Beroering over plannen Prunje Travaille scheefgezakt ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE i reisburo van oeveren andee Het is volop zomer bij Van Oeveren Schouwen-Duiveland één van de goedkoopste gemeenten om in te wonen Conclusie enquête WN: Ouderen hebben meeste moeite met f ileparkeren Bijeenkomst ondernemers HET WEER Muziek en handvaardigheid Eindexamenpresentaties leerlingen Prof. Zeeman "MOETEN UITBATERS STRAKS ZELF EEN TERRASJE PIKKEN?" dé krant van schouwen - du iveland! ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 'OELBU^;'- 0 MAART 1998 153e JAARGANG NR 26352 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 Het is nu tijd om uw vakantie te boeken bij: Dam 3 - Zierikzee - Telefoon 0111 -451000 Lasten hoog voor horeca ZIERIKZEE - Om belastingredenen verhuizen naar een andere Zeeuwse gemeente is dom. Schouwen- Duiveland behoort tot de goedkoopste gemeenten om in te wonen. Voor horeca-ondernemers ligt dat anders. Die worden hier stevig aangepakt. Jaarlijks zet de provincie alle lokale lasten, inclusief water schapslasten, per gemeente op een rij. In dit overzicht is Hontenisse voor een inwoner met een huis van ongeveer twee ton het duurst. De bur ger betaalt hier jaarlijks 1900 gulden aan de gemeente en het waterschap. Veere is het goedkoopst. Het verschil tus sen beide gemeenten be draagt 547 gulden. Laten we het waterschap bui ten beschouwing, dan is Goes verreweg de duurste gemeen te om in te wonen. Hier be taalt iemand met een huis van 1,5 ton bijna 1275 gulden aan Onroerend Zaak Belasting (OZB), rioolrecht en afval stoffenheffing. Oostburg be rekent met 636 gulden de laagste lasten. Hoewel de financiële positie van Schouwen-Duiveland al lerminst rooskleurig is, komt dat niet tot uiting in de belas tingdruk. De gezamenlijke lasten van gemeente en wa terschap bedragen hier dit jaar 1431 gulden voor iemand met een huis van twee ton en 1748 gulden voor de eige naar/bewoner van een huis van drie ton. Van de zeven tien Zeeuwse gemeenten zijn alleen Kapelle, Noord-Beve land en Veere goedkoper. Exclusief de waterschapslas ten scoort Schouwen-Duive land iets hoger. In dat geval wonen we in de op vijf na goedkoopste gemeente van Zeeland. De som van OZB, ri oolrecht en afvalstoffen heffing bedraagt voor iemand met een huis van twee ton 914 gulden en dat is 28 gulden meer dan vorig jaar. De goed koopte op Schouwen-Duive land is relatief. De provincie heeft de lasten uitgerekend bij huizen van anderhalve, twee, tweeëneenhalve en drie ton. In de dure sector rekenen tien andere gemeenten méér OZB en in de goedkope sector rekenen negen andere ge meenten méér OZB dan Schouwen-Duiveland. Onze gemeente haalt dus relatief iets meer geld bij bewoners van goedkope huizen. Lage kant Per afzonderlijke belasting of heffing bekeken zit Schou wen-Duiveland door de bank genomen aan de large kant. Voor wat betreft het OZB-ta- rief zijn alleen Oostburg, Tholen, Sluis-Aardenburg en Veere voordeliger en qua fo rensenbelasting, hondenbe lasting en lijkbezorgingsrech- ten is onze gemeente eveneens goedkoop. Ook een paspoort is hier met 87,50 gul den niet duur vergeleken met elders in Zeeland. Betaald parkeren is in Zeeland ner gens zo goedkoop als hier. In de middengroep zit onze gemeente als het gaat om ri oolrechten en de leges op rij bewijs, uittreksel GBA en het sluiten van huwelijken. Schouwen-Duiveland is ech ter duur als wordt gekeken naar de afvalstoffenheffing en naar de toeristenbelasting. De vakantieganger betaalt hier 1,05 gulden belasting per nacht. Een bedrag dat