Snel aanpassing gemeentehuis Dorpsraad Brouwershaven op volledige kracht verder Zomertij d begint op zondag 29 maart ZIERIKZEESCHE! NIEUWSBODE! Scoutingdag Grevelingengroep reisburo van oeveren Openslaande deuren entree worden vervangen door automatische schuifdeuren Op leest Ombudsman geschoeid Snellere afhandeling van klachten over gemeente MÊ LEILINDE voor SCHUIFT DE GEMEENTE HANDIG LANGS DE KLACHTEN? dé krant van schouwen - duit/eland! ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE VRIJDAG 27 MAART 1998 1 53e JAARGANG NR 26356 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1797-1889 Het is volop zomer bij Van Oeveren Het is nu tijd om uw vakantie te boeken bij: Dom 3 - Zierikzee Telefoon 0111-451000 BROUWERSHAVEN - De entree van het gemeente huis aan het Hatfieidpark in Zierikzee wordt binnen naar schatting drie maanden aangepast om het ge bouw beter toegankelijk te maken voor rolstoelge bruikers. De openslaande deuren worden vervangen door automatische schuifdeuren. •In totaal moet er voor 332.055 gulden verspijkerd worden aan het gemeentehuis, maar de voorstellen daarvoor moe ten eerst nog door de gemeen teraad behandeld worden en I het is nog niet bekend wan neer er daadwerkelijk met de aanpassingen aan het ge- meentehuis begonnen wordt. Wethouder G. J. van der Salm stelde tijdens de vergadering van de commissie Algemene Interne Zaken (A1Z) voor om de aanpassing van de entree - een onderdeel van het totaal- &plan - zo snel mogelijk te re aliseren. Met algemene stem men ging de commissie AIZ daar tijdens de vergadering gisteren in het stadhuis in Brouwershaven mee ak koord. Het vervangen van de openslaande deuren door schuifdeuren kost 44.500 gul- den. Een kritische kanttekening kwam tijdens de commissie vergadering van de kant van RPF-vertegenwoordiger J. Roukema. Hij had gezien dat de aanpassing van de entree <;*bekostigd wordt uit WVG- geld. ..Ik vraag me af of dat - wel de bedoeling is. Volgens 4 mij valt dat onder de normale bouwkosten van een ge bouw." Wethouder Van der I Salm reageerde op de woor den van Roukema met de op- merking dat dat eigenlijk ook aanvankelijk de bedoeling 1 was, maar dat de aanpassing op een gegeven moment tij dens een bezuinigingsronde geschrapt is. Hij voegde daar wel meteen aan toe dat in zijn visie het gemeentehuis nu ook toegankelijk is voor ge handicapten. ..Maar het kan beter," aldus de wethouder. De andere aanpassingen va riëren van het aanbrengen van zonwering tot het ver plaatsen van binnenwanden en het intern schuiven met functies van ruimten. Om de afdeling financiën wat meer lucht te geven wordt voorge steld een aantal vergaderka mers op te offeren. Aan de re ceptieruimte moet het nodige verspijkerd. Met name de te lefoniste ondervindt 'geluids overlast van bezoekers in de publiekshal. Er komt nu een glazen afscheiding tussen de receptie en de publiekshal. Verder komt er zonwering zo dat het zonlicht niet meer kan reflecteren in de beeldscher men van de computers daar. Om de ventilatiemogelijkhe- den te verbeteren komen er uitzetramen. Bij de afdelingen burgerza ken en bouw- en milieuzaken kan men door wat te schuiven met werkplekken en meubi lair de problemen oplossen. Op de afdeling sociale zaken zijn bouwkundige aanpassin gen nodig. Het gaat daarbij om het verplaatsen van wan- Er moet geschoven worden met wanden en werkplekken om de knelpunten op te lossen. den en het creëren van meer balies. Het bovenschools ma nagement kan verhuizen