'Meeste mensen zijn creatief van aanleg' Juwelier Postma opent nieuwe zaak op de Dam mdat resultaat telt... Delta Makelaardij in Goes H NSE HANSE HET EXTRA NIEUWSBLAD WOENSDAG 25 MAART 1998 HÉT GRATIS NIEUWSBLAD VAN SCHOUWEN-DUIVELAND Zaterdag 4 april hobby-paasmarkt in Brouwse Tonnenmagazijn ^BROUWERSHAVEN - ..De meeste mensen zijn crea tief van aanleg, maar hebben dat nog niet ontdekt. Vaak komt dat omdat ze heel druk bezig zijn met hun baan of hun gezin. Creativiteit moet namelijk ge voed worden. Het komt pas tot uiting wanneer je de stap neemt om een creatieve techniek uit te probe ren." Janneke van Genderen uit Brouwershaven en Els Meijer uit Kerkwerve gaven hun creativiteit reeds de ruimte en weten precies hoeveel voldoening dat kan geven. Om ook anderen te inspireren organi seerden zij een hobby-paasmarkt, die zaterdag 4 april wordt gehouden in het Tonnenmagazijn in Brouwershaven. f Zeventien hobbyisten, af komstig van Schouwen-Dui- veland, demonstreren daar bij hoe ze hun hobby uitoefenen. Aan de aard van die hobby's stelden de organi satrices strenge eisen. ..Het moesten bijzondere hobby' ►zijn en in het totale aanbod mochten geen overlappingen zitten." Daarom stelden Jan- neke van Genderen en Els Me- ijer zelf een lijst op van de ,i hobby's die zij door middel van het evenement wilden presenteren en nodigden ver- volgens mensen uit die deze technieken beoefenen. „Dat was niet zo moeilijk, want Y wij kennen vele tientallen mensen die op een creatieve j manier bezig zijn. En ieder een, die wij benaderden re ageerde enthousiast op ons verzoek." Demonstraties Dat houdt in dat op de hobby- paasmarkt onder meer wordt gedemonstreerd hoe beren worden gemaakt en advokaat van verse eieren. Er wordt voorgedaan hoe poppenkle- ding kan worden vervaardigd en hoe mosterd wordt bereid. Er zijn demonstraties stro- vlechten. textiel schilderen, stempelen en kantklossen, terwijl bezoekers ook kunnen zien hoe tiffany wordt ge maakt en origami. Het de monstreren van al deze tech nieken tijdens de paasmarkt stelden Janneke van Gende ren en Els Meijer als voor waarde aan de deelnemers. Evenals het inrichten van de verschillende hobbykramen in paassfeer. „Wanneer bezoekers kunnen zien hoe een hobby daadwer kelijk wordt uitgeoefend, spreekt hen dat veel meer aan dan wanneer de hobbyisten achter hun kraam zitten te wachten op de volgende be langstellende die iets vraagt." Omdat zij al vaak op hobbymarkten stonden we ten Janneke van Genderen en Els Meijer uit ervaring dat het zo werkt. „Mensen willen zien hoe je een bepaalde tech niek uitoefent en of ze dat zelf ook zouden kunnen." Toch hebben bezoekers van een hobbymarkt, volgens de or ganisatrices, bijna nooit de behoefte om een bepaalde techniek tijdens de markt zelf uit te proberen. „Ze zijn bang om een flater te slaan, terwijl allerlei onbekende mensen toekijken." Frustratie Het idee om een hobby-paas markt te organiseren ont stond volgens Janneke van Genderen en Els Meijer uit frustratie. „Wij stonden de afgelopen jaren regelmatig zelf op hobbymarkten. Op die manier werden wij ermee ge confronteerd dat bijna al die markten worden gehouden in de periode voor Kerstmis. In december vorig jaar werden op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee zo'n vijftien hobbymarkten ge houden, weliswaar op ver schillende plaatsen maar soms wel drie op een dag. En dat terwijl de periode voor Kerst voor de meeste mensen heel druk is, vanwege de voorbereidingen van de feest dagen." Janneke van Genderen en Els Meijer kwamen daardoor op het idee om in het voorjaar een hobby-paasmarkt te orga niseren. „In deze periode van het jaar kan dat allemaal op een meer ontspannen wijze. Door het evenement zelf te or ganiseren waren wij ook in de gelegenheid om er kwaliteit en variatie in aan te bren gen." De hobby-paasmarkt wordt gehouden in de grote zaal van het Tonnenmagazijn en is gra tis toegankelijk voor iedere belangstellende. Speciaal voor jeugdige bezoekers tre den in de voorhal van het Tonnenmagazijn om 13.30 uur Janneke van Genderen en Els Meijer: „Alle deelnemers aan de hobby-paasmarkt demonstreren hun hobby en brengen hun stand in paassfeer.