STiUTiL f 379,- 76 hectare voor Schouwen-West Mosselaanbod flink lager dan de afzet RIETNISSE 'Ontploffing' bij open dag Lezing over gnosis in kerkcentrum De Zonnebloem heeft ook in 1998 verplegenden nodig van Ad Stouten BV De Heer Fa. De Vrieze en Zn. DELTA DISCS Dwarrelende bonnen in Trinity Politie pakt bedwelmers van toeristen Meer doden bij vliegramp Bloemdijken kunnen invasie varkens Tholen beperken Patijn vraagt miljoenen voor aanpak criminaliteit VRIJDAG 20 MAART 1998 NR 26352 7 INSTALLATIEBEDRIJF Plannen gemaakt voor P^pil verbouwing/renovatie 1 van uw woning? ©ucio Uw adres v00r: Elektrotechnische installaties Lokale en centrale verwarming Gas en waterleiding Sanitair Lood-, zink- en dakbedekking Reparatie inrichting Vraag gerust een offerte van boven genoemde werkzaamheden. Wij zijn u graag van dienst. Lange Blokweg 19A, 4301 NW Zierikzee, telefoon; 0111-412427, fax: 417881 Wij hebben verpleegkundigen en ziekenverzorgenden nodig die als vrijwilliger een week willen vrijmaken om 6.000 zieken en (zwaar) lichamelijk gehandicapten in 1998 een vakantie te geven. "Ook ik doe mee" Meer informatie? Bel: (076) 560 20 60 de zonnebloem® Postbus 2100. 4800 CC Breda Fax (076)5601 601 Giro 145 <5; dinsdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur en zondag vanaf 16.00 uur. Oude Mootweg 11 Renesse Vel 0111-461215 GEOPEND Autodemontagebedrijf Verkoop van grote sortering gebruikte en nieuwe onderdelen. Inkoop van sloop- en schade-auto's Bij inname van uw sloopauto, afgifte van originele RDW vrijwaringsbewijs. Lid van Stiba A.R.N. Ringweg 1 a - Oosterland Telefoon 0111-482130 Onze hypotheek staat als een huis. LAÓNE 9 4325 EC RENESSE TEL 0111-468030 FAX 0111-468033 Uw ruitersportspeciaalzaak en hoefsmederij Hogezoom"I52 - Renesse'- Telefoon 0111-461691 b.g.g. 462334 Wilt u bereikbaar zijn of in speciale gevallen snel iemand spreken? Dan hebben wij de oplossing met een PHILIPS of MOTOROLA GSM pakket. Mobiele telefoon plus 100,- beltegoed nu voor UW SPECIAALZAAK I Voor muziek, beeld en geluid Mol 15 - Zierikzee - Tel. 0111-414699 Geen inzet compensatielocatie Rampweg RENESSE - Bezoekers van café-dancing Trinity in Re- nesse kunnen zaterdag 21 maart vanaf 22.00 uur probe ren gratis consumptiebonnen te pakken te krijgen. In het Renesser muziekcafé staat die avond een lucht drukcabine opgesteld waarin naast pingpongballen ook een aantal consumptiebonnen dwarrelen. De consumptie bonnen die deelnemers bin nen een bepaalde tijd weten te grijpen kunnen daarna ver zilverd worden. Voor zaterdag 28 maart staat ook een actie op stapel. Ieder een die voor een tientje be steedt of een longdrink be stelt krijgt een aanmeldingsformulier voor een VIP-pas voor het seizoen 1998 van Trinity. AMSTERDAM (ANP) - De po litie in Amsterdam heeft drie verdachten opgepakt die toe risten bestalen na ze eerst te hebben bedwelmd. Er zijn in middels acht aangiften bin nen van buitenlandse toeris ten die op die manier hun waardevolle spullen kwijt raakten. De nieuwe manier van straat roof kwam donderdag in het nieuws. Toeristen uit met na me Japan en Taiwan kregen na een praatje bij toeristische attracties van onbekenden en koekje of drankje aangebo den. Ze werden vervolgens onwel en beroofd van hun spullen. De politie is met twee beroof de Japanners in de stad op zoek gegaan naar de verdach ten. In de Damstraat wezen de toeristen twee mannen aan van wie ze koekjes hadden ge kregen. De politie arresteer de hen. Er is ook een vrouw opgepakt. De verdachten hadden 18.000 gulden en koekjes bij zich. Van