Bloemendorp krijgt ve Bloemendorp krijgt vervolg Gemeente ziet af van stap naar de rechtbank Noodkreet om ruimte voor materiaalopslag 'Hoofdingelanden houden van waterschap' Opnieuw vrachtwagens naar school in Zierikzee Reizigers Nieuwsbode onderweg Klachten diefstal en vernielingen jongeren Schrijver en muziekgroep naar festival in Zierikzee AGENDA DONDERDAG 19 MAART 1998 NR 26351 Niet bevoegd op Kabbelaarsbank ZIERIKZEE - Schouwen-Duiveland gaat niet naar de rechter om de uitbreiding van camping Kabbelaars bank aan de Brouwersdam aan te vechten. De ge meente acht zichzelf kansloos. Wieken Omroep Stichting Zierikzee: ZIERIKZEE - De Wieken Omroep Stichting Zierik zee heeft per brief opnieuw aan de bel getrokken bij de gemeente in verband met een tekort aan opslag ruimte. Gekleurd Schouwen-Duiv eland ZIERIKZEE - De schrijver/reiziger Frank van Rijn en de Kaapverdiaanse muziekgroep Rabasa zijn de publiekstrekkers van festival Gekleurd Schouwen-Duiveland, dat op 3 en 4 april in Zie rikzee wordt gehouden. Dorpsraad doet beroep op subsidie Zeeland Natuurmaand Het is goed mogelijk, dat de bloembakken dit voorjaar weer gevuld zullen worden in het kader DREISCHOR - Als het aan de dorpsraad ligt krijgt het evenement Dreischor Bloemendorp dit jaar een vervolg. De dorpsraad heeft een beroep gedaan op de provincie om in het kader van de Zeeland Natuur maand een subsidie van 18.000 gulden te verstrek ken. Woordvoerder P. Brouwer van de provincie verwacht, dat er begin volgende week een advies aan gedeputeerde staten wordt uitgebracht door de speciale werkgroep, die de subsidie-aanvragen in het kader van de Zeeland Na tuurmaand beoordeelt. Secretaris K. van der Werve liet dinsdagavond tijdens de dorpsraadvergadering in Dreischor weten, dat de dorpsraad het Bloemendorp graag adopteert. Het evene ment werd vorig jaar in Drei schor gehouden op initiatief van de werkgroep Groei en Bloei in het kader van het honderdjarig bestaan van de Konininklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkun de. Veel kleurrijk gevulde Dijkgraaf Gosselaar bij afscheid: GOES - Van de eenenzestig scheidende hoofdingelan den van waterschap Zeeuwse Eilanden keren stelden vijfendertig zich opnieuw kandidaat. „En dat is te kenend voor de mentaliteit. Hoofdingelanden hou den van hun waterschap," aldus dijkgraaf W. Gosse laar dinsdag bij het afscheid van de 'oude' en het welkom aan de nieuwe hoofdingelanden. Juristen van de gemeente verwachten dat een beroep niet ontvankelijk wordt ver klaard. Dit gedeelte van de Brouwersdam valt buiten het grondgebied van Schouwen- Duiveland. Een bezwaren procedure van bijvoorbeeld de Vereniging van Camping en Bungalowbedrijven maakt volgens de gemeente lijke juristen meer kans. De sector wordt immers recht streeks in haar belangen ge troffen door uitbreiding van de camping. De commissie Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken steunt het collegevoorstel om af te zien van de rechtszaak. Zoals bekend wil Grandora- do de camping vergroten van 80 naar 200 standplaatsen. De Na al enkele keren eerder een brief aan raadsleden te heb ben gewend, heeft voorzitter van de wieken Omroep Stich ting J. van Dongen opnieuw de computer ter hand geno men. Reacties op zijn eerdere brieven bleven uit. Na een interne verbouwing in Zorgcentrum De Wieken is de stichting haar oorspronkelijk Het festival Gekleurd Schouwen-Duiveland wordt voor de derde keer georganiseerd. De lezing met dia's door Frank van Rijn - die zichzelf een we reldfietser noemt - wordt vrijdagavond om 20.30 uur gehouden in het MFC. Titel van de lezing is 'Van Cairo tot Kaapstad'.Het program ma gaat zaterdagmiddag verder onder De Beuze met om 14.00 uur een optreden van de percussiegroep Tak 'n Dola, een gelegenheids formatie onder leiding van Michael di Miranda. Verder zijn onder De Beuze aanwe zig de Wereldwinkel met kleding en 'zuivere' koffie en verschillende vluchtelin genorganisaties met info- stands. Voor de kinderen zijn er spelen uit verre lan den. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de spellenkis- ten van het Centrum voor Ontwikkelingssamenwer king Zeeland. Tenslotte gemeenteraad van Goederee de ging eind januari akkoord met dit plan. Bij de provincie Zuid-Holland loopt een pro cedure om het bestemmings plan aan te passen zodat bou wen in afwachting van een nieuw bestemmingsplan mo gelijk wordt. Ook het Greve- lingenschap is inmiddels ak koord. Het gaat om een 'groene' camping. Schouwen-Duiveland vindt schaalvergroting in een na tuurgebied onnodig en bo vendien in strijd met het be leid dat ze zelf in de toeristische gebieden voert. In het gebied Schouwen-West worden saneringen voorbe reid en is beperkte uitbrei ding alleen mogelijk indien het kwaliteitsverbetering be treft. gebruikte opslagruimte kwijt geraakt. De ruimte is nodig voor de opslag van spullen voor de rommel markt, die dit jaar in juni wordt gehouden. De opbreng sten van deze jaarlijkse ge houden markt wordt ge bruikt om uitzendingen te maken voor de bewoners van het zorgcentrum en de aan leunwoningen. treedt onder De Beuze de Zaïrese muziekgroep van Jacques Toubangisa op. Tij dens het festival is in het MFC een expositie te zien van tekeningen, schilderij en en gedichten van bewo ners van het AZC in Burgh, enkele statushouders en asielzoekers uit het Huis van Nassau in Zierikzee. Slotfeest Jacques Toubangisa is ook aanwezig tijdens het slot feest zaterdagavond in het Multi Functioneel Centrum. Hoofdact is echter de Rot terdamse groep Rabasa. De ze uitgebreide formatie speelt traditionele Kaap verdiaanse muziek in haar zuiverste vorm.. Rabasa be tekent dorpsbron. De feest avond met exotische hapjes begint om 20.00 uur en de toegangsprijs bedraagt tien gulden. Bij een afscheid, zo hield Gos selaar zijn gehoor voor, wordt vaak de uitspraak van Edmond Harancourt 'Partir c'est mourir un peu' gebruikt: scheiden is een beetje ster ven. „Maar Harancourt zei meer en dat is eigenlijk nog veel sprekender," aldus Gos selaar. ,,Hij zegt daarna: 'Sterven voor wie men be mint' en 'in ieder uur en op el ke plaats laat men iets van zichzelf achter'. En dat laatste gaat volgens Gosselaar voor een groot deel van de scheidende hoofdinge landen zeker op. De meeste van hen hebben er al heel wat jaartjes bestuurswerk in wa terschapskringen opzitten. ,,Er zijn er hier bij die al van af 1965 in het waterschaps- werk zitten," aldus de dijk graaf. Dat veel van de kandidaten voor een zetel 'oude getrou wen' binnen het waterschaps- werk zijn, heeft volgens Gos selaar vooral ook te maken met de mentaliteit van water schappen die volgens de dijk graaf ooit treffende verwoord is door een ambtenaar van de provincie: 'Als de provincie met een oplossing komt, bloembakken en bloemarran- gementen aan de gevels sier den het dorp op. Ook werden er open tuindagen gehouden en werd door middel van en kele culturele evenementen ingespeeld op het begrip Bloemendorp. Dit aanvankelijk als eenma lig bedoeld project verdient in de ogen van de dorpsraad een vervolg., In de verwach ting dat het Bloemendorp een passend onderdeel kan vor men van de Zeeland Natuur maand doet de dorpsraad