aan de achterwand prijkt de glim mend gele zijkant van een lelijk eendje. Het is dé gro te trots van het opgeknapte honk van de jeugdsozen Minitas en Libertas aan de Sint Domusstraat in Zie rikzee. Wat begon als een geintje kreeg een steeds symbolischer waarde. „Niet in je eentje, maar samen op weg," zo luidt de verklaring. Zaterdag 4 april zijn belangstellenden welkom om een kijkje te komen ne men. In het zalencentrum boven de Gereformeerde kerk vinden de leden van de jeugdsozen Minitas en Libertas al tange- re tijd onderdak. Libertas, een soos voor jongeren tussen vijftien en twintig jaar, vond bij aanvang in 1984 direct on derdak op deze locatie. Mini tas, bedoeld voor de jeugd tussen twaalf en vijftien jaar, startte een paar jaar later in het Hervormd kerkcentrum en verhuisde pas zo'n drie jaar geleden naar het honk aan de Sint Domusstraat. De twee sozen zijn een initiatief van zowel de Gereformeerde als de Hervormde kerk, maar ook jongeren met een andere kerkelijke achtergrond zijn welkom. De zaal die door leden van beide clubs wordt gedeeld, was echter dringend aan een opknapbeurt toe. Tot op he den moesten de jongeren het doen met een kale, klinische ruimte. „We zijn toen een keer bij elkaar gekomen en hebben van alles verzonnen. Onder meer kwam het idee van die eend en nog wat ande re verkeersdingen hieruit inaar voren," schetsen Mini- tasleiders Dénis Izeboud en Herman Mens en Libertasle- den Jelle Ennenga en Jan Leen de Bel de voorgeschiede nis. Behalve het lelijke eend je, dat door Mens en Izeboud zelf werd opgeknapt en ge construeerd uit onderdelen van de sloop, verschenen er ook oude verkeersborden aan de muren. Het zijn wegwij zers, die voor de leden meer betekenen dan alleen versie ring. „Er zijn vele wegen die je kunt bewandelen, maar welke weg kies jij?," lichtten de betrokkenen toe. Binnen kort wordt de verzameling uitgebreid met een verkeers licht. De christelijke achtergrond van de leden- vormt een be langrijk aspect in het samen zijn. Toch zijn de soosbijeen- komsten meer dan dat. „Heel veel jongeren denken: oh, dat is van de kerk, dat hoeven we niet. Maar dat is niet zo. We beginnen onze avonden heus niet met bidden," zegt Jan Leen. De jongeren van Liber tas komen elke zondag vanaf 20.00 uur bijeen. Wekelijks staat er wat anders op het programma, uiteenlopend van film, spel, disco tot the ma-avonden. Minitasleden verzamelen om de andere week op vrijdagavond tussen 19.15 en 21.15 uur. Ook bij hen staat steeds weer iets anders op het programma, uiteenlo pend van sketches tot een quiz en het maken van recla mes met behulp van een vi deocamera. Belangstellenden kunnen met beide sozen ken nis komen maken op 4 april. Tussen 14.00 en 17.00 uur is het honk geopend. De nieuwe naam van het. honk wordt de ze middag onthuld. Boven dien zal ook hot eerste exem plaar van de Maxitasser, een eigen blad voor beide sozen, gepresenteerd worden. Llbertas-leden Jan Leende Bel, Jelle Ennenga. Joris Bolleen He knapte jeugdhonk. Op de achtergrond zitten Minitasleide der de opgeknapte deux ehevaux. I Deurlao bijeen in hel opge- Dénis Izeboud en Herman Mens on (Foto: Marieke Mandemaker) Gratis Spreekuur FNV ZIERIKZEE - Het gratis spreekuur van de FNV op woensdag 1 april in het MFC in Zierikzee is toegankelijk voor zowel leden als niet-le- den. Het eerste advies wordt gra tis verstrekt. Alleen als aan de verdere hulpverlening kosten zijn verbonden, moe ten niet-leden bijdragen in die kosten. De heer Van Oorschot is in middels gestopt als contact persoon voor dit spreekuur. Zijn werk is overgenomen door D. Jeroense, telefoon nummer: 420303. Verbouwing politiebureau GOES - Begonnen is met de (ver)bouw van het districts bureau van de politie Ooster- scheldebekken aan de Valck- eslotlaan in Goes. Het bestaande politiebureau wordt verbouwd en uitge breid met een nieuw gedeelte. De (ver)bouw duurt ongeveer zeven maanden. Het bureau zal in het laatste kwartaal van dit jaar opgeleverd wor den. Tot die tijd blijft het tij delijke politiebureau geves tigd aan de Naereboutstraat in Goes. Aannemingsbedrijf