Dagkaart voor de kustlijn sirwnr» Koningskoppel op tournee door Schouwen-Duiveland 4t Emotioneel afscheid CD A-er Hack-Engel r ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Erepenning voor Kloet avondje DOOR DAGKAART OOK DAG CENTEN? dé krant van schouwen - duiveland! Schade door klapband Maltatunnel krijgt aandacht 'Mister Jèn' gaat door Auto in de zee ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DONDERDAG 26 MAART 1 998 1 53e JAARGANG NR 26355 Gemeenteraad torpedeert parkeervoorstel van college WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1797-1889 temic Een suggestie? Een intiem diner la carte of het sublieme maandmenu met daar na een gezellige afsluiter in het café. Deze vrijdagen zaterdagavond met sfeervolle Zuid Amerikaanse live muziek van Latin Connection Een gezellige avond uit? U bent welkom in De Zeeuwse Stromen! Duinwekken 5 Renesse Reserveren: 0111 462040 Het is een zeldzaamheid dat de meerderheid zich verklaart voor hetgene het gezond verstand aanraadt. Jacob Vosmaer A Om gezondheidsredenen: ZIERIKZEE - „Vergeet vooral het sociale gezicht niet." Met dit advies nam CD A-raadslid mevrouw M. Hack-Engel gisterenavond tijdens de raadsvergade ring in Theater Mondragon afscheid van haar politie ke collega's. Wegens ernstige gezondheidsproblemen staakt zij haar werkzaamheden voor"de raad. Met veel verdriet, zo bleek uit zorg, vooral ook voor ouderen haar woorden. „Het gaat me en mensen met een handicap, zeer aan het hart, maar het is En zo hebben we je hier later niet anders. Mijn wens is dat ook leren kennen," vatte As- jullie zo'n fijne ploeg blijven selbergs haar inbreng samen, en dat het de gemeente wel „Met een grote bescheiden- ga," sprak ze geëmotioneerd, heid, maar in discussies wel Haar man, W. Hack, was vasthoudend. En je hebt nooit eveneens naar Zierikzee af ge- je afkomst verloochend," al- reisd ter ondersteuning. Ge- dus de burgervader, zamenlijk namen ze vooraf gaand aan de vergadering Mevrouw Hack bedankte be- afscheid van haar collega's, halve haar fractiegenoten, „Ik denk dat je een heel ande- ook de inwoners van Schou-' re voorstelling hebt gehad bij wen-Duiveland en het ge- de installatie. Je voelde je meentelijk personeel, hier bestuurlijk, maar zeker ook als mens goed thuis," sprak burgemeester J. Assel- bergs het scheidend raadslid BOETES toe. GOES - De politie heeft don- Evenals de twee andere spre- derdag omstreeks 1.45 uur tij kers C. Legemaate - namens dens een routinecontrole op het CDA - en raadsnestor J. de Beestenmarkt in Goes een Roukema bedankte hij Hack 25-jarige man uit 's-Graven- voor de menselijkheid die zij, polder aangehouden, die nog sinds haar politieke loopbaan 243,75 gulden aan boetes in 1994 in de raad Wester- moest betalen. Zijn auto werd schouwen begon, wist in te in beslag genomen. Later brengen. „Je manifesteerde kwam de man naar het poli- je als iemand met een sterke tiebureau om de boetes te be- maatschappelijke betrokken- talen, waarna hij zijn voer- heid en met een enorm warme tuig weer terug kreeg. Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving 19,50 KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving 52,50 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving 188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! Naam Dhr./mevr Adres Postcode Plaats: Telefoon Geb.datum:.. Handtek. Bij automatische afschrijving uw bank-/gironummer vermelden: DDL Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. Antwoordnummer 12.4300 VB Zierikzee. 2 GOUDSTIKKER Erven joodse kunsthandelaar Goudstikker stappen naar de rechter. 3 BRITSE TOERISTEN Het Bureau voor Toerisme schat dat dit jaar veertig a vijftig procent meer Britten Zeeland bezoeken. 