naar het stadhuis aan de Meel- straat. De parkeercontro- leurs zijn nu nog gehuisvest bij de politie, maar dat is ei genlijk niet de bedoeling aan gezien het medewerkers van de gemeente en niet van de politie zijn. Voorgesteld wordt om ook hen een plekje in het stadhuis te bezorgen. In totaal zijn daar 21 werkplek ken beschikbaar. In het stad huis in Brouwershaven en het voormalig gemeentehuis in Nieuwërkerk zouden ook werkplekken gecreëerd kun nen worden, maar deze optie wordt buiten beschouwing gelaten. In de beginperiode zijn er klachten geweest over droge lucht in het gebouw, maar metingen wezen uit dat het gebouw op dat punt voldoet aan de Arbo-regels. ,,Dat neemt niet weg dat met name in de winterperiode af en toe (Foto: Marijke Folkertsma) lage waarden voorkomen," aldus de rapportage over de huisvestingsknelpunten. Ge steld wordt dat als strikt de hand gehouden wordt aan de bedieningsinstructies voor de topkoeling en de zonwering de temperatuur op de meeste plaatsen in het gebouw rede lijk beheerst kan worden. BROUWERSHAVEN - Klachten over het functio neren van de gemeente worden in het vervolg nog sneller afgehandeld. Het werk van klachtencoör- t dinator K. de Vlaam wordt geschoeid op de leest van de Nationale Ombudsman. Dat werd gisteren bekend gemaakt tijdens de vergade ring van de commissie Alge mene Interne Zaken van de gemeente Schouwen-Duive- land. Wie zich tot De Vlaam wendt met een klacht over het gemeentelijk apparaat krijgt in het vervolg binnen twee weken een schriftelij ke ontvangstbevestiging van die klacht. Het is de be doeling dat de klacht bin nen een termijn van maxi maal drie weken behandeld wordt. Lukt dat niet dan gaat er een briefje richting klager waarin uitgelegd wordt dat het wat langer gaat duren. Sinds De Vlaam klachten- coördinator is heeft hij 52 klachten over de gemeente te verwerken gekregen. Een bphoorlijk aantal vindt hij zelf Het zegt volgens hem echter niet alleen iets over het functioneren van de ge meente. maar ook over de lage drempel. Vrij vertaald: mensen durven te klagen. Wat dat betreft maakt het volgens De Vlaam ook veel verschil dat hij zijn werk plek in het stadhuis aan de Meelstraat en niet in het ge meentehuis aan het Hat fieidpark heeft. ,,De men sen hebben zo niet het gevoel dat ze het hol van de leeuw binnenstappen," al dus De Vlaam. De leden van de commis sie zijn, zo bleek tijdens de commissievergadering, goed te spreken over het werk van de klachtencoör dinator en zij vinden het aantal klachten ook eigen lijk wel meevallen. „Ik vind het opvallend dat er zo weinig klachten uit Bruinis- se komen," aldus PvdA- woord voerster E. Over- bosch-de Reijger. C. Flik- weert (SGP/GPV) merkte op dat er tot dusverre geen klachten binnen zijn geko men over het functioneren van leden van het college. ,,De eerste zit eraan te ko men," reageerde wethouder G. j. van der Salm. Over welk collegelid het gaat wil de hij niet kwijt. Schade na aanrijding DREISCHOR - Bij een aanrij- 'dinjj tussen een auto en een bromfiets, donderdag om streeks 18.20 uur, op de krui sing Zuid.straat Slotstraat in Drei.srhor ontstond materiële schade. Een 46-jarige inwoner van ■Zonnemaire reed met zijn auto over de Zuidstraat naar 'p Slotstraat. Een 16-iarige bromfietser uit Dreischor kwam uit tegenovergestelde richting. De bromfietser reed tegen de voorzijde van de auto. omdat hij niet voldoende rechts hipld en de binnenbocht wll- dp nemen. De bromfietser kwam ten val Er waren