Onderwijs computers mag verschillen niet vergroten c Voorwaardelijke celstraf voor zingende ex-agent Militaire oefening met laagvliegende F-16's Narcose vaak riskant voor oudere patiënten Mario Collombon jongste molenaar van Nederland Alarm in Britse havens wegens anthrax uit Irak Van Aartsen vindt apart verbod klonen onnodig Wegens seksuele intimidaties Op vier locaties in het land Staatssecretaris Nuis in de wolken met onderscheiding WATERSTANDEN Tussen voorhoedescholen en rest basisonderwijs Woordvoeider regering bevestigt: Voldoende garanties aanwezig Kraai ontploft Acties HMG van de baan Falend beheer oorzaak van vertragingen NS ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DEN HAAG (ANP) - Het gerechtshof in Den Haag heeft dinsdag de 37-jarige Rotterdamse ex-politie man F. K. veroordeeld tot twee maanden voorwaar delijke gevangenisstraf wegens seksuele intimidatie van twee vrouwelijke collega's. van stoeipartijtjes die mede veroorzaakt werden door de speelse en stoeierige" sfeer op met name het bureau Wa- lenburgerweg in Rotterdam. De inmiddels ontslagen K. denkt dat hij als voorbeeld is gesteld binnen het korps om dat hij een bekende Nederlan der is. De veroordeelde is beter be kend onder zijn artiesten naam Franklin Brown. Tegen de man was twee weken gele den vijf maanden cel, waar van vier voorwaardelijk geïist. Volgens het OM heeft K. vier vrouwelijke collega's lastiggevallen. Het hof achtte echter maar twee zaken be wezen. De eis was gelijk aan het von nis van de rechtbank in Rot terdam in juli vorig jaar. K., die in 1996 Nederland verte genwoordigde op het Eurovi sie Songfestival, ging tegen die uitspraak in beroep. Volgens hem was er geeii sprake van intimidatie, maar Kritiek Het hof uitte in het vonnis ook kritiek op de Rotterdam se politieleiding. De raadshe ren verwijten de verantwoor delijken dat niet tijdig is ingegrepen toen duidelijk werd dat de sfeer op de poli tiebureaus te losbandig werd. VREDEPEEL (ANP) - Volgende week start een mili taire oefening waarbij Nederlandse F-16's en enkele buitenlandse jachtvliegtuigen op zeer lage hoogte doelen aanvallen. Personeel van de Koninklijke Landmacht dirigeert de toe stellen vanaf de grond naar de aan te vallen objecten. De oefeningen vinden van 31 maart tot en met 9 april plaats op vliegveld De Peel, de Marnewaard en het Artil lerie Schietkamp in Olden- broek. Ze zijn onderdeel van de opleiding Forward Air Control, die een jaar geleden van start is gegaan. Om goed te kunnen oefenen is het noodzakelijk dat de jacht vliegtuigen heel laag vliegen, op hoogtes beneden de 200 meter. Op 31 maart en 1 april vallen de vliegtuigen vier keer per dag de Groep Geleide Wapens op De Peel aan. Op 2 en 3 april, met als uitwijk 6 april, is de Marnewaard aan de beurt. Het Artillerie Schiet kamp tot slot is het doelwit op 7 en 8 april, met als reser vedatum 9 april. De oefening ligt stil gedurende de week einden. 1 C; v ï-'é x..