1 DONDERDAG 26 MAART 1998 NR 26355 5 Leerlingen Schouwen-Duivelandse basisscholen plantten bomen in regio Groen geeft een goed gevoel Na het werk in de Slotstraat gingen de kinderen naar de Heshuijzenstraat waar bo men geplant en andere ge knot moesten worden. Bijzondere dag ,,De vierde woensdag in maart is een bijzondere dag. Dan worden er bomen ge plant en dat is belangrijk. Dan zie je overal mannen met karretjes met bomen rijden en zie je overal vrouwen met tasjes en dozen aankomen. Dat zijn de vrouwen van de werkgroep schoolbiologie. Het is van belang die boom- plantdag, want elk jaar gaan er toch nog steeds meer bo men weg dan erbij komen." Die woorden sprak hoofd van de afdeling plantsoenen van de gemeente Schouwen-Dui- veland J. Doeswijk aan de Havenstraat in Zierikzee. Hij gaf aan te hopen, dat de bomen die de schoolkinderen daar planten goed zullen groeien en de jeugdige plan- ters ze zelf groot zullen zien worden. Overigens kunnen bomen een schakel tussen ge neraties vormen, zo gaf Does- wijk aan. Smoesje Doeswijk heeft na jaren nu geen directe bemoeienis meer met de organisatie van de boomplantdag. Rita de Ligt, lid van de pro vinciale commissie boom plantdag, had hem met een smoesje naar de plantplek ge lokt. Bedoeling was hem kort te huldigen voor vijftien jaar enthousiaste inzet voor de boomplantdag, zowel in ge meentelijk als in provinciaal verband. Zij benadrukte, dat er mede dankzij de inzet van Does wijk de afgelopen jaren drie duizend bomen in Zeelafiu zijn geplant. Namens de provinciale com missie boomplantdag bood de Ligt hem een mooi tinnen beeldje, voorstellend een planter, aan. Directeur A. van Oosterom en zijn leerlingen van de Jan Wouter van den Doelschool, die woensdagochtend als eer sten aantraden voor het plan ten van de bomen in Zierik zee, voegden daar nog wat aan toe. Zij overhandigden Doeswijk en een boeket bloe- Bovendien hadden alle kin deren van groep acht een ge dicht voor hem gemaakt. Alle gedichten waren samenge voegd in een mooie groene bundel, die Lennart van der Male mocht overhandigen. Hij omlijstte die overhandi ging ook met een gedichtje, waarvan de kern was: 'Be dankt, meneer Doeswijk, bedankt. Dat u samen met ons zoveel bomen hebt ge plant.' „Het gaat vandaag om de boomplantdag hoor, ik ben maar bijzaak," sprak Does wijk wat beduusd van deze plotselinge huldeblijken. Hij zei ze overigens wel zeer op prijs te stellen. Essen en iepen Na deze korte plechtigheid ging de eerste boom dan toch de grond in: een es. Een zo zouden er woensdagochtend nog 29 volgen, evenals vijftig iepen. W. de Visser van de afdeling plantsoenen liet desgevraagd weten, dat er bewust voor de ze twee soorten op deze plek aan de Havenstraat is geko zen. Er zijn de laatste tijd ten ge volge van de iepziekte heel veel iepen op Schouwen-Dui- veland verdwenen. Er be staat goede hoop, dat het soort iepen, dat woensdag werd geplant, resistent is. Ie pen groeien snel, maar heb ben een relatief korte levens duur. „Essen worden ouder," vol gens De Visser. „Die worden minstens zestig a tachtig jaar en veellicht nog ouder." De essen en iepen in Zierik zee werden bij toerbeurt ge plant door leeringen van alle basisscholen. Na afloop van het planten kregen zij namens de gemeente een appel en een button en maakten zij onder leiding van vrijwilligsters van de werkgroep schoolbiologie een educatieve wandeling. Bomen werden ook geplant in de kernen Noordwelle, Scharendijke, Ellemeet, Kerkwerve, Zonnemaire, Noordgouwè, Nieuwerkerk, Sirjansland, Ouwerkerk en Oosterland. Tekst: AliPankow Piet «leemans Esme Soesman Foto's: Marieke Mandemaker Meten en passen. In Brouwershaven gingen de planters zorgvuldig te werk. EFwerd driftig gewerkt op verschillende plaatsen in de regio, al keken even zoveel mensen alleen maar toe. SCHOUWEN-DUIVELAND - „Je ziet ze elke dag, maar je staat er eigenlijk nooit bij stil hoe nuttig bo men zijn. En er is meer dan dat. Groen geeft altijd een goed gevoel." Met deze woorden opende wethou der D. van der Wekken gisterenmorgen de Nationale Boomfeestdag. Dat deed hij aan de Constantijnweg "in Renes^e, waar leerlingen van OBS 't Staepel'of eèn spa in de grond staken. Ook elders op Schouwen- Duiveland werden bomen geplant. In Renesse gingen, onder •meer door de inspanning van de wethouder, sierperen en veldesdoorns de grond in. „In deze hele wijk staan de zelfde bomen, die vullen el kaar goed aan. Ook kijken we of ze bij de bebouwing passen en hoeveel onderhoud bomen kosten. In feite is er de afgelopen jaren een beetje een zwaai gemaakt naar de meer gecultiveerde boom," vertelt hoofdopzichter cul tuurtechniek S. de Feijter "over de bomenkeuze. AI zeventien jaar lang is hij 'bij de gemeente werkzaam. .