alleen- Schouwen-Duiveland is een van de goedkoopste gemeenten om in te wonen. Voor horecabedrijven echter, zijn de lokale lasten aan de hoge kant. (Foto: Marijke Folkertsma) en met 1,95 gulden meteen in ruime mate - wordt overtrof fen door Domburg. Hotel De economen op het provin ciehuis hebben de lokale las ten ook doorgerekend voor enkele bedrijfsgroepen. Als rekenvoorbeeld werden drie bedrijven verzonnen. Eén er van is een hotel met café/res taurant van 600 vierkante meter met een flink terras van 75 vierkante meter en twintig man personeel. De waarde van het pand is twee.' miljoen. Dat bedrijf betaalt op Schou wen-Duiveland ongeveer 17.500 gulden aan jaarlijkse lasten. Met name in de heffing van precariorechten voor het terras zit Schouwen- Duiveland hoog in de boom. Voor een dergelijk hotel ein digt onze gemeente in de top vijf van duurste gemeenten. Van de kustgemeenten is al leen Vlissingen duurder. Vee re is voor een dergelijk be drijf 1300 gulden en Oostburg 2000 gulden goedkoper. Ook duur is Schouwen-Dui veland voor een klein gra fisch bedrijf (een loonzetterij met acht werknemers). Deze ondernemer mag bij gemeen te en waterschap 5750 gulden afrekenen, terwijl hij in elf gemeenten voordeliger zaken doet. Maar onze gemeente is weer zeer bescheiden in de lasten voor een flinke metaal con structiewerkplaats. Deze fic tieve ondernemer met Vijftig werknemers betaalt 16.500 gulden. Alleen Tholen en Vee re zijn voor hem of haar goed kopere vestigingsplaatsen. MIDDELBURG - Ouderen hebben de meeste pro blemen met fileparkeren. Dat blijkt uit een en quête die Veilig Verkeer Nederland (VVN) onder 179 mensen van vijftig jaar en ouder heeft gehou den Verder staan in de top tien van moeilijkheden: 2. voor rangssituaties, 3. het waar nemen van andere wegge bruikers, 4. het rijden op verkeerspleinen en roton des, 5. korte invoegstroken, 6. het voorbij rijden van groepen fietsers, 7. inhalen van medeweggebruikers, 8. kruisingen en splitsingen met verkeerslichten, 9. rij den op snelwegen, 10. links af/rechtsaf slaan. Uit de enquête blijkt verder dat 85 procent van de onder vraagden een rijbewijs heeft en meer dan de helft het rijbewijs tussen de 27 en veertig jaar in het bezit heeft, één op de 25 ouderen de afgelopen drie jaar bij een ongeval betrokken was, ongeveer de helft medicij nen gebruikt en bij veertig procent controle van de ogen nog geen jaar geleden plaatsvond; bij 35 procent was het één tot twee jaar ge leden. Veilig Verkeer Nederland heeft in 1997 aan 1500 men sen van vijftig jaar en ouder voorlichting gegeven met het doel hen zo lang moge lijk aan het verkeer te laten deelnemen. Verkeersvoorlichting VVN hecht grote waarde aan verkeersvoorlichting voor ouderen, omdat uit cij fers blijkt dat zij behoren tot kwetsbare verkeersdeel nemers. In 1996 kwamen vijftien mensen uit de leef tijdsgroep vijftig jaar en ou der in het Zeeuwse verkeer om het leven en werden 92 mensen uit die groep in het ziekenhuis opgenomen. Van de 41 doden die in 1996 vie len, kwamen er binnen de leeftijdsgroep vijftig jaar en ouder vijf als fietser om het leven. Advies WN adviseert vijftigplus sers om gebruik te maken van opfriscursussen gekop peld aan seniorenritten. Daarnaast raadt de organi satie ouderen aan om jaar lijks de ogen te laten contro leren. Advertentie Haaglaurier 17,50 1.20 hoog 3 st. op 2 mtr lip. 0111)727)8 Hy. Ni<uwew»g 6 444) PA KjmptiUnd RAKE KLAPPEN GOES - Een 51-jarige man uit Goes en een 35-jarige man uit Hansweert raakten donder dagavond slaags op de Oost- wal in Goes. De aanleiding