-. DEN HAAG (ANP) - Het gebruik van narcose bij een operatie kan bij oudere patiënten leiden tot achter uitgang van de hersenfuncties. Oscar voor Karakter ZOETERMEER (ANP) - Staatssecretaris Nuis van Cultuur was dinsdagochtend in de wolken door de Oscar voor de film Karakter. „Hartstikke leuk. Het is een prachtige film, een getrouwe weerspiegeling van de roman, niet naar de letter, maar wel naar de geest ervan." Nuis heeft Karakter thuis in Den Haag gezien. In de Hof stad draait de film nog steeds, evenals in Amsterdam, Rot terdam, Groningen, Utrecht, Eindhoven, Breda, Nijmegen, Haarlem en Maastricht. Karakter maakt ook deel uit van het eductatieprogramma Filmfan voor scholen. Scho lieren kunnen in klassenver- band een aantal films bekij ken. Karakter-distributeur Buena Vista brengt extra kopieën op de markt als bioscopen daar om vragen. Het wordt voor de filmzalen echter moeilijk de winnaar te programmeren, omdat de komende weken al helemaal volzitten. Vooral het langdurig" draaien van de wereldhit Titanic maakt het de bioscopen niet gemakke lijk nog iets extra's te doen. De leden van de filmacademy in Hollywood verkozen het vannacht Speelfilmdebuut van Mike van Diem boven vier andere genomineerden. De Nederlandse regisseur kreeg de Oscar dinsdagoch tend uit handen van actrice Sharon Stone. Karakter is de derde Neder landse film in twaalf jaar tijd die een Oscar wegkaapt. Eer der mochten Fons Radema kers (De Aanslag, 1986) en Marleen Gorris (Antonia, 1996) de meestbegeerde film- trofee mee naar huis nemen. Bert Haanstra won het beeld je ooit voor zijn korte docu mentaire Glas. In zijn dankwoord prees Yan Diem met name zijn hoofdol- speler Jan Decleir, die hj de Belgische Titanic" noeflde. Verder benadrukte hij met gevoel voor ironie dat d' on dertiteling van zijn filn: ver bazingwekkend goed moet zijn. Ook bracht hij on langs overleden acteurCoen van Vrijberghe de Koniigh in herinnering. In hotel The Grand in Amster dam, waar een feestje was voor de cast en crew -\an Ka rakter, brak na het jekend worden van de Nederlandse prijswinnaar een luil gejoel los. Actrice Tamar tan den Dop, één van de hoofdrol speelsters, werd omstuwd door camera's. Titanic, de film van de Cana dese filmmaker James Came ron, werd de grote winnaar bij de Oscar-uitreikingen. De commercieel succesvolste film aller tijden sleept er elf in de wacht, evenveel als Ben Hur in 1960. Titanic is een me gahit die al meer dan een mil jard dollar in het laatje heeft gebracht. Jack Nicholson en Helen Hunt werden met een Oscar voor de beste acteur en actrice beloond voor hun rollen als een serveerster en manische schrijver in As Good as It Gets. In een grote internationale studie is vastgesteld dat bij circa eeh kwart van de 60- plus'sers bepaalde mentale processen duidelijk achteruit gingen. Aan het onderzoek, waaraan ziekenhuizen in Europa en de Verenigde Staten deelnamen, is drie jaar gewerkt. De resul taten werden afgelopen weekeinde bekendgemaakt in het gezaghebbende medi sche tijdschrift The Lancet. Het onderzoek heeft nog niet kunnen vaststellen of de schade permanent is. Wel neemt het risico toe naarmate de patiënt ouder is. Van de onderzochte groep patiënten had drie maanden na de ope ratie nog slechts 10 procent last van problemen met con centratie, geheugen en denk vermogen. Deze laatste groep werd een half jaar na de ope ratie opnieuw getest op hun zogeheten cognitieve vermo gens, maar de uitslag hiervan is nog.niet bekend. De oorzaak van de (tijdelijke) mentale achteruitgang is nog onbekend. Het ligt volgens de onderzoekers niet aan een be paald narcosemiddel of aan de techniek waaronder narco se wordt toegediend. Ook wordt gebrek aan het zuur stofgehalte in het bloed uitge sloten. LIESHOUT (ANP) - Het Bra bantse Lieshout heeft met de 18-jarige Mario Collombon de jongste molenaar van Neder land aangesteld. Burgemeester H. van