Britten ontdekken Zeeland Centraal meldpunt voor zwerfvuil is noodzaak Raad op de bres voor Midden-Zeelandroute Reclamebord De Val nog even gedoogd AGENDA 'Onaanvaardbare bereikbaarheid' Aantrekkende economie, sterk pond en prijzenslag Kanaaltunnel 'Anders krijg je paniekvoetbal' Wethouder wil meer begrip voor problemen gemeente Spreekuur van het FNV Net in schroef Geslaagden thuishulp A STREEKNIEUWS 'We lijden hierdoor schade' Zwerfvuïlproject verdient structureel vervolg DONDERDAG 26 MAART 1998 NR 26355 3 ZIERIKZEE - De gemeenteraad van Schouwen-Dui- veland vindt dat de provincie op het verkeerde spoor zit voor wat betreft de keuze om geld uit te trekken voor verbetering van de Dammenroute in plaats van de Midden-Zeelandroute. ZIERIKZEE - „Als u steeds politieke druk blijft uitoefenen, krijgt de organisatie geen rust om zich verder te ontwikkelen en dan krijg je paniek voetbal." Met die woorden riep wethouder G. J. van der Salm de gemeenteraad gisteravond op meer begrip op te brengen voor de problemen bin nen het gemeentelijk apparaat. Zeeland is momenteel populair onder Britse vakantiegangers. Dat komt onder meer door de gunstige koers van het Britse pond, maar ook door goede promotie. Gisteravond werd in Port Zélande een 'poolparty' gehouden voor 250 Britse reisagenten. (Foto: Marieke Mandemaker) SCHARENDIJKE/MIDDELBURG - De aantrekken de economie onder Blair, de Kanaaltunnel en de hoge koers van het Britse pond. Het Bureau voor Toeris me Zeeland waagt zich aan een voorzichtige schat ting van veertig tot vijftig procent meer Britse ,toe- risten dit jaar. De Britten ontdekken Zeeland. In een raadsbreed gedragen motie sprak de raad gisteren haar afkeuring uit over de keuze van de provincie voor de Dammenroute ten koste van de N256 tussen Goes en Zierikzee en het gedeelte van de N59 vanaf Zierikzee rich ting Bruinisse. De provincie zegt geen geld te hebben voor het oplossen van knelpunten op de N256 en stelt voor de maximumsnelheid op die weg terilg te brengen van 100 naar 80 kilometer per uur en de rij banen op de Zeelandbrug zou den versmald worden door het aanbrengen van betonnen barriers die de huidige vang rails moeten vervangen. De voorgestelde aanpassin gen hebben volgens de ge meenteraad 'zéér grote nega- Van der Salm reageerde met die - bijna emotionele - op roep op kritiek vanuit de politieke fracties op het functioneren van met name de afdeling financiën van de gemeente. Zo zijn er proble men met betrekking tot de aanslag Onroerende Zaak Belasting (OZB) en de aan slag reinigingsrechten. In beide gevallen is - door al lerlei omstandigheden - een enorme achterstand ont staan. Om de problemen op te lossen wil het college in totaal 474.000 gulden uit-, trekken voor een tijdelijke uitbreiding van het perso neel op die afdeling. De problemen kwamen de wethouder eerder tijdens een vergadering van de commissie AIZ op felle kri tiek van zo'n beetje alle fracties te staan. Tijdens de gemeenteraadsvergadering gisteren in Zierikzee deden ze het nog eens dunnetjes over. Belangrijkste verwijt aan het adres van de wet houder is dat deze de raad te laat zou hebben geïnfor meerd. Hij had, zo was de algemene opinie, veel eer der aan de bel moeten trek ken. Alle kwalificaties pas seerden tijdens de raads vergadering nogmaals de revue: 'Node akkoord', 'tan denknarsend akkoord', 'ge voel van machteloosheid' en 'onvermogen om iets aan de problemen te doen.'