de slachtoffers is bloed afgeno men. Zowel het bloed als de in beslag genomen koekjes zijn voor onderzoek naar het ge rechtelijk laboratorium in Rijswijk opgestuurd. KABUL (AFP) - Het ongeluk met de Boeing-727 van de Af ghaanse luchtvaartmaat schappij Ariana heeft niet ze ventien, maar 45 mensen het leven gekost. Alle inzittenden kwamen donderdag om het leven toen het toestel in een harde neer stortte op de helling van de berg Sharki Baratayi, 15 kilo meter ten zuiden van de hoofdstad Kabul. Het vlieg tuig was op weg van Kanda har in het zuiden naar Kabul toen het plotseling van het ra darscherm verdween. DEN HAAG (ANP) - De aanwezigheid van bloemdij ken op het Zeeuwse eiland Tholen kan daar de var kensinvasie indammen. Dit bleek dinsdag bij de flaad van State in Den Haag. Daar werden de bezwa ren van bewoners, verenigd in stichting Varkens nee!, behandeld tegen de vergunningen die de ge meente Tholen aan zes mega-varkensbedrijven heeft verleend. De bewoners voeren aan dat de gemeente Tholen de ver gunning voor de vestiging van deze 35.000 varkens had moeten weigeren, vanwege de „bloemdijken" die in de buurt van de omstreden var kensbedrijven in Oud-Vosse- meer en Poortvliet staan. Deze „slapende" zeedijken zijn volgens getuige-deskun- dige ir. G. van der Krogt uniek in de wereld. In de luw te van de dijk is een zeer waardevolle plantengroei ontstaan, die volgens hem wettelijk moet worden be schermd. De status van bloemdijken is echter nooit in de ammoniak- wetgeving vastgelegd, zoals dat wel is gedaan voor andere natuurgebieden die gevoelig zijn voor verzuring. Daarmee was het voor de gemeente Tholen onduidelijk of zij in tensieve veehouderijen in de buurt van bloemdijken aan banden moest leggen. De gemeente is bij de vergun ningverlening in 1994 afge gaan op het Zeeuwse advies waarin de bloemdijken niet als beschermingswaardig werden gedefinieerd. De on afhankelijk adviseur van de Raad van State vindt echter dat de gemeente een milieu- effectrapportage had moeten eisen om de kwetsbaarheid van de bloemdijken in haar gemeente vast te stellen. Doorgaans wegen de advie zen van deze milieudeskundi gen zwaar mee in het oordeel van de Raad van State. Alle partijen hopen dat de Raad van State nu eindelijk duide lijkheid schept in deze kwes tie. „De vaagheid over bloem dijken en de grilligheid van gemeenten veroorzaken rechtsonzekerheid en -onge lijkheid voor veehouders", zei hun advocaat J. van Gro ningen. De Raad van State doet over ongeveer twee maanden de finitief uitspraak. Zevenenzeventig acties op stapel AMSTERDAM (ANP) - Burgemeester Patijn van Amsterdam wil de komende vier jaar dertien mil joen gulden besteden aan de aanpak van de georgani seerde criminaliteit in de stad. Het te vormen college van B en W moet daarover overeen stemming bereiken in het programakkoord. Patijn presenteerde eind vo rig jaar het werkplan voor be stuurlijke aanpak van crimi naliteit. Er staan 77 acties op stapel om de invloed van cri minelen op gemeentelijk ter rein te beperken. Het plan vloeit voort uit het rapport van de parlementaire enquêt ecommissie Van Traa uit 1996, waaruit bleek dat crimi nelen doordringen in de bo venwereld. Op een aantal punten is al ac tie ondernomen. De aanpak van fraude en corruptie onder ambtenaren en scherpere con trole op naleving van ge meentelijke vergunningen op de Wallen zijn daar voorbeeT den van. Dit jaar komt er ook een computersysteem met in formatie over horeca-onder- nemingen. Ambtenaren kun nen op die manier controleren, bij aanvraag van