was een me ningsverschil over een par keersituatie. De man uit Goes kwam door de klappen ten val tegen een passerende per sonenauto, waardoor aan de motorkap en de rechterzijde van de auto enkele deuken ontstonden. Het kunstgebit van de Goesenaar werd be schadigd. KERKWERVE - De plannen voor het Prunjegebied vertonen nog veel haken en ogen. Bovendien is de manier waarop door de landinrichtingscommissie Schouwen-Oost hierover in de publiciteit is getreden bij bewoners en enkele commissieleden niet in goede aarde gevallen. Gisteren kwam de landin richtingscommissie bijeen voor een openbare vergade ring in 't Zuudende in Kerk- werve. Twee bewoners van het ge bied namen gisteren de gele genheid te baat om in te spre ken op de plannen om van Prunje een gebied te maken met kreken en zout water. Een deel van de Bootsweg en de Prunjeweg zou hierdoor moeten verdwijnen. L. Hart die een veehouderij met 19 hectare land aan de Bootsweg heeft was de eerste inspreker. ,,Hoe moet ik in spreken als ik de stukken niet kan inzien. Die zouden op een paar plaatsen te vin den zijn. Ik heb maandag naar de stukken gezocht in de bibliotheek, maar daar wa ren ze niet. Ze zouden op het gemeentehuis liggen, maar ook daar lagen ze niet." Hart wilde weten hoe hij in de toekomst met zijn schapen op de dijk moet komen. ,,En hoe zit het met mijn woonge not, wanneer ik niet meer naar die dijk toe kan lopen? Julie gaan uit van een door de streek gedragen plan, maar zou het niet goed zijn om dat plan dan met de mensen uit de streek te bespreken die de grond nog in eigendom heb ben?" De tweede inspreker was J. van de Velde met een bedrijf aan de Prunjeweg. ,,Ik heb via de krant vernomen, dat de Prunjeweg moet verdwij nen. Dat is toch niet netjes. Op een verjaardag kreeg ik allerlei vragen en ik wist nog van niets." Commissielid R. van der Wekken kon zich de veront waardiging van Hart en Van de Velde voorstellen. „Want ook ik moet hier stukken be spreken die ik nog niet eens heb mogen ontvangen? En waarvoor zitten we hier als de zaken al in de pers ko men?" Voorzitster A. de Haan voel de zich hierdoor enigszins in verlegenheid gebracht. „Dat is nou eenmaal het span ningsveld met de openbaar heid. Het is niet onze bedoe ling iets te doen zonder dat met de betrokkenen te be spreken." Van der Wekken antwoordde „er bijzonder weinig begrip voor te heb ben." Commissielid Veer- hoek vond dat in de openbare brief aan het waterschap te harde bewoordingen ston den. „Daar hadden zinsneden in gemoeten dat de commis sie nog een oordeel moet vel len, dat het om een concept gaat." Zie ook pagina 3 DREISCHOR - De travaille op de? Ring in Dreischor is scheef gezakt. Bovendien is deze tastbare herinnering aan tijden van weleer aan restauratie toe. Deze wens prijkt ook al geruime tijd op het verlanglijstje van de dorpsraad Dreischor. Op zeer 'korte termijn heeft de gemeente Schouwen-Duiveland. daar nog geen geld voor. Volgens de meerjaren planning is het de bedoeling dat de travaille in 1999 wordt opgeknapt. De dorpsraad heeft inmiddels een toezegging van de Scholenge meenschap Schouwen-Duiveland, dat leerlin gen van deze school zullen zorgen voor het ma ken van de onderdelen, die thans ontbreken aan de travaille. (Foto: Marijke Folkertsma) RENESSE - De Ondernemers kring Schouwen-Duiveland houdt maandag 6 april een al gemene vergadering in hotel De Zeeuwse Stromen in Re- nesse. De bijeenkomst begint met een ontvangst tussen 19.30 en 20.00 uur. Er wordt een korte inleiding over De Zeeuwse Stromen ge geven met aansluitend een rondgang door dit