. Alleen PvdA'er A. van den Berge nam het voor de wethouder op. „De wethouder was wel ZIERIKZEE - In het Multi Functioneel Centrum in Zie rikzee vindt woensdag 1 april het gratis spreekuur van de FNV plaats. Dit spreekuur duurt van 10.00 tot 12.00 uur. Leden kunnen hier met al hun problemen te recht. Bij ziekte of geen ver voer is het ook mogelijk een afspraak thuis te maken. Zo'n afspraak kan worden ge maakt via telefoon 414263. SCHOUWEN-DUIVELAND Reumafonds De reuma-collecte heeft in Oosterland 887,70 gulden op gebracht. In Nieuwerkerk werd 1017,40 gulden opge haald. Ook in Kerkwerve werd vorige week gecollec teerd. Hier bracht dat 369,95 gulden op. Dreischor deed een duit in het zakje met 968, 85 gulden. HAAMSTEDE Geslaagd Oud-dorpsgenoot Suzan Scheele is aan de Hanze Hoge School in Groningen geslaagd voor de HBO-opleiding Over heidscommunicatie en Voor lichting. tieve gevolgen voor de econo mie en de werkgelegenheid in het noordelijk, deel van Zee land. Ook vreest de raad dat de bereikbaarheid van dat deel van Zeeland 'onaan vaardbaar zal verslechteren'. Enig begrip voor de stand punten van de provincie ont breekt bij de Schouwen-Dui- velandse gemeenteraad. „De provincie zelf categoriseert de N256 als een stroomweg," aldus Van den Berge. Hij stel de tijdens de gemeenteraads vergadering dat de keuze van de provincie voor de Dam menroute vooral een financië le keuze is. De motie werd - na enige uitleg van Van den Ber ge - door de complete raad on dersteund en door het college overgenomen. degelijk op tijd," stelde hij. D66-woordvoerder J. van der Veer was het daar abso luut niet mee eens. „De vraag is of de wethouder iets te verwijten valt. Vol gens mij wel degelijk. Hij heeft de gemeenteraad wel degelijk te laat geïnfor meerd. Of kwam hij er toen pas achter?," vroeg Van der Veer zich hardop af. In het laatste geval, zo voegde hij er aan toe, kan men twij felen aan de vakbekwaam heid van de wethouder," na gelde Van der. Veer Van der Salm aan de schandpaal. Dat kwam hard aan bij de wethouder maar hij sloeg in niet mis te verstane bewoor dingen terug. Allereerst stelde hij vast dat in zijn vi sie de suggestie dat de ge meente niet goed zou func tioneren volkomen onte recht is. „We zitten midden in een fusieproces en je kunt niet verwachten dat er in 14 maanden een geoliede orga nisatie staat. Ik vind dat de raad daar begrip voor moet hebben en ik vind dat Van der Veer daar wel heel wei nig begrip voor toont. Het verwijt dat hij de raad te laat zou hebben geïnfor meerd wierp Van der Salm verre van zich. „Ik heb de raad meermalen geïnfor meerd. Ik heb een aantal ke ren geprobeerd alles uit te leggen, maar Van der Veer lijkt wel horende doof eri ziende blind. Op deze ma nier schieten we weinig op." OUDDORP - De bemanning van de reddingsboot De Zee manspot verleende woens dagnacht hulp aan de Oud- dorpse kotter OD 3. Het net van het schip raakte bij de SAM-boei vast in een wrak. Bij pogingen om vrij te ko men kwam het net in de schroef terecht. De Zeeman spot trok de kotter vrij van het wrak en sleepte het naar de haven van Stellendam. Duikers zullen proberen de schroef weer vrij te maken. SCHARENDIJKE Reuma-collecte De actie voor het Nationaal Reumafonds die in de week van 16 tot en met 22 maart is gehouden, heeft in Scharen dijke 1005, 95 gulden opge bracht. De opbrengst komt onder meer ten goede aan weten schappelijk onderzoek, aan gepaste vakantiereizen en voorlichtingsactiviteiten. BRUINISSE Collecte De collecte voor het Natio naal Reumafonds heeft in Bruinisse 2.369,20 opge bracht. De Gran Dorado Group, waarvan het park Port Zélan- de in Scharendijke deel uit maakt, constateert een forse groei in het aantal Britse gas ten. De omzet die de bunga lowparken door de Britse be- Schouwen-Duiveland is scho ner geworden maar als dat zo moet blijven moet er een structureel vervolg op het project komen, zo luidt een andere conclusie van de eva luatie. In totaal werd sinds de start van het project in ok tober 1997 27^ kubieke meter zwerfvuil