5 BOOMFEESTDAG Leerlingen basisscholen planten in kader van Boomfeestdag bomen op Schouwen-Duiveland. 7 SCHAATSEN Hartverwarmende thuiskomst Leon van der Wielen na recordraces Calgary. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Bewolkte dag HET WEER In de nacht op veel plaatsen regen. Min. temp. rond 6 graden. Overigens droog weer met wolken velden. Middagtemp. van 9 graden op de Wadden tot 12 graden in het zuiden. Zwakke tot matige zuidwestenwind, rond kracht 3, aan de kust af en toe vrij krachtig, 5. ZIERIKZEE - Nog dit seizoen wordt langs de kustlijn in de Westhoek, met uitzondering van de Rampweg, een dagkaart voor parkeerders ingevoerd. De prijs voor deze kaart bedraagt zes gulden. Het parkeerta rief voor losse uren blijft onveranderd. Met dit be sluit torpedeerde de raad gisterenavond tijdens de gemeenteraadsvergadering het voorstel van B&W om het parkeerbeleid tot nader onderzoek aan te houden. Of de aanpassing van betaal automaten langs de kust tech nisch gezien te realiseren is voor 15 mei is nog maar de vraag. Wethouder C. Veerhoek, die expliciet aangaf zeer weinig te voelen voor het door de raad gelanceerde amende ment, hield dat in het mid den. „Dan moeten de zaken gelijk in gang worden gezet, waardoor de organisatie weer sterk zal worden belast. En ik weet ook niet zeker of het op tijd lukt," probeerde hij de aanwezigen op andere ge dachten te brengen. Met uit zondering van J. Roukema en J. van de Berge (beiden RPF), A. van de Berge en E. Over- bosch-de Rêiger (beiden Pv dA) en het voltallige college lukte dat Veerhoek echter niet. De financiële argumenten die hij aandroeg mochten even min baten. Met de aanpassing van automaten is 25.000 gul den gemoeid. Wordt daar een verhoging van het uurtarief tegenover gezet, betekent dat al snel een prijs van vijftig cent per uur. „Want 0,375 is niet echt klantvriendelijk," aldus Veerhoek. „Daarnaast moet je meenemen dat de ver- blijfstoerist het gelag betaalt. Het lijkt wel klantvriende lijk zo'n dagkaart. Ja, dat is ie ook. Maar alleen voor de dagtoerist," stelde hij. Voor de meeste fracties bleek ver hoging van de tarieven echter geen punt van discussie te zijn. „De tarieven moeten over het totaal ongewijzigd blijven. We vinden het ver haal over winst of verlies niet goed onderbouwd. Winst zien we vooral in de vriendelijk heid naar de toerist toe," ver woordde H. Coomans (WD) de mening van de fracties die het amendement ondersteun den. „Ik vind het geen goed voor stel, want de financiële conse quenties zijn absoluut niet te overzien. Als er tekorten wor den behaald, wil ik daar dus ook niet verantwoordelijk voor zijn. Dat ligt bij de ge meenteraad. Het college blijft bij het eigen voorstel," zette Veerhoek zijn stand punt uiteen. Wat B&W betreft zou de discussie over de in voering van een dagkaart en eventuele aanpassing van ta rieven over de zomer heen moeten worden getild. „De sturingsgevolgen zijn nu ook nog niet goed te overzien. Na de zomer moeten we een breed maatschappelijk debat opzetten en dan verder zien," NIEUWERKERK - Bij een eenzijdig ongeval dinsdag morgen op de N59 bij Nieu- werkerk werd een trekker met oplegger van een 31-jari- ge inwoner van Ridderkerk beschadigd. De bestuurder kreeg een klapband waardoor de vrachtwagen tegen een beton nen rand van een rechts van de weg gelegen pechstrook reed. Hierdoor klapte nog een band. DURE LAMP GOES - Een 40-jarige inwoner van Goes werd dinsdag om streeks 17.30 uur in de Hema in Goes betrapt op diefstal van een lamp ter waarde van 27,50 gulden. De man werd naar het politiebureau ge bracht waar hij een boete van 240 gulden moest betelen. Daarna kon hij naar huis. ZIERIKZEE - De verkeerssi tuatie in Malta-Oost, rondom het tunneltje onder de