herbouwde bedrijf. Na het huishoudelijk gedeelte van deze vergade ring, is er een korte pauze. Vervolgens wordt er een in leiding gegeven door H. van Koeveringe, directeur van Roompot Recreatie BV. Hij zal spreken over de Zeeuwse recreatie na het jaar 2000. NIEUWE DUIKER ZIERIKZEE - De Dienstkring Deltakust van Rijkwaters taat gaat de duiker 'Stad- zicht', gelegen in de N59 vlak bij Zierikzee, vervangen. Aan de duiker is onherstelbare schade ontstaan. Het werk begint half april en duurt een half jaar. Geprobeerd wordt overlast voor het verkeer tot een minimum te beperken. In geldzaken houdt alle gemoedelijkheid op. Wolkenvelden Wolkenvelden en vooral in het westen af en toe wat motregen. Minimumtem peratuuromstreeks 4, middagtempera- tuur ongeveer 9 graden. Wind uit noordwest tot noord, zwak tot matig, rond kracht 3. 3 IMPORT Scharendljke wordt overloopgebied voor 'grijze im port' uit de Randstad. 5 JUBILEUM Jan en Pie Krello-Houten uit Zierikzee vieren morgen 75-jarig huwelijksjubileum. 7 RECREATIE Zesenzeventig hectare nodig voor herstructurering re creatie Schouwen-West. 9 COACH Goesenaar De Krey na vier seizoenen weer coach he- Dit nummer bestaat uit 10 pagina's ZIERIKZEE - De leerlingen Havo en VWO van de RSG Professor Zeeman in Zierikzee geven dinsdag avond 24 maart een openbare presentatie van hun eindexamen-werkstukken. Voor de Havo leerlingen be hoort behalve muziek ook Handvaardigheid als creatief vak tot de keuzemogelijkhe den. De leerlingen handvaar digheid richten traditiege trouw een tentoonstelling in met hun examenwerkstuk ken voor alle belangstellen den. Deze tentoonstelling wordt dinsdagavond om 19.00 uur geopend, waarna de werkstukken kunnen worden bekeken. De makers zijn daarbij persoonlijk aanwe zig. Om 20.00 uur gaat in de aula van de RSG het open baar tentamen muziek van start.Behalve door de eind examenkandidaten Havo en VWO wordt aan deze avond ook meegewerkt door leerlin gen uit andere leerjaren en het is op de RSG een jarenlan ge traditie dat ook oud-leer lingen op deze avond optre den. Op deze manier onstaat er elk jaar opnieuw een ver rassende avond waar een ge varieerd beeld wordt gegeven van de prestaties van de leer lingen onder leiding van hun docent Bram de Wolf. Een an der programma-onderdeel tij dens deze avond betreft de of ficiële presentatie van de speciale uitgave van het schoolblad 'Maggezien', die geheel gewijd is aan het tien jarig bestaan van Galerie Ga lerij in de RSG. De jubileum tentoonstelling 'A l'heure verte je porte ma cravatte bleue,' met werk van docen ten en oudleerlingen wordt dinsdagavond geopend. DRANKRIJDER GOES - Een 47-jarige inwoner van Middelburg werd donder dag omstreeks 12.00 uur op de Rijksweg A58 in Goes aange houden. Hij had te veel ge dronken en droeg geen gor del. Bij controle op het politiebureau bleek dat de man 2,25 promille alcohol in zijn bloed had. Advertentie BEVEILIG ZEKER met ING. JAAP VISSER RENESSE 0111-468060 Borg installateur Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving 19,50 KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving 52,50 KWARTAALabonnement zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving ƒ188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!) Naam Dhr./mevr Adres Postcode Plaats: Telefoon Geb.datum; Handtek. Bij automatische afschrijving uw f I I I I I I I I I I I bank-/gironummer vermelden. II llI1I ll 11 SC Zend de bon In open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. Antwoordnummer 12,4300VB Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1