Embryo's voor onderzoek Inspectie verdeelt scholen naar inkomens van ouders Schrappen HSL-tunnel wekt verbazing partijen Bolkestein draait zaken terug Rechter spreek 35-jarige vrij Onvoldoende bewijs tegen levenspartner van Hakkelaar Onderzoek extern bureau: Zorg gehandicapten in Goes' pension ver beneden maat Man steekt twee prostituees Gezondheidsraad wil onder strikte voorwaarden toestemming verlenen Kwaliteitskaart moet helpen bij keuze onderwijs Met aanbiedingen op Internet Belgische boekhandelaar kraakt vaste verkoopprijs Groenfonds ontwikkeling natuur in het IJmeer Rovers bedwelmen toeristen Taakstraf voor neo-nazi roept kritiek op ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE RIJSWIJK (ANP) - PvdA en CDA reageren uiterst verbaasd op de wens van VVD-leider Bolkestein de HSL-tunnel onder het Groene Hart te schrappen. Volgens beide partijen is zo'n drastische aanpassing van een moeizaam compromis over het HSL-tracé moeilijk aan de kiezer uit te leggen. D66 is absoluut niet van plan de tunnel opnieuw ter discus sie te stellen. Vice-fractievoorzitter Vlie- genthart kijkt vooral op van de manier waarop Bolkestein zijn ongenoegen over het tun neltraject naar buiten brengt. Wij gaan ervan uit dat Bol kestein vantevoren goed heeft nagedacht toen hij in de Tweede Kamer zijn hand op stak." Vliegenthart geeft toe dat ook de PvdA liever een andere oplossing voor de HSL door het Groene Hart had gezien maar dat de fractie na een zorgvuldige afweging met het uiteindelijke compro mis heeft ingestemd. Voor CDA-fractievoorzitter De Hoop Scheffer wordt Bol kestein steeds ongeloofwaar diger. ,,Hij is degene die het hardst roept dat er een Paars II moet komen, maar voor de besluiten van Paars I wil hij kennelijk geen verantwoor delijkheid dragen." Terugdraaien Bolkestein wil in de volgende kabinetsformatie enkele be sluiten over infrastructuur terugdraaien. Daarbij zit ook het tunneltracé voor de HSL onder het Groene Hart. De WD-leider vindt dat de 900 miljoen die de tunnel kost be ter kunnen worden gebruikt om andere knelpunten in het wegen- en spoorwegennet aan te pakken. AMSTERDAM (ANP) De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag de 35-jarige M. J. van E. vrijgespro ken van deelname aan de criminele organisatie van haar levenspartner, Johan „de Hakkelaar". De rechtbank volgde daar mee de eis van officier van justitie mr. M. Witteveen, die meende dat er onvoldoende bewijs tegen Van E. voorhan den is. Van E. verscheen niet in persoon voor de rechtbank. Volgens haar raadsman, mr. J. Boone, heeft de vrouw zwaar geleden onder het „me diacircus" dat de monsterpro cessen rond de Hakkelaar heeft omgeven. Ze lijdt aan depressies, aldus Boone. Het proces tegen Van E. duur de krap een half uur. De ver dachte heeft ruim twee jaar op haar proces moeten wach ten. Ze werd in januari 1996 gearresteerd en zat twee maanden in voorlopige hech tenis. Boone wilde' niet zeg gen of Van E. een schadever goeding zal eisen voor haar dagen achter de tralies. Het Openbaar Ministerie heeft aanwijzingen gehad dat Van E. financiële belangen had in verdachte trusts en bij rekeningen van de in 1991 failliet gegane Femis-bank. Deze aanwijzingen zijn echter niet uitgegroeid tot harde verdenkingen. Uitlatingen Ad Karman en Fouad Abbas, de twee „kroongetuigen" met wie justitie in de zaak tegen Johan V. en diens rechter hand Koos R. een overeen komst sloot, hebben geen Van beiden belastende uitlatin gen over Van E. gedaan. GOES (ANP) - De zorg voor de 22 lichamelijk gehan dicapten in pensiontehuis De Schans in Goes is ver beneden de maat. Er is sprake van stelselmatige psy chische intimidatie, machtsmisbruik en