een beroep op de daarvoor be schikbare subsidiepot. Het bedrag van 18.000 gulden is lager dan wat er vorig jaar komt de gemeente met een probleem. Als de provincie met een probleem komt, dan komt het waterschap met een oplossing." Verandering: In de waterschapswereld is volgens Gosselaar met name de laatste jaren veel veran derd. Het aantal hoofdinge landen daalde van 110 naar 62 en nu naar 35. Wat Gosselaar opgevallen is in zijn functie als dijkgraaf is dat de hoof dingelanden liefst op hoofd lijnen besturen, maar wel op komen voor de belangen van hun gebied. „Als het op de be stuurssamenstelling neer komt wordt tot in details ge praat," constateerde de dijkgraaf. Hoofdingeland C. Dagevos - die bogen kan op ruim 25 jaar waterschapservaring - onder- van Dreischor Bloemendorp. (Foto: Marijke Folkertsma) voor het Bloemendorp is uit getrokken. „Toen moesten nog alle bloembakken wor den, aangeschaft en die zijn nu natuurlijk weer te gebrui ken," aldus Van der Werve. Hij verwacht dat het geld vooral gebruikt zal worden voor de aarjschaf van nieuwe planten en benodigde mate rialen. Ook wordt overwogen een financiële bijdrage te le veren om ook in 1998 weer open tuindagen in Dreischor te kunnen houden. Bomen De deelnemers aan de open tuindagen van vorig jaar heb- schreef in een korte af scheidsspeech de conclusie van Gosselaar dat er bij de waterschappen veel veran derd. is. „Vroeger was het op het randje van het feodale," putte Dagevos uit zijn erva ring. „En nu staat er een mo derne organisatie waarin al les prima geregeld is." 'Compliment' Dat er in het nieuwe water schapsbestuur toch weer zo veel 'oudgedienden' zijn ge kozen is volgens Dagevos niet meer of minder dan een com pliment. „Een zaak van ver trouwen." Dagevos besloot zijn afscheidstoespraak met Waterschap Zeeuwse Eilan den veilige en goede dijken, goed onderhouden wegen en een goede afwatering van de polders toe. „De rest is, hoe bijzonder ook, een aanhang sel," aldus Dagevos. Voorzitter J. van Gastel deel de dat dinsdagavond mee tij dens de vergadering van de dorpsraad in het dorpshuis. Hij betreurt deze gang van za ken en deed een oproep tot mogelijk betrokken jongeren en hun ouders om een andere brievenbus terug te bezorgen of in elk geval spijt te betui gen in de vorm van een ex cuusbrief aan het bestuur van de dorpsraad. De dorpsraad tilt zwaar aan het incident. Diefstal en vernielingen in een mooi nieuw dorpshuis zijn niet gepast volgens Van Gastel en hij hoopt dan ook dat in de toekomst normen en waarden wat meer in acht worden genomen. Enkele aanwezigen tilden zwaar aan het gebeuren en meenden dat er structurele maatregelen genomen moe ben de dorpsgemeenschap een schenking gedaan voor het planten van enkele bomen. Dat gaat woensdag 25 maart gebeuren in het kader van de Nationale Boomplantdag. De schooljeugd gaat in aanwezig heid van wethouder D. van der Wekken een kastanje boom planten aan de Slotlaan en een aantal bomen aan de Heshui j zenstraat Minder tevreden toonden de aanwezigen zich tijdens deze vergadering over de wijze waarop de gemeente te werk gaat met de aanplant in de Welleweg. Men heeft daar bij veel regenval te maken met wateroverlast, wegens de slechte afvoer. Dorpsbewo ner en groendeskundige E. Dijst betreurt het, dat bij de gemeente de werkzaamheden van diverse afdelingen niet beter op elkaar worden afge stemd. Drie weken geleden is er in aan de Welleweg nieuwe beplanting de grond in ge gaan, terwijl het probleem met de waterafvoer nog niet was opgelost. „Ze hadden er beter rijst kunnen telen," al dus Dijst. Een deel