College B&W laat verzet tegen windmolens varen DE VLIEGER Van Aartsen opent seizoen De Meestoof Vermeule opgestapt bij werkgroep asielzoekers i ZIERIKZEESCHE i NIEUWSBODE \isa Dode kat gevonden Diefstal autoradio VECHT KLACHTENC00RDINAT0R 00K TEGEN WINDMOLENS? dé krant van schouwen-duiveland! ZIERIKZEESCHE MIEUWSBODE DINSDAG 24 MAART 1998 153e JAARGANC NR 26354 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 BRUINISSE DUIVELAND ZIERIKZEE 0111 -64 15 62 autotel. 06 53 32 88 09 24 uur bereikbaar Vorig jaar 52 klachten over de gemeenti Schouwen-Duiveland Sector EC scoort hoogst SCHOUWEN-DUIVELAND - In het jaar 1997 zijn bij de gemeente Schouwen-Duiveland 52 klachten bin nengekomen over de dienstverlening van de gemeen telijk ambtenaren. De meeste klachten kwamen op het bordje van de sector Externe Contacten (EC) te recht. Klachtencoördinator K. de Vlaam is van me ning dat burgers hem steeds beter weten te vinden. Topscorer wat binnenkomen de klachten betreft bleek de afdeling Bouw- en Milieuza ken van de sector EC, die in totaal achttien klachten bin nenhaalde. Zo blijkt uit de jaarrapportage over 1997, die donderdag 26 maart a^n de commissie Algemene en In terne Zaken wordt overlegd. De ontvangen klachten zijn in deze rapportage op een rij ge zet. Zo blijkt Burgerzaken dertien klachten voor de kie zen te hebben gekregen en de afdeling Sociale Zaken acht. Daarmee blijkt 75 procent van de klachten betrekking te hebben op de sector Exter ne Contacten. „Niet verwon derlijk," aldus rapportschrij ver De Vlaam: „omdat binnen deze sector de meeste directe contacten met de bur gers plaatsvinden." De hoge werkdruk is hier, volgens hem, niet vreemd aan. Een hoge score werd ook gehaald door de afdeling Gemeentewerken van de sec tor Grondgebiedzaken. Zes klachten over de dienstverle ning bij deze afdeling zorgden voor een totaalpercentage van elf procent. De sector Maatschappelijke Aangelegenheden bleef klachtenvrij. De hiertoe be horende afdeling Welzijn, Sport en Maatschappelijke Dienstverlening noch de afde ling Onderwijs, Educatie en Cultuur kreeg klachten bin nen. Hetzelfde geldt voor de afdeling Interne Faciliteiten van de sector Algemene en In terne Zaken. De afdelingen Financiën en Bestuursonder- steuning kregen beide één klacht te verwerken. Ook Ruimtelijke Ordening en Eco nomische Zaken en het Inge nieursbureau van de sector Grondgebiedzaken scoorden alle één klacht. De afdeling Reiniging kon over het hele jaar drie klachten bijschrij ven op de lijst. Kinderschoenen Vergelijkingsmateriaal is niet voorhanden, zo blijkt uit de rapportage. De registratie van klachtenbehandeling staat nog in de kinderschoe nen, onder meer omdat de be handeling nog niet wettelijk geregeld is. Ter illustratie staat in de jaarrapportage de score van drie andere ge meenten vermeld. Zwijn- drecht, een gemeente met 42.000 inwoners, kent even eens een laagdrempelige klachtenregeling. Dit houdt in dat burgers zowel schrifte lijk als mondeling - waaron der telefonisch - met hun pro blemen aan kunnen kloppen. Dat leverde een totaal van 140 klachten op. In Oegstgeest-, een gemeente met 20.000 in woners, werden 68 klachten geregistreerd. Roermond haalde met 44.000 inwoners opmerkelijk weinig klachten Klachtencoördimtor K. de Vlaam is van mening dat burgers hem steeds beter weten te vinden. (Foto: Marieke Mandemaker) (18) binnen. Binten deze ge meente bestaat ehter alleen de mogelijkheid schriftelijk gal te spuien. lx de regio Schouwen-Duivelaid kwa men er van de 52 Hachten 13 binnen per brief. Sen gelijk aantal bereikte mondeling het gemeentehuis. Tan de te lefoon werd 26 kee: gebruik gemaakt. Van de 52 ingedience klach ten kon 63 procent door klach tencoördinator De Vlaam worden opgelost. In 37 pro cent van de gevallen is de klacht ter beoordeling voor gelegd aan het college van B&W. Overigens kreeg De Vlaam ook 65 eenvoudige verzoeken of signalen voorge legd, betrekking hebbend op onder meer stankoverlast, huursubsidie en onderhoud- stoestand van de weg. Mede door zijn bemiddeling kon de indiening van klachten wor den voorkomen. Voorzichtig meent hij te mogen stellen dat d'e nu gebezigde klachtenbe handeling vruchten begint af te werpen. In ieder geval is hij van mening dat de burger hem beter weet te vinden dan in de begintijd na de herinde ling en dat die burger boven dien