schending van de privacy. Dat blijkt uit een onderzoek door een extern bureau naar aanleiding van klachten van de bewoners. „Het gaat om een werksfeer die in de jaren zestig paste, toen hulpverle ners en zelfs dokters voor de cliënten dachten", aldus don derdag bestuursvoorzitter D. Klaassen van de overkoepe lende Stichting Zorg Licha melijk Gehandicapten (ZLG). De medewerkers zijn volgens hem niet meegegaan in de grote kentering waardoor -cliënten meer inspraak kre gen.Medewerkers van De Schans gingen weinig re spectvol om met de bewoners. „Ze openden bewust de post van de bewoners en lazen die ongevraagd. Ze spraken over cliënten in aanwezigheid van andere bewoners en uitten he le rare en vreemde humor over hen waar ze bij waren", verklaart Klaassen.Donder dag beginnen individuele ge sprekken met de dertig mede werkers van het Goese tehuis, waarna zij de hen op gelegde sancties te horen krij gen. Die zullen volgens Klaassen variëren van over plaatsing naar een andere zorginstelling tot zware be rispingen en reprimandes. Vaststaat dat alle medewer kers een verplichte bijscho ling krijgen. AMSTERDAM (ANP) - Een onbekende man heeft woendagavond twee prostituees van respectievelijk 18 en 22 jaar neergestoken in een bordeel aan de Ou- dezijds Voorburgwal in Amsterdam. De vrouwen raakten ernstig gewond. .De man maakte in een pees kamertje ruzie met één van de vrouwen. Hij stak haar ver volgens met een mes in arm en zij. Toen de man via de gang van de woning vluchtte, liep hij een collega van het slachtoffer tegen het lijf. Ook zij werd door de gestoken. De man is nog voortvluchtig. De twee vrouwen zijn niet in le vensgevaar. mm Tijden en standen volgens getijdctabel Hydro-meteoccntrum Zeeland t.o.v. NAP Datum Hoogwater Laagwatcr tijd stand tijd stand ZIERIKZEE 20 maart 07.25 144 01.05 -141 19.50 137 13.25 -145 ROOMPOT AUITEN 20 maart 06.00 148 12.20 -142 18.25 137 BRUINISSE 20 maart 07.20 154 01.10 -151 19.50 146 13.30 -155 WEMELDINGE 20 maart 07.35 166 01.10 -156 20.00 158 13.35 r -159 Doodtij: 23 maart Actuele informatie over afwijkingen 06-9771 RIJSWIJK (ANP) - De Gezondheidsraad vindt on derzoek met menselijke embryo's onder strikte voor waarden aanvaardbaar. Als het niet anders kan, moet het toelaatbaar zijn om embryo's via IVF voor onderzoek alleen tot stand te brengen. De Gezondheidsraad schrijft dit donderdag in een advies aan minister Borst van Volksgezondheid. De r^ad stelt dat onverkort geldt dat een menselijk embryo in vi tro een zekere morele waarde heeft en daarom respect ver dient. Een eventueel verbod op het ontstaan van embryo's voor onderzoeksdoeleinden mag volgens de Gezondheidsraad niet leiden dat bepaalde tech nieken direct bij patiënten worden uitgetest. In geen ge val mogen vrouwen en kinde ren tot proefpersoon worden gemaakt ter wille van de be schermwaardigheid van men selijke embryo's, aldus de raad. Het belangrijkste medische adviesorgaan van de minister vindt dat genetisch onder zoek van embryo's in een re ageerbuis alleen mag plaats vinden binnen het kader van zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek. Dit omdat er on danks de grote wetenschap pelijke vorderingen nog veel onzekerheden zijn over de be trouwbaarheid van methode en over de veiligheid voor de nakomeling. In Nederland zijn twee kinde ren geboren bij wie deze PGD-techniek is gebruikt. PGD staat voor pre-implanta- tie genetische diagnostiek. PGD is aanvankelijk ontwik keld als alternatief voor gangbare methoden bij pre nataal onderzoek als de vlok kentest eh vruchtwaterpunc tie bij mensen met een verhoogde kans op erfelijke afwijkingen bij hun nakome lingen. Zonder IVF (in-vitrof- ertilisatie) is