Beers zal zijn aanwinst donderdag officieel de sleutels overhan digen van molen De Vogelen zang 1819. Lieshout, gemeente Laar- beek, heeft nog een tweede molen, De Leest 1900. De ge meente is vier vrijwillige mo lenaars rijk. Collombon volgt één van de twee molenaars van De Vogelenzang 1819 op, die wegens tijdgebrek zijn functie moet neerleggen. Collombon behaalde begin deze maand zijn diploma voor de twee jaar durende oplei ding tot vrijwillige molenaar. Hij liep stage bij een molen bouwer en bij de molen in Nu- enen. De jongen gaat ook nog naar school. Tijden en standen volgens getijdetabel Hydro-meieocentrum Zeeland t.o.v. NAP Datum Hoogwater Laagwater tijd stand tijd stand ZIERIKZEE 25 maart 00.45 123 06.55 -146 13.25 152 19.25 -133 26 maart 01.50 138 07.50 -156 1 14.25 J66 20.20 -136 ROOMPOT BUITEN 25 maart 11.55 154 05.50 -140 18.10 -130 26 maart 00.15 142 06.35 -155 12'.40 178 18.55 -138 BRUINISSE 25 maart 00.35 134 06.55 -154 13.10 162 19.25 -141 26 maart 01.35 147 07.55 -164 14.10 172 20.20 -145 WEMfiLDlNGE 2*5 maart 00.55 141 07.00 -160 13.30 173 19.35 -147 2'6 maart 02.00 160 08.00 -171 14.25 190 20.25 -151 Springtij: 30 maart Actuele informatie over afwijkingen 06-9771 Volgens de Onderwijsraad dreigen de verschillen tussen scholen te vergroten omdat som mige scholen voorsprong hebben in het computeronderwijs. (Archieffoto) DEN HAAG (ANP) - Computeronderwijs mag de verschillen tussen scholen niet vergroten. Nu som mige scholen eerder dan andere computers in de klas hebben gekregen, is die kans aanwezig. Dat zegt de Onderwijsraad, een belangrijk adviesorgaan van het ministerie van On derwijs over de plannen van minister Ritzen ten aanzien van onderwijs met behulp van computers. Ritzen wil dat leerlingen bij hun normale lessen meer ge bruik maken van de compu ter. Een aantal zogenoemde voorhoedescholen werkt op dit moment al met compu ters in de klas. Volgens de Onderwijsraad moet die er varing worden gebruikt op lerarenopleidingen. Maar ze hecht er groot belang aan dat nu eerst geld wordt uitge trokken voor de rest van de scholen, zodat die geen al te grote achterstand.oplopen. Opgeheven Zodra de verschillen tussen voorhoedescholen en de „achterblijvers" zijn opge heven, moet computeronder wijs onverminderd worden doorgezet, vindt de raad. Ze staat namelijk positief te genover de ontwikkelingen van informatie- en communi catietechnologie op scholen. Ze vindt wel dat de nadruk nu nog teveel ligt op het ma teriaal. De aandacht zou meer moeten uitgaan naar het onderwijs en minder naar de computers zelf, zeg gen de adviseurs. Experimenteren Leraren moeten verder beter op hun nieuwe taken in de klas worden voorbereid. Dat kan niet alleen met bijscho lingscursussen, meent de raad. Leerkrachten moeten ook echt de tijd krijgen met com puterlessen te experimente ren. Het adviesorgaan denkt dat scholen daarom mis schien extra personeel moe ten aantrekken. LONDEN (A.TP/ANP) - Alle Britse havens zijn sinds vorige yeek in de hoogste staat van paraat heid omdat gevreesd wordt voor een aanslag met anthrax (milivuurbacillen) door Iraakse agenten. Dat heeft een woordvoerder van de Britse rege ring gezegd.) Westerse inlichtingendien sten onderzoeken vaker dreigingen van gifaanval- len. De vergaarde informa tie over de dreiging is even wel genoeg om alarm te slaan. Britse inlichtngendiensten hebben uit I betrouwbare bronnen verromen dat de Iraakse