van de be planting is inmiddels dood gegaan door het vele water ter plekke. In de gracht rond de kerk zijn plotseling twee zwarte Kaap se eenden geplaatst. Daar is het bestuur van de dorpsraad niet blij mee, zo bleek uit de woorden van F. Roggeband. Die Kaapse eenden vervuilen de boel en vreten de lelies in de gracht op. Ook Dijst beves tigde: „Kaapse eenden zijn echte slopers." Roggeband herinnerde aan de tijd, dat er wel 49 eenden op de Ring vertoefden. „Dat was veel te veel." Zijn voorkeur blijkt uit te gaan naar ganzen, die alleen maar grazen en geen verdere vernielingen aanrichten. Degene, die de twee Kaapse eenden op de Ring heeft ge bracht, werd dringend ver zocht de dieren weer zo snel mogelijk terug te halen. „An ders gaan ze weg en dan zie je ze nooit meer terug," aldus de waarschuwing van Rogge band. CONTROLES ZIERiKZEE - Bij een snelheidscontrole woens dag op de Weg naar de Val in Zierikzee constateerde de politie dat 39 voertui gen te hard reden. In totaal 855 bestuurders werden tussen 12.15 en 14.00 uur gecontroleerd. De hoogst gemeten snel heid bedroeg 138 kilome ter per uur. Er mag niet harder gereden worden dan 80 kilometer per uur. TEGEN BOOM AXEL (ANP) - In het Zeeuws- Vlaamse Zuiddorpe is dins dagavond laat de 20-jarige J. Bracke uit het Belgische Lo keren om het leven gekomen. In een bocht naar rechts reed de man met zijn auto recht door de berm in. Via een bermpaaltje en een boom kwam hij tegen een volgende boom tot stilstand. Hij was op slag dood. ten worden in overleg met de besturen van de verenigin gen, die regelmatig van het dorpshuis gebruik maken. De jeugd vermanend toespreken helpt volgens hen niet. „Als represaille krijg je dan kras sen op je auto of omgebogen antennes." Te negatief Bestuurslid van de dorpsraad J. van Wezel vond dat er wat al te negatief over de jeugd werd gedacht en had de erva ring dat er best op een redelij ke manier met jongeren kan worden gesproken over wat wel of niet kan. Voorzitter Van Gastel sloot zich daarbij aan en pleitte er voor de zaak niet al te veel op te blazen. I Donderdag 19 maart Zierikzee Verkoping tweedehands kle ding. Sally's boetiek, Post- straat 48. 19.00-20.00 uur. Bruinisse Vergaderzaal Gereformeerde Gemeente, schoolstraat 13. SGP-bijeenkomst. Aaanvang 19.30 uur. Vrijdag 20 maart Zierikzee Lezing Ronald Giphart. Po dium voor muziek en theater Brogum. 19.30 uur. Ouwerkerk Workshop voorjaarsstuk met natuurlijke materialen (bloemschikken). Boerderij De Stelle, Stelweg 3. 9.30-12.00 uur. Zaterdag 21 maart Zierikzee Open Doe-ochtend installa tietechniek. Installatiebe drijf Saman. Open huis '98. Rabobankkan- toor Havenpark. 10.00 tot 14.00 uur. Opening nieuwe jeugdsoos door wethouder P. Berre- voets-Ringelberg. MFC. 14.00 uur. Bekendmaking uitslag ver- - kiezing beste buur. Theater café Mondragon. 15.00 uur. Jubileumconcert kerkkoor. Gereformeerde kerk, Sint Domusstraat. 17.00 uur. Jaarconcert koninklijke Har monie Kunst en Eer in Theater Mondragon. Aan vang 20.00 uur. Kerkwerve Zang- en orgelavond. Christe lijke Gereformeerde kerk. 19.30 uur. Serooskerke Straofeest. Vanaf 12.30 uur. Burgh-Haamstede Lentekriebels-wandeling door de Jeugd Natuur- en Vo gelwacht vanaf driesprong Nieuweweg/ Vertonsweg/ Moolweg. 10.00 tot 12.00 uur. Voorstelling dansgroep Ani mo. De Schutse. 14.00 uur. Haamstede Dansvoorstelling Jan Klaas- sen en Katrijn naar Speel- goedland in de Schutse. 14.00 uur. Renesse Toneelopvoering 'Barend van Roos'. Toneelvereniging Op Drift. Dorpshuis. 