N59, wordt alsnog op de agenda ge plaatst van de commissie Ruimtelijke Ordening (RO). Wethouder C. Veerhoek zegde dit gisteren toe tijdens de raadsvergadering in theater Mondragon. Hij deed dit op aandringen van mevrouw R. Geluk (D66). „Ik zou het ple zierig vinden als dat hele tun- nelverhaal nog eens op de agenda wordt geplaatst, zo dat vïe er wat uitgebreider aandacht aan kunnen beste den." De kwestie werd aangeroerd door inspreker H. Asma, die zich over het - „ik moet zeg gen: omvangrijke" - dossier van mevrouw J. Dorsman had gebogen. „Dat zet je toch aan het denken," aldus As- ma. De dagkaart wordt niet langs de Rampweg ingevoerd, waar in verhand met de onveilige verkeerssituatie een dubbel uurtarief geldt. Ook de kernen blijven buiten schot, omdat je daar uitsluitend tijdelijk mag parkeren. (Foto: Marijke Folkertsma) lichtte Veerhoek dat stand punt toe. Dat de meeste raadsfracties daar heel an ders over dachten, was al naar voren gekomen in de commissievergadering waar de parkeerverordening eer der op de agenda stond. Een meerderheid sprak zich toen uit voor invoering van de dag kaart. In het raadsvoorstel gisteren bleek dit echter door B&W aan de kant te zijn ge schoven. Hoewel Roukema de klantvriendelijkheid van een dagkaart wel erkent, koos zijn fractie toch voor finan ciële zekerheid. De PvdA sloot zich aan bij het voorstel van het college om eerst con crete gegevens af te wachten. Dit standpunt was mede inge geven door de wens van de fractie opnieuw de Rampweg te willen bezien. „Het was destijds een bewuste keuze de tarieven daar hoger te leggen, vanwege de verkeersveilig heid. We zouden eigenlijk nog eens moeten kijken of parke ren op de Rampweg wel moet worden toegestaan," vond PvdA-er Van de Berge. Veer hoek beloofde dit gegeven mee te nemen in de nazomer evaluatie. In het amendement van de raad werd de Ramp weg niet inbegrepen. De dag kaart zal hier dus niet geldig zijn. „Ik dacht misschien een bloemetje te krijgen, maar zo'n ver-1 rassing had ik nooit verwacht." Zierikzeeënaar J. Kloet van de EHBO-vereniging Middenschouwen kreeg gisteren in het, dorpshuis van Kerkwerve een erepenning opgespeld. Boven dien kreeg hij de titel erelid, als eerste en enige, toegewezen. Al vijfentwintig jaar is Kloet actief voor de EHBO en nog steeds verzorgt hij lessen bij onder meer Onderdak en Zeelan- dia. Met een smoesje werd Kloet naar Kerkwerve gelokt, zoge naamd om de laatste les van het seizoen bij te wonen. Toen zijn vrouw en twee dochters opeens hun gezicht lieten zien, ging het alarmbelletje bij hem rinkelen. „Ik vond het heel leuk dat zij ook bloemen kreeg, voor alle avonden dat ik niet thuis was," relativeert Kloet zijn eigen onderscheiding. Met groot plezier kijkt hij op z'n werkzaamheden terug. „We zijn met niks begonnen. Toen we een reanimatiepop nodig hadden, hebben we met z'n allen kerststukjes gemaakt. Dat was hart stikke leuk, ik ben ook echt een verenigingsmens," laat Kloet weten. (Foto: Marieke Mandemaker) ZIERIKZEE - J. Vermeule, 'Mister Jèn' voor de meeste van zijn beschermelingen, gaat door met zijn vrijwilli gerswerk voor asielzoekers in Zierikzee. Dinsdag meldde deze krant dat J. Vermeule wegens een conflict over kledinginzame- ling is opgestapt bij de Werk groep Asielzoekers Zierikzee. Dat mag dan zo zijn, maar Vermeule hecht eraan te mel den dat hij gewoon doorgaat met het verstrekken van kle ding, het zwemmen met asiel zoekers en zijn lessen Neder lands. Vermeule houdt ook nog steeds contact met de Werkgroep. Door het bestuur wordt hij volgens eigen zeg gen aangemerkt als 'bijzonde re medewerker'. Vermeule vertrok na een conflict met voorzitter R. Prager over de inzameling van kleding. Hoe wel er voldoende kleding was, deed