(Foto: Marijke Folkertsma) de professionele clowns Mi- miel en Karamel op. Kinde ren kunnen zich tijdens de hobby-paasmarkt ook laten schminken. Knipkunst Natuurlijk bemannen ook Janneke van Genderen en Els Meijer een stand tijdens het evenement. Els Meijer pre senteert daarbij knipkunst, een hobby waarbij met een kleine silhouetschaar tafere len worden geknipt uit dun zwart papier. Een priegel- werk geeft de Kerkwerfse toe. „Maar heel ontspannend. Ik moet het iedere dag even doen om helemaal tot rust te komen." De uitgeknipte tafe relen verwerkt zij tot schilde rijtjes en plakt ze op kaarten, stukjes zeep of kaarsen. Janneke van Genderen, die aan de Brouwse Noordwal reeds acht jaar een creativi teitscentrum runt, presen teert tijdens de hobbymarkt de workshops die zij geeft. Onder meer patchwork, knip kunst, drie dimensionaal knippen, weven, zijde schil deren en strovlechten. „Men sen willen zich tegenwoordig niet meer zo snel binden aan een cursus van zes lessen. De meesten kiezen voor een een malige workshop om zich de basis van een bepaalde hob bytechniek eigen te maken." Zo'n beginnetje kan volgens de organisatrices voldoende zijn voor het ontwikkelen van een hobby, die veel vol doening geeft. Dat laatste is volgens Janneke van Gende ren en *Els Meijer vooral het geval wanneer mensen zich niet beperken tot het nama ken van een voorbeeld van een workshop of uit een boe ken, maar hun eigen fantasie de ruimte durven geven. „Wij vechten tegen het kopiëren van voorbeelden. Het leuke van een hobby is juist dat je iets maakt waarin iets van je zelf ligt. Ieder creatief werk stuk is uniek. Het is een per soonlijke uiting van een aangeleerde techniek." De hobby-paasmarkt in het Brouwse Tonnenmagazijn is van 10.00 tot 16.00 uur. EPILEPSIE ZIERIKZEE - In de Gere formeerde kerk aan de Sint Domusstraat in Zie- rikzee wordt donderdag 9 april een thema-avond over epilepsie gehouden. Dr. P. Voskuil houdt een inleiding over de aspec ten epilepsie en gedrag. W. Neelen geeft een toe lichting op het vijfdaagse project van de Dr. Hans Berger Kliniek. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vra gen. Ook is een stand in gericht met voorlich tingsmateriaal over het onderwerp. De bijeen komst begint om 19.30 "uur. BLOEMSCHIKKEN pfclERIKZEE - Mevrouw D. Hanse geeft donderdag 2 en dinsdag 7 april een workshop bloemschikken in het MFC in Zierikzee. Het betreft een ini tiatief van Sociaal Kultureel Werk de Lichtboei. De deelne mers kunnen kiezen uit een paasmand, -krans of -bloem- r stuk. De workshop is van 14.00 tot 16.00 uur. KLAVERJASSEN ZIERIKZEE - In Sportcafé Onderdak in Zierikzee wordt zondag 29 maart een wed- 'strijd prijsklaverjassen ge houden. De aanvang is om 13.00 uur. Deelnemers kun nen zich opgeven via tele foonnummer 413903 of aan de bar. Caljouw Rademaker VERHUIZINGEN Burqh-Haamstede fjjBffSt 0111-651237 Antiek- en kunstvervoer Advertentie DE VRIES COMMUNICATIE CENTRUM Zleril zoekt een HBS Account-manager Affiniteit met reclame, PR., journalistiek en/of grafisch 0111-454141 ZIERIKZEE - ,,De sfeer die van de winkel uitgaat is belangrijk. Mensen moeten het er naar hun zin heb