„En boomfeestdag vormt nog steeds een hoogtepunt van het jaar. De waarde van .zo'n dag blijft heel lang be houden. Kinderen herinne ren zich dit over tien jaar nog steeds," denkt De Feijter. Activiteiten Dat komt mede door de speciale activiteiten die .rondom Boomfeestdag wor den georganiseerd. Werd in vroeger tijden rap •een boompje geplant, de leer lingen van de meeste scholen beleven de plantdag anno -1998 aanmerkelijk intensie ver. „Van te voren hebben we uit- vóerig gesproken over het hut van bomen in de maat schappij en bijvoorbeeld over soorten bomen. In het natraject bespreken we uit voerig wat er tijdens de wan deling allemaal was te zien. Er zijn raakvlakken met ver schillende vakken," om schrijft directeur P. Stal van 't Staepelhof de huidige aan pak in het onderwijs. De educatieve wandelingen, begeleid door natuurmoeders van de Werkgroep Schoolbio logie, werden door een aantal scholen gemaakt. Onder meer door leerlingen van OBS de Kirreweie in Burgh-Haamstede. Na het boomplanten trokken leer lingen jn kleine groepjes door het dorp, voorzien van een werkboek toegespitst op de naaste omgeving. De jeugdige wandelaars maakten, naar aanleiding van de natuur die er te zien is, opdrachten. Zo moesten zij bijvoorbeeld het aantal groenblijvers in de omgeving van de Bewaer- schole tellen en kenmerken van de berk benoemen die bij de slotgracht van Slot Haamstede groeit. „Als we dit doen hoeven we .tenminste niet te rekenen," zeggen Kees, Erik, Robbert en Joost uit groep 8. Voordeel Nicolien, Tessa, Daniëlle en Lieske - eveneens uit groep 8 - vinden dat ook een groot voordeel. Maar daar naast hadden ze het tijdens het wandelen vooral ook goed naar hun zin. De leerlingen uit Zierikzee leken zich prima te vermaken tijdens de boomplantactiviteit. „Het is heel leuk en we horen veel dingen die we nog niet wisten," vertellen zij. De meiden luisterden dan ook intensief naar natuurmoe ders Evelien Jorissen en Mar griet Smits. Andersom viel er overigens eveneens iets te le ren. „Hé, een nagemaakte den nenboom," reageerde Nicolien op de voor de Bewaerschole groeiende taxus. Andere kijk In Brouwershaven werden linden geplant op de Noord- wal en de Zuidwal door leer lingen van respectievelijk CBS De Schouw en OBS De Schoener. Wij hebben er tevoren op school tijdens de lessen ook aandacht aan besteed," ver telt M. Biesma, directeur van De Schouw. „We hopen dat de kinderen daardoor toch een andere kijk op bomen krijgen." Medewerkers van de gemeen te hadden tevoren de plantga- ten al gemaakt. „Want dat zou veel te zwaar zijn voor de kinderen om met de hand te doen," aldus één van de gemeentewerklieden. Samen met zes collega's maakte hij woensdagmorgen een tournee langs verschil lende kernen om de kinderen te assisteren bij het planten van bomen en om het plant- materiaal aan te voeren. „We hebben veel aan de voor bereiding gedaan en we doen ook de nazorg. Ik denk dat we vanmiddag nog wel even zoet zijn met het plaatsen van steunpaaltjes en het vastmaken van de boomban den." In de Boswachterij Wester- schouwen had bosbeheerder Staatsbosbeheer voor aan voer van het plantmateriaal gezorgd. Driehonderd eiken moesten daar de grond in. Voor dat doel reisden 27 leer lingen van OBS De Meerpaal samen met schooldirecteur A. Fluyt per bus vanuit Brui- nisse naar Westerschouwen waar ze ontvangen werden door boswachter L. van der Weele. Het planten van eiken in de Boswachterij is onderdeel van het beheersplan. Daarin staat dat het bos op termijn voor de helft uit loofhout en voor de helft uit naaldhout bestaat. Niet alleen krijg je zo een meer gevarieerd bos, zo legde Van der Weele de Bruse schoolkinderen uit, maar ook voorkom je dat de bodem uitdroogt. „Naaldbomen onttrekken ook in de winter water aan de bodem, en eiken doen dat niet," hield hij zijn jeugdig gehoor voor. Na een wandeling van zo'n tien minüten konden de kin deren aan het werk. Ze wer den opgedeeld in teams van twee planters. Eén droeg de bomen en de ander de schop. „Wel goed recht hé," maande een van de kinderen zijn as sistent die vervolgens gewil lig het zestig centimeter lan ge eikje iets verschikte. Van der Weele verwacht dat ongeveer 20 procent van het plantgoed niet aanslaat. „We hebben hier al eerder eiken geplant en toen ging het ook zo.". Kastanje In Dreischor waren leerlin gen van OBS De Klimop ac tief tijdens de boomfeestdag. Aan de Slotstraat werd een forse kastanje geplant. Een plechtig tintje werd aan het planten daar gegeven door het voordragen van een gedicht waarin een hoofdrol voor bomen was weggelegd. „Laat het een beetje jullie boom zijn," gaf één van de begeleiders de jeugdige plan ters mee, alvorens daadwer kelijk een begin werd ge maakt met het dichtmaken van het plantgat. Dat ging behoorlijk fanatiek hetgeen één van de mensen van de dienst'gemeentewer ken de kreet 'Hé, niet in mijn schoenen, 't Moet in het gat' ontlokte. Wethouder D. van der Wekken verzorgde de officiële opening van Boomfeestdag. Samen met Rehesser leerlingen plantte hij een boompje aan de Constatijnweg. Bomen vormen ook schakels tussen verschillende generaties. In Dreischor keek de oudere ge neratie toe op de werkzaamheden van de jeugd. '1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 5