PGD niet moge lijk. Het onderzoek wordt gedaan op een van de vrouw wegge nomen eicel of een via IVF verkregen embryo in een ui terst vroeg ontwikkelingssta dium. Wordt de gevreesde af wijking aangetroffen dan blijft bevruchting of terug plaatsing van het embryo in de baarmoeder achterwege. PGD kan ook worden toege past als een vrouw een IVF- behandeling ondergaat maar vanwege haar leeftijd een verhoogde kans heeft een mongooltje te krijgen. Buiten lichaam De Gezondheidsraad heeft ook gekeken naar de moge lijkheden om de IVF-behan-^ deling te verbeteren. Het gaat" dan om in-vitromaturatie, het buiten het lichaam van de vrouw rijpen van eicellen, en het invriezen van eicellen en het bewaren daarvan (cryo- preservatie). In-vitromatura tie zou voor de vrouw kunnen betekenen dat de risicovolle en belastende hormoonstimu latie bij IVF niet meer nodig is. Cryopreservatie heeft als voordeel dat er minder re stembryo's waar niets mee wordt gedaan ontstaan. Effecten De raad'stelt dat nieuwe tech nieken alleen bij mensen wor den toegepast als bij dieren voldoende vooronderzoek is verricht naar mogelijke schadelijke effecten, ook op langere termijn. De Onderwijsinspectie wil middelbare scholen indelen aan de hand van het inkomen van de ouders. Dat inkomen zou een indicatie zijn voor de prestaties van leerlingen. (Archieffoto) UTRECHT (ANP) - De Onderwijsinspectie wil mid delbare scholen indelen naar het inkomen van ou ders. Ook moeten de uitstroomgegevens en het aantal voortijdige schoolverlaters worden ge bruikt bij een oordeel over de kwaliteit van scho len. De gegevens worden dit na jaar door de inspectie ver werkt en gepubliceerd in een kwaliteitskaart voor elke school. De kaart kan ouders helpen bij de schoolkeuze voor hun kinderen. Het is de bedoeling dat met de kaart een indeling wordt gemaakt naar categorieën scholen, va riërend van gewone tot pro bleemscholen. Staatssecretaris Netelenbos reageert met dit plan op een onderzoek van dagblad Trouw, waarin alle scholen in het voortgezet onderwijs een rapportcijfer kregen. Ne telenbos vond die ranglijst te globaal. Woordvoerder J. Rohde van de Onderwijsinspectie: „In de samenstelling van de kaart zoeken wij naar een maat om scholen op een eer lijke manier te vergelijken. Het gemiddelde inkomen van ouders is één van die ma ten. De veronderstelling is namelijk dat leerlingen van ouders met een hoog inko men meer bagage .hebben dan leerlingen uit een ach terstandswijk van ouders met weinig inkomen." Achterhalen De inspectie wil gegevens over het inkomen van ouders van leerlingen achterhalen bij de Informatie Beheer groep. Daar moeten ouders een verzoek indienen voor tegemoetkoming op studie kosten als ze dat nodig heb ben. „Het zijn dus gegevens die bekend zijn bij het minis terie en we kijken naar het totaalbeeld van een school. We gaan scholen niet afreke nen op individuele leerlin gen." Volgens Rohde is het inko men van ouders een van de weinig manieren om iets te kunnen zeggen over de pres taties van leerlingen op een school. Andere middelen zo als de Cito-toets en het aan tal allochtone kinderen zijn geen betrouwbare kwali- teitsmaten, meent de inspec tie. „De Cito-toets wordt niet door alle scholen afgenomen. En over het aantal allochto ne leerlingen kunnen we moeilijk iets zeggen. Scholen kunnen namelijk extra faci liteiten aanvragen als ze les geven aan kinderen van bui tenlandse afkomst, maar ze zijn daartoe niet verplicht. Niet alle scholen doen dat, dus dan kun je nog niets zeg gen." BRUSSEL (ANP) - De Belgische online boekver koper Proxis gaat tornen aan de vaste Nederland se boekenprijs. Op een specifiek op Nederland ge richte