opgehaald. Door mensen van Staatsbosbeheer en de politie werden zoveel mogelijk locaties op Schou- wen-Duiveland waar stort plaatsen waren ontstaan be zocht en probeerde men de eigenaren ertoe te bewegen actie te ondernemen om het afval op de juiste wijze af te voeren. In één geval was een aanschrijving van de gemeen te nodig om de eigenaar van zoekers genereren, is de laat ste jaren steeds nagenoeg ver dubbeld. Vorig jaar werd een omzetstijging van 83 procent genoteerd en ook dit jaar zijn de vooruitzichten goed. In het eerste kwartaal werd reeds een 'stortplaats' te dwingen de rommel op te ruimen. In een ander deelproject werd gekeken naar bouw- en sloop afval op bouwplaatsen. Van de 26 locaties die onderzocht werden bleken 15 in orde. Dat betekende niet dat er overal een container aanwezig was, maar dat er wel op een ade quate manier werd omgegaan met het afval. Op zes plaatsen werden onrechtmatigheden geconstateerd, maar na waar schuwingen werd de boel in orde gemaakt. In het evalu atierapport wordt gepleit voor een verplichting tot het plaatsen van een afvalcontai ner op een bouwplaats. Een belangrijk knelpunt is 107 procent meer omgezet dan in dezelfde periode vorig jaar. De oorzaak hiervan zoekt Gran Dorado in de eerste plaats in de gunstige koers van het Britse pond. Maar ook promotiecampagnes wer pen hun vruchten af. Verder biedt Gran Dorado een op de Britse markt afgestemd ar rangement. PR-medewerk- - ster I. van der Poort van Port Zélande: „In het arrangement zit een weekeinde Zandvoort het illegaal dumpen van afval in gemeentelijke containers - bijvoorbeeld bij jachthavens - gebleken. Zowel particulie ren als bedrijven maken zich daar schuldig aan. „En dat kost de gemeente erg veel geld," aldus wethouder G. van de Velde-de Wilde. Zij wil dat in de Algemene Plaatse lijke Verordening (APV) mo gelijkheden worden opgeno men om het illegaal dumpen aan te pakken. Ook een aandachtspunt is het foutief aanbieden van afval. Veel mensen denken dat grof huisvuil niet apart hoeft te worden aangemeld en zetten het naast de rolcontainer. In het centrum van Zierikzee wordt alleen op vrijdag vuil opgehaald, dus moeten de me dewerkers het grof vuil wel meenemen. Anders zou het in houden dat ze op zaterdag te rug zouden moeten komen om het op te ruimen. Overwogen wordt om op een andere dag het huisvuil op te gaan halen. „Er kan dan adequater wor den opgetreden tegen perso en vervolgens een midweek bij ons. Alles inclusief ver voer per ferry en trein. Ver der zijn de parken goed inge richt op Engels bezoek. Alle teksten, bijvoorbeeld de menukaarten, zijn in het En gels gesteld. Tenslotte zijn er typische Britse dingen te doen als een bowlingtoer- nooi, darts en snooker." De Engelse gasten genieten volgens Van der Poort merk- ,baar van de hoge koers van hun munteenheid: „Ze spen deren veel geld. Een biertje is nen die huisvuil onaange meld aan de weg zetten of op een verkeerde'wijze aanbie den," aldus het evaluatierap port. S amen werking Alle bij het project betrokken partijen - gemeente, water schap en politie - zijn tevre den over de resultaten van het project. „Ik heb veel en thousiasme gezien bij de men sen die bij het project betrok ken waren en dat is voor een belangrijk deel debet aan het succes," aldus wethouder Van de Velde. Ook C. Priem, chef van de werkeenheid Schouwen-Dui- veland van de politie toonde zich tevreden. „Bij de politie werd dit project breed gedra gen. Ik ben overtuigd van het nut." Eenzelfde geluid kwam van L. Klompe van Water schap Zeeuwse Eilanden. „Ik hoop dat dit een positieve uit straling richting provincie zal hebben." Hiermee wijkt de provincie af van de eis die eerder was gesteld om alle reclamebor den voor februari van dit