ben en heel gemakkelijk binnenlopen omdat ze we ten dat het vrijblijvend is." Van dit standpunt gin gen Jacques Postma en Elly Lamé uit bij de inrichting van het nieuwe onderkomen van hun zaak. Juwelier Postma aan de Dam 7 in Zierikzee werd een warme en kleurrijke, open zaak met hier en daar zitjes en tegen de wanden vele vitrines, die een verlengstuk vormen van de etalages. De toegangs deur van het juweliershuis staat vanaf morgen (let terlijk) open voor publiek. Zes jaar geleden namen juwe lier/horlogemaker Jacques Postma en zijn vrouw Elly Lamé, die goudsmid en juwe lier is, de Zierikzeese juwe lierszaak over van de firma Tromp. „We zijn in Zierikzee voor onszelf begonnen," aldus Postma, die voor die tijd zes tien jaar bedrijfsleider was van een juwelierszaak op Goeree-Overflakkee. Het echtpaar vormde de zaak op de Dam 10 om tot een moder ne winkel met een assorti ment dat was gericht op een breed publiek. Dit hield on der meer in dat de collectie bloedkoraal en granaten werd beperkt en meer strak ke, moderne sieraden aan de collectie werden toegevoegd. Brede collectie „Wij hebben een brede collec tie. Wij proberen altijd om goed te kijken en te luisteren naar de klanten. Zo komen we erachter wat de mensen willen en dat proberen wij te vertalen in ons assortiment." Jacques Postma en zijn echt genote bleken daar aardig in te slagen, want het werd steeds drukker in de kleine zaak op de Dam. Dat hield ook in dat het gebrek aan ruimte zich steeds meer mani festeerde. „We hebben de mo gelijkheden overwogen om de zaak uit te breiden op de oor spronkelijke locatie. Maar toen bleek dat het pand van drogisterij Kik, aan de over kant van onze zaak, beschik baar kwam hebben we daar direct voor gekozen." In het markante pand aan de Dam 7 beschikt Juwelier Postma nu over honderd vier kante meter verkoopopper vlakte, een verdubbeling van de ruimte in het oude pand. „We kunnen nu het assorti ment veel beter presenteren. Alles krijgt een mooie plaats, waardoor het veel beter tot zijn recht komt." De brede collectie van juwelier Postma omvat sieraden in zilver en goud van gerenommeerde merken, waaronder Edel De sign en R C diamant. Trouwringen van onder meer Martins Hof en Twineline en horloges van designmerken als Rado, Raymond Wiel en Cucci. „Mooie voorwerpen in het midden- tot hoge prijsseg ment." Huiskamer Het interieur van de nieuwe juwelierszaak heeft een mo derne vormgeving en is inge richt met kersenhout, de tin ten zachtgeel en terra cotta en donkerblauwe en metaal ac centen. We hebben geprobeerd om het effect van een huiskamer te bewerkstelligen, zodat de mensen zich er thuis voelen." Een huiskamer waarvan de deur steeds uitnodigend open zal staan. „Het maakt ons niet uit of iemand binnen komt om alleen te kijken, een artikel van een tientje te ko pen of iets van duizend gul den. We willen graag dat men sen de open sfeer van de winkel ervaren." Werkplaats Die open sfeer komt ook tot uitdrukking in de werkplaats achterin de zaak, waarin de service en reparatieafdeling is ondergebracht. „Iedereen kan over de balie meekijken om te zien hoe hier wordt ge werkt. De klanten mogen we ten wat er in de winkel ge^ beurt." Het nieuwe pand van Juwelier Postma wordt van daag in gebruik genomen met een bijeenkomst voor geno digden. Vanaf morgen kan ie dere belangstellende er te recht. Vanwege de heropening is het mogelijk om gebruik te maken van een aantal speciale openingsaan biedingen. Uitbreiding in Midden-Zeeland GOES - Delta Makelaardij heeft nu ook een vestiging; in Goes, aan de Wulfaerststraat 23. Dat betekent een volgende stap in een ontwikkeling, die in 1992 werd ingezet met de vestiging