Forse schade Brouwse loswal Forse schade Brouwse 1 'Plezier staat bij hen voorop en dat hoor je' Andere oplossing voor uitbreiding Nieuws tad 6 Sanering bijna drie keer zo duur dan ingeschat Werk Valeria Loukachova te zien in Bewaerschole Mosselleng nieuwste ve Mossellengte-analyser nieuwste veilingvondst Lentewandelingen in recreatiegebied Punt Zalmsnip verrekend via afvalstoffenheffing Draaimolens maken in MFC DINSDAG 24 MAART 1998 NR 26354 Vissershuisje mag toch verbouwd BROUWERSHAVEN - Om uitbreiding: van de wo ning aan Nieuwstad 6 in Brouwershaven mogelijk te maken, wil het college van B&W wanneer gewenst de erfbestemmingsbepaling aanpassen. Het gaat om een visserhuisje dat J. IJzer en A. Gast ge schikt willen maken voor permanente bewoning. Het eerdere voorstel op het be stemmingsplan een artikel 19-procedure toe te passen, is volgens het college geen slim me zet. De versteningsmóge lijkheid zou hierdoor nog ver der toenemen, menen B&W. Door toepassing van artikel L9 zou het bouwblok worden vergroot. Hiernaast blijft het echter mogelijk op de erfbe- stemming te bouwen tot 40 procent van de bestemming erf tot een maximum van 40 vierkante meter. Planolo gisch gezien niet wenselijk, aldus het college, mede gezien de toch al niet grote achterer ven. Bovendien zal van een dergelijke bouwaanvraag ze ker precedentwerking uit gaan. Mocht de commissie toch staan op de mogelijkheid tot.uitbreiding dan bestaat de mogelijkheid de erfbestem mingsbepaling ruimer uit te leggen, al zal ook hier - menen B&W - precedentwerking van uitgaan. Voordeel van deze aanpak is dat de versteningsproblema- tiek binnen de in het bestem mingsplan omschreven gren zen blijft en in die zin het bestemmingsplan dus onge moeid blijft. Wel zullen de aanvragers het bouwplan moeten aanpassen. Meegaandheid De meegaandheid van de ge meenteraad in de gewenste uitbreiding kwam eerder de ze maand naar voren in de commissievergadering Ruim telijke Ordening en Economi sche Zaken (ROEZ). De kwes tie komt aan de orde tijdens de raadsvergadering woens dag 25 maart. Aan de Weststraat in Dreischor DREISCHOR - De bodemsanering aan de West straat in Dreischor gaat de gemeente Schouwen- Duiveland 33.000 gulden meer kosten dan ge raamd. De totale kosten pakken, door een verkeerde berekening, bijna drie keer duurder uit. In plaats van de geschatte 170.000 gulden moet er tot eind 1998 550.000 gulden op tafel wor den gelegd. In het door een ingenieurs bureau opgesteld onder zoeksrapport zijn de zaken anders weergeven dan tij dens de saneringsoperatie bleek. Volgens een mede werker van de provincie is- dat gedeeltelijk te wijten aan toeval. Voorafgaand aan de sanering worden her en der over het terrein bo ringen verricht. ,,We kwa men uiteindelijk meer ver ontreiniging tegen dan berekend was, maar je kunt natuurlijk toevallig naast een verontreinigd gedeelte boren." Bovendien moest uiteindelijk meer grond worden afgevoerd dan was gepland. ,,Dat had eventu eel met een andere bereke ning anders ingeschat kun nen worden," aldus de woordvoerder van de pro vincie. Naast het geld dat dit jaar nog benodigd is, verwacht men jaarlijks - in verband met grondwaterverontrei niging - nog eens 30.000 gul den nodig te hebben voor nazorg. De verwachting is dat dit bedrag ieder jaar minder wordt en voortgezet wordt tot het grondwater de juiste waarde terug heeft. De totale kosten van de na zorg worden op ruim 78.000 gulden geraamd. Drempelbijdrage De gemeente draait, wette lijk gezien, voor een gedeel te van die kosten op. Naast een drempelbijdrage van vijf gulden per inwoner tot een maximum van 