VAC buigt zich over de knelpunten Ouwerkerk Ronald Giphart r ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE H avondje «te •teumii Paviljoenhouders willen duidelijkheid over regels hhh Bij Bru honderd kilo geraapt Kokkelstropers gepakt na tip van voorbijganger Dieven opgepakt Inbraak in SRV-wagen Werkbezoek RPF-voorman Leen van dijke Doorgereden na aanrijding Schade bij aanrijding Rem op meer glastuinbouw in gemeente Reimerswaal LAAT RIJKSWATERSTAAT ZICH UIT DE STRANDTENT LOKKEN? dé krant van schouwen - du weiand! ZIERIKZEESCHE "NIEUWSBODE DONDERDAG 19 MAART 1 998 1 53e JAARGANG NR 26351 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 Een suggestie? Een intiem diner la carte of het sublieme maandmenu met daarna een gezellige afsluiter in het café. Deze vrijdag- en zaterdagavond met Jazzy live van Plus Four Een gezellige avond uit? U bent welkom in De Zeeuwse Stromen! Duinwekken 5 Renesse Reserveren: 0111 462040 Oorlog om strandtenten OUDDORP - Het is oorlog tussen een aantal strand tenthouders, die zijn verenigd in de Ondernemers vereniging Brouwersdam en de Vereniging van Pa viljoenhouders Schouwse Kust, en Rijkswaterstaat. Inzet van de twist is het tijdstip, waarop de strand tenten weer op de stranden langs de Brouwersdam en Renesse opgebouwd mogen worden. Volgens de regels van Rijks waterstaat mag daarmee niet eerder gestart worden dan op 27 maart. Dat brengt de strandtenthouders in grote problemen, want zij willen graag met Pasen (12 april) startklaar zijn om toeristen te ontvangen. Voor dit jaar hebben de strandpaviljoen- houders inmiddels toestem ming gekregen hun nering op te bouwen, maar of dat vol gend jaar ook wordt toege staan is nog onduidelijk. J. van Hengel, voorzitter van de Vereniging van Paviljoen houders Schouwse Kust (VPSK) is weliswaar blij dat hij dit jaar op tijd kan begin nen, maar bijzonder ongeluk kig met het feit dat niet zeker is of dat volgend jaar weer kan. „Dit soort gedoe hebben we nooit eerder gehad. We hebben nu te horen gekregen dat Rijkswaterstaat op korte termijn de regels aan wil scherpen. Het hele eiland eet van de recreatie, de gemeente wil seizoensverlenging en nu dit! Wij willen als strandpa viljoenhouders hier graag met Rijkswaterstaat en de ge meente over praten, maar dan wel in alle rust, na het seizoen. En niet volgende week in een brief te horen krijgen wat er door Rijkswa terstaat over onze toekomst beslist is." In eerste instantie noemde Rijkswaterstaat zelfs 15 april als aanvangsdatum. Een eis die volgens Van Hengel on aanvaardbaar is. Hij vindt dat de aanwezigheid van de strandpaviljoens tijdens de komende vakantieperiode ge zien moet worden als service verlening aan de toerist, en bij het opstarten van een strandpaviljoen komt heel wat kijken. „Er moet een planning worden gemaakt met andere bedrijven, perso neel aangenomen, schoonge maakt en andere klusjes ge daan. Een voorbereidingstijd van enige weken is dus geen overbodige luxe." Een extra bittere pil voor de strandpaviljoenhouders is dat hun collega's op stranden die worden beheerd door de waterschappen, wel toestem ming hebben gekregen om op tijd met de opbouw te begin nen. Sommige van die strand tenten bleven zelfs de hele winter op het strand staan. „Het is'meten met twee ma ten," meent M. van Damme, eigenaar van strandtent De Kous aan de Brouwersdam. „De gemeenten Goedereede en Schduwen-Duiveland heb ben toestemming gegeven om eerder te beginnen, maar Rijkswaterstaat ligt dwars." In vorige jaren was aanpas sing van de datum in verband met Pasen volgens Van Dam me nooit een probleem. Sg v x Strandpaviljoen Duin en Strand in de 'oksel' van de