in Zierikzee. In korte tijd bouwde dit bedrijf op het gebied van makelaardij, fi nanciële dienstverlening, taxaties en verzekering een goede naam op. Delta Makelaardij is ook ge specialiseerd in projectont wikkeling en hypotheekad vies. In het kader van dat laatste is het bedrijf ook aan gesloten bij de Nationale Hy- potheekbeurs, een landelijk werkende hyotheekorganisa- tie van onafhankelijke hypo theekadviseurs, die regelma tig worden bijgeschoold op fiscaal gebied. De laatste jaren groeide Delta Makelaardij sterk. Deze groei betrof voornamelijk de projectontwikkeling alsmede de activiteiten in de make laardij. Volgens eigenaar Marco Bij de Vaate een direct gevolg van een actieve, client- vriendelijke werkwijze. Door de sterke groei en de re gelmatige vraag van buiten Schouwen-Duiveland tot het verlenen van diensten zocht Delta Makelaardij al enige tijd uitbreidingsmogelijk heid in Midden-Zeeland. Be gin dit jaar deed zich een unieke kans voor toen de di rectie van Proverko woning bouw bv in Goes besloot haar verkoopactiviteiten van on roerend goed af te stoten. „Een schitterende kans," vol gens Bij de Vaate: „immers deze onroerend goed groep Maatschap Westelijke Accountantskantoren Zeeland verkoopt reeds gedurende een reeks van jaren circa 150 nieuwbouw woningen op jaarbasis. Met onze werkwij ze waarbij wij een totaalpak ket aanbieden, een prachtige doelgroep." Met dat totaalpakket doelt Bij de Vaate op: financiële planning, hypotheekadvies, taxaties, verzekeringen en makelaardij. De huidige me dewerkers van Proverko Wo ningbouw bv treden in dienst bij Delta Makelaardij. Een vereiste, volgens Bij de Vaate. „Immers de make laars en hypotheekadviseurs op ons kantoor in Zierikzee blijven op hun post. Zij zijn het die doormiddel van goetfe service, een actieve werkwij ze en het geven van de juiste adviezen Delta Makelaardij op Schouwen-Duiveland onze goede naam hebben bezorgd en dat moet zo blijven. Bo vendien ook in Goes hebben de medewerkers .en make laars hun sporen verdiend, getuige de goed gevulde por tefeuille." Het kantoor van Delta Make- aardij aan de Wulfaertstraat in Goes is gevestigd in een modern kantoorpand in de di recte omgeving van het sta tion van de NS. Hef spreekt, volgens Bij de Vaate. voor zich dat ook het kantoor in Goes binnenkort aangesloten is bij de landelij ke makelaarsvereniging. „Ik heb zeer goede ervaringen met deze vereniging. De voor waarden zijn duidelijk, er wordt gewerkt volgens een bepaalde formule waardoor cliënten weten waar ze aan toe zijn. Men ervaart dit als bijzonder prettig. Bovendien is er een landelijk uitwisse lingssysteem tussen de aange sloten makelaars onderling en dit vergroot de aan- of ver koopkansen." Advertentie Het exterieur van de nieuwe zaak van Juutelier Postma. (Foto Marijke Folkertsma GQKS MIDDELBURG „Maandelijks wordt door Hanse Hanse B.V. het huis- aan-huis blad „Wooninfo" verspreid op heel Schouwen-Duiveland. In de laatste uitgave (jaargang 4. nummer 2) is op pagi na 14 een foto met tekst geplaatst van een te huur staand winkelpand aan de Nieuwe Bogerdstraat 2 te Zierikzee. Deze plaatsing is verwarrend gebleken voor een aantal lezers van de Wooninfo. Het aanbod tot huur betreft alleen het gedeelte van het pand naast „Baart WEARHOUSE" en dus niet het gedeelte waarin verkoop van bedrijfskleding door mevrouw Baart plaatsvindt. Makelaardij O.G. en Verzekeringen F i n a n ciele dien stverlening Haamstede - Zierik zee Noordstraat 10 Harlngvlietplpln 8 4328 AL Burgh-Haamstede 4301 XG Zierikzee Telefoon 01 I 1-456789 - Fax 0111-456788 JJJ e-mail: hanse@hanse.nl jyj

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1