jaar weg te halen. Reden is dat de restauranteigenaren, het echtpaar Scheermeijer, een verbouwing op stapel heeft staan. „Het is natuurlijk on zin als ze eerst dat bord weg moeten halen, terwijl daarna een verbouwing gaat plaats vinden." bevestigt een pro vinciaal medewerker desge vraagd. De exploitanten zijn niet blij met het provinciaal borden- beleid. „Wij hebben al drie borden weggehaald en dat be tekent voor ons heel veel. We in hun ogen extreem goed koop en ze zijn voor dit com plete arrangement minder geld kwijt dan voor een week je in een Engels bungalow park." De waarnemingen van Port Zélande worden bevestigd door directeur R. ter Heide van het Buro voor Toerisme Zeeland. „Je ziet nu al verras send veel Engelse nummer borden op straat," stelt hij te vreden vast. Maar volgens ter Heide is het niet alleen het dure pond dat de Britten trekt. „Het gaat economisch wat beter in Engeland. Ook het effect van de Kanaaltun nel moet niet worden onder schat. Tussen de ferry's en de tunnel wordt momenteel ont zettend gestunt met de prij zen. Als je daar, zoals Gran Dorado, met een goed verhaal in de juiste media op inspeelt, heb je meteen effect." Cijfermateriaal heeft Ter Heide nog niet. Maar hij waagt zich aan een geschatte stijging van veertig tot vijftig procent van het aantal bezoe kers uit Brittannië. Opzien barend is dat nu ook weer niet. Nog steeds is veertig procent van het aantal toeris ten in Zeeland afkomstig uit het buitenland. Negentig pro cent hiervan zijn Duitsers. Verheugend is weer wel dat de inwoners van Albion aan merkelijk meer spenderen dan de Duitsers. Ter Heide: „Italianen en Spanjaarden geven nóg meer geld uit. Maar dat zet in zijn totaliteit nog geen zoden aan de dijk." 'Poolparty' Ter promotie van het Zand- voort-Zeelandarrangement had Port Zélande de afgelo pen dagen 250 Britse reis agenten te gast. Die hebben een indoor-sportprogramma afgewerkt en in groepen fiets tochten in de omgeving van Scharendijke gemaakt. Gis teravond was er een afslui tende 'poolparty' in het zwembad van het vakantie park. GOES - Alle 21 medewerkers van de Oosterschelde Thuis zorg die deelnamen aan het examen voor thuishulp A zijn geslaagd. Met deze opleiding wil Oos terschelde Thuiszorg de kwa liteit van het werk verbete ren en het professionele karakter van de huishoudelij ke zorg verhogen. In de oplei ding is veel aandacht voor het werken met richtlijnen. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe de zelfstandigheid van de cliënt kan worden behouden en problemen vroeg kunnen worden gesignaleerd. Veel aandacht is er voor de onder steuning van mensen uit de omgeving van de cliënt die bij de zorg zijn betrokken. Thuis hulpen A bieden vooral huisT houdelijke zorg bij ouderen, langdurig zieken en gehandi capten. De geslaagden krij gen vrijdag 27 maart uit han den van algemeen directeur D. van Zwoll het bij het exa men horende certificaat uit gereikt. RODE KRUIS BRUINISSE - De jaarverga dering van de afdelingen Dui- velahd en Bruinisse van het Rode Kruis begint maandag 30 maart in het dorpshuis in Bruinisse om 20.00 uur en niet om 19.30 uur, zoals in de krant van dinsdag werd ge meld. lijden hierdoor veel schade. Normaal is het 's ochtends hardstikke druk met koffie drinkers, nu zit er bijna nie mand meer," zegt mevrouw J. Scheermeijer over de strop. In de nieuwe situatie mag het restaurant zichzelf wel via een bord kenbaar maken, mits dat bord tegen de gevel is geplaatst. Het bord staat nu nog op het dak. Ook zijn alle borden langs de toeloop wegen verwijderd. Door de begroeiing zomers en de snel heid waarmee de automobi listen voorbijrazen, is het res taurant volgens de eigenaren nauwelijks als zodanig her kenbaar. Donderdag 26 maart Zierikzee Camaretten. Theater Mon- dragon. 