geen gewonden Bezoek aan politie Zeeland MIDDELBURG Dc vaste Commissies van Binnenland se Zaken en Justitie van de Tweede Kamer der Staten Ge neraal brengen vandaag een werkbezoek aan de politie Zeeland. Deelnemers zijn: D. de Cloe (PvdA-voorzitter), J. Gabor (CDA). E. van Heemst (PvdA) E. Aikin^-Van Wageningen (groep Nijpels),'M. van der Hoeven (CDA), T. de Graaf (D66), J. van den Berg (SGP). C'. Cornielje (VVD). O. Schel- tema-de Nic (D66) en N. Del Grosso (waarnemend grif fier) Het programma brengt ■ÉMOpu* verse locaties waar inleidin- de deelnemers vandaag o verse locaties waar in' gen worden gehouden. BROUWERSHAVEN - De dorpsraad van Brouwers haven kan op volle kracht verder. Door gebrek aan dor'psraadleden, leek de organisatie even op een dood punt te zijn beland. Inmiddels hebben zich ech ter vier nieuwe enthoustiastelingen gemeld. Maan dag 6 april schuiven zij rond de tafel voor de verde ling van de taken. P. van Ast, die als vertegen woordiger voor de gymzaal in de dorpsraad zitting had, trad tijdens de woensdag ge houden dorpsraadvergade ring af en stelde zich niet her kiesbaar. Ook voorzitter L. Obbink legde de hamer die avond definitief neer. ,,Ik ben voorzitter geweest vanaf januari 1996, maar wilde stoppen in verband met ande re drukke werkzaamheden. Zo doe ik vrijwilligerswerk voor ASV Brouwershaven en voor de Brouwse dag," ver telt hij naderhand. Van de ou de garde blijven over Onno de Vries (jeugd), Cor Padmos (ouderen), Joep van Hoorn (middenstand en bedrijfsle ven) en Jan Janse (sociaal- en cultureel werk). Padmos heeft de functie van penning meester op zijn schouders ge nomen, De Vries heefj inmid dels de secretarisfunctie aanvaard. In de nieuwe opzet wordt de dorpsraad een zelf standige stichting, compleet met bestuut. De dorpsraad is, volgens het afgesloten convenant, ver plicht samengesteld te zijn uit minimaal zeven of maxi maal negen leden. De dorps raad Brouwershaven kwam tot woensdag dus nog drie mensen tekort. Mevrouw A. Merz-Vonk meldde zich als Iedereen wil tegenwoordig 'back to nature', maar bij de scouting zijn ze dat iedere week. Wie wil weten wat do scouting is en doet kan morgen, zaterdag 28 maart, terecht op het ter rein van de Brouwse scouting aan de Spuiweg in de Smalstad. In het, kader van de Landelijke Scoutingdag zijn allerlei evenementen op poten gezet. De waterwerkersvan de Brouwse Grevelingon- groep willen aan alle Jonge en oude mensen la ten zien hoe leuk het, bij de scouting is. Be langstellenden kunnen op het terrein aan de Spuiweg terecht van 14.00 tot. 17.00 uur. Het fenomeen Nationale Scoutingdag werd enkele jaren geleden in het. leven geroepen met als doel om in ieder geval één keer per jaar naar huilen te treden. Het thema van de editie 1998 van de Nationale Scoutingdag is 'Kies voor Scouting'. Op de foto een indruk van de roots van de Brouwse Grevelingen- groep scouting op het water. (Archieffoto) plaatselijke bevolking eerste aan. ,,Daar zijn we heel blij mee, want nu zit er ook een vrouw in. Dat brengt toch weer andere zienswijzen en visies met zich mee," denkt voormalig voorzitter Ob bink. Onder de eenentwintig mensen die aanwezig waren op de publieke tribune ble ken echter nog meer mensen bereid hun nek uit te steken voor het eigen dorp. De heren H. Beeke, Oeyenbos en R. Bolderman sloten zich even eens bij de club aan. Hoe precies onderling de ta ken verdeeld gaan worden, zal in de vergadering begin april verder worden beslist. ,,Het zijn stuk