100.000 gulden, is de gemeente ver plicht 7,5 procent van de kosten te betalen van het daarboven uitkomende be drag. De voormalige ge meente Brouwershaven had al een krediet van 14.750 gulden beschikbaar gesteld. Inclusief de nazorg moet de gemeente Schouwen-Duive- land 33.000 gulden neertel len. Voorstel is dit bedrag te betalen uit de reserve mi lieuaangelegenheden. Dit voorstel komt ter sprake in de commissievergadering Grondgebiedzaken/Ruim telijke Ordening en Econo mische Zaken van donder dag 2 april in het stadhuis van Brouwershaven. Schilderijen in olieverf en acryl BURGH-HAAMSTEDE - Werk van de Kazachstaan- se kunstenares Valeria Loukachova staat centraal op een expositie in De Bewaerschole in Burgh-Haamste- de. Deze gaat 4 april van start. Damwand op verschillende plaatsen compleet doorgeroest Damwand op verschillende plaatsen compleet doorgeroest Vorig jaar al werd geconstateerd dat de stalen damwand van de loswal bij Brouwershaven niet meer zo best is. (Foto: Marijke Folkertsma) BROUWERSHAVEN - Om de loswal bij Brouwers haven weer helemaal in orde te krijgen moet de ge meente een bedrag van 165.000 gulden investeren. De stalen damwand van de loswal is volgens een recente rapportage op sommige plaatsen compleet doorge roest. Vorig jaar werd geconsta teerd dat het niet snor zat met de Brouwse loswal, maar de omvang van de schade was toen nog niet bekend. In op dracht van de gemeente heeft Noordhoek Underwater Con tractors uit Zierikzee inmid dels de loswal aan een inspec tie onderworpen en de conclusie van dat onderzoek is dat de damwand op een aantal plaatsen erg slecht is. Aanvullend onderzoek door een gespecialiseerd bedrijf bevestigde die conclusie. Uit het onderzoek bleek dat een groot deel van de stalen damwandplanken op circa vijftig centimeter onder de waterlijn een gat vertonen. „Verder bleek dat de restdik- ten direct boven of onder de gaten nog 43 procent van de oorspronkelijke dikte bedra gen en op korte afstand van de gaten de dikten normaal te noemen zijn," aldus het colle ge in haar toelichting op het voorstel om 165.000 gulden voor het herstel uit te trek ken. Niet alles is slecht aan de Brouwse loswal. De anker staven blijken nog in een goe de conditie te verkeren. De schade aan de damwand is volgens het onderzoek ver moedelijk veroorzaakt door de drijvende gording die vroeger voor de damwand Cd-presentatie Crosshead in overvol café BURGH-HAAMSTEDE - „Het zijn heel gewone gas ten, en ook heel goede muzikanten. Plezier in het spe len staat bij hen voorop en dat hoor je zonder meer te rug in de muziek." Maarten van Denderen is fan van Crosshead en in die rol presenteerde hij zondag Take it or leave it, de nieuwe cd. Machinaal meter YERSEKE - Onlangs is ii analyser in gebruik gent 1441, Machinaal meten in Yerseke YERSEKE - Onlangs is in Yerseke de mossellengte- analyser in gebruik genomen. Dit apparaat maakt het mogelijk mosselen voortaan machinaal in plaats van handmatig te meten, zo stelt het magazine Inno- Visie. Valeria Loukachova werd ge boren in Alma-Ata in Kazach- stan. dat toen nog deel uit maakte van de Sovjet-Unie. Zij studeerde van 1983 tot 1987 aan het Technisch Insti tuut van Alma-Ata op de af deling modeontwerp. Daarna - tussen 1988 en 1991 - volgde zij aan de Akademie voor de Schone Kunsten in Alma-Ata een opleiding dessin-ontwer pen. Haar HBO-opleiding rondde zij in Nederland af aan de Akademie voor Beel- ZIERÏKZEE - De Zalmsnip wordt binnen de gemeente Schouwen-Duiveland verre kend via de afvalstoffen heffing. Met dit besluit ma ken B&W definitief een einde aan de verwarring over de door het