20.00 uur. Brouwershaven Feestavond ASV Brouwers haven met toneeluitvoering Poesekater. Tonnenmaga- zijn. 20.00 uur. Ouwerkerk Schoonmaakaktie wildbe heereenheid De Gouwe. Start om 08.30 uur. Bruinisse Vogelbeurs ODW De Nach tegaal. Clubgebouw Molen weg. 10.00 tot 12.00 uur. Zondag 22 maart Haamstede Presentatie tweede CD Crosshead and The Southside Horns in Muziekcafé Bran- denburgh. 15.00 uur. Maandag 23 maart Zierikzee Presentatie discussienota structuurvisie. Theater Mon dragon. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Schrijfavond Amnesty Inter national. Gereformeerde Kerk. Aanvang 19.00 uur. Dinsdag 24 maart Zierikzee Voorlichtingsdag vrachtw&: gens op J. L. de Jongeschool. 9.30 uur. Burgh-Haamstede Herhalingscursus reanimatie van de NVvH afdeling Wes- terschouwen in de schutse. 14.00 uur. Noordgouwe Schrijfochtend Amnesty In ternational. Dr. Wortman- straat 23. Aanvang 10.00 uur. Bruinisse Presentatie discussienota structuurvisie. Dorpshuis. 19.30 uur Woensdag 25 maart *Schouwcn-Duiveland Boomfeestdag in regio. Zierikzee Praise-aerobic. Bij Leger des Heils, Poststraat. 15.00-16.00 uur. Gemeenteraadsvergadering. Theater Mondragon. 19.30 uur. Bruinisse Informatieavond over borst voeding. Dijkstraat 10. 20.00 uur. k Johan Louis de Jongeschool ZIERIKZEE - Een team instructeurs, versterkt met twee vrachtwagens, bezoekt dinsdag 24 maart de Jo han Louis de Jongeschool in Zierikzee. Eerder viel deze eer te beurt aan de Jan Wouter van de Doel- school in Zierikzee. De komst van het team, een initiatief van werkgeversor ganisatie Transport en Logis tiek Nederland, is het resul taat van deelname aan een prijsvraag. Ruim vierduizend basisscholen in Nederland kregen in mei vorig jaar een voorlichtingspakket met prijsvraag toegestuurd. Zo'n 150 scholen deden mee aan de prijsvraag. De winnaars krij gen een voorlichtingsdag door transportondernemers en chauffeurs cadeau. De be doeling van de actie is kinde ren veilig en bewust leren om gaan met vrachtwagens in het verkeer. Onder het motto 'Zorg dat je gezien wordt' wordt de leerlingen enkele vuistregels bijgebracht. Be halve een theoretische les in de klas, kunnen de kinderen de situatie in en rondom de vrachtwagens ook zelf gaan bekijken. Dat is de reden dat twee vrachtwagens worden meegebracht. Transport en Logistiek Nederland hoopt met deze voorlichtingsdagen de verkeersveiligheid te ver groten. In 1996 waren bij on gevallen waarbij gewonden vielen ruim 18.000 voertuigen betrokken, waarvan 3,2 pro cent vrachtauto's. Bij onge vallen met een dodelijke af loop waren 1871 voertuigen betrokken. In tien procent van de gevallen ging het om een vrachtwagen. De voor lichtingsdag duurt van 9.30 tot 12.00 uur. In alle vroegte zijn vanmorgen veertig lezers van deze krant vertrokken voor de eerste edi tie van de jaarlijkse Nieuwsbodereizen. Voor het eerst organiseren Busbedrijf Van Oeveren en de Zierikzeesche Nieuwsbode reizen naar twee bestemmingen. Het - voor een groot deel Bruse - gezelschap op de foto is onderweg naar Normandië, waar in 1944 de invasie plaatsvond. Zaterdagavond keren de reizigers terug. De reis van volgende week gaat naar de Engelse badplaats Brighton. In totaal zijn er dit seizoen vijf Nieuwsbodereizen. t (Foto: Marijke Folkertsma) Tijdens dorpsraadvergadering Dreischor DREISCHOR - Uit de hal van het dorpshuis in Drei schor is de speciale brievenbus voor de dorpsraad ge stolen en vernield. Volgens enkele getuigen zouden jongeren dat vorige week vrijdag tijdens de toneel opvoering hebben gedaan. Ook zijn er in de toiletten bierglazen kapotgegooid.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 3