dictator Saddam Hussein plaAnen had om flessen met hit dodelijke gif het land binken te smokke len. Het zoii vermomd zijn als belastii^vrije drank of parfum, alcus de informa tie. I De Britse jxemier Blair gaf daarop vcKge week per soonlijk dj opdracht om de havens inde hoogste staat van praa^ieid te brengen, zo meldt lpt Britse dagblad The Sun. Bondgenoten van de NAVOzijn op de hoogte gebracht/van de dreiging. Er zijn jeen aanwijzingen dat het flan is uitgevoerd. Aanvallen De plannen van de Iraakse dictator zouden worden uit gevoerd als de Verenigde Staten en Groot-Brittannie aanvallen uitvoerden op Irak. Die dreigden in janu ari, omdat Irak weigerde mee te werken met de VN- commissie die het land van massavernietigingswapens moet ontdoen. DEN HAAG (ANP) - Minister Van Aartsen (Land bouw) vindt het niet nodig om een apart moratorium in te stellen op het klonen van dieren. Volgens Van Aartsen zijn er voldoende garanties dat klonen op een aanvaardbare manier gebeurt. De minister schrijft dit in ant- woon' op schriftelijke vragen van (e Kamerleden Stelling werf (RPF) en Vos (Groen- Links). Zij vildnn dat Van Aartsen het Honen tijdelijk zou ver- biecfen, in afwachting van een maatschappelijk debat. Er zijn volgens hen nog te veel ethsche, ecologische en biolo gische dilemma's. Vai Aartsert schrijft echter da' hij alleen een vergunning afgeeft voor klonen als dat gen onaanvaardbare gevol- gm heeft voor de gezondheid en het welzijn van de dieren, en als er geen ethische bezwa ren bestaan. Daarover krijgt Van Aartsen advies van de Commissie biotechnologie. In het buitenland wordt klo nen soms wel verboden. In Denemarken bij voorbeeld. Daar mag de handeling niet worden uitgevoerd bij vol wassen dieren. In Italië is een algeheel ver bod op kloonexperimenten, in Frankrijk mag het alleen in laboratoria onder staats toezicht, na toetsing door een ethische commissie. MEPPEL (ANP) - Een kraai heeft maandag in Meppel een explosie in een hoogspanningsmast veroorzaakt. De klap ging gepaard met een grote oranje vuurbal. Het diertje heeft het inci dent niet overleefd. De kraai was een nest aan het bouwen in de mast. Volgens een woordvoer der van het energiebe drijf Edon moet de kraai met een tak gelijktijdig de stroomvoerende draad en de mast hebben ge raakt. Daarbij fungeerde de vogel zelf als geleider. HILVERSUM (ANP) - Er ko men voorlopig geen acties te gen de aangekondigde reorga nisatie bij de Holland Media Groep (HMG). Directeur P. Porsius heeft te genover de vakbonden gezegd dat de koers en uitstraling van de HMG-zenders RTL 4. 5 en Veronica onveranderd blij ven. Volgens de bonden heeft hij ook verklaard dat ge dwongen ontslagen vrijwel niet aan de orde zullen zijn. Suske en Wiske ''DE VOGELS DER GODEN' door Willy Vandersteen mmmicn is mum rmm «mum om mm m ten rmu lamme- Mrnrnti in mmoctrm nu mu sneuen) mnoimmmu, ormn nm m mmi(t f Rots!'Jth htt)l miin pMl slutytMenI Verwachting t/m zaterdag 28 maart WEERSVOORUITZICHTEN Donderdag Zonneschijn 10% Kans op neerslag 70% Min.temp. 5 graden Mid.temp. 11 graden Windkracht z.west 6 Vrijdag Zonneschijn 20% Kans op neerslag 30% Min.temp. 4 graden Mid.temp. 12 graden Windkracht west 4 Zaterdag Zonneschijn 30% Kans op neerslag 40% Min.temp. 6 graden Mid.temp. 14 graden Windkracht z.west 4 ZON- EN MAANSTANDEN 25 maart Zon op 06.32, onder 18.59 Maan op 05.15, onder 15.35 26 maart Zon op 06.29, onder 19.01 Maan