rijk toegezegde las tenverlichting. Alle Nederlanders zouden, zo werd door de rijksoverheid in september besloten, honderd gulden krijgen ter verlichting van de lasten. Hoe deze hon derd gulden met de burgers verrekend moest worden, bleef lange tijd onduidelijk. dende Kunsten Sint Joost in Breda. Zij koos voor de rich ting modevormgeving. Sinds juli 1993 is zij werkzaam als kunstenaar en illustrator. In de Bewaerschole worden olie verf- en acrylschilderijen van Loukachova getoond. De ex positie wordt zaterdag 4 april om 15.00 uur officieel geo pend. De expositie is te zien tot zaterdag 18 april. De Be waerschole is open op dins dag tot en met zaterdag van 13.30 tot 16.30 uur. Zou in eerste instantie de ver rekening verplicht via de rei nigingsheffing geregeld moe ten worden, daarna bleek de voorkeur naar korting op de afvalstoffenheffing uit te gaan. De voorkeur van de ge meente Schouwen-Duiveland ging, zo gaf wethouder G. J. van der Salm van financiën eind vorig jaar aan, naar een korting op de afvalstoffen heffing. Deze voorkeur is in gegeven door het feit dat op deze wijze mensen van buiten de regio die een tweede huis hebben op een vakantiepark niet mee profiteren. De ruimte waarin de cd ge presenteerd was precies zoals de muzikanten van Cross head het graag zien: een over vol, rokerig café waar het zweet van de bandleden zich kon vermengen met dat van het publiek. En dat gebeurde dan ook. Na een opwarmertje in de vorm van Springsteens Atlantic City gevolgd door een andere favoriet van de Crosshead-muzikanten: Gary Moore's still got the blues, met daarin hoofdrollen voor zangeres Marion van Iwaar- den en gitarist Steve Huggett werden de nummers van de nieuwe cd gespeeld. Dit alles tot groot enthousiasme van het publiek dat hun favoriete band niet liet gaan voordat ze nog een dampende reprise van Atlantic City ten beste hadden gegeven. Precies zoals Van Denderen ze kent en waardeert. „Ik had al eens wat van ze gehoord en ik vond het gewoon lekkere muziek," aldus Van Dende ren. Later werd de kennisma king hernieuwd toen Van Denderen contact zocht met bands die gratis wilden spe len op een concert ten bate van Radio Goes, de omroep waarvoor Van Denderen veel werk verzet. „Ik belde Kees (de Feijter, de zanger, red.) en die was meteen enthousiast. Ze-kwamen gewoon helemaal voor nop spelen terwijl ik met andere bands nog moest onderhandelen omdat die hun reiskosten vergoed wilden hebben. Dat vond ik klasse van Crosshead." Massif Central De meest vreemde plaats waar Van Denderen ooit naar Crosshead luisterde was het Massif Central in Frankrijk, tijdens een vakantie. „Ik zat daar op een camping en ik hoorde de muziek van Crosshead. Bleek dat daar een jongen zat die al eens met Crosshead op Anywave ge speeld had en een bandje mee op vakantie had genomen met hun muziek. Zat ik mid den in Frankrijk met Crosshead op de walkman." Zondag was Van Denderen een van de fans in Muziekcafé Brandenburgh in Haamstede en bovendien presentator van het geheel. Net als de bandle den van Crosshead The Southside Horns was hij voor de gelegenheid strak in 't pak. „Alleen die stropdas, daar ben ik maar niet aan be gonnen," aldus Van Dende ren. Tijdens de presentatie wer den al 120 exemplaren van Ta ke it or leave it verkocht en ook gingen enkele tientallen Crosshead-T-shirts 'over de toonbank. De cd is te koop bij Muziek café Brandenburgh in Haam stede en cd-speciaalzaak Del ta Discs in Zierikzee. De cd telt elf nummers: Back to Louisiana (Osborne), Let me be your lover (Delbert Mc.Clinton), Tore down (S. Thompson), Rock 'n roll jun kie, (Brood), Back on my