20.00 uur met vooraf gaand om 19.00 uur inleiding over ontwikkeling cabaret in Nederland. Bijeenkomst afdeling Zee land Crohn en Colitis Ulcero sa Vereniging. MFC. 19.30-22.00 uur. Burgh-Haamstede Zeeuwse vertelavond. Slot Haamstede. 20.00 uur. Renesse Presentatie discussienota structuurvisie. Dorpshuis. 19.30 uur. Brouwershaven Vergadering Commissie AIZ; stadhuis; 19.30 uur. Oosterland Bijeenkomst NBvP afdeling Duiveland in Oosterhof. 19.30 uur. Vrijdag 27 maart Zierikzee Computercursus Windows '95 voor beginners in het MFC. 13.00 tot 14.30 uur. Voorjaarsvergadering van Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland in Theater Mondragon. 19.30 uur. Nieuwerkerk Lezing Russische evangelist Walodja Mamontov. Gebouw Salem, Molenstraat. 19.30 uur. Zaterdag 28 maart Zierikzee Concert Tröckener Kecks en Venus Fly Trap (voorpro gramma). Brogum. 22.00 uur. Burgh-Haamstede Hobby- en creatiefbeurs. Dorpshuis De Schutse. 10.00-16.00 uur. Renesse Muziekvereniging Luctor et Emergo zamelt oud papier in. Container aan de Dreef. 10.00-11.00 uur. Uitvoering muziekvereni ging Luctor et Emergo (voor donateurs). Dorpshuis. 20.00 uur. Dreischor Paaszangavond Woord en Daad. Hervormde kerk. 19.30 uur. Playback en karaoke mu ziekvereniging Crescendo. Dorpshuis. 20.00 uur Nieuwerkerk Inleveren oud papier. Ge bouw Salem, Molenstraat. 9.30-11.00 uur. Zondag 29 maart Zierikzee Prijsklaverj assen. Sportcafé Onderdak. 13.00 uur. Maandag 30 maart Zierikzee Begin groencursus Land schap, flora en fauna van Schouwen-Duiveland. De Driehoek. 20.00 uur. Ouwerkerk Schrijf avond Amnesty Inter national. Fam. Van Damme, Zwanenburgseweg 12. Aan vang 19.00 uur. Bruinisse Buitengewone algemene le denvergadering afdelingen Duiveland en Bruinisse Rode Kruis. Dorpshuis. 20.00 uur. Dinsdag 31 maart Burgh-Haamstede Openbare vergadering Dorpsraad Burgh-Haamste de. Dorpshuis de Schutse. 20.00 uur. Dreischor Paasmand maken bij Lies- beth Giltay. Molenweg 15. 19.30-21.30 uur. Donderdag 2 april Zierikzee Workshop bloemschikken van SKW De Lichtboei in het MFC. 14.00-16.00 uur. Vrijdag 3 april Zierikzee Openbare fractievergadering PvdA. Vergaderkamer 78, ge meentehuis. 15.00 uur. Lezing 'Van Cairo tot Kaap stad', festival Gekleurd Schouwen-Duiveland in het MFC. 20.00 uur. Uitvoering verkorte versie Mattheus Passion J. S. Bach door koor Quodlibet. Nieuwe Kerk. 20.30 uur. Nieuwerkerk Jaarvergadering/huldigings avond FN,V afdeling Duive land. Dorpshuis. 20.00 uur. Zaterdag 4 april Zierikzee Live-muziek en infostands onder De Beuze, festival Ge kleurd Schouwen-Duiveland. 14.00 uur. ZIERIKZEE - De eigenaren van restaurant De Zee landbrug langs de Weg naar de Val in Zierikzee mo gen het bord dat op het dak staat tot eind december laten staan. De tweede groep Nieuwsbodereizigers ver trok vanmorgen in alle vroegte. In de loop van de middag arriveert het gezelschap in eindbe stemming Brighton na een bezoek aan Bodi- um Castle. Na een driedaags verblijf in de Britse badplaats kereD de deelnemers aan de Nieuwsbodereis weer huiswaarts. Vanmor gen in de bus werd konden chauffeur R. van de Voorde, Nieuwsbode-hoofdredacteur T. van den Nouwerland en enkele Nieuwsbode- reiszigers zichzelf op de radio horen. De regio nale omroep reed een eindje mee. (Foto: Marijke Folkertsma) ZIERIKZEE - Er moet een centraal meldpunt komen waar burgers vondsten van zwerfvuil kunnen mel den. Dat is één van de belangrijkste conclusies uit de evaluatie van het Zwerfvuilproject 1997 op Schou wen-Duiveland. De deelnemers zijn tevreden over de resultaten van het project, maar teleurgesteld over het gebrek aan interesse bij de provincie.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 3