voor stuk men sen die vaker bij de dorps raadvergaderingen aanwezig zijn, maar we zijn nu toch be zig een andere structuur te krijgen en dat moet nog goed op poten worden gezet. Ik wil de zaken ook goed overdra gen," aldus Obbink. De afge lopen twee jaar waren geen makkelijke klus, erkent de ex-voorzitter. „Eerst zaten we met een dorpsraad die een plaats moest zien te vinden in een gemeente die aan het af bouwen was. Daarna kwa men we in een gemeente die geen dorpsraden kende. Maar het gaat steeds meer de goede kant op," Met name de door de gemeente geopende servi celijn biedt de dorpsraad mo gelijkheden. „Het is de ver antwoordelijkheid van de plaatselijke bevolking zelf iets te doen aan individuele zaken. Als dorpsraad richt je je op grotere dingen, die een grote groep mensen op de been brengt. Bijvoorbeeld de aanleg van een rondweg, de toegankelijkheid van win kels of de windmolens op de Delingsdijk." Intern hoeft de dorpsraad in de afgelopen twee jaar zeker een groeiproces doorlopen, vindt Obbink „We zijn voel wijzer geworden. Als je nog nooit mot een ambtelijk ap paraat. hebt gewerkt, moet je dat eerst leren zoeken en vin den. Je moet wegen leren ken nen en dat gaat. ons steeds be ter af De toekomst? ,,Ik denk dat de dorpsraad heel belangrijk is. maar het moet wel worden gedragen door de Éi Hpt beste huis is datgene, dat niets overtolligs verlangt en niets nodigs mist. Pittacue Zacht HET WEER In de avond en nacht plaatselijk mist. Min. temp. rond 7 graden. Overdag eerst wolkenvelden, maar geleidelijk van hel zuiden uit meer zon. Droog. Middag- temp. van 18 graden in het zuiden tot 14 graden op de Waddeneilanden. Zwakke tot matige zuidelijke wind, rond kracht 3, aan de kust aten toe vrij krachtig, 5. 2 SCHPHOL-DEBAT Minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat dreigt In Schiphol-debat met aftreden. 3 JUBILEUM 'Kijk eens met andere ogen naar Nederland', is het motto van twee eeuwen Rijkswaterstaat. 5 MUSICAL Leerlingen RSG Professor Zeeman staan aan vooravond opvoeringen musical. 11 NOMINATIES Werkgroep maakt nominaties voor eilandelijke sportverkiezingen bekend. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's RIJSWIJK (ANP) - De wijzers van de klok kunnen zondag weer een uur vooruit worden gezet. In de nacht van zaterdag op zondag gaat namelijk om twee uur de zomertijd in. De klok gaat op zondag 25 okto ber om 03.00 uur weer terug. Volgend jaar gaat de zomer tijd op zondag 28 maart in en eindigt op 31 oktober. In het jaar 2000 gaat de klok op 26 maart een uur vooruit en op 29 oktober weer een uur te rug. In 2001 is de begindatum 25 maart en de einddatum 28 oktober. De zomertijd is in 1977 ingevoerd. Sinds 1996 eindigt de zomertijd op de laatste zondag van oktober, daarvoor was het september. van 195,-- Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving 19,50 KWARTAALabonnementmetautomatischeafschrijving 52,50 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99,00 □"HALFJAAR abonnement zonder automatische afschri|vlng a ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving ƒ188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!) Naam Dhr./mevr Adres - Postcode Plaats Telefoon Geb.datum Handtek. Bij automatische atschrl|ving uw j bank-/gironummer vermelden 11 1 I Z Zend de bon in open envelop zooder postzegel oner Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie, Antwoordnummer 12,4300 VB Zierikzee

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1