vergunnin gen. of er in het verleden overtredingen zijn begaan in een ander deel van de stad. Een groot aantal acties tegen de georganiseerde criminali teit kan echter pas in 1999 worden uitgevoerd omdat er dit jaar nog geen geld voor is, blijkt uit een voorstel dat Pa tijn vrijdag aan de gemeente raad heeft gestuurd. Voor het geld dat hij vraagt, gaat on der meer een aparte coördina tor aan het werk. Verbetering van de integri teit en kennis bij de gemeente heeft prioriteit bij de plan nen. Om criminele activitei ten te beperken houdt de ge meente bijvoorbeeld scherper toezicht op het verstrekken van vergunningen en zal zege- gevensbestanden koppelen. Amsterdam wil met het plan een eind maken aan het idee dat bestrijding van criminali teit een exclusieve taak van justitie en politie is. LOONGROLSCH ENSCHEDE (ANP) - Werkne- mers van Grolsch gaan er de komende 26 maanden structu reel 7 procent op vooruit. De bierbrouwer en de vakbon den bereikten vrijdag over eenstemming over een nieu we CAO. De bonden zijn toch akkoord gegaan met een loonsverhoging van 3 procent in het eerste jaar van de ar beidsovereenkomst. Op dat punt liepen de onderhande lingen vorige maand nog vast. RENESSE - Om alle 27 plannen voor herstructure ring van de verblijfsrecreatie in Schouwen-West te kunnen realiseren is maximaal 76 hectare nodig. In zet van de compensatielocatie Rampweg is nog niet nodig. Dat blijkt uit de tussentijdse evaluatie van het plan. Daarbij gaat het vooralsnog om èen schatting van de ruim te die nodig is. „Er wordt in tensief gewerkt aan de reali sering van de sanering van bedrijven ten behoeve van natuurontwikkeling. Hierbij bestaat in principe de moge lijkheid van verplaatsing naar een van de compensa tielocaties. Tot welke ruimte behoefte dit zal leiden is mo menteel nog niet met zekerheid vast te stellen," al dus de tussentijdse evaluatie. Dat komt omdat bij de vrij willige sanering de keuze ge boden wordt tussen verplaat sing of bedrijfsbeëindiging en de onderhandelingen zijn wat dat betreft nog volop gaande. Voorlopig wordt ervan uitge gaan dat voor verplaatsing van bedrijven 15 a 20 hectare in de compensatielocaties no dig is. Het is volgens de opstellers van het evaluatierapport nog niet nodig om de compensa- tiegrond aan de Rampweg bij Renesse aan te spreken. „De nu bekende ruimtebehoefte kan worden opgevangen in de compensatielocaties Da- maanzet Brouwersdam, La- gezoom en de Burgh- en West- landpolder. Voor wat be treft het laatste gebied blijft de recreatieve invulling er van beperkt tot dertig pro cent. Verstening- In de tussentijdse evaluatie wordt gewaarschuwd voor verstening in sommige gebie den. „In een beperkt aantal plannen wordt door onderne mers gekozen voor product differentiatie in de vorm van zomerhuizen, chalets en der gelijke. Door zowel de ge meente Schouwen-Duiveland als de Bestuurlijke Begelei dingsgroep zijn aangaande dergelijke versteningsele menten in het gebied kantte keningen geplaatst en een voorbehoud gemaakt. De gemeente gaat met de be treffende ondernemers pra ten om te kijken of er voor hen ook andere mogelijkhe den tot kwaliteitsverbetering zijn. Alles bij elkaar vergen de plannen van de ondernemers in de Kop van Schouwen een investering van 28 miljoen gulden en dat bedrag moet Als de plannen doorgaan komen er 272 kampeermiddelen bij in de Schouwse Westhoek. grotendeels door de onderne mers zelf op tafel worden ge legd. Als de plannen door gaan houdt dat in dat er 272 kampeermiddelen, 46 trek kershutten, 44 vakantiewo ningen en 3 