beter weet wat hij doet. Vier van de binnengekomen klachten waren afkomstig van burgers buiten Schou wen-Duiveland. Opmerkelijk was dat de inwoners van Bruinisse niets te klagen had den. Na Zierikzee (19) scoor den met name Brouwersha- ven (9) en Westerschouwen (9) hoog. Duiveland (8) en Mid- denschouwen (3) volgen. Zeven verschillende exposities SINT ANNALAND - Het nieuwe seizoen voor Streekmuseum De Meestoof in Sint Annaland gaat zaterdag 18 april van start. Minister J. van Aartsen geeft het officiële startsein. Het komende museumjaar staat voor het Sint Anna- landse museum in het teken van de opening van de nieu we landbouwschuur. In die schuur is de overzicht stentoonstelling ingericht en vinden de bezoekers ver der een smidse, een wagen makerij en diverse Thoolse boerenwagens en karren. Geschiedenis De overzichtstentoonstel ling geeft aan de hand van kaarten, foto's en voorwer pen een beeld van de ont staansgeschiedenis van Tholen en Sint Philipsland. In de smidse is een bijna complete inventaris van een dorpssmid uit Sint Maar tensdijk te zien. De inventa ris van een wagenmakerij uit Sint Annaland staat op gesteld naast de smidse. Bij de nieuwe scheepvaart /visserij-opstelling wordt het komend seizoen in De Meestoof bijzondere aan dacht besteed aan de weer- visserij. Weervissen is een bedrijfstak die al in de mid deleeuwen bestond. Met be hulp van een weer, een reus achtige fuik van takken, wordt voornamelijk ansjo vis gevangen. Met een ma quette en foto's toont het museum hoe het weervissen in zijn werk gaat. Verder wordt speciale aan dacht besteed aan de uit de hand gelopen hobby van Gérard Urselman over 'de zaaier' en een tentoonstel ling over de gebruiken rondom de geboorte van kinderen met als titel 'Be schuit met muisjes'. Advertentie 'Verhaal datik nu vertel, is het goede verhaal' ZIERIKZEE - „Ik zal niet meer zeggen dat we geen windenergie willen cp Schouwen-Duiveland. En het verhaal wat ik nu vertel is het goede verhaal." Met die woorden gaf wetlouder C. Veerhoek aan dat het college zich niet, langer verzet tegen realisering van windmolenpariten op Schouwen-Duiveland. Dat deed de wethouder gisteren tijdens de informatie avond in The.ater Moidragon in Zierikzee over de Structuurvisi e Schouven-Duiveland. Bij de presentatie van de Structuurvisie: voor Schcu- wen-Duivelan d vorige wetk liet de wethouider zich ontvel len dat 'het college niet stait te dringen' daar waar h<t gaat om windimolenparken h de regio. De provincie wil dst op Scho uwen-DuivelanJ plaatsen aangewezen wordei waar windmolenparken kun nen verrijzén en noemt daar bij zelf de Dralingsdijk als mo gelijke locatie. Eerder liet Veerhoek al weten absoluut niets te zien in dat plan. „Heeft de pers u dan ver keerd geciteerd," wilde één van de aanwezigen op de pre sentatieavond weten. „Nee", was het resolute antwoord van Veerhoek. Wat hij per soonlijk van de kwestie vindt liet hij in het midden maar 'misschien vindt u wel dat er aan de Delingsdijk wél wind molens moeten komen. Dat horen we dan graag." In de structuurvisie worden als mogelijke locaties voor windmolenparken de Gouwe- veersezeedijk tussen De Val en Ouwerkerk, een plek langs de zeedijk ten westen van Bruinisse en de Philipsdam genoemd. Veerhoek voegde er wel aan toe dat plaatsing van solitaire windmolens - bij boerderijen bijvoorbeeld - in de visie van het college abso luut ongewenst is en blijft. „Dat is echt landschapsver vuiling:" Water Kritiek kwam vanuit de zaal op het ontbreken van een vi sie van het college op het ei land omringende water. Veer hoek legde uit dat tijdgebrek daar de oorzaak van is. „We wilden niet langer wachten met deze structuurvisie, en gelooft u mij, dat is al een he le tour de force. Ik ben met u eens dat we daar iets van moeten vinden en daar gaan we ook zeker iets van vinden. Stedebouwkundige H. Droogh gaf tefcst en uitleg tijdens de eerste informatieavond over de Structuurvisie Schouwen-Duiveland (Foto: Marijke Folkertsma) We hebben er gewoon nog geen tijd voor gehad." Vragen kwamen er ook van uit de zaal over de wegen structuur op Schouwen-Dui veland. Veerhoek had eerder op de avond al laten weten dat wat hem betreft de hoog ste prioriteit gaat naar de Midden-Zeeland-route, op Schouwen-Duiveland de rou te van de Zeelandbrug naar Zierikzee en vervolgens via de N59 via Bruinisse richting