Adriaan de Kok uit Goes/Bergen op Zoom zal de verbouwing/ nieuwbouw realiseren. BU«sH6-5eee° FOUR FREEDOMS MIDDELBURG - De Roos evelt Stichting krijgt Van de provincie een subsidie van 64.900 gulden voor de organi satie van de uitreiking van de Four Freedoms Awards. Het geld is bedoeld voor de editie van dit jaar, waarbij de awards voor de vrijwaring van vrees, de vrijwaring van gebrek, de vrijheid van me ningsuiting en de vrijheid van godsdienst worden uitge reikt. Vanaf zaterdag weer geopend ZIERIKZEE - Het Maritiem Museum in Zierikzee opent zaterdag 28 maart haar deuren voor het nieuwe seizoen. Het Stadhuis Museum gaat een maand later open. Do collectie van het Maritiem Museum is ondergebracht in het Gravensteen. Een groot deel van dit 16e eeuwso ge- bovwv deed tot. 1923 dienst als gevangenis. Inscripties van de gevangen van weleer zijn nog steeds op de eikenhouten muren op de eerste verdie ning terug te vinden. Op de begane grond is de maritieme geschiedenis in beeld ge bracht. Zo'n twintig model len van Zeeuwse vissers- en koopvaardijschepen staan hier tentoongesteld.Het mu- seum omvat verder - histori sche - vondsten die jaarlijks door het gezelschap Kor en Bot in de Oosterschclde wor den opgevist. Zo zijn onder moer fossiele beenderen van mammoets uitgestald Ook zijn Nehalenniastenen uit het begin van onze jaartelling te zien. Het Maritiem Museum aan de Mol 25 is geopend van af 28 maart tot 1 november van maandag tot en met za terdag van 10.00 tot 17.00 uur. Zondng is het museum open van 12.00 tot 17.00 uur. Vrijdag 27 maart Zierikzee Voorjaarsvergadering van Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland in Theater Mondragon. 19.30 uur. Nieuwerkerk Lezing Russische evangelist Walodja Mamontov. Gebouw Salem, -Molenstraat. 19.30 uur. Zaterdag 28 maart Zierikzee Concert Tröckener Kecks en Venus Fly Trap (voorpro gramma). Brogum. 22.00 uur. Westenschouwen Onderhoud elzenmeet aan Kraaijensteinweg. 9.00 tot 13.00 uur. Burgh-Haamstede Hobby- en creatiefbeurs. Dorpshuis De Schutse. 10.00-16.00 uur. Renesse Muziekvereniging Luctor et Emergo zamelt oud papier in. Container aan de Dreef. 10.00-11.00 uur. Uitvoering muziekvereni ging Luctor et Emergo (voor donateurs). Dorpshuis. 20.00 uur. Dreischor Paaszangavond Woord en Daad. Hervormde kerk. 19.30 uur. Playback en karaoke mu ziekvereniging Crescendo. Dorpshuis. 20.00 uur Nieuwerkerk Inleveren oud papier. Ge bouw Salem, Molenstraat. 9.30-11.00 uur. Zondag 29 maart Zierikzee Prijsklaverjassen. Sportcafé Onderdak. 13.00 uur. Maandag 30 maart Zierikzee Begin groencursus Land schap, flora en fauna van Schouwen-Duiveland. De Driehoek. 20.00 uur. Ouwerkerk Schrijf avond Amnesty Inter national. Fam. Van Damme, Zwanenburgseweg 12. Aan vang 19.00 uur. Bruinisse Buitengewone algemene le denvergadering afdelingen Duiveland en Bruinisse Rode Kruis. Dorpshuis. 20.00 uur. Dinsdag 31 maart Burgh-Haamstede Openbare vergadering Dorpsraad Burgh-Haamste- de. Dorpshuis de Schutse. 20.00 uur. Dreischor Paasmand maken bij Lies- beth Giltay. Molenweg 15. 19.30-21.30 uur. Woensdag 1 april Zierikzee Gratis spreekuur FNV in het MFC van 10.00 tot 12.00 uur. Donderdag 2 april Zierikzee Workshop bloemschikken van SKW De Lichtboei in het MFC. 14.00-16.00 uur. Opvoering musical 'Het ge heime dagboek van Adrian Mole*Aula RSG Prof. Zee man. 20.00 uur. Vrijdag 3 april Zierikzee Openbare fractievergadering PvdA. Vergaderkamer 78, ge meentehuis. 15.00 uur. Lezing 'Van Cairo tot Kaap stad'. festival Gekleurd Schouwen-Duiveland in het MFC. 20.00 uur. Opvoering musical 'Het ge heime dagboek van Adrian Mole'. Aula RSG Prof. Zee man. 20.00 uur. Uitvoering verkorte versie Mattheus Passion J. S. Bach door koor Quodlibet. Nieuwe Kerk. 20.30 uur. Nieuwerkerk Jaarvergadering/huldigings- avond FNV afdeling Duive land. Dorpshuis. 20.00 uur. Zaterdag 4 april Zierikzee Live-muziek en infost&nds onder De Beuze. festival Ge kleurd Schouwen-Duiveland 14.00 uur. INSTALLATIEBEDRIJF SCHUDDEBDJnS - TEL 0111-418253

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 3