feet again (J. James), Lipstick traces (Neville), Maybe some day baby (Delbert Mc. Clin ton), Pay the cost to the boss (BB King), Givin' it up for your love (Williams), Stormy monday (T-Bone Walker) en Harlem Nocturne (Earl H. Hagen). De schelpgrootte is van be lang voor de afnemer. Staat een restaurant te springen om grote mosselen, een mossel- conservenbedrijf ziet meer heil in kleine schelpen en veel vlees. Tot dusverre werd de lengte en schelpgrootte hand matig met een schuifmaat be paald. De keurmeester kan per uur van zo'n dertien mon sters de schelpgrootte vast stellen; een nogal intensieve bezigheid tijdens de drukte van een veiling. Snelheid De mossellengte-analyser transporteert mosselen één voor één - in een constante snelheid - langs een camera, waarbij uit de combinatie snelheid met tijd de mossel lengte kan worden vastge- hing. „Door de continue wrij ving tussen gording en dam wand is de corrosie progres sief versterkt," aldus het college. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onder zoek heeft de gemeente beslo ten een gedeelte van de los wal buiten gebruik te stellen. Dubbelingsplaten Om de zaak weer op orde te krijgen moeten zogenaamde dubbelingsplaten aange bracht worden. Deze platen van 15 millimeter dik moeten aan de voorzijde en de halve zijwanden over een hoogte van twee meter aangebracht worden. De ruimten tussen de platen moet worden gevuld met grout om te voorkomen dat de platen van binnenuit gaan roesten. Verder is het de bedoeling dat de verharding van de loswal inclusief de fundering wordt hersteld. De kwestie komt aan de orde tijdens de vergadering op 2 april van de commissie grondgebiedszaken, openba re werken en milieu (GGZ/OWMIL). De vergade ring wordt gehouden in het stadhuis in Brouwershaven en begint om 19.30 uur. Bouwrijp Verder op de agenda onder meer het voorstel van het col lege om 261.000 gulden uit te trekken voor het bouw- en woonrijp maken van de Fre- derikstraat in Serooskerke. Daarbij gaat het om het ge deelte van de straat waar nu nog het voormalige schoolge bouw staat. Uit het oogpunt van veiligheid is het nodig om het schoolgebouw zo spoedig mogelijk te slopen en op de plaats die dan vrijkomt kan woningbouw gerealiseerd worden. Er komen naar alle waarschijnlijkheid twee drie huizen op de plaats waar nu nog de school staat. steld. Initiatiefnemer voor dit apparaat is schelpdierdes- kundige ir. J. Holstein. In het verleden heeft Holstein veel ervaring opgedaan met het machinaal meten van anders- soortige schelpdieren. Zo was hij bijvoorbeeld nauw be trokken bij de ontwikkeling van de laserscanner van het bedrijf DCI uit Kapelle, waarmee in een razendsnel tempo kleine objecten kun nen worden gesorteerd. In samenwerking met dit be drijf - en na overleg met direc teur L. Lucas van het Mossel- kantoor in Yerseke - werd onderzoek opgestart. Machi nefabriek Bakker uit Yerse ke zorgde voor uitvoering. Het Innovatiecentrum Zee land onderzocht de twee beste opties en legde de benodigde centen neer. Dinsdag 24 maart Zierikzee Lezing drs. Jacob Slavenburg over gnQsis. Kerkcentrum achter Gasthuiskerk. 20.00 uur. Bruinisse Presentatie discussienota structuurvisie. Dorpshuis. 19.30 uur Woensdag 25 maart Schouwen-Duiveland Boomfeestdag in regio. Zierikzee Praise-aerobic. Bij Leger des Heils, Poststraat. 15.00-16.00 uur. Gemeenteraadsvergadering Theater Mondragon. 19.30 uur. Brouwershaven Vergadering dorpsraad Brou wershaven. Tonnenmagazijn. 19.30 uur. Bruinisse Informatieavond over borst voeding. Dijkstraat 10. 20.00 uur. Donderdag 26 maart Zierikzee Themamiddag ANBO over Polen. Gebouw De Paternos ter, 14.00 uur. Camaretten. Theater Mon dragon. 