op 05.48, onder 16.56 Nieuwe maan: 28 maart (04.15) HETWEEROVERZICHT DE BILT - Het zonnige weer is geen lang leven beschoren. Vanaf morgen is het een paar dagen wisselvallig met wolken, wind en regen. Donderdag belooft daarbij een dieptepunt te worden. Tegen het weekeinde keert de rust weer. Komende nacht is het ook rustig in ons land. Het westen heeft al te maken met wolkenvelden. In het oosten komen nog opklaringen voor en daar daalt de temperatuur dan tot rond het vriespunt. In de buurt van zee blijft het kwik al steken bij een graad of 4 boven nul. Overdag is het meest bewolkt; vooral de oostelij ke provincies maken eerst nog kans op een straaltje zonneschijn. Later gaat het van het westen uit regenen. De wind komt uit het zuidwesten en neemt toe, aan de kust tot krachtig. Wolken en regen horen bij een storing die morgen passeert. Donderdag trekt een storing over het land die veel actiever is en wordt het ronduit onstuimig en nat. De storingen heb ben wel een gunstige bijwerking: ze brengen een flinke portie zachte lucht naar onze omgeving zodat de tempe- ratuurinde lift zit. AMERSFOORT (ANP) - De talloze storingen bij de Ne derlandse Spoorwegen zijn te wijten aan falend beheer. Zij worden niet veroorzaakt door de drukte op het spoorweg net. Dit schrijft de reizigersorga nisatie Rover in een brief aan minister Jorritsma van Ver keer en Waterstaat. Rover wil dat Jorritsma de werkelijke oorzaken van de vele wissel en seinstoringen, draadbreu ken, kapotte spoorbruggen enzovoort laat onderzoeken. Het zijn volgens deze organi satie vooral deze storingen die de werkdruk voor de ver keersleiders verhogen. Rail- ned, de organisatie die ver antwoordelijk is voor de veiligheid op het spoor, kan het falend onderhoud niet be vestigen. „Er zijn technische mankementen, maar ons is niet duidelijk of dat door fa lend onderhoud komt of door een intensief gebruik. Als de veiligheid in geding is, grij pen wij in", aldus woordvoer der R. Van Stokkum. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Uitgever LnO drukkerij/uitgeverij bv Zierikzee Directie W. O. Deddens Hoofdredacteur A.H.M. van den Nouweland Kantoor Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Postbus 1 4300 AA Zierikzee Telefoon: Algemeen 453535 Redactie 453545 Advertentieverkoop 453540 Fax 453546 Lezersservice (bezorging) De Zierikzeesche Nieuwsbode na 18.00 uur nog niet ontvangen? Bel dan ma t/m vrij 0111 - 453538 Tijdens kantooruren van 8.30 tot 17.00 uur Tijdens de avonduren ma di do vr van 18.00 tot 20.00 uur (niet op woensdag) Woonhuisaansluitingen Redactie (na 17.30 uur) 0111-412905 Fotograaf (na 17.30 uur) 0111-414556 Abonnementen Abonnementsprijzen, zoals vermeld op de voorpagina, zijn inclusief 6% BTW. Losse nummers 1,25. Opzeggingen dienen ben maand voor het einde van de lopende abonne mentsperiode schriftelijk bij de Zierikzeesche Nieuwsbode gemeld te worden. Inlevertijden advertenties - Maandagkrant vrijdag tot 13.00 uur - Dinsdagkrant maandag tot 11.30 uur - Donderdagkrant woensdag tot 11.30 uur -Vrijdagkrant donderdag tot 11.30 uur Voor fouten ontstaan door telefoni sche of onduidelijk geschreven opdrachten wordt door ons geep verantwoording gedragen. Advertentietarieven Losse mm prijs 78 cent, Kontrakttarieven op aanvraag. „Succesjes" (t/m 4 regels) 7.80 De advertentieprijzen zijn exclusief 17V?% B.T.W f 11

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 2