Internetsite wil het bedrijf vanaf april Nederlandse literatuur met kortingen van circa 15 procent aanbieden. Via de Belgische website van Proxis kan de Nedef- lander nu al binnen- en bui tenlandse literatuur bestel len. Van Hermans tot Héming way en van Mulisch tot Allende. De websurfer krijgt fikse kortingen, want België kent geen vaste boe kenprijs. Proxis begon in oktober vorig jaar met de online verkoop en zet nu on geveer 1500 boeken per maand af. In Nederland mogen boeken slechts tegen de door de uit gever vastgestelde prijs worden verkocht. Toen Free Record Shop zich daar eind 1995 niet aan hield, kreeg de Winkelketen' direct een kort geding aan zijn broek van de Koninklijke Vereniging ter bevordering van de be langen des Boekhandels (KVB). De rechter besloot dat Free" Record Shop de boekenstunt (25 procent korting) moest stopzetten. Proxis verwacht weinig problemen bij het opzetten van een Nederlands ver koopkanaal. „We proberen een site met het adres www.proxis.nl op te zetten, maar juridisch weten we nog niet hoe we dat moeten aanpakken", vertelt M. Claes, één van de vier eige naren van Proxis. De mees te Nederlandse Internetsi tes hebben de toevoeging nl. Als er juridische bezwaren zijn tegen het gebruik hier van, probeert Proxis het op een andere manier. In de Verenigde Staten is de virtuele boekhandel die leesvoer aanbiedt tegen spectaculair lage prijzen al langer bekend. Sinds de zo mer van 1995 heeft Amazon een database met naar eigen zeggen 2,5 miljoen boeken. AMSTERDAM (ANP) - De gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de Vereniging Natuur monumenten hebben een groenfonds ingesteld voor natuurontwikkelingsprojecten in en rond het IJ meer. In het fonds is vijftien miljoen gulden gestort. Elke deelnemer betaalt vijf miljoen. Het geld is bestemd voor pro jecten bij het IJmeer, waar Amsterdam de nieuwbouw wijk IJburg bouwt. Natuur monumenten streed vorig jaar fel tegen de komst van de wijk omdat daardoor patuur verloren zou gaan. Bij 'een re ferendum verloren de tegen standers. De gemeente Am sterdam kreeg haar zin en mag 18.000 woningen bouwen op nog aan te leggen eilanden in het IJmeer. Sindsdien is de inzet van Na tuurmonumenten om zoveel mogelijk compensatie voor natuur terug te krijgen. De vereniging vindt de instelling van het groenfonds een goed resultaat. Uit het fonds worden zes pro jecten betaald. Het gaat on der meer om een zone waar de ringslang een goed onderko men heeft en moerasachtige gebiedjes waar vogels op af moeten komen. Daarnaast komen er natuur-recreatiege- bieden. AMSTERDAM (ANP) - Twee straatrovers hebben de laatse weken vijf argeloze toeristen in Amsterdam bedwelmd en beroofd van geld en sieraden. De politie zegt donderdag ge schrokken te zijn van deze nooit eerder vertoonde vorm van straatroof. De twee rovers deden zich in alle gevallen voor als toeris ten en probeerden het ver trouwen van hun slachtoffers te winnen. Na een praatje bood het tweetal hun slacht offers eten of drinken met een bedwelmingsmiddel aan. Na het nuttigen van het be werkte voedsel, raakten de slachtoffers niet alleen hun oriëntatievermogen kwijt, maar ook al hun waardevolle spullen. Politieagenten trof fen de gedupeerden enige tijd na de beroving vaak nog vol ledig in de war in het centrum aan. De voornamelijk Japan se toeristen konden zich van het hele voorval niets meer herinneren. De boeven, die nog niet zijn gepakt, doen zich voor als Is raëlische toeristen en hebben hun werkterrein voorname lijk bij het Anne Frankhuis op de Prinsengracht. Suske en Wiske DE VOGELS DER GODEN'' door Willy Vandersteen Verwachting t/m maandag 23 maart WEERSVOORUITZICHTEN Zaterdag Zonneschijn 40% Kans op neerslag 10% Min. temp. 3 graden Mid.temp. 10 graden Windkracht n2 Zondag Zonneschijn50% Kans op neerslag 10% Min. temp. 0 graden Mid.temp. 9 graden Windkracht no 2 Maandag Zonneschijn 60% Kans op neerslag 10% Min.temp.