groepsaccommo- daties bijkomen. „Een forse kwaliteitsimpuls van de ver- (Foto: Marijke Folkertsma) blijfsaccommodatie in het ge bied," stellen GS van Zee land. Hollestelle hoogste met 105 gulden BRUINISSE/ZIERIKZEE - In de periode van 9 tot en met 14 maart werden acht ladingen mosselen aange voerd met een totaal gewicht van 2.553 ton netto. Uit gezonderd een kleine lading van 37 ton verdwenen alle aangeboden schelpdieren in kopershanden. De gemiddelde prijs kwam uit op 84,24 per ton. Holles telle werd met 105 gulden per ton in het rijtje hoogste bie ders gerangschikt. De verzen ding was voor zover bekend: België 3.908 ton, Frankrijk 4.956 ton, binnenland 1.191 ton en diverse landen 397. De aanvoer staat op een laag pitje, terwijl de handelaren de natte pakhuizen proberen leeg te verkopen. Op zaterdag 11 april wordt het seizoen 1997/1998 afgesloten. De BRU 4 (K. Verspoor) beet op maandag 9 maart het spits af met 299 nettoton uit de Hammen. Deze partij bevatte bij een stukstal van 198 een vleesgewicht van 19,5 kilo. Krijn Verwijs schreef het hoogst in. Een dag later meerden de YE 82 en de YE 161 met gezamen lijk 351 nettoton. Vette Ver- haert toonde de meeste be langstelling voor 200 ton van de YE 82 met een stukstal van 170. Delta Mossel betaalde de hoogste prijs voor 151 ton van de YE 161 met een stukstal van 205. De prijzen schom melden tussen 71 en 80 gulden per ton. De YE 30 arriveerde op woensdag uit de Meep met in totaal 930 nettoton. Het stukstal van deze partij lag in de buurt van 200, het vleesge wicht rond de 25 kilo. Holles telle nam de gehele partij over. Op donderdag ging 427 nettoton onder de hamer, aangeboden door de BRU 4 en de YE 82. Mieras betaalde de hoogste prijs voor 390 ton van de BRU 4. Op vrijdag tenslotte sleepte Mieras 583 nettoton (in twee partijen) in de wacht van de Duitse GRE 27. Het stukstal liep tegen de 200, het vleesge wicht varieerde om en nabij de 21 kilo. ZIERIKZEE - Drs. Jacob Slavenburg geeft dinsdag 24 maart in het kerkcentrum achter de Gasthuiskerk in Zierikzee een lezing over de geschiedenis en bete kenis van gnosis. Hij is onder andere bekend als een van de vertalers van de geschriften die in 1945 wer den gevonden in het Egypti sche plaatsje Nag Hammadi. Bekende werken van hem zijn onder meer 'De verbor gen leringen van Jezus', 'Een sleutel tot Gnosis', 'Geheime woorden' en 'Een andere tes tament'. De bijeenkomst, die om 20.00 uur begint, is een ini tiatief van de Vrijzinnige Gemeente Zierikzee en boek handel De Vries. Toegangs kaarten zijn verkrijgbaar bij De Vries en, zolang de voor raad strekt, aan de zaal. Zo'n vijftig mensen van de EHBO-vereniging Duiveland en tien leden van de Duivelandse brandweer namen donderdagavond deel aan een oefening in de loods van de Coöperatieve Zuidelijke Aankoop Vereniging (CZAV) aan de Lage Weg in Sirjansland. „De oefening is op een paar foutjes na prima verlopen," zegt J. van Klinken van de EHBO. „Maar daar kun je weer van leren en daar is een oefening ook voor bedoeld." Tijdens een 'open dag' bij de CZAV deed zich een ontploffing voor in de be dieningsruimte van de koelcellen, waardoor er brand ontstond. De brandweer haalde de 'slachtoffers' uit de rokerige ruimte en de EH BO droeg zorg voor de behandeling van de mensen. De slachtoffers werden vooraf ge schminkt door mensen van de Lotus-vereni ging. „Het leek net echt, een afgerukte arm, hoofdwonden, het was een huiveringwek kend gezicht," vertelt Van Klinken. (Foto: Marijke Folkertsma).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 7