20.00 uur met vooraf gaand om 19.00 uur inleiding over ontwikkeling cabaret in Nederland. Bijeenkomst afdeling Zee- land Crohn en Colitis Ulcero sa Vereniging. MFC. 19.30-22.00 uur. Burgh-Haamstede Zeeuwse vertelavond. Slot Haamstede. 20.00 uur. Renesse Presentatie discussienota structuurvisie. Dorpshuis. 19.30 uur. Brouwershaven Vergadering Commissie AIZ;. stadhuis; 19.30 uur. Oosterland Bijeenkomst NBvP afdeling Duiveland in Oosterhof. 19.30 uur. Vrijdag 27 maart Zierikzee Computercursus Windows "95 voor beginners in het MFC.' 13.00 tot 14.30 uur. Voorjaarsvergadering van Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland in Theater Mondragon. 19.30 uur. Nieuwerkerk Lezing Russische evangelist Walodja Mamontov. Gebouw Salem, Molenstraat. 19.30 uur. Zaterdag 28 maart Zierikzee Concert Tröckener Kecks en Venus Fly Trap (voorpro gramma). Brogum. 22.00 uur. Renesse Uitvoering muziekvereni ging Luctor et Emergo (voor donateurs). Dorpshuis. 20.00 uur. Dreischor Paaszangavond. Nederlandse Hervormde kerk. 19.30 uur: Zondag 29 maart Zierikzee Prijsklaverjassen. Sportcafé Onderdak. 13.00 uur. Maandag 30 maart Zierikzee Begin groencursus Land schap, flora en fauna van Schouwen-Duiveland. De Driehoek. 20.00 uur. Ouwerkerk Schrijfavond Amnesty Inter national. Fam. Van Damme, Zwanenburgseweg 12. Aan vang 19.00 uur. Dinsdag 31 maart Burgh-Haamstede Openbare vergadering Dorpsraad Burgh-Haamste de. Dorpshuis de Schutse. 20.00 uur. Dreischor Paasmand maken bij Lies- beth Giltay. Molenweg 15. 19.30-21.30 uur. Donderdag 2 april Zierikzee Workshop bloemschikken van SKW De Lichtboei in het MFC. 14.00-16.00 uur. Vrijdag 3 april Zierikzee Openbare fractievergadering PvdA. Vergaderkamer 78, ge meentehuis. 15.00 uur. Lezing 'Van Cairo tot Kaap stad'. festival Gekleurd Schouwen-Duiveland in het MFC. 20.00 uur. Crosshead The Southside Horns, voor deze speciale gelegenheid strak in 't pak. (Foto: Marieke Mandemaker) Zaterdag 28 en zondag 29 maart OUDDORP - Onder het motto 'Er op uit in 't Groen?...Doen!' vinden zaterdag 28 en zondag 29 maart lentewandelingen plaats in recreatiegebied De Punt bij de Grevelingen. Er kan deze dagen gekozen worden uit twee wandeltoch ten, van respectievelijk vijf en tien kilometer. De kortste trip is ingevuld met puzzelop drachten voor kinderen. Bo vendien is San de wandelin gen een actie verbonden, waaraan gratis deelgenomen kan worden. Via een stempel kaart kunnen wandelaars, bij deelname aan ten minste acht wandelingen, een boompje bij elkaar lopen. Dit boompje wordt geplant in recreatiege bied Bernisse, bij de Stom- paardse Plas. De organisatie van de wande ling is in handen van Natuur- en Recreatieschap De Greve lingen in samenwerking met Groenservice Zuid-Holland. In totaal zijn vierentwintig wandelingen - onder meer in de Hollandse Biesbosch en het Viaanse Bos - uitgezet. De wandeling bij De Punt is de vijfde wandeling uit de serie. Deelnemers kunnen tussen 11.00 en 15.00 uur vertrekken vanaf Bezoekerscentrum De Grevelingen. Ook kan meege daan worden aan een natUur- excursie. Deze vertrekt vanaf hetzelfde punt, onder leiding van een gids, om 14.00 uur. ZIERIKZEE - Draaimolens maken. Dat gaat op de woens dagen 1 en 15 april gebeuren bij de Kreaclub van SKW De Lichtboei. De activiteit begint om 14.00 uur en duurt tot 15.30 uur. De Kreaclub is te vinden in het multifunctioneel centrum aan de De Huijbertstraat in Zierikzee. Het draaimolens maken is bedoeld voor kinde ren in de leeftijd van 6 tot 10 jaar.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 3