botterdam. Ook liet Veer hoek weten dat het verleggen van de N59 in een meer noor delijker richting nog steeds in beeld is, maar niet op korte termijn gerealiseerd zal wor den. Dat was tegen het zere been van landbouwer L. Hanse uit Zierikzee die juist eerst het wegennet op Schouwen-Dui veland drastisch aangepakt zou willen zien alvorens alle andere in de structuurvisie genoemde plannen uitge voerd worden. „Het is de omgekeerde wereld," aldus Hanse. „Er liggen nu geldver slindende plannen, maar er moet eerst iets aan de wegen structuur gedaan worden." Op vragen uit de zaal ant woordde Veerhoek dat hij zich realiseert dat de Struc tuurvisie op bepaalde punten afwijkt van het Streekplan Zeeland. „Maar we doen niets Wat echt haaks op het streek plan staat," aldus de wethou der die daaraan toevoegde dat als een gemeente met een heel duidelijke visie voor het eigen gebied komt (Veerhoek: 'En wij zijn de eerste Zeeuwse gemeente met zo'n visie') de provincie daar zeker goede nota van zal nemen en wel licht zelfs een nieuwe versie van het Streekplan Zeeland daaraan aan zal passen. Hij werd daarbij gesteund door stedebouwkundige H. Droogh, die bij de gemeente de bouwstenen aandroeg voor het opstellen van de struc tuurvisie. Klaag niet om wat gij niet verhelpen kunt; poog te verhelpen wat u klagen doet. Shakespeare Later regen HET WEER Vannacht wolkenvelden en droog. Min. temp. van 4 graden aan zee tot rond het vriespunt in het oosten van het land. Overdag toenemende bewolking. Later van het westen uit regen. Max. temp. 10 graden. Wind uit zuidwest, zwak tot matig, rond kracht 3, aan de kust overdag toenemend tot krachtig, 6. 2 OSCARS Staatssecretaris Nuis in de wolken met Oscar, voor speelfilm Karakter. 3 LOSWAL Meer dan anderhalve ton schade aan loswal in Brouwershaven. 5 CABARESTAFETTE Hetty Fetteris en Niet Schieten op programma Cabarestafette in Mondragon. 6 VOLLEYBAL Eerste herenteam WEA/MEVO'80 boekt zesde seizoenszege op rij. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Onenigheid over kledinginzameling ZIERIKZEE - J. Vermeule is opgestapt bij de Werk groep Asielzoekers Zierikzee. Dat is gebeurd na one nigheid over de inzameling van kleding. Vermeule, die in de werk groep verantwoordelijk was voor de inzameling, sprak be gin deja maand zijn ergernis uit over de oproep van me vrouw H. de Vries van Groen- Links. Zij deed een persbe richt uitgaan waarin melding werd gemaakt van een tekort aan kleding en speelgoed. In werkelijkheid waren der gelijke zaken in ruime mate voorhanden. Volgens Ver meule maakt De Vries propa ganda met dergelijke persbe richten. Zowel De Vries als voorzitter R. Prager van de werkgroep gaven achteraf toe overenthousiast te hebben ge handeld. Bedoeling was om ergens in Zierikzee een con tainer te plaatsen, waar kle ding kan worden ingeleverd. Raadslid De Vries zou dit bij het gemeentebestuur aanhan gig maken, maar stelde met een een persbericht op. Pra ger vermoedt dat Vermeule zich door deze actie gepas seerd heeft gevoeld. Tijdens een vergadering van de werkgroep vorige week,, hield Vermeule de eer aan zichzelf en stapte op. Eerder verklaarde Prager dat Ver meule niet meer namens de werkgroep mocht spreken. BURGH - In de omgeving 's- Gravenmeet in Burgh werd afgelopen weekeinde een kat dood aangetroffen. De eige nares deed aangifte. De dierenarts constateerde dat het dier door vergiftiging om het leven was gekomen. Een buurtbewoner trof dat zelfde weekeinde nog een do de kat in zijn tuin aan. SCHERPENISSE - Uit de auto van een inwoner van Scherpenisse op Tholen werd in de nacht van zondag op maandag een radio ont vreemd. Het voertuig stond gepar keerd op de oprit van zijn wo ning in de Laban Deur- loostraat. De eigenaar deed aangifte bij de politie. Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving 19,50 KW ART AALabonnement met automatische afschrijving a 52,50 KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving 188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198.00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! Dhr./mevr. Naam Adres Postcode Telefoon Handtek. Bij automatische afschrijving uw r bank-/gironummer vermelden: ..Plaats: ..Geb.datum:.. Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. Antwoordnummer 12.4300 VB Zierikzee K

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1