-1 graden Mid.temp. 9 graden Windkracht var 2 ZON- EN MAANSTANDEN 20 maart Zon op 06.43, onder 18.51 Maan op 01.18, onder 10.24 Laatste kwartier: 21 maart (08.39) HET WEEROVERZICHT DE BILT - Na de vele uren zon van van daag moet de zon morgen weer genoe gen nemen met een zeer bescheiden rol. Wolkenvelden beginnen vanavond en vannacht al het land binnen te drij ven en zullen morgen het weerbeeld overheersen. Uit de wolken valt af en toe wat lichte motregen. Alleen in het noorden en oosten kan het iets harder wolking wordt het komende nacht niet zo koud. De minimumtemperatuur zal rond 4 graden liggen. Alleen in het zui den van het land, waar de bewolking la ter komt, kan het nog afkoelen tot rond het vriespunt. Morgen overdag wordt het ongeveer 10 graden. De wind waait uit het noordwesten en is matig, kracht 3 tot 4. Langs de kust staat een vrij krachtige tot krachtige wind, 5 tot 6. In het weekend krijgen we mooi weer. De zon gaat flink schijnen en het blijft droog. ROTTERDAM (ANP) - De an- ti-fascistiche organisatie AFA wil opheldering over de alternatieve straf die de Arn hemse neo-nazi C. Kusters dinsdag kreeg opgelegd van de politierechter in Rotter dam. Kusters kreeg zestig uur dienstverlening wegens het dragen van een spandoek met onder andere een hakenkruis en een adelaar. Daarmee zette hij volgens de politierechter aan tot haat en discriminatie tijdens een demonstratie in Rotterdam op 3 februari 1996. Ook had hij tijdens zijn aan houding een agent geduwd. In een brief aan het Openbaar Ministerie in Rotterdam stelt AFA dat alternatieve straf fen in de vorm van dienstver lening niet zijn bedoeld voor mensen die bij herhaling de zelfde strafbare feiten ple gen. „De veroordeelde Arn hemmer is aan te merken als een van de meest fanatieke Nederlandse rechts-extremis- ten en wordt ook gezien als neo-nazi. Kusters is geen onbekende bij Justitie en politie en is dan ook aan te merken als recidi vist." AFA wijst er ook op dat projectleiders van taak straffen in de regio Arnhem weigeren Kusters op te ne men. Uitgever LnO drukkerij/uitgeverij bv Zierikzee Directie W. O. Deddens Hoofdredacteur A.H.M. van den Nouweland Kantoor Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Postbus 1 4300 AA Zierikzee Telefoon: Algemeen 453535 Redactie 453545 Advertentieverkoop 453540 Fax 453546 Lezersservice (bezorging) De Zierikzeesche Nieuwsbode na 18.00 uur nog niet ontvangen? Bel dan ma t/m vrij 0111 -453538 Tijdens kantooruren van 8.30 tot 17.00 uur Tijdens de avonduren ma di do vr van 18.00 tot 20.00 uur (niet op woensdag) Woonhuisaansluitingen Redactie (na 17.30 uur) 0111-412905 Fotograaf (na 17.30 uur) 0111-414556 Abonnementen Abonnementsprijzen, zoals vermeld op de voorpagina, zijn inclusief 6% BTW. Losse nummers 1,25. Opzeggingen dienen een maand voor het einde van de lopende abonne mentsperiode schriftelijk bij de Zierikzeesche Nieuwsbode gemeld te worden. Inlevertijden advertenties - Maandagkrant vrijdag - Dinsdagkrant maandag - Donderdagkrant woensdag --Vrijdagkrant donderdag tot 13.00 uur tot 11.30 uur tot 11.30 uur tot 11.30 uur Voor fouten ontstaan door telefoni sche of onduidelijk geschreven opdrachten wordt door ons geen verantwoording gedragen. Advertentietarieven Losse mm prijs 78 cent. Kontrakttarieven op aanvraag „Succesjes" (t/m 4 regels) 7.80 De advertentieprijzen zijn exclusief 17V2% BTW.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 2