GroenLinksraads- lid H. de Vries een oproep voor kleding. Vermeule ver weet De Vries vervolgens propaganda te maken. Toen de kwestie in een vergadering aan de orde werd gesteld, hield Vermeule de eer aan zichzelf en vertrok. Vermeu le: „Ik wil geen ruzie met mensen. Maar ik geef toe dat ik niet met Prager in één ver gadering kan zitten. Toch ga ik door, want ik heb veel ple zier in het werken met asiel zoekers." SCHARENDIJKE De auto van een sportvisser belandde dinsdagmorgen aan de bui tenzijde van de Brouwers- dam bij Scharendijke in het water. De man wilde gaan vissen maar was vergeten het voer tuig op de handrem te zetten. Hij stond beneden toen zijn auto voorbij kwam en in de zee verdween. Een duikploeg van de brandweer Schouwen- Duiveland, een takelploeg en Rijkswaterstaat werden ge alarmeerd. Duikers gingen met een lijn het water in. Zij ondervonden daarbij veel hinder van de sterke stro ming. Na enkele vergeefse po gingen werd het voertuig uit eindelijk gevonden en via een lijn door de takelwagen met behulp van de duikers uit het water gehaald. Slotvoorstelling 'grote structuurvisieshow' vanavond in Renesse (Door Ton van den Nouweland) BRUINISSE - Hij ijsbeert door de garderobe en doet net of hij een steentje wegschopt: plankenkoorts. Zo meteen begint de voorstelling in het Bruse dorps huis. Samen met Huub Droogh presenteert Cees Veerhoek dinsdagavond de Structuurvisie Schou wen-Duiveland. Het publiek - tachtig in getal - heeft zijn plaats gevonden. De spots gaan aan. Jack As- selbergs heet de toeschou wers welkom. „Gisteravond hebben we een succesvolle première in Zierikzee gehad en vanavond staan we hier. Ik stel u voor aan ons ko ningskoppel Huub Droogh van het bureau Rothuizen - vreemde naam overigens voor een architectenbureau - en ons aller Cees Veerhoek." Asselbergs roept het publiek op aandachtig te kijken en te luisteren, „want mischien wordt 't wel waar wat ze voorspellen. Ik wens u bij zonder veel genoegen van avond!" Er volgt een ingehou den applaus. Veerhoek komt op. Met zijn draadloze microfoon loopt hij naar voren en legt uit dat het hier om een stukje bestuurlij ke vernieuwing gaat. En het werkt, „want Shell doet 't ook zo." Lopend en pratend volgens de wetten van de Brinkman-shuffle schetst Veerhoek de procedure die de structuurvisie gaat door lopen. En hij eindigt met: „Mijn vraag aan Huub is nu: Hoe pakken we dat aan?" Droogh reageert op zijn 'cue'. Ook hij heeft een draadloze micro. „Breed debat, bestuur lijke vernieuwing. Het is nog al wat." Al shuffelend vertelt Droogh over Schouwen-Dui veland bezien vanuit de heli kopter en wijst naar de dub bele dia-projectie, die hij met zijn afstandsbediening be speelt. Over die projecties is nage dacht, legt stafadviseur com municatie en bestuurlijke vernieuwing Geert van Breu- gel uit. In Zierikzee bij ge brek aan geluidsman nog ach ter de knoppen, heeft Van Breugel vanavond gelegen heid de zaak van enige af stand te beschouwen. „Vroe ger zouden we alleen dat kaartje met die routes laten zien. Nu zit daar een kleuren dia van de branding naast. Daardoor wordt emotie bin nengehaald. Het gaat om het stimuleren van beide hersen helften." 'Da's helder' Ah, de cue: „Ik ben benieuwd wat de wethouder van zo'n scenario voor Schouwen-Dui veland kan maken." Droogh gaat af, Veerhoek komt op. Wat volgt is doorspekt met Veerhoekterminologie: „Landbouw, da's helder.... Footloose-beÜrijven, die zit ten in Rotterdam of Briepe, dat maakt niet uit..." De pro jector klikt. Vervolg op pagina 2. Huub Droogh spreekt, Cees Veerhoek wacht op zijn beurt. Het 'koningskoppeV brengt zijn ver haal in de vorm van aangever en afmaker. (Foto: Marieke Mandemaker)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1