Brouwersdam was gisteren al bijna klaar voor het nieuwe seizoen. (Foto: Marijke Folkertsma) „Maar dit keer is totaal geen inspraak mogelijk. Er wordt niet nagedacht over de belan gen van de recreatie.Tenslot- te komen de toeristen alle maal voor het strand. Daar is dan in ons gebied nog niets te doen." N. den Broeder, strandpavil joenhouder en voorzitter van de Ondernemersvereniging Brouwersdam wijst erop dat de strandtenthouders voor tachtig procent van hun in komsten afhankelijk zijn van de Duitse toerist. „Die willen wij een stukje service bieden door er te zijn in de paasva kantieperiode. Overal wordt reeds gebouwd. In Scheve- ningen waren ze vorige week keihard aan het werk." Het hoofd van de Dienstkring Deltakust van Rijkswater staat, H. Jager, beaamt dat de regels dit jaar strenger zijn dan voorheen. „MinisterJor- ritsma heeft vorig jaar een standpunt bepaald ten aan zien van het beheer en onder houd van de kust. De regels zijn daarom aangescherpt. Als overheidsinstanties moe ten wij er op toezien dat de re gels worden toegepast. Daar moeten we zorgvuldig en rechtvaaf-dig mee omgaan. Tenslotte is het onze taak om een veilige waterkering in stand te houden." BRUINISSE - De Thoolse politie heeft dinsdag twee kokkelstropers aangehouden. De man en vrouw uit België hadden zo'n honderd kilo van de schelpdieren illegaal bij elkaar geharkt op de slikken bij Bruinisse. Politie en AID hadden een tip gekregen van een voor bijganger. De twee gingen er vandoor, maar konden aan de hand van het kente ken van hun auto op Tholen worden gepakt. De instanties zijn gebrand op kokkelstropers, sinds natuurbeschermers alarm sloegen over het volgens hen groot aantal mensen dat illegaal flinke hoeveelhe den kokkels raapt. Kokkelvissen is alleen toe gestaan aan vergunning houders aan strenge eisen moeten voldoen. Particulie ren mogen per persoon voor eigen gebruik tien kilo kok kels rapen en dan alleen met de hand. Die maatregelen zijn volgens de AID nodig „omdat anders toch schade wordt toegebracht aan de natuur, de Oosterschelde is ons goud waard". Het rapen van grotere hoe veelheden is echter lucra tief, vooral in België. Daar wordt voor de schelpdieren zo'n 15 gulden per kilo neer geteld. Volgens AID'er Van den Boogaart is het moeilijk kokkelstropers te betrap pen. Van een afstand is niet te zien of er op de schorren pierenstekers of kokkelra- pers actief zijn, en ook niet of er met de hand of met een hark kokkels worden ver gaard. Terugggezet De politie heeft proces-ver baal opgemaakt tegen het Belgische duo. De gestroop te kokkels en alle gebruiks voorwerpen - plastic ton nen, zeefjes en harkjes - zijn in beslag genomen. De kok kels zijn weer teruggezet. BRUINISSE - De politie heeft deze week twee inwoners van Bruinisse aangehouden we gens diefstal. Het gaat om een 19-jarige in woner en een 18-jarige dorps- genote. Zij worden verdacht van diefstal uit auto's en tele fooncellen. Na verhoor in het politiebu reau in Zierikzee bekende het tweetal een aantal van de hen ten laste gelegde inbraken en noemde namen van mede-in brekers. Deze worden nog na der gehoord door de politie. De diefstallen vonden plaats in de periode november 1997 tot en met maart 1998. De twee Bruenaars zijn in middels weer op vrije voe ten. OOSTERLAND - Drie jon gens uit Oosterland hebben dinsdagavond ingebroken in een aan de Sint Joostdijk ge parkeerd staande SRV-wa- gen. De buit van het jeugdige drie tal -15, 16 en 18 jaar - bestond uit 30 pakjes vloeitjes en een onbekende hoeveelheid siga retten. De vloeitjes heeft de politie teruggevonden, maar de sigaretten heeft de sterke arm nog niet kunnen achter halen. De jongens zijn door de poli tie aangehouden en uit verder onderzoek bleek dat zij ook bloembakken hadden ver nield bij een bouwbedrijf aan de Lange Achterweg. Het drietal wordt doorverwezen naar het buroH ALT. OUWERKERK - Leden van de Vrouwen Advies Com missie (VAC) trokken gisterenavond door donker Ouwerkerk om onderzoek te verrichten naar de so ciale veiligheid in dit dorp. Hoge hagen, een gebrek aan op- en afritten op de stoepen en spijkers die uit banken ste ken zijn enkele van de zaken die driftig werden genoteerd. „Er va^t genoeg te doen,con stateert VAC-lid Nicoliene Ripmeester na afloop. Het onderzoek werd uitge voerd met medewerking van de Stichting Gehandicapten beleid Schouwen-Duiveland. Cootje den Boer uit Renesse was als slechtziende van de partij om vanuit deze doel groep een oordeel over Ou werkerk te vellen. Rolstoel gebruiker Harry Thysse uit Nieuwerkerk vertegenwoor digde de groep mensen die aangewezen is op een rolstoel en mensen die met kinderwa gens lopen. Bovendien sloot de heer Remeeus, eveneens rolstoelgebruiker uit Ouwer kerk, zich bij de VAC-groep aan. In twee groepen trokken de onderzoekers gedurende een dik uur door het dorp, daarbij vele aspecten in ogenschouw nemend. Verkeersveiligheid, inbraakgevoeligheid, be gaanbaarheid en gevoelsma tige veiligheid zijn allemaal facetten die de revue passeer den. Al met al leverde dat een behoorlijke lijst met knel punten op. Opmerkelijk is dat rolstoelgebruikers in hoofdzaak op de straat zijn aangewezen. Op- en afritten ontbreken of liggen te ver van de straathoeken af. „Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je steeds de halve straat in moet rijden voor je een stoep op kan," aldus Thysse. De bestaande op- en afritten leveren ook een probleem op voor de slechtziende of blinde mens. „We zouden twee rijen rubberen tegels moeten heb ben, in totaal zestig centime ter breed, om goed te kunnen voelen dat er een afrit ligt," licht Den Boer toe. Rubberen tegels bleken echter overal te ontbreken. Den Domp bleek vele hoge hagen rijk te zijn, die bochten onoverzichtelijk maken en bovendien het effect van straatverlichting teniet doen. Het hier gelegen speeltuintje was voorzien van vermolmde banken, waar roestige spij kers uitstaken. Ook stond een auto tussen twee speelhuisjes in geparkeerd. Auto's bleken op meerdere plaatsen een ob stakel te zijn. Op de Ring, waar een keurig verlaagde openbare telefooncel staat, maken geparkeerde auto's het voor mensen in een rol stoel onmogelijk de telefoon daadwerkelijk te gebruiken. „Daar moet dus een streep op het wegdek worden gezet," vindt de VAC. Alle door de onderzoekers ge constateerde gebreken wor den in één rapport samenge bracht èn aangeboden aan de gemeente en aan Beter Wo nen. „Natuurlijk kan niet al les op korte termijn worden gerealiseerd, omdat het bud get daarvoor ontbreekt. Maar er zijn genoeg zaken die wel snel kunnen worden aange pakt, zoals bijvoorbeeld het snoeiwerk," meent Ripmees ter. Leden van de Vrouwen Advies Commissie trokken gisteravond door donker Ouwerkerk om on derzoek te doen naar de sociale veiligheid. (Foto: Marijke Folkertsma) ZIERIKZEE - RPF-lijsttrek- ker voor de Tweede Kamer verkiezingen Leen van Dijke zal vrijdag 3 april een werk bezoek brengen aan Schou wen-Duiveland. Tussen 14.00 en 18.00 uur zal hij met een delegatie van be stuurders drie locaties bezoe ken. Aansluitend vindt 's avonds een verkiezingsbij eenkomst plaats in Theater Mondragon in Zierikzee. Van Dijke zal daar een toespraak houden met als thema Een hart voor mensen'. De bijeen komst begint om 20.00 uur. ZIERIKZEE - Een 11-jarige inwoonster van Zierikzee deed bij de politie aangifte van doorrijden na een aanrij ding. De 11-jarige werd op de krui sing van de Sint Domusstraat met de Molenstraat van de sokken gereden door een au- tomobilist(e). De bestuurder van een donkerkleurige auto kwam uit de Molenstraat en reed de Sint Domusstraat op in de richting van de Nieuwe Boogerdstraat. De automobi lisme) reed na de aanrijding op genoemde kruising door. Getuigen kunnen zich melden bij de politie: 414055. NIEUWERKERK - Bij een aanrijding dinsdag op de Stolpweg bij Nieuwerkerk raakten twee auto's bescha digd. Er vielen geen gewon den. Een 67-jarige inwoner van Dinteloord reed met zijn auto en aanhanger over de Stolp weg. Op het moment dat hij linksaf wilde slaan om het erf van een boerderij op te rijden werd hij ingehaald door een auto, bestuurd door een 64-ja- rige inwoner van Nieuwer kerk. Bij de botsing die volg de raakten beide voertuigen beschadigd. Na ons de zondvloed. Mme de Pompadour Af en toe regen HET WEER Vannacht geleidelijk meer bewolking en min. temp. omstreeks 3 graden. Overdag meest bewolkt en vooral in het noorden en oosten af en toe regen of motregen. Middagtemp. ongeveer 10 graden. Wind noordwest, matig, kracht 3 of 4, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, 5. 3 BLOEMENDORP Dorpsraad Dreischor adopteert evenement Dreischor Bloemendorp. 4 JUBILEUM Gereformeerd kerkkoor viert 50-jarig bestaan met jubileumconcert. 5 VOORLEESKAMPIOEN - Saskia Hundersmarck uit Dreischor wint regionale voorleeswedstrijd. 7 JUMPING GROL Aantal inschrijvingen voor Indoor Jumping Grol overtreft de verwachtingen. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Advertentie Vrijdag 20 maart Zaal open 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur Toegang 7,50 inclusief consumptiemunt Brogum, podium voor muziek en theater Julianastr. 46 Zierikzee 0111 450125 leest, vertelt en signeert in brogui deze advertentie is mogelijk gemaakt door Boekhandel De Vries, Zierikzee REIMERSWAAL (ANP) - De gemeente Reimerswaal mag voorlopig geen vergunningen verlenen voor glastuinbouw in de Bathpolders. De gemeente moet eerst een nieuw bestemmingsplan in procedure bren gen waaraan een milieu-effectrapportage (mer) is ge koppeld. Dit is het gevolg van een uit spraak van de Raad van Sta te. De Zeeuwse Milieufedera tie (ZMF) was daar in beroep gegaan tegen de goedkeuring van de provincie Zeeland van het bestemmingsplan van Reimerswaal. De Raad stelde dat de gemeente heeft ver zuimd het bestemmingsplan te vergezellen van een mer. In de Bathpolders staat in middels 3,5 hectare aan kas sen. Er zijn vergunningen verleend voor uitbreiding en nieuwbouw voor 13,5 hectare. Die permissies komen vol gens een woordvoerder van de gemeente niet in gevaar. Het was echter de bedoeling tot 100 hectare glastuinbouw te komen in de Bathpolders. MAN BEKNELD GOES - Een monteur van een garage in Goes - een inwoner van Krabbendijke - raakte dinsdag gewond bij een be drijf songeluk. Tijdens werkzaamheden kwam een bus in beweging en viel met de rechterzijde in een smeerput, waardoor de mon teur bekneld raakte. Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving 19,50 KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving 52,50 KWARTAALabonnement zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving ƒ188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! Dhr./mevr. Naam Adres Postcode Telefoon Handtek. Bij automatische afschrijving uw bank-/gironummer vermelden: Plaats